SĠĠRT UNĠVERSĠTESĠ FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
2014-2015 ÖĞRETĠM YILI COĞRAFYA BÖLÜMÜ LĠSANS DERS KATALOĞU
Kod
COĞ 103
COĞ 105
COĞ 107
COĞ 109
COĞ 111
COĞ 113
TÜR 101
TAR 101
YAD 101
ENF103
l. Dönem (I. YARIYIL)
Genel Klimatoloji I
Genel Jeomorfoloji I
Genel Kartografya
Genel BeĢeri Coğrafya
Genel Ekonomik Coğrafya I
Nüfus Coğrafyası
Türk Dili I
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi I
Yabancı Dil I (Alm. Ġng. Fr.)
Enformatik ve Bilgisayar Programları I
TOPLAM
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELĠ DERSLER
Statü
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
22
22
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
K
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
23
23
BĠRĠNCĠ YIL
AKTS
Kod
4
COĞ 104
4
COĞ 106
4
COĞ 108
3
COĞ 110
3
COĞ 112
3
COĞ 114
2
TÜR 102
2
TAR 102
2
YAD 102
3
ENF104
30
30
Kod
COĞ 201
COĞ 203
COĞ 205
COĞ 207
COĞ 209
COĞ 211
l. Dönem (III. YARIYIL)
Uygulamalı Klimatoloji
Vejetasyon Coğrafyası
Yapısal Jeomorfoloji
Coğrafi Bilgi Sistemlerine GiriĢ
Volkan Jeomorfolojisi
Ziraat Coğrafyası
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELĠ DERSLER
Kültürel Coğrafya
Yeraltı Suları ve Kaynaklar
Genel Ekoloji
Alternatif Enerji Kaynakları Coğrafyası
Mesleki Ġngilizce I
TaĢları Tanıma Bilgisi
Statü
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
2
2
2
1
2
2
11
3
3
3
20
U
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
2
K
2
2
2
2
2
2
12
3
3
3
21
ĠKĠNCĠ YIL
AKTS
Kod
3
COĞ 202
3
COĞ 204
3
COĞ 206
3
COĞ 208
3
COĞ 210
3
COĞ 212
18
4
4
4
30
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
4
COĞ 214
4
COĞ 216
4
COĞ 218
4
COĞ 220
4
COĞ 222
4
COĞ 224
ÜÇÜNCÜ YIL
Dönem (V. YARIYIL)
Statü
T
U
K
AKTS
Kod
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
1
11
2
2
2
17
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
18
3
3
4
3
4
4
21
3
3
3
30
COĞ 302
COĞ 304
COĞ 306
COĞ 308
COĞ 310
COĞ 312
S
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
Statü
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
2
2
2
2
1
2
11
2
2
2
17
U
0
0
0
0
2
0
2
0
0
0
2
K
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
18
COĞ 213
COĞ 215
COĞ 217
COĞ 219
COĞ 221
COĞ 223
Kod
COĞ 301
COĞ 303
COĞ 305
COĞ 307
COĞ 309
COĞ 311
COĞ 313
COĞ 315
COĞ 317
COĞ 319
COĞ 321
COĞ 323
Türkiye Fiziki Coğrafyası I
Kurak Bölge Jeomorfolojisi
Asya Coğrafyası
Türkiye BeĢeri Coğrafyası I
Akdeniz ve Karadeniz Bölg. Coğrafyası
Arazi ÇalıĢmaları I
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELĠ DERSLER
Genel Atmosfer DolaĢımı
Ekolojik Turizm
ĠĢaret Dili
Kültürel Turizm
Coğrafya ve Mekânsal Planlama
Hava Kütleleri ve Cepheler
3
COĞ 314
3
COĞ 316
3
COĞ 318
3
COĞ 320
3
COĞ 322
3
COĞ 324
DÖRDÜNCÜ YIL
AKTS
Kod
3
COĞ 402
3
COĞ 404
4
COĞ 406
3
COĞ 408
4
COĞ 410
4
21
3
3
3
30
ll. Dönem (II. YARIYIL)
Genel Klimatoloji II
Genel Jeomorfoloji II
Kır YerleĢmeleri Coğrafyası
Okyanuslar ve Denizler
Genel Ekonomik Coğrafya II
UlaĢım Coğrafyası
Türk Dili II
Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılâp Tarihi II
Yabancı Dil II (Alm. Ġng. Fr.)
Enformatik ve Bilgisayar Programları II
TOPLAM
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELĠ DERSLER
Statü
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
21
21
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
K
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
22
22
AKTS
4
4
4
3
3
3
2
2
2
3
30
30
ll. Dönem (IV. YARIYIL)
Akarsu Jeomorfolojisi
Karst Jeomorfolojisi
ġehir Coğrafyası
Toprak Coğrafyası
Doğal Kaynaklar Coğrafyası
Turizm Coğrafyası
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELĠ DERSLER
Kıyı Jeomorfolojisi
Suç Coğrafyası
Çevre Sorunları
KüreselleĢme ve Kalkınma
Mesleki Ġngilizce II
CBS ile Mekânsal Analiz
Statü
Z
Z
Z
Z
Z
Z
T
2
2
3
3
2
2
14
3
3
3
23
U
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
K
2
2
3
3
2
2
14
3
3
3
23
AKTS
3
3
3
3
3
3
18
4
4
4
30
S
S
S
S
S
S
3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
ll. Dönem (VI. YARIYIL)
Statü
T
U
K
AKTS
Z
Z
Z
Z
Z
Z
2
2
2
2
2
1
11
2
2
2
17
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
12
2
2
2
18
3
3
4
4
3
4
21
3
3
3
30
S
S
S
S
S
S
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
Statü
Z
Z
Z
Z
Z
T
2
2
2
1
2
9
2
2
2
U
0
0
0
2
0
2
0
0
0
K
2
2
2
2
2
10
2
2
2
AKTS
3
4
4
4
6
21
3
3
3
15
2
16
30
Türkiye Fiziki Coğrafyası II
Türkiye BeĢeri Coğrafyası II
Afrika Coğrafyası
Doğu ve Güneydoğu Bölg. Coğrafyası
Siyasi Coğrafya
Arazi ÇalıĢmaları II
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELĠ DERSLER
Ticaret Coğrafyası
Turizm Jeomorfolojisi
Coğrafi AraĢtırma Yöntemleri
Ġklim Sınıflandırmaları
Dinler Coğrafyası
Buzul Jeomorfolojisi
COĞ 413
l. Dönem (VII. YARIYIL)
Türkiye Ekonomik Coğrafyası I
Amerika Coğrafyası
Avrupa Coğrafyası
Ġç Anadolu Bölg. Coğrafyası
Arazi ÇalıĢmaları III
Bitime Tezi I
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELĠ DERSLER
Türkiye’nin Jeopolitiği
S
2
0
2
3
COĞ 412
DÖNEM TOPLAMI
SEÇMELĠ DERSLER
Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası
S
2
0
2
3
COĞ 415
Ġklim DeğiĢiklikleri ve Küresel Isınma
S
2
0
2
3
COĞ 414
Türkiye ve Dünyada Coğrafya Eğitimi
S
2
0
2
3
COĞ 417
Doğal Afetler Coğrafyası
S
2
0
2
3
COĞ 416
Tarihi Coğrafya
S
2
0
2
3
COĞ 419
Türkiye-Avrupa Birliği ĠliĢkileri
S
2
0
2
3
COĞ 418
Anadolunun Tarihi Coğrafyası
S
2
0
2
3
COĞ 421
COĞ 423
Günümüz Dünya Sorunları
Kuaterner Jeomorfolojisi
S
S
2
2
0
0
2
2
3
3
COĞ 420
COĞ 422
Siirt Ġlinin Çevre Sorunları
Harita Analizleri
S
S
2
2
0
0
2
2
3
3
Kod
COĞ 401
COĞ 403
COĞ 405
COĞ 407
COĞ 409
COĞ 411
ZORUNLU DERSLER: 180 AKTS (% 75)
SEÇMELĠ DERSLER: 60 AKTS (% 25)
TOPLAM: 240 AKTS (%100)
ll. Dönem (VIII. YARIYIL)
Türkiye Ekonomik Coğrafyası II
Okyanusya Coğrafyası
Ege ve Marmara Bölg. Coğrafyası
Arazi ÇalıĢmaları IV
Bitime Tezi II
TOPLAM
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
Seçmeli Ders
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS ĠÇERĠKLERĠ
TAR 101 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi I (2 0 2 )
Atatürk ilkeleri ve Ġnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı Ġmparatorluğunun yıkılıĢını ve Türk
Ġnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakıĢ; Osmanlı Ġmparatorluğunun parçalanması, Mondros AteĢkes AntlaĢması, iĢgaller
karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal PaĢa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile
teĢkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
Ġstiklal Savası’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan
Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele.
Derste Yararlanılacak Kaynaklar;
Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros’tan
Mudanya’ya, I, II, III, IV.
TAR 102 Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi II (2 0 2)
KurtuluĢ mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya'dan Lozan'a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve
demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye'nin gündemi.
Derste Yararlanılacak Kaynaklar;
Turan, R., ve diğerleri, 2004, Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
Prof. Dr. Hazma EROGLU; Nutuk (I,II),M. Kemal ATATÜRK; Türk Ġnkılabına BakıĢlar. Selahattin TANSEL: Mondros’tan
Mudanya’ya, I, II, III, IV.
TÜR 101 Türk Dili I (2 0 2)
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda
baĢarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araĢtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliĢtirebilme.
Derste Yararlanılacak Kaynaklar;
Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, 2003.
UĞUR , Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2002.
Sözlü ve Yazılı Anlatım, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No: 1073. EskiĢehir, 1998.
TÜR 102 Türk Dili II (2 0 2)
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru
anlatımın kiĢisel ve toplumsal iletiĢimdeki önemini kavrayabilme, araĢtırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme.
Derste Yararlanılacak Kaynaklar;
Türk Dili, Anadolu Üniversitesi Yayınları, No:786, EskiĢehir, 2003.
UĞUR, Atilla. Türk Dili Sözlü ve Yazılı Anlatım, Ekspres Matbaası, Kütahya, 2002.
GÜLENSOY, Tuncer. Türkçe El Kitabı, Bizim Gençlik Yayınları, Kayseri, 1994.
YAD 101 Yabancı Dil I ( 2 0 2 )
Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler,
zamanlar, geniĢ zaman, Ģimdiki zaman, geçmiĢ zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must
not, can, karsılaĢtırmalı yapılar, adıllar, kisi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve
soru cümleleri, bağlaçlar, ve, fakat.
Derste Yararlanılacak Kaynaklar;
Kelesoglu N, Kılıç S, Günes U, Rowbotham B, Rowbotham K, Englısh Buılder, Vahit Çakır
Nigün, Yorgancı-Gül Keskil, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara, 2000.
YAD 102 Yabancı Dil II ( 2 0 2 )
Zamanlar, Ģimdiki zaman, geniĢ zaman, geçmiĢ zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer,
yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karĢılaĢtırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, Ģimdiki, geniĢ, geçmiĢ,
gelecek zamanda edilgen yapı, Ģart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf
cümlecikleri, karĢılaĢtırmalı yapılar.
Derste Yararlanılacak Kaynaklar;
Richards Jack C., (2005) Interchange, Cambridge university
Thomson A.J. , A.V. Martinet, KullanıĢlı Ġngilizce Dilbilgisi Rehberi, Ġstanbul, 1983, Ġnklap ve Aka Yayınları.
ENF 103 Enformatik ve Bilgisayar Programları I ( 1 2 2 )
Tarihçe, bilgisayar donanımı, Bilgisayar yazılımı, ĠĢletim sistemleri, (Windows 95, 98 ve 2000 ĠĢletim sistemi, DOS ĠĢletim
Sistemi; Dos komutları);
Derste Yararlanılacak Kaynaklar;
Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi
Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi
Göksel M.A. , Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, 2006.
ENF 104 Enformatik ve Bilgisayar Programları II ( 1 2 2 )
Office Paketi (97 ve 2000); Word, Excel, Powerpoint tanıtım ve uygulamaları, Ġnternet’e GiriĢ.
Derste Yararlanılacak Kaynaklar;
Karagülle Ġ. Yeni BaĢlayanlar Ġçin Bilgisayar 2005, Ġstanbul, 2005 Türkmen Kitapevi, 791 S.
Karagülle Ġ. Microsoft Windows 98 Office 2000 Pro Türkçe, Ġstanbul, 2005, Türkmen Kitapevi, 1111 S.
Göksel M.A. , Çakır H. Temel Bilgisayar ve Teknolojileri Kullanımı, Ankara, 2006
COĞ 103 Genel Klimatoloji I (3 0 3)
Doğal çevrenin Ģekillenmesi yönünde atmosfer olaylarının özellikleri, coğrafi dağılıĢı ve bu olayların yer ve zaman içindeki
değiĢken etkilerinin incelenmesi. Atmosfer, hava ve iklime giriĢ, Atmosferin yüksekliği ve yapısı, güneĢ-yer radyasyonu ve
yerküre’nin enerji bütçesi, doğal ve kuvvetlenmiĢ sera etkisi, hava sıcaklığı, sıcaklık ölçümleri ve sıcaklık denetçileri, yerküre’nin
yüzey sıcaklıklarının alansal dağılıĢı, sıcaklık döngüleri ve klimatolojik-meteorolojik önemi, temel gaz yasaları ve hava basıncı,
basınç sistemlerinin çeĢitleri, yüzey ve yüksek hava haritaları, rüzgarları oluĢturan ve etkileyen etmenler ve kuvvetler, dikey hava
hareketlerinin oluĢumu ve özellikleri, Küresel atmosfer dolaĢımı, Batı Rüzgarları ve Jet Akımları ,Muson DolaĢımı ve Yerel
Rüzgarlar
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Umumi Klimatoloji ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1973
Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, 1984.
Ege Ovalarının Ġklimi, Asaf Koçman, Ege Üniv, Yay., 1993.
Genel Klimatoloji, O. Erol, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 9, Ġstanbul, 2000.
COĞ 105 Genel Jeomorfoloji I (3 0 3)
Yer Ģekillerinin araĢtırılması Ģeklinde tanımlanan jeomorfolojinin bu bölümünde yer Ģekillerinin oluĢumu ve evriminde rol oynayan
tüm iç etken ve süreçler, yeryuvarının yapıĢı, yaĢı, geçirdiği evreler incelenmektedir. Jeomorfoloji’ye giriĢ: temel bilgiler,
prensipler ve tarihçe, yerin iç yapısı, yerkabuğu hareketleri: levha hareketleri, epirojenez, orojenez, volkanizma ve depremler,
yer’in jeolojik evrimi ve yaĢı: genel bilgiler ve yaĢ verileri, çözülme, toprak oluĢumu ve kütle hareketleri, Morfojenetik bölgelere
giriĢ, Jeomorfolojik evrimde zamanın önemi: zaman içinde tektonik, östatik ve iklim kaynaklı değiĢimler.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Jeomorfoloji I, S. Erinç,. Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, 1982.
Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M Y. HoĢgören. Ġst Ünv Yay. No: 3132, Ġstanbul, 1987.
Genel Fiziki Coğrafya, Ġbrahim Atalay, Ege Üniversitesi Basımevi, 1998.
Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004.
COĞ 107 Genel Kartografya (3 0 3)
BaĢta topografya haritaları olmak üzere çeĢitli genel ve özel haritaların tanıtımı. Kartografya’nın tanımı ve coğrafya içindeki yeri
ve önemi, Kartografya da çizim unsurları, harita ve harita çeĢitleri, ölçek ve ölçek çeĢitleri, Harita üzerinde uzunluk, alan, eğim
hesaplan ve örnek çalıĢmalar. Harita projeksiyonları ve tanımlar,Azimutal (Düzlemsel) Silindirik Projeksiyonları, Konik
Projeksiyonları, Özel Projeksiyonlar, Coğrafi Bilgi Sistemleri
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Yerbilimleri Kartografyası, S. Mersinoğlu, Ankara 1970.
Genel Kartografya II, T. Bilgin. BakıĢ Yayınları, Ġstanbul, 1984
Kartografya, E. Koçak, Trabzon, 1985.
Matematik Coğrafya, M. Elibüyük, Ekol Yayınevi, Ankara, 2001.
COĞ 109 Genel BeĢeri Coğrafya (2 0 2)
Ġnsanın yaĢama sahası olan yeryüzünde insanın fiziki çevre ile iliĢkileri ve birbirlerine karĢılıklı tesirlerini araĢtırıp inceleyen bu
bilim dalı, hayat tarzlarını etkileyen kültürel davranıĢları incelenmektedir.Kısaca bu bilim çerçevesinde, çevrenin insan üzerindeki
etkisi ile insanın çevre üzerindeki etkisi ve kültür yöresi konu edilmektedir.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekân) E. Tümertekin -N. Özgüç, Ġstanbul, 1997.
Genel BeĢeri ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, 1991.
BeĢeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, N. Özgüç, Ġstanbul, 1999.
Coğrafya Öğretim Yöntemleri, H. Doğanay, Aktif Yayınevi, Ġstanbul, 2002.
COĞ 111 Genel Ekonomik Coğrafya I (2 0 2)
Ekonomik Coğrafya’nın geçmiĢi, temel kavramları; lokasyon, ölçek, karĢılıklı etkileĢim, mekansal dağılım, Bölge kavramı,
Süreçler, ekonomik faaliyetlerin geçmiĢi, tarih sürecinde üretimin toplumsal yapıyla iliĢkileri, ekonomik faaliyetler, ekonomik
öğretiler Tarım: Tarımsal üretimin geçmiĢi, tarımsal etkinliklerin beĢeri ve fiziki olaylarla iliĢkisi, baĢlıca dünya tarım bölgeleri,
dünya tarımının baĢlıca sorunları, su ürünleri (deniz, tatlı su, kültür balıkçılığı ve diğer su ürünleri). Balıkçılık faaliyetlerinin önemi
ve özellikleri, yeryüzünde balık avcılığı faaliyetlerinin dağılıĢı, balık avcılığının beĢeri-ekonomik-ekolojik etkileri ve baĢlıca
sorunlar, Ormancılık: doğal koĢullar ve ormanların dağılıĢı, ormanlardan yararlanma ve sorunları, Orman tahribatı ve korunmasının
önemi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin, N. Özgüç, Çantay Bookstore, Ġstanbul 2009.
Genel BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya, Ġ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, 1999.
Denizli Sanayii, M. Mutluer, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ġzmir, 1995.
Ekonomik Coğrafya, KüreselleĢme Kalkınma. E. Tümertekin, N. Özgüç. 2007, Ġstanbul.
COĞ 113 Nüfus Coğrafyası (2 0 2)
Nüfus Coğrafyası ve Demografi bilimi ile ilgili genel kavramlar, kaynaklar ve kuruluĢlar, Nüfus sayımları, Dünya Nüfus artıĢı,
Nüfus artıĢı ile ilgili ekonomik, sosyal, siyasal ve demografik teoriler, Demografik evrim teorisi, Nüfus Politikaları. Nüfusun
dağılıĢını ve yoğunluğunu etkileyen faktörler, Günümüzde nüfusun kıtalara ve ülkelere göre dağılımı, Demografik yapılar (Doğum,
ölüm ve nüfus artıĢı), Demografik yapılar (Hastalıklar, bebek ve çocuk ölümleri ), Demografik yapılar (YaĢ, cinsiyet, ömür süresi).
Nüfus hareketleri sebepleri, kıtalararası göçler, Gelecek Projeksiyonları
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Nüfus Ve YerleĢme, A Tanoğlu, Ġst. Ünv. Cog. Enst. Yay. No:45, Ġstanbul, 1969.
Dünya Nüfus Dinamiği, N. Tunçdilek, Ġst. Ünv. Yayınlan, Ġstanbul, 1988.
Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, 1997.
BeĢeri Coğrafya: GiriĢ, E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Edebiyat Fakültesi Yay, Ġstanbul, 1994
Türkiye Nüfus Coğrafyası, E. M. Özgür, GMC Basın-yayın, Ankara, 1998.
Nüfus Gerçeği, S. ġahin, Ankara, 2007.
COĞ 104 Genel Klimatoloji II (3 0 3)
Atmosferik nemlilik (su buharı içeriği), hidrolojik döngü ve suyun evre (faz) değiĢiklikleri, Doyma ve nem, nispi nem
değiĢiklikleri ve nem ölçümleri, Atmosferdeki adyabatik sıcaklık değiĢiklikleri, atmosferde kararlılık, günlük hava koĢulları ve
hava kirliliği, yükselme süreçleri, yoğunlaĢma, bulut oluĢum süreçleri ve bulut sınıflandırmaları, sisin oluĢumu ve sınıflandırılması,
YağıĢ oluĢma süreçleri ve yağıĢ çeĢitleri, yağıĢın coğrafi dağılıĢı ve yağıĢ rejimleri hava kütleleri, doğuĢ (kaynak) bölgeleri ve
sınıflandırmaları, hava sistemleri ve desenleri (Polar Cephe Kuramı, Cepheler, Orta Enlem Siklonları ve Antisiklonları), Orajlar
(kümülonimbüs bulutları ile bağlantılı gökgürültülü-ĢimĢekli fırtınalar) ve Hortumlar, Tropikal Siklonlar, Hava Analizi ve
Tahmininin Ġlkeleri
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul 1984.
Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul 1973.
Ege Ovalarının Ġklimi, A. Koçman, Ege Üniv, Yay., 1993.
Genel Klimatoloji, O. Erol, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 9, Ġstanbul, 2000.
COĞ 106 Genel Jeomorfoloji II (3 0 3)
Flüvyal topografyaya giriĢ: genel özellikler, akarsular ve taban seviyesi kavramı, flüvyal geliĢim mekanizması: akarsuların aĢınım
ve birikim Ģekilleri, farklı yapılar üzerinde flüvyal topografya Ģekillerin geliĢimi, peneplen kavramı: delilleri, yaĢ tanımlamaları ve
gerçek peneplenlerin olabilirliği üzerine tartıĢmalar, gençleĢme kavramı, sebepleri ve gençleĢme ile oluĢan yer Ģekilleri geliĢimi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Jeomorfoloji I, S. Erinç,. Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, 1982.
Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M Y. HoĢgören. Ġst Ünv Yay. No: 3132, Ġstanbul, 1987.
Genel Fiziki Coğrafya, Ġbrahim Atalay, Ege Üniversitesi Basımevi, 1998.
Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004.
COĞ 108 Kır YerleĢmeleri Coğrafyası (2 0 2)
Yeryüzünde yerleĢme sahasının sınırları, Kırsal yerleĢmelerin ortaya çıkıĢı, YerleĢmeye etki yapan fiziki ve beĢeri coğrafya
faktörleri, Kırsal mesken ve yerleĢmelerin coğrafi çevre ile iliĢkileri, Tarım ve sanayi toplumlarında kırsal yerleĢme. Kırsal
yerleĢmelerde mesken yapıları ve özellikleri, Dünyada ve Türkiye’de belli baĢlı kırsal yerleĢme Ģekilleri, Türkiye’de köylerin ve
diğer kırsal yerleĢmelerin Ģekil ve fonksiyonel özellikleri
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Nüfus Ve YerleĢme, A.Tanoğlu, Ġst. Ünv. Yayını No: 1183, Ġstanbul, 1966
Türkiye Ġskan Coğrafyası, N. Tunçdilek. Ġstanbul. 1967.
Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, 1991.
BeĢeri Coğrafya (Ġnsan-Kültür-Mekan) E. Tümertekin -N. Özgüç, Ġstanbul,1997
Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ ve S. ġahin, Ankara, 2003.
COĞ 110 Okyanuslar ve Denizler (2 0 2)
Tarihçe ve Tanımlar, Fiziksel Temeller, Atmosferik Etkiler, Okyanusların Isı Bütçesi, Sıcaklık, Tuzluluk veÖzkütle (density),
Hareket Denklemleri, Vizkoz Ortamda Hareket Denklemleri, Okyanus Yüzeylerinin Rüzgarlara Yanıtları, Jeostrofik Akıntılar,
Okyanuslardaki Çevrintiler (Vorticity), Okyanus Dalgaları ve Sayısal Okyanus Modelleri, Kıyı Süreçleri ve Gel-Git (tides).
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Deniz Ve Kıyı Coğrafyası, H. Ġnandık, Ġst. Ünv. Yayını No: 1219, Ġstanbul, 1971
Oseanoloji, A. KocataĢ, Ege Ünv, Fen Fak Yayını, Ġzmir, 1986
Denizaltı Jeolojisi Ve Jeomorfolojisi, Ġ. Atalay, Dokuz Eylül Ünv. Yayım, Ġzmir, 1993
COĞ 112 Genel Ekonomik Coğrafya II (2 0 2)
Ekonomik Coğrafya’nın geçmiĢi, temel kavramları; lokasyon, ölçek, karĢılıklı etkileĢim, mekansal dağılım, Bölge kavramı,
Süreçler, ekonomik faaliyetlerin geçmiĢi, tarih sürecinde üretimin toplumsal yapıyla iliĢkileri, ekonomik faaliyetler, ekonomik
öğretiler Tarım: Tarımsal üretimin geçmiĢi, tarımsal etkinliklerin beĢeri ve fiziki olaylarla iliĢkisi, baĢlıca dünya tarım bölgeleri,
dünya tarımının baĢlıca sorunları, su ürünleri (deniz, tatlı su, kültür balıkçılığı ve diğer su ürünleri). Balıkçılık faaliyetlerinin önemi
ve özellikleri, yeryüzünde balık avcılığı faaliyetlerinin dağılıĢı, balık avcılığının beĢeri-ekonomik-ekolojik etkileri ve baĢlıca
sorunlar, Ormancılık: doğal koĢullar ve ormanların dağılıĢı, ormanlardan yararlanma ve sorunları, Orman tahribatı ve korunmasının
önemi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin, N. Özgüç, Çantay Bookstore, Ġstanbul 2009.
Genel BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya, Ġ. Atalay, Ege Üniv. Basımevi, 1999.
Denizli Sanayii, M. Mutluer, Denizli Sanayi Odası Yayınları, Ġzmir, 1995.
Ekonomik Coğrafya, KüreselleĢme Kalkınma. E. Tümertekin, N. Özgüç. 2007, Ġstanbul.
COĞ 114 UlaĢım Coğrafyası (2 0 2)
UlaĢım Coğrafyasına giriĢ, ulaĢımın tarihsel geliĢimi ve ulaĢım ağları, ulaĢım faaliyetinin ölçülmesi ve haritalanması, UlaĢımın
doğal çevre koĢulları ve beĢeri faaliyetlerle iliĢkileri, ulaĢım yollarında yer seçimi, Denizyolu ulaĢımının genel özellikleri, BaĢlıca
Deniz yolları, dünya deniz ticaret filosundaki değiĢim. Türkiye’de denizyolu taĢımacılığı, Demiryolu taĢımacılığının genel
özellikleri, demiryollarının tarihi geliĢimi Demiryolu hatları, Türkiye’de demiryollarının geliĢimi ve baĢlıca demiryolu
güzergahları, Karayollarının genel özellikleri, geliĢimi ve dağılıĢı, Türkiye’de karayolu taĢımacılığının tarihsel geliĢimi ve
günümüzdeki durumu, Havayolu taĢımacılığının genel özellikleri, Türkiye’de hava yolu taĢımacılığı ve havalimanları Boru hatları,
Petrol ve Doğalgaz boru hatlarının dağılıĢı, Türkiye’nin boru hatları açısından önemi UlaĢım sistemlerinin karĢılaĢtırılması; ulaĢım
sistemlerinde yaĢanan rekabet.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
UlaĢım Coğrafyası, E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul 1987.
Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara 1991.
Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin -N. Özgüç, Çantay Kitabevi, Ġstanbul 1995.
Demiryolundan Petrole Chester Projesi, Tarih Vakfı Yurt Yay., Ġstanbul 2006.
COĞ 201 Uygulamalı Klimatoloji (2 0 2)
Meteorolojik verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek analizlerin yapılması planlanmıĢ ve bu analizler sonucunda iklim
tasnifleri ve sınıflandırmaları yapılacaktır.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, 1984.
Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1990
Ege Ovalarının Ġklimi, A. Koçman, Ege Üniv, Yay., 1993.
COĞ 203 Vejetasyon Coğrafyası (2 0 2)
Yeryüzündeki vejetasyon formasyonlarının dağılıĢı ve özellikleri. Bitki formasyonlarının iklim, toprak ve morfoloji iliĢkisi, Bitki
örtüsü ile iklim, yüzey Ģekilleri, toprak ve anakaya faktörleri arasındaki iliĢki, Bitki örtüsü ile biyotik faktörler arasındaki iliĢki
Türkiye vejetasyonunun genel görünümü, Türkiye’de bitki örtüsünün ekolojik Ģartları, Türkiye’de bitki örtüsünün evrimi,
Türkiye’nin flora ve fitocoğrafya bölgeleri Türkiye’nin vejetasyon formasyonları. Türkiye’de doğal vejetasyon, arazi kullanımı ve
tarım arasındaki iliĢkiler.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Bitki Coğrafyası, Y. Dönmez, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1985
Biyocoğrafya, Y. Akman, Palme Yayınları Mühendislik SeriĢi, Ankara, 1993
Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Basımevi, Ġzmir, 1994.
Türkiye’de BaĢlıca Ağaç türleri, N. Günal. Ġstanbul1997.
Bitki Coğrafyası, E. Güney ve Ö. Saya, Dicle Üniv. Yay., Diyarbakır, 2006.
COĞ 205 Yapısal Jeomorfoloji (2 0 2)
Yerkabuğunda iç etken ve süreçlerle oluĢmuĢ yapılarla relief Ģekilleri arasındaki iliĢkiler incelenir. Arazi araĢtırma ve gözlemleri
yolu ile relief Ģekillerinin oluĢumu ve geliĢimi üzerinde tektonizmanın yaptığı etkilerin kanıtlarım saptama yöntemleri. Levha
Tektoniği ve Orojenez, Litolojik Özelliklerin Morfolojiye Etkisi, Yatay Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, Monoklinal yapı
üzerinde yer Ģekillerinin geliĢimi, Kıvrımlı Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, Dom Yapısı Üzerinde yer Ģekillerinin
GeliĢimi, -Faylı Yapı Üzerinde Yer Ģekillerinin GeliĢimi, -Fay Dikliklerinin GeliĢimi ve Fay GençleĢmesi, Fayların ve Faylarla
Ġlgili Yer Ģekillerinin Saptanması, Volkanik Yapı Üzerinde Fluviyal YerĢekillerinin GeliĢimi, Peri Bacaları,
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Strüktüral Morfoloji, Ġ. Yalçınlar, Ġst. Ünv. Coğ. Ens. Yay. No:24, Ġstanbul, 1969
Jeomorfoloji I, S. Erinç, Ġst Ünv, Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, 1982.
Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġbrahim Atalay, Ege Üniv. Yay., Ġzmir, 1987.
Strüktüral Jeomorfoloji, Ö. Sür, Dil Ve Tarih Coğ. Fak. Yayını, Ankara, 1994.
COĞ 207 Coğrafi Bilgi Sistemlerine GiriĢ ( 1 2 2)
Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili kavram ve yazılımların tanıtımı (Netcat, mapinfo vb), Nitelikleri ve özellikleri (raster, vektör vb ),
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yararları, kullanıldığı alanlar, CBS’nin fiziki ve beĢeri coğrafya çalıĢmalarında kullanımı.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları, H. Turoğlu, Çantay Kitabevi, 2000
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Temel Kavramlar ve Uygulamalar, T. Yomralıoğlu, Ġstanbul, 2005.
Öğretmenler için CBS, A. Demirci, Fatih Üniversitesi Yay., Ġstanbul, 2008.
COĞ 209 Volkan Jeomorfolojisi (2 0 2)
Bu derste çeĢitli volkanik Ģekiller ve onların aĢınmaları sonucunda ortaya çıkan volkan topografyası ele alınır. Volkan topografyası,
volkanik faaliyetler sonucunda meydana gelen Ģekiller ve bunların aĢınması ile oluĢan tahrip Ģekilleri olmak üzere iki büyük gruba
ayrılır. Volkanizma Nedir?, Derinlik Volkanizmasıyla OluĢan Ġntrüsif Kütleler, Volkanik Püskürme ġekilleri, Volkanizma Ġle
Yeryüzüne Çıkan Maddeler, Volkan Konileri, Volkanik Faaliyet Tipleri, Volkanik Patlama ġekilleri, Volkanik Alanlarda AĢınma
Ġle OluĢan ġekiller,Türkiye’de Volkanizma.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Jeomorfoloji II, S. Erinç, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971
Volkan Coğrafyası, M. Ardos, Ġst. Ünv. Yayını No: 3478, Ġstanbul, 1987.
Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, D, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, 1998.
Erciyes Dağı’nın Fiziki Coğrafyası, Ü. E. Günaldı, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2003.
Yerbilim Terimleri Sözlüğü, E. Güney, Nobel Kitabevi, Ankara, 2003.
COĞ 211 Ziraat Coğrafyası (2 0 2)
Tarım faaliyetlerinin beĢeri ve fiziki olaylarla iliĢkisi, Tarımı etkileyen fiziki faktörler: Ġklim, Yüzey Ģekilleri, toprak: bakımı,
iĢlenmesi ve korunması, drenaj-akaçlama, Bitki Örtüsü ve Korunması, Sulama Olanakları,Tarımı Etkileyen BeĢeri ve Ekonomik
Faktörler: Arazi Kullanım Özellikleri ve Yasal Düzenlemeler, Bitki Seleksiyonu ve Cinsi, Ġlaçlama ve Gübreleme, MakineleĢme,
ĠĢgücü ve Sermaye, UlaĢım ve Pazarlama, Tarımsal Etkinliklerin GeçmiĢi, Tarım Öncesi YaĢam, -Tarıma GeçiĢ Dönemi, Tarihi
Çağlarda Önemli Tarım Bölgeleri, Günümüzde Tarımsal Etkinlikler ve Tarımın Giderek Artan Önemi, Tarım Tipleri: Geçimlik
Tarım, Ticari Tarım. Açlık Tehlikesinin Stratejik Kıldığı Bir Sektör Olarak Tarım, Günümüzde BaĢlıca Tarım Bölgeleri, Dünya
Tarımının BaĢlıca Sorunları, Tarımı Destekleyen KuruluĢlar, DTÖ ve AB’nin Dünya Tarımına Etkileri, BaĢlıca Tarım Ürünleri /
Tarla ve Bahçe Kültürleri, Hayvancılık: Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Hayvancılık Etkinliklerinin Coğrafi DağılıĢı, ArıcılıkĠpekBöcekçiliği, Su Ürünleri (Deniz, Tatlı Su, Kültür Balıkçılığı ve Diğer Su Ürünleri), Balıkçılık Faaliyetlerinin Önemive
Özellikleri, Yeryüzünde Balık Avcılığı Faaliyetlerinin DağılıĢı, Balık Avcılığının BeĢeri-Ekonomik-Ekolojik Etkileri ve BaĢlıca
Sorunlar,Ormancılık, Doğal KoĢullar ve Ormanların DağılıĢı, Ormanlardan Yararlanma, Ormanlardan Yararlanma
Sorunları/Orman Tahribatının Giderek artması, Ormanların Korunması ve Önemi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Genel BeĢeri ve iktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, 1991.
Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin-N. Özgüç, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 1995.
Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ ve S. ġahin, Ankara, 2003.
Ziraat Coğrafyası, H. Doğanay, Erzurum, 2007.
COĞ 202 Akarsu Jeomorfolojisi (2 0 2)
Akarsuların yerkabuğunu Ģekillendirmek hususundaki iĢleyiĢi ve etkileri, flüvyal topografyaya giriĢ, genel özellikler, akarsular ve
taban seviyesi kavramı, flüvyal geliĢim mekanizması, akarsuların aĢınım ve birikim Ģekilleri, farklı yapılar üzerinde flüvyal
topografya Ģekillerin geliĢimi
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Jeomorfoloji II, S Erinç,, Ġst. Ünv. Cog. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971
Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Cog Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, 1982
Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul, 1987.
Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004.
COĞ 204 Karst Jeomorfolojisi (2 0 2)
Karst Jeomorfolojisi yağmur sularıyla eriyerek Ģekillenen kireçtaĢı gibi özel kayalar (karbonatlı kayaçlar) üzerinde meydana gelen
yer Ģekilleri. Karstik yerĢekilleri: Lapya’lar, Obruk’lar, Düden’ler, Dolin’ler, Uvala’lar, Polye’ler, Mağaralar, Kuru Vadiler, Doğal
Tüneller ve Köprüler, Travertenler, Traverten Setleri ve Traverten Seti Gölleri. KarstlaĢma ve karstik yer Ģekillerinin oluĢumu,
dünyada karstik yeryüzü Ģekillerinin dağılıĢı, Türkiye’de Karst OluĢumu ve Karstık Yer Ģekillerinin Coğrafi DağılıĢı. Kıyı
Jeomorfolojisi: Kıyı Topografyasının OluĢum ve GeliĢiminde Etkili Olan Etmenler, Kıyı jeomorfolojisine giriĢ: tanımlar,
yerĢekilleri ve jeomorfolojik geliĢim
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Jeomorfoloji II , S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971
Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul, 1982.
Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul, 1987.
Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara, 2004.
COĞ 206 ġehir Coğrafyası (3 0 3)
Yeryüzünde ve Türkiye’de ilk Ģehirlerin nerelerde ve hangi Ģartlar altında ortaya çıktıkları, tarihsel geliĢimleri ve dağılıĢları,
Ģehirlerin fonksiyonları, etki alanları ve sınıflandırılmaları, ĢehirleĢme ve bununla ilgili problemler.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
ġehirciliğin Kuramsal Temelleri, R. KeleĢ, Ankara, 1972
Türkiye’de ġehirleĢme ve ġehirsel fonksiyonlar, E. Tümertekin, Ġstanbul, 1973.
ġehir içi Arazi KullanılıĢı, B. Denker, Ġstanbul, 1976.
ġehir Coğrafyası I, S. Göney, Ġst. Ünv. Yayını No: 3908, Ġstanbul, 1995
Osmanlı Kenti, M. Cerasi, Ġstanbul, 1999.
Sosyal Adalet ve ġehir, D. Harvey, Ġstanbul, 2003.
COĞ 208 Toprak Coğrafyası (3 0 3)
Toprak biliminin tarihçesi ve kapsamı, Toprağın ana materyali, ayrıĢma ve toprak oluĢumu: Toprak bünyesi, strüktürü. Toprakta
organik maddeler ve biyolojik yasam. Toprakta hava, su ve sıcaklık, Toprağın besin maddeleri, Toprak sistematiği ve baĢlıca
toprak grupları, Toprakların sorunları: kirlilik, erozyon, Türkiye Topraklarının BaĢlıca Özellikleri ve DağılıĢları.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Toprak Biliminin Esasları, A. Ergene, Erzurum, 1982.
Toprak Bilgisi, Ġ. Akalan, Ankara 1983.
Topraklarımız, M. Y. Dizdar, Ankara, 1987.
Türkiye Toprakları, U. Dinç ve Diğ. Adana, 1995.
Toprak Coğrafyası, B. Mater, Ġstanbul, 1998.
Toprak OluĢumu, Sınıflandırılması ve Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġstanbul, 2006.
COG 210 Doğal Kaynaklar Coğrafyası (2 0 2)
Maden ve enerjinin önemi, madenler, maden çıkarımında uygulanan baĢlıca yöntemler, jeolojik iliĢkiler, beĢeri iliĢkiler, madencilik
faaliyetlerinin dağılıĢı, metaller, baĢlıca metaller, demir cevheri, demir çelik sanayisi, Bakır, Kalay, Çinko, KurĢun, Boksit
Alüminyum, Manganez, Nikel, Krom, Tungsten, Antimon, Molibden, Altın, GümüĢ, Platin, Elmas, Toryum, Kobalt, Bor,
Magnezyum, Tuz, vb Madencilik faaliyetleri ve çevre sorunları, Enerji ile ilgili bazı temel kavramlar, Enerji kaynaklarının geçmiĢi,
Arz ve talep kaynakları, Enerjinin taĢınması, Kullanılacak enerjinin seçimi, Enerji üretimi ve tüketiminde yeni eğilimler, BaĢlıca
enerji kaynakları, Maden kömürü, Petrol, Doğal gaz, Elektrik enerjisi, Hidroelektrik, Termoelektrik, Nükleer, Alternatif eneri
kaynakları: Biyomas, Jeotermal, Okyanus, Gelgit, GüneĢ enerjisi, Rüzgar enerjisi, Hidrojen enerjisi
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Ekonomik Coğrafya, E. Tümertekin -N. Özgüç, Çantay Kitabeyi, Ġstanbul, 1995.
Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Yeni Çağ Basım Yayım, Ankara, 1991.
Türkiye Ekonomik Coğrafyası. H. Doğanay, Konya, 1996
Enerji Kaynakları, H. Doğanay, Erzurum1998,
Enerji Kaynakları, Y. Karabulut, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, 2003
Türkiye Enerji Kaynakları, Y. Karabulut, Hilmi Usta Matbaacılık, Ankara, 2003.
COĞ 212 Turizm Coğrafyası (2 0 2)
Turizm ve Rekreasyon Kavramları, Turizm Faaliyetlerinin GeçmiĢi, Turizm Tipleri, BaĢlıca Turizm Bölgeleri, Turizmin Mekansal
Etkileri, Südürülebilir Turizm, Türkiye Turizm Coğrafyası
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Özgüç, N.Turizm Coğrafyası-Özellikler ve Bölgeler- Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2003.
COĞ 213 Seçmeli – Kültürel Coğrafya (3 0 3)
Uygarlık Tanımları, Kültür ve Uygarlık Kavramları Arasındaki Farklılıklar, Paleolitik Dönem, Neolitik Dönem, Paleolitik ve
Neolitik Dönemler Sonrası Uygarlık Tarihi, Uygarlık Tarihindeki Önemli AĢamalar, Günümüz Kültür Bölgeleri.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
ġenel, A., Ġlkel Topluluktan Uygar Topluma, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 1995.
Tanilli, S., Uygarlık Tarihi, Alkım Yayınları, Ankara 2006.
Childe, G., Toplumsal Evrim, Belge Yayınları, Ġstanbul 1994.
Klein, R., G Uygarlığın DoğuĢu, 2003.
COĞ 215 Seçmeli – Yeraltı Suları ve Kaynaklar (3 0 3)
Suyun özellikleri, Hidrolojik çevrim, hidrolojinin temel denklemleri, yağıĢ, buharlaĢmaSızma yeraltı suyu, akım ölçümleri ve
kayıtların analizi, Yüzeysel akıĢ, hidrograflar, birim hidrograf teorisi. Su bilançosuLantik biyotoplarının incelenmesi, Kaynak
tipleri (sıcak su kaynakları, soğuk su kaynakları)
Ders ve Yardımcı Kitaplar
HoĢgören M Y (2001) Hidrografya’nın ana Çizgileri I. Yer altı Suları, Kaynaklar, Akarsular (4. Baskı). Çantay Kitabevi, Ġstanbul.
Ġzbırak R (1989) Sular Coğrafyası. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, Öğretmen Kitapları Dizisi:159 Ġstanbul.
Leet L D and Judson S (1965) Physical Geology (Third edition). Prentice-Hall Inc. London.
COĞ 217 Seçmeli – Genel Ekoloji (3 0 3)
Ekolojinin tanımı ve tarihsel geliĢimi Ekolojinin temel ilkeleri ve kavramları, Ekosistemlerin sınıflandırılması ve dünyanın büyük
ekosistemleri, (Karasal ve tatlı su ekosistemleri, deniz ekosistemleri ) Özel Ekosistemler Birey ekolojisi Populasyon ekolojisi
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Odum E., P., Barrett G., W. Ekolojinin Temel Ġlkeleri, Palme Yayıncılık.
KocataĢ, A., Ekoloji, Dora Yayıncılık.
KıĢlalıoğlu, M., Berkes F., Çevre ve Ekoloji, Remzi Kitabevi.
COĞ 223 Seçmeli - TaĢları Tanıma Bilgisi (3 0 3)
Kayaçların genel sınıflamaları ve özellikleri, -magmatik kayalar, tortul kayalar, metamorfik kayalar, magma, plütonizma ve
volkanizma, tortul kayalar özelliği, yaĢı ve yapısı, yerkürenin yaĢı, jeolojide yaĢ kavramı, metamorfik kayalar ve metamorfizma,
tabakalı (tortul) kayaların tektonik deformasyonları
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Genel Jeoloji, Ġ. Ketin, Ġst. Tek. Ünv. Maden Fak. Yayını No: 1096, Ġstanbul, 1982
Türkiye Jeolojisine Genel Bir BakıĢ, Ġ. Ketin, Ġst. Tek. Ünv. Vakfi yayınları. Ġstanbul, 1983.
Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004
Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, 2008.
COĞ 214 Seçmeli – Kıyı Jeomorfolojisi (3 0 3)
Kıyı ile ilgili terimler, Kıyıların Ģekillenmesinde etkili olan faktörler, Kıyı AĢınım ġekilleri, Kıyı Birikim ġekilleri ve Kıyı tipleri.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Jeomorfoloji I -, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 2931, Ġstanbul 1982.
Jeomorfolojinin Ana Çizgileri, M. Y. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yay. No: 3132, Ġstanbul 1987.
Jeomorfoloji, E. Güney, Tekağaç Eylül Yayınları, Ankara 2004.
COĞ 218 Seçmeli – Çevre Sorunları (3 0 3)
Temel çevre bilimi konularının kavranması, coğrafi yaklaĢımın özgün yaklaĢımının ortaya konulması, Çevresorunlarıyla ilgili
altyapı bilgilerinin oluĢturulması, Çevre sorunlarının dünya ve özellikle Türkiye’den örneklerle incelenmesi, çevre sorunlarının
öneminin açıklanması. Havaküre (Atmosfer), Suküre (Hidrosfer), TaĢküre (Litosfer), Canlılar küresi (Biyosfer), Hava sorunları, Su
sorunları, Toprak sorunları, Flora ve fauna sorunları, Sosyal çevre, Hammadde ve enerji üretimi, Gürültü, yoksulluk, nüfus ve
göçler, YerleĢme ve sosyal katılım
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Biyocoğrafya, Y. Akman, Palme Yayınlan Mühendislik Serisi, Ankara, 1993
Ortam Ekolojisi ve Degradasyonal Ekosistem DeğiĢiklikleri, S. Erinç, Ġstanbul, 1994
BeĢeri Coğrafya (Ġnsan -Kültür -Mekan) E. Tümertekin -N. Özgüç, , Ġstanbul,1997.
Türkiye’de Çevre Sorunları, E. Güney, Öz Eğitim Yayınları, Konya 1997.
Çevre ve Ġnsan, E. Güney, Dicle Üniversitesi Basımevi, Diyarbakır, 2002
Genel Ortam Kirlenmesi, E. Güney, Palme Yayıncılık, Ankara, 2008.
COĞ 301 Türkiye Fiziki Coğrafyası I (2 0 2)
Türkiye’nin konum özellikleri, Doğal bölge, bölüm ve yöre kavramları ve Türkiye, Türkiye’nin fiziki coğrafyasını Ģekillendiren
etmenler, Türkiye’nin jeomorfolojisi, Türkiye’nin iklimi, Akarsu ve göller, Topraklar, Bitki örtüsü
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ġzmir, 1987
Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, 1987
Türkiye Coğrafyası, C. ġahin -H. Doğanay, Ankara, 1999.
Türkiye Fiziki Coğrafyası, C. ġahin, Ankara, 2002.
COĞ 303 Kurak Bölge Jeomorfolojisi (2 0 2)
Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Jeomorfolojisi: Kurak ve Yarıkurak Bölgeler Topografyası, Kurak ve Yarıkurak Bölgelerin Genel
Özellikleri, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerin OluĢum Nedenleri, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde ġekillendirici Etmen ve Süreçler:
Fiziksel Parçalanma ve Kimyasal AyrıĢma, Rüzgar, Akarsular ve Seller, -Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde Yeryüzü ġekilleri:
Deflasyon Çukurları, Yardanglar, Tanık Tepeler, Hamada ve Reg’ler, Bolson’lar, Palaya’lar, Pediment’ler, Bahada’lar,
Ġnselberg’ler, Kanyonlar, Kumullar, Ripplemark’lar, Kurak ve Yarıkurak Bölgelerde Jeomorfolojik GeliĢim.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Jeomorfolojinin Prensipleri, H. Ġnandık, Ġstanbul, 1971.
Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971.
Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Ed Fak. Yayını, Ġzmir, 1987.
Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, 1998.
COĞ 305 Asya Coğrafyası (2 0 2)
Asya ülkelerinin Fiziki Coğrafya Özellikleri, Yer Ģekilleri, Ġklim özellikleri, bitki örtüsü BeĢeri ve Ekonomik Yapısı, -Yerliler ve
nüfuslanma Süreci, ġehirsel Alanlar, Sanayi yapısı Bölgesel çeĢitlilikler
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, 1975,
Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları. N. Özgüç, Ġstanbul. 1999
Güneydoğu Asya, Özellikler ve Ülkeler. A. N. Timor. Ġstanbul 2002
COĞ 307 Türkiye BeĢeri Coğrafyası I (2 0 2)
Türkiye’de nüfusun dağılıĢını etkileyen faktörler, Türkiye nüfusu tarihsel altyapısı ve nüfus sayımları Türkiye nüfusunun bölgelere
göre dağılımı ve yoğunluğu, Türkiye nüfusunun nitelikleri (yaĢ, cinsiyet, eğitim, gelir, vs.) ve nüfus piramidinin özellikleri,
Türkiye’de Ġç göçler ve kır-kent dengesi, Türkiye’de dıĢ göçler, Gelecek projeksiyonlar Türkiye’de yerleĢmelerin tarihsel kökenleri
ve dağılıĢı, Türkiye’de günümüz kentlerinin idari, demografik ve ekonomik sınıflandırması, Türkiye’de kentlerin sorunları,
Türkiye’de kırsal yerleĢmelerin dağılıĢ ve fonksiyonları, Kırsal yerleĢmelerin sınıflandırmaları, Dönemlik kırsal yerleĢmeler, Kırsal
alanların kalkınma sorunları
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Türkiye'de YerleĢmenin Evrimi, N. Tunçdilek, Ġstanbul, 1986
Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Ankara, 1991.
Türkiye’nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġbrahim Atalay, Ġstanbul, 1995
Türkiye BeĢeri Coğrafyası, H. Doğanay, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1997
Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, 2006.
COĞ 309 Akdeniz ve Karadeniz Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2)
Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin
beĢeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleĢme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaĢım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin
bölümleri ve yöreleri
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Güney Anadolu Bölgesi ile Kıbrıs’ın Turizm Coğrafyası, A. Köksal, Ankara 1976.
Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, 1987.
Akdeniz Bölgesi, H. Saraçoğlu, Ankara, 1989
Türkiye Bölgesel Coğrafyası, Ġ. Atalay -K. Mortan, Ġnkılap Kitabeyi, Ġstanbul, 1997.
Türkiye Coğrafyası, C. ġahin, H. Doğanay, N. A. Özcan, Ankara, 2004.
COĞ 311 Arazi ÇalıĢmaları I (1 2 2)
Bu aĢamaya kadar oluĢturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik
Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araĢtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama
ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin
Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, 1997.
Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London 1998.
Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, 1999.
Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, 2000.
Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004
Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, 2008.
COĞ 302 Türkiye Fiziki Coğrafyası II (2 0 2)
Türkiye’nin konum özellikleri, Doğal bölge, bölüm ve yöre kavramları ve Türkiye, Türkiye’nin fiziki coğrafyasını Ģekillendiren
etmenler, Türkiye’nin jeomorfolojisi, Türkiye’nin iklimi, Akarsu ve göller, Topraklar, Bitki örtüsü
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ġzmir, 1987
Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara 1987
Türkiye Coğrafyası, C. ġahin -H. Doğanay, Ankara 1999.
Türkiye Fiziki Coğrafyası, C. ġahin, Ankara 2002.
COĞ 304 Türkiye BeĢeri Coğrafyası II (2 0 2)
Türkiye’de nüfusun dağılıĢını etkileyen faktörler, Türkiye nüfusu tarihsel altyapısı ve nüfus sayımları Türkiye nüfusunun bölgelere
göre dağılımı ve yoğunluğu, Türkiye nüfusunun nitelikleri (yaĢ, cinsiyet, eğitim, gelir, vs.) ve nüfus piramidinin özellikleri,
Türkiye’de Ġç göçler ve kır-kent dengesi, Türkiye’de dıĢ göçler, Gelecek projeksiyonlar Türkiye’de yerleĢmelerin tarihsel kökenleri
ve dağılıĢı, Türkiye’de günümüz kentlerinin idari, demografik ve ekonomik sınıflandırması, Türkiye’de kentlerin sorunları,
Türkiye’de kırsal yerleĢmelerin dağılıĢ ve fonksiyonları, Kırsal yerleĢmelerin sınıflandırmaları, Dönemlik kırsal yerleĢmeler, Kırsal
alanların kalkınma sorunları
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Türkiye'de YerleĢmenin Evrimi, N. Tunçdilek, Ġstanbul, 1986
Genel BeĢeri Ve Ġktisadi Coğrafya, Ġ. Atalay, Ankara, 1991.
Türkiye’nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġbrahim Atalay, Ġstanbul, 1995
Türkiye BeĢeri Coğrafyası, H. Doğanay, Milli Eğitim Basımevi, Ġstanbul, 1997
Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, 2006.
COG 306 Afrika Coğrafyası (2 0 2)
Afrika’nın Esas Özellikleri, Afrika’nın Siyasi Haritasının OluĢumu, Afrika Ülkelerinin GeliĢiminde Coğrafi Faktörlerin Etkisi,
Afrika Ülkelerinin Mekansal Yapısının Esas Özellikleri, Kuzey Afrika Ülkeleri, Merkezi AfrikaÜlkeleri, Batı Afrika Ülkeleri,
Güney Afrika Ülkeleri, Afrika’nın Sosyo-Ekonomik ve Coğrafi Sorunları, Global Sorunların Afrika Kıtasına Yansıması,
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Afrika Coğrafyası, A. Köksal, Dil Ve Tarih Coğ. Fak. Yayını, Ankara. 1982.
Afrika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1995.
COĞ 308 Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2)
Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin
beĢeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleĢme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaĢım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin
bölümleri ve yöreleri
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Doğu Anadolu Coğrafyası, S. Erinç, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yayını, Ġstanbul, 1953.
Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, 1987.
Doğu Anadolu, H. Saraçoğlu, Ankara 1989.
Türkiye Bölgesel Coğrafyası, L. Atalay -K. Mortan, Ġnkılâp Kitabeyi, Ġstanbul, 1997.
COĞ 310 Siyasi Coğrafya (2 0 2)
Siyasi Coğrafya’ya tarihsel BakıĢ, Jeopolitik kavramı ve içeriği, Dünyada coğrafya ve siyasi olaylar arasındaki iliĢkiler, Siyasi ve
kültürel bloklar KüreselleĢme ve siyasi sistemlerle iliĢkisi, Siyasetle ilgili coğrafi avantaj ve dezavantajların jeopolitik ve
jeostratejik açıdan değerlendirilmesi, Küresel, Bölgesel ve Türkiye ölçeğinde siyasi coğrafya
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Short, J.R., 1993. An Introduction to Political Geography. Routledge, Kinci Baskı, 178 sayfa.
Özey, R., Siyasi Coğrafya.
COĞ 312 Arazi ÇalıĢmaları II (1 2 2)
Bu aĢamaya kadar oluĢturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik
Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araĢtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama
ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin
Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, 1997.
Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London 1998.
Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, 1999.
Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, 2000.
Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004
Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, 2008.
COĞ 313 Seçmeli - Genel Atmosfer DolaĢımı (2 0 2)
Atmosferin Genel Hava DolaĢımı, Küresel Rüzgâr Sistemleri, OluĢumları ve Etkili oldukları Sahalar,
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, 1984.
Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul, 1990.
COĞ 315 Seçmeli - Ekolojik Turizm (2 0 2)
Ekolojik Turizm Tanımı, genel dağılıĢ kalıpları, ülke ekonomilerine olan katkıları, sorunları ve günümüzde algılanma Ģekli ile
ekonomik değeri.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Özgüç, N.Turizm Coğrafyası-Özellikler ve Bölgeler- Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2003.
COĞ 317 Seçmeli - ĠĢaret Dili (2 0 2)
Coğrafya konularının iĢaret dili ile nasıl öğretilmesi gerektiği, harita, tablo ve grafiklerin iĢaret dili ile
Öğretilmesi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Dikyuva, Hasan - Zeshan, Ulrike (2008). Türk ĠĢaret Dili, Birinci Seviye. Ishara Press.
COĞ 321 Seçmeli - Coğrafya ve Mekânsal Planlama (2 0 2)
Mekân planlamasına genel bir giriĢ, Mekân planlaması Mekanın tanımı, Mekan planlamasının Dünya'daki ve Türkiye'deki durumu.
Mekân sınırını tayin eden faktörler. Bölgesel arazi kullanılıĢı ve Bölge planlama metotları üzerinde durulacaktır.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Don Martindale&Gertrud Neuwrith, “ġehir-Modern Kentin OluĢumu-Weber”, 2000.
Tekeli, I., “Türkiye Cumhuriyet döneminde kentsel geliĢme ve kent planlaması”, 75 Yılda DeğiĢen Kent ve Mimarlık, Türkiye ĠĢ
Bankası, Ġstanbul, 1-24 (1998).
COĞ 323 Seçmeli – Hava Kütleleri ve Cepheler (2 0 2)
Hava kütleleri nedir, oluĢtukları ve geçtikleri yerler, cepheler, cephe oluĢumları, cephesel yağıĢlar.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Klimatoloji Ve Metotları, S. Erinç, Ġst. Ünv. Deniz Bil. Ve Enst. Yay. No: 2, Ġstanbul, 1984.
Umumi Klimatoloji Ve Ġklim ÇalıĢmaları, Y. Dönmez, Ġstanbul 1973.
COĞ 314 Seçmeli – Ticaret Coğrafyası (2 0 2)
Bu ders çerçevesinde ekonomik coğrafyanın temel konularından birini oluĢturan ekonomik aktiviteyi sağlayan pazarlama ve ticaret
konuları iĢlenecektir. Ticaret yapıları, ticaret çeĢitleri, ticarete etki eden faktörler, dünya ticaret sistemleri ve teorileri, Ģehirsel
dokuda ticaret alanları ve yerleĢme seçimi, Ģehirsel konum ve dokunun ticarete olan etkisi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Ekonomi ve Ticaret Tarihi, S. Trak, Ġzmir, 1947
Ticaret Tarihi, H. S. Selen, Ankara 1960.
Pazarlama Coğrafyası, Çev. E. Tümertekin, Ġst. Ünv. Ġktisat Fak. Yayını, Ġstanbul, 1994
DeğiĢ TokuĢtan Süpermarkete, R. Sedillot. Ankara 2005.
COĞ 318 Seçmeli – Coğrafi AraĢtırma Yöntemleri (2 0 2)
Temel kavram, ilke ve yaklaĢımlar (bilginin kaynağı, bilim, bilimsel yöntem, araĢtırma, araĢtırma yöntemi), Bilimsel rapor
hazırlama teknikleri, Bilimsel yazımda uyulması gereken kurallar, teknikler, dipnot, alıntı biçimleri ve referansların verilme
teknikleri, APA ve diğer uluslar arası teknikler. Coğrafi ġekil ve tabloların hazırlanması, sunulması. Bilimde etik dıĢı davranıĢlar.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayınlanır, R. Day, TÜBĠTAK, 1996
Bilimsel AraĢtırma Yöntemi, N. Karasar, Ankara, 2000
AraĢtırmalarda Rapor Hazırlama, N. Karasar, Ankara, 2000
Bilimsel AraĢtırmada Etik ve Sorunları, TÜBA Yayını, 2002
Modern AraĢtırmacı, M. Barzun, H. F. Graff, Ankara 1997.
Bilimsel ÇalıĢma ve BaĢarı Teknikleri, A. Özergin, Hayat Yayınları, Ġstanbul, 2000.
COĞ 320 Ġklim Sınıflandırmaları (2 0 2)
Ġklim kavramının açıklanması ve ortalamalar yönteminin sorgulanması, ilklim sınıflandırmasının temelleri, iklimleri
sınıflandırırken baĢ vurulacak ölçütler, yalnızca bir iklim elamanına dayanılarak yapılan iklim sınıflandırmaları, iklim
elamanlarının bir arada ele alınmalarıyla yapılan sentetik iklim sınıflandırmaları :Köppen sınıflandırma sistemi, De Martonne
sınıflandırma sistemi, Thornthwaite sınıflandırma sistemi, Strahler’in hava kütleleri ve cephelere dayanan sınıflandırma sistemi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Sırrı Erinç, Klimatoloji ve Metodları, Alfa Basım-Yayım, 1996.
Oğuz Erol, Genel Klimatoloji, Çantay Kitabevi, 1999.
COĞ 324 Buzul Jeomorfolojisi (2 0 2)
Buzul ve Buzul Çevresi Jeomorfolojisi, Buzullar ve BuzullaĢma Tipleri(Buzul ve Buzul Buzu), -Buzul Hareketleri, BuzullaĢma ve
Buzul Tipleri(Vadi Buzulları, Örtü Buzulları, KarıĢık Tip), -Daimi Kar Sınırı ve Tespit Modelleri, -Bugünkü Buzulların Coğrafi
DağılıĢı: Glasiyal Topoğrafya ġekilleri: AĢınım ġekilleri: Glasyal Çizikler, Cilalar ve Oluklar, Çentikler, Hörgüç Kayalar,
Sürgüler, Glasiyal Vadiler.Birikim ġekilleri: Glasiyal Depolar (Taban-Cepheyan-Ablasyon-Orta Morenleri), Periglasyal Depolar
(Sandur,Delta ve Varvlı Göl Depoları, Glasyal MenĢeli Denizel Depolar), Periglasiyal ġekiller: Periglasyal Topoğrafya
ġekilleri:Termokarst,Alla, Tarın, Naled, Pingo, Tufur, Girland, Palsa.
Ders ve Yardımcı Kitapları
Jeomorfolojinin Prensipleri, H. Ġnandık, Ġstanbul, 1971
Jeomorfoloji II, S. Erinç,, Ġst. Ünv. Coğ. Enst. Yay. No: 1628, Ġstanbul, 1971.
Türkiye Jeomorfolojisine GiriĢ, Ġ. Atalay, Ege Ünv. Ed Fak. Yayını, Ġzmir, 1987.
Jeomorfolojinin Ana Çizgileri II, M. HoĢgören, Ġst. Ünv. Yayını No: 4149, Ġstanbul, 1998.
COĞ 401 Türkiye Ekonomik Coğrafyası I (2 0 2)
Türkiye Topraklarında Tarımsal Üretimin Tarihçesi, -Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Türkiye Tarımının BaĢlıca
Özellikleri ve Yapısal Sorunları, Ekili Dikili Alanların Yetersizliği,Verim Azlığı, Ürün ÇeĢitliliği,Toprak Mülkiyeti, Tarımsal
ĠĢletmeler, Tarımsal Nüfusun Çokluğu, Toprak ve Su Kirliliği, Sulama Güçlükleri, Bitkisel Üretim. Türkiye’de Hayvancılık
Faaliyetlerinin BaĢlıca Özellikleri, Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Su Ürünleri; Türkiye’de Ormanlar ve Orman ĠĢletmeciliği
Türkiye’de Sanayinin KuruluĢu ve GeliĢimi, Türkiye’de SanayileĢme için Gerekli KoĢullar,SanayileĢmenin Türkiye
Ekonomisindeki yeri ve Önemi, Türkiye’de Sanayi kolları, ve hammadde alt yapısı, doğal Ģartlar ve sanayinin dağılıĢ özellikleri,
sanayileĢmenin bölgesel farklılıkları, Türkiye’nin sanayi bölgeleri, Türkiye Sanayi Coğrafyasının sosyo-ekonomik alt yapısı,
Türkiye sanayinde iĢ gücünün sektörlere göre dağılımı, sanayileĢme süreci ve kentleĢme, Türkiye'de Turizmin GeçmiĢi ve
GeliĢimi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Türkiye Ekonomik Coğrafyası I, H. Doğanay, Erzurum, 1992
Türkiye Ekonomisi, K. BaĢol, Ġzmir, 1992
Türkiye’nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġnkılap Kitapevi, Ġstanbul, 1995
Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Öz Eğitim Yayınlan, Konya, 1996.
Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, 2006.
COĞ 403 Amerika Coğrafyası (2 0 2)
Amerika’nın fiziki coğrafya özellikleri, beĢeri coğrafya özellikleri.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, 1975,
Güney Amerika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġstanbul 1985.
Orta Ve Güney Amerika Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1993.
COĞ 405 Avrupa Coğrafyası (2 0 2)
Avrupa Birliği’nin kısa tarihçesi, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak doğal coğrafya özellileri, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak beĢeri
coğrafya özellileri, Avrupa’da kentleĢme süreci, Avrupa Birliğinin anahtar ülkeleri: Almanya -Büyük Britanya -Fransa -Ġtalya Diğer Avrupa Birliği Ülkeleri.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Avrupa Coğrafyası, B.Darkot, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1969.
Avrupa Ülkeler Coğrafyası, S. Gözenç, Ġst. Ünv. Yayınlan No: 3131, Ġstanbul, 1983
Dünya ve Ülkeler Coğrafyası, R. Özey, Aktif Yay., Ġstanbul, 2001.
Türkiye’nin KomĢuları, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul 2003.
Geography Realms, Regions and Concepts. H. D. Blij, P. O. Muller, New York 2004
Concept and Regions in Geography, H. D. Blij, P. O. Muller, New York 2005.
COĞ 407 Ġç Anadolu Bölgesi Coğrafyası (2 0 2)
Bölgenin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgenin
beĢeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleĢme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaĢım, turizm aktiviteleri. Bölgenin
bölümleri ve yöreleri
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, 1987.
Türkiye Bölgesel Coğrafyası, l. Atalay -K. Mortan, Ġstanbul, 1997
Ġç Anadolu Bölgesi Coğrafyası, H. Yazıcı, Ankara, 2002.
COĞ 409 Arazi ÇalıĢmaları III (1 2 2)
Bu aĢamaya kadar oluĢturulan teorik coğrafya bilgilerinin arazide pekiĢtirilmesi amaçlanmaktadır. Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik
Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araĢtırma sahalarında arazi uygulamaları yapmak. Tanımlama
ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı Bakımından Öneminin
Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, 1997.
Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London 1998.
Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, 1999.
Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, 2000.
Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004
Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, 2008.
COĞ 411 Bitirme Tezi I (2 0 2)
Coğrafya Bölümü öğrencileri, ilgi alanlarına göre 3. Sınıfın sonundan itibaren, bir coğrafya bölüm üyesinin denetimi altında lisans
bitirme araĢtırması yapabilirler.
COĞ 402 Türkiye Ekonomik Coğrafyası II (2 0 2)
Türkiye Topraklarında Tarımsal Üretimin Tarihçesi, -Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Türkiye Tarımının BaĢlıca
Özellikleri ve Yapısal Sorunları, Ekili Dikili Alanların Yetersizliği,Verim Azlığı, Ürün ÇeĢitliliği,Toprak Mülkiyeti, Tarımsal
ĠĢletmeler, Tarımsal Nüfusun Çokluğu, Toprak ve Su Kirliliği, Sulama Güçlükleri, Bitkisel Üretim. Türkiye’de Hayvancılık
Faaliyetlerinin BaĢlıca Özellikleri, Hayvancılığı Etkileyen Faktörler, Su Ürünleri; Türkiye’de Ormanlar ve Orman ĠĢletmeciliği
Türkiye’de Sanayinin KuruluĢu ve GeliĢimi, Türkiye’de SanayileĢme için Gerekli KoĢullar,SanayileĢmenin Türkiye
Ekonomisindeki yeri ve Önemi, Türkiye’de Sanayi kolları, ve hammadde alt yapısı, doğal Ģartlar ve sanayinin dağılıĢ özellikleri,
sanayileĢmenin bölgesel farklılıkları, Türkiye’nin sanayi bölgeleri, Türkiye Sanayi Coğrafyasının sosyo-ekonomik alt yapısı,
Türkiye sanayinde iĢ gücünün sektörlere göre dağılımı, sanayileĢme süreci ve kentleĢme, Türkiye'de Turizmin GeçmiĢi ve GeliĢimi
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Türkiye Ekonomik Coğrafyası I, H. Doğanay, Erzurum, 1992
Türkiye Ekonomisi, K. BaĢol, Ġzmir, 1992
Türkiye’nin BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Ġnkılap Kitapevi, Ġstanbul, 1995
Türkiye Ekonomik Coğrafyası, Ġ. Atalay, Öz Eğitim Yayınlan, Konya, 1996.
Türkiye BeĢeri ve Ekonomik Coğrafyası, S. Karabağ, S. ġahin. Ankara, 2006.
COĞ 404 Okyanusya Coğrafyası (2 0 2)
Okyanusya ülkelerinin Fiziki Coğrafya Özellikleri ve beĢeri coğrafya özellikleri.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Sıcak KuĢak, N. Tunçdilek,, Ġst. Ünv, Yayını, Ġstanbul, 1975.
Avustralya, Yeni Zelanda, Pasifik Adaları, N. Özgüç, Ġstanbul. 1999.
COĞ 406 Ege ve Marmara Bölgeleri Coğrafyası (2 0 2)
Bölgelerin fiziki coğrafya özellikleri: jeolojik-tektonik özellikleri ve Ģekilleri, toprak ve su özellikleri, iklim özellikleri, bölgelerin
beĢeri coğrafya özellikleri: nüfus, yerleĢme, tarım, hayvancılık, madenler, sanayi, ticaret, ulaĢım, turizm aktiviteleri. Bölgelerin
bölümleri ve yöreleri
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Ege Denizi, Türkiye Ġle KomĢu Ege Adaları, S. Erinç, T. Yücel, Ankara 1978.
Türkiye Coğrafyası, T. Yücel. Türk Kül. ArĢt. Enst. Yayını, Ankara, 1987.
Ege Bölgesi Coğrafyası, B. Darkot, M. Tuncel, Ġstanbul, 1988
Türkiye’nin Coğrafyası, E. Güngördü, Ankara, 2003
Türkiye Coğrafyası, C. ġahin, H. Doğanay, N. A. Özcan, Ankara, 2004
Türkiye Bölgesel Coğrafyası, Ġ. Atalay -K. Mortan, Ġnkılâp Kitabeyi, Ġstanbul, 1997.
COĞ 408 Arazi ÇalıĢmaları IV (1 2 2)
Bu aĢamaya kadar oluĢturulan teorik coğrafya bilgilerinin yakında uzağa prensibinden hareketle arazide pekiĢtirilmesidir. Fiziki,
BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ile Bölgesel Coğrafya konularında yakın çevrede seçilecek araĢtırma sahalarında arazi uygulamaları
yapmak. Tanımlama ve Yorumlama ÇalıĢmalarının Yapılması, Coğrafi Sorgulamanın, Kaynakların Sürdürülebilir Kullanımı
Bakımından Öneminin Arazideki Örneklerden Hareketle Değerlendirilmesi.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Methods in Human Geography, R. Flowerdew, D. Martin. Malaysia, 1997.
Methods and Techniques in Human Geography, G. M. Robinson. London 1998.
Jeomorfoloji Uygulaması, E. Güney, Bilgili Yayın-Yapım, Ġstanbul, 1999.
Conducting Researsh in Human Geography. R. Kitchin, N. J. Tate. Singapore, 2000.
Jeoloji, E. Güney, Çantay Kitabevi, Ġstanbul, 2004
Temel Jeoloji, E. Karaman ve Y. Kibici, Belen Yayıncılık, Ankara, 2008.
COĞ 410 Bitirme Tezi II (2 0 2)
Metot/Analiz/Sentez, Kurum/arazi çalıĢmaları, Bulguların değerlendirilmesi, Proje yazım ilkelerinin tanıtılması, Rapor yazımı,
Raporun sonuçlandırılması, Raporun değerlendirilmesi.
COĞ 413 Seçmeli – Türkiye’nin Jeopolitiği (2 0 2)
GiriĢ (dersin amacı, içeriği, gerekliliği, kaynaklar, Türkiye’nin Coğrafi Konumu ve sınırları, Türkiye’nin KomĢuları, Türkiye’nin
Jeopolitiği, Türkiye Jeopolitiğinde etkili olan unsurlar (Nüfus, Ekonomik kaynaklar, Sosyo-Kültürel Yapı), Türkiye Jeopolitiğinde
etkili olan diğer unsurlar (Askeri, Politik, Bilim-Teknoloji), Ülke Sınıflamalarında Türkiye’nin Yeri, Dünya Jeopolitiğinde
Türkiye’yi Ġlgilendiren GeliĢmeler (Ortadoğu, Avrupa, ABD ve Türkiye), Cumhuriyetten Günümüze Türkiye’nin Siyasal Sistemi,
Türkiye’de Siyasal Kültür ve Demokrasi, Türkiye’de Seçimler ve Seçim Sistemleri, Türkiye’nin Seçim Coğrafyası, Seçmen
Nitelikleri ve DavranıĢ Kalıpları, Siyasi BölgeleĢme ve Siyasal Manzaranın DeğiĢimi
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Ege Denizi, Ege Adaları, S. Erinç, T. Yücel, Ankara 1978.
Jeopolitik Duyarlılık, S. Ġlhan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989.
Siyasi Coğrafya, S. Göney, Ġst. Ünv. Yayını, Ġstanbul, 1993
Türkiye’nin ve Türk Dünyasının Jeopolitiği, S. Ġlhan, Ankara, 1993.
Coğrafyanın Siyasal Gücü, K. Gunel, Ġst. Ünv. Basımevi, Ġstanbul, 1994
Türkiye’nin KomĢuları ve Jeopolitik. E. Güney, Ġstanbul, 2003.
COĞ 417 Seçmeli – Doğal Afetler Coğrafyası (2 0 2)
Afet Tanımı, Doğal Afetlerin Sınıflandırılması, Doğal Afet ÇeĢitleri, Afet Yönetimi, Yer Kaynaklı Doğal Afetler: Deprem,
Volkanik Püskürme, Sismik Deniz Dalgaları (Tsunami’ler), Kütle Hareketleri, Atmosfer Kaynaklı Doğal Afetler: Tropikal
Fırtınalar, TropiklerdıĢı (Orta Enlem KıĢ) Fırtınaları, Fırtına Kabarması, Bölgesel Fırtınalar, Oraj (Gök Gürültülü Fırtına), ġimĢek
ve Yıldırım, Hortum (Tornado), Dolu Fırtınası, Don Olayı, Deniz Sisi, Deniz Buzu ve Aysberg, Sel ve TaĢkın, Kurak Bölgeler ve
Kuraklık, diğer doğal afetler. Doğal ve Ġnsan Kaynaklı Afetler: OrmansızlaĢma ve Toprak Erozyonu, Küresel Ġklim DeğiĢikliği ve
ÇölleĢme, Ozon Tabakasının Ġncelmesi, Hava Kirliliği ve Asit YağıĢları.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Türkiye Afetler Coğrafyası, C. ġahin, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara, 1991
Doğal Afetler ve Türkiye, C. ġahin, ġ. Sipahioğlu. Ankara, 2002.
Afetler Coğrafyası, R. Özey, Ġstanbul, 2006.
COĞ 423 Seçmeli – Kuaterner Jeomorfolojisi (2 0 2)
Kuaternerin coğrafya çalıĢmaları içindeki yeri ve önemi, jeomorfoloji çalıĢmaları için kuaternerin önemi, paleocoğrafya açısından
kuaterner, iklim ve iklim salınımları, buzullaĢma, bitki ve hayvan varlığı, Türkiye’nin kuaterner paleocoğrafyası.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Erol, O., 1979. Dördüncü Çağ(Kuvaterner)Jeoloji ve Jeomorfolojisinin Ana Çizgileri,A.Ü.D.T.C.Fak.Yay.No:289,Ankara
Ardos, M., 1992,Türkiyede Kuaterner Jeomorfolojisi,Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., No: 3737, Ġstanbul.
COĞ 412 Seçmeli – Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası (2 0 2)
Ortadoğu’nun Yeri ve Sınırları, Fiziki, BeĢeri ve Ekonomik Coğrafya ġartları, Belli BaĢlı Ortadoğu Ülkeleri.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Güneybatı Asya, N. Tunçdilek, Ġstanbul, 1962.
Orta Doğu: Siyasi ve Ġktisadi Coğrafya. S. Öngör. Ankara, 1965.
Ġslam Dünyası, R. Özey, Ġstanbul, 1996.
Güneybatı Asya (Ortadoğu) Ülkeler Coğrafyası, S.Gözenç, Ġstanbul, 1996.
Ortadoğu, R. Özey, Ġstanbul, 1997.
. COĞ 422 Seçmeli – Harita Analizleri (2 0 2)
Haritaların genel özellikleri, Haritalarda ölçek ve ölçek çeĢitleri, harita üzerinde uzunluk ve alan ölçülmesi, haritaların çeĢitleri;
ölçeklerine göre haritalar, fonksiyonlarına göre haritalar, dağılıĢ haritalarının çizimi: korokromatik haritalar, koroplet haritalar,
Ġzoplet haritalar, noktalama haritaları, kualitatif haritalar, dinamik haritalar, patern haritaları, topoğrafya haritaları Haritalarda yer
Ģekillerinin gösteriliĢ Ģekilleri, topoğrafya haritalarının analizi, topoğrafya haritalarından relief analizleri, yükselti analizleri profil
analizleri: eğim ve yamaç analizleri.
Ders ve Yardımcı Kitaplar
Genel Kartografya II, T. Bilgin, BakıĢ Yayınları, Ġstanbul, 1984
Kartografya, E. Koçak, Trabzon, 1985.
Download

Türkçe - Siirt Üniversitesi