T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
2014 ŞUBAT AYI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}
Mart 2014 Ankara
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
İÇİNDEKİLER
1-GİRİŞ .................................................................................................................................... 4
2-PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI ................................................................................... 5
2.1. PROJENİN GENEL AMACI ................................................................................................ 5
2.2. PROJE ALANI VE HEDEF MİKRO-HAVZALAR ..................................................................... 5
3- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA ŞUBAT 2014 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
FAALİYETLER ............................................................................................................................ 6
3.1. Büro Çalışmaları .............................................................................................................. 6
3.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar ............................................................................... 9
4-S-1B UZMANLARINCA 2014 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR.. .... 11
5- EKLER................................................................................................................................. 14
2
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
EKLER
:
Ek-1: İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması (S-3) Bilgi Notu
Ek-2: İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı İş durumu
Ek-3: İDS Raporlama Değerlendirmeler-2 ve İDS Raporlama Şablonları
3
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
1- GİRİŞ
Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar
alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22’si (444.000 ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki
nüfus yaklaşık 432.000 olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62’si (286.000) kırsal
kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi “orman köyü” dür.
Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli
doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım
ve hayvancılığın verim gücü düşüktür.
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve
Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt’ta 2, Erzurum’da 7 ve Artvin’de 4 olmak üzere
seçilen toplam 13 Mikro-havzada, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve
sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme
faaliyetlerini kapsamaktadır.
Proje 2012 - 2019 yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni
olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.
Proje Orman Genel Müdürlüğü’nün (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) koordinatörlüğünde Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacaktır. Diğer taraftan Proje
uygulamalarına yerel halkın ve STK’ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir.
Şubat ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmalarına yönelik iş planlamaları,
JİCA ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak
sunum içeriklerini hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb.
rutin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında ana faaliyetler olarak;
 Mikro havza planlama çalışmaları kapsamında, S-2 Danışmanı tarafından İdareye sunulan
taslak kesin plan raporları, taslak planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaların,
değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
 2014 yılı programına alınan Küçük ölçekli sulama altyapısının iyileştirilmesi kapsamında,
köy bazında hazırlanan sulama projeleri, Artvin, Erzurum ve Bayburt İl Özel İdarelerine
gönderilmiş, kalan işlerin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması için il, mikrohavza ve
köy bazında bütçe ihtiyacı çıkarılmış ve DSİ’ye gönderilmiştir.
 İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmaları çerçevesinde, İDS web
uygulamasından alınacak raporlar için olması gereken bilgileri içeren şablonlar faaliyet, alt
faaliyet, il, ilçe, köy, havza, faaliyet alanı, kurum, birim, yıl, vb. bazında oluşturulmuş ve
İDS Danışmanlığına iletilmiş, 2013 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, 2014 yılı
programı tartışılmış, 2014 Şubat ayı sonu itibarıyla iş durum tespiti yapılmış, Sediment ve
Meteoroloji istasyonlarıyla ilgili süreç takip edilmiş, oyuntu ve kanal erozyonu ile ilgili
çalışmaların başlatılması için girişimlerde bulunulmuş, MH Planlama çalışması yapılacak
olan mikro havzalar için gereken uydu görüntülerinin sınıflandırmasının yapılması
sağlanmış, izleme çalışmaları ile ilgili haritaların sunumuna yönelik olması gereken
standartlar İDS danışmanlığı ile kararlaştırılmıştır.
4
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
2- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI
2.1 Projenin Genel Amacı
Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak
ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin
iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
2.2- Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar
Bayburt, Erzurum ve Artvin illeri olmak üzere 2 milyon hektarlık tüm Çoruh Nehri Havzasını
kapsamakta olan proje alanında, havzayı oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt’ta 2,
Erzurum’da 11 ve Artvin’de 5) potansiyel hedef alanı olarak öncelikli görülmüştür.
Bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt’ta 2, Erzurum’da 7 ve Artvin’de 3) – (5 MH Yüksek
derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanması için
seçilmiştir. Ayrıca Camili Mikro Havzası (LC-07) da planı hazırlanacak MH lara ilave edilmiştir.
Plan hazırlanacak 13 MH için, toplam alan 445.228 hektar, toplam nüfus yaklaşık 39.960 ve
toplam köy adedi 162 dir (113 adedi orman köyüdür).
18 potansiyel hedef MH’nin yeri:
Altları çizilen 12 MH
Proje
Uygulama
Planı için
seçilmiştir.
Bıçakçılar (MC-
Veliköy
(BT-03)
Şavşat (BT-04)
06)
Barhal (MC-05)
YÜKSEK öncelikli
MH’lar
Olur merkez
(OL-11)
Yusufeli (MC-
ORTA öncelikli MH’lar
Olur batı (OL-12)
03)
Ispir north (UCDÜŞÜK öncelikli
MH’lar
17)
Ispir (UC14)
Şenkaya
(OL-07)
Taht (UC-11)
Masat (UC03)
Tortum kuzey (TR-04)
Uzundere (TR-06)
Tortum orta (TR-03)
Oltu (OL-04)
Tortum güney(TR-02)
Narman (OL-02)
5
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
3- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER
2014
-
ŞUBAT
AYI
İÇİNDE
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak,
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.)
arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli Danışman Hizmetleri Sözleşmesine (Zaman Sınırlı)
istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler
Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak
Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli
irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki
gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme
görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. İş
planı gereği Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanından sonra Sulama uzmanının çalışmalarına 31
Ocak tarihinden sonra ara verilmiştir. Uzmanlar çalışmalarına ara verildiği dönemlerde de
kendi konuları ile ilgili çalışmaları takip etmişler, toplantılara yapılan çalışmalara katılmış,
katkı sağlamışlar, istenilen bilgi belge ve raporları hazırlamışlardır. Bu rutin çalışmaların
dışında gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdadır.
3.1- Büro Çalışmaları
 Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak
incelenmesi: Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları
ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay
incelenmesine devam etmişlerdir.
 Proje aylık çalışma raporunun (Ocak-2014) hazırlanması: İdare’ye sunulmuştur.
 İş planlaması ve rapor hazırlama: Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları
hazırlanmıştır.
 Proje yazışmaları, Tercüme: Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü
çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların
hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi,
Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri gerçekleştirilmiştir.
 Mikro havza planlama çalışmaları: Proje kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları
gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu Mikrohavzalarının Taslak Kesin Planları
hazırlanarak çıktı olarak İdareye sunulmuştur. 2013 yılında MH planlama SOR-SAPÇÖZ ve arazi çalışmaları tamamlanan ve Ana Planların İllerdeki Kurum ve Köy
Temsilcilerine Sunumu ve Bilgilendirme Toplantıları ile Teknik Değerlendirme
Toplantıları yapılmış olan Bıçakçılar, Uzundere, Veliköy ve Taht MH’larının taslak kesin
planlarının hazırlanması çalışmaları (büro çalışmaları) ise S-2 Danışmanı tarafından
sürdürülmektedir. Bu çerçevede S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı
tarafından İdareye sunulan plan raporları, dokümanlar, belgeler ve haritaların, MH
Plan Yapım Teknik Şartnamesi, arazi çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAPÇÖZ çalışmalarında ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer
6
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
birimlerle yapılan toplantı ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda
değerlendirilerek öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 MH plan rapor ve ekleri inceleme: Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı
(S2) tarafından hazırlanarak idareye sunulan İspir Mikrohavza Taslak Kesin Planı (plan
raporu ve ekleri) incelenerek görülen eksiklikler ve görüşler bir rapor halinde
elektronik ortamda bilgi için İdareye, düzeltilmek üzere danışman firmaya
gönderilmiştir. Masat MH Taslak Kesin Plan Raporu ve ekleri ile ilgili inceleme
çalışmalarına başlanılmış olup bu çalışmalar halen sürdürülmektedir.
 MH veri tabanı: Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı (S2) uzmanı ile
birlikte, MH Planlama Veritabanı uygulaması, sorgulama konuları ve düzeyi ile
sorgulama sonucunda elde edilecek çıktılara ilişkin teknik çalışmalar yapılmıştır.
Tüm planlama verileri Mikro havza planlama ile ilgili oluşturulmuş olan veri tabanına
aktarılmaktadır. 2012 yılında planlama çalışmaları başlatılan Yusufeli, Oltu, İspir ve
Masat mikrohavzalarına ilişkin Taslak Kesin Plan Raporları, plan ekleri ve tüm haritalar
ile 2013 yılında planlama çalışmaları başlatılan Bıçakçılar, Camili ve Uzundere
Mikrohavzalarına ait taslak faaliyet alanları haritaları veritabanında yer almaktadır.
 Mikro havza planlama danışmanlığının danışman değişiklik talebi incelenmiş, görüşler
İdare’ye iletilmiştir.
 Sulama çalışmaları: 2014 yılı programına alınan Küçük ölçekli sulama altyapısının
iyileştirilmesi projeleri ile ilgili ihaleye çıkılabilmesi için, Aralık ve Ocak aylarında
Sulama uzmanı tarafından köy bazında hazırlanan sulama projeleri Artvin, Erzurum ve
Bayburt İl Özel İdarelerine uygulama projeleri hazırlanarak uygulanması için
gönderilmiş, kalan işlerin DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması için il,
mikrohavza ve köy bazında bütçe ihtiyacı çıkarılmış ve DSİ’ye gönderilmiştir.
 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve Değerlendirme
Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon
İzleme faaliyetleri kapsamında 2013 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, 2014
yılı programı tartışılmış, 2014 Şubat ayı sonu itibarıyla iş durum tespiti yapılmış,
İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 1.fazı Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi web
uygulaması raporlama bölümü için gereken örnek rapor şablonları oluşturulmuş,
sistem için gereken verilerdeki eksikliklerin giderilmesine yardımcı olunmuş,
Sediment ve Meteoroloji istasyonlarıyla ilgili süreç takip edilmiş, oyuntu ve kanal
erozyonu ile ilgili çalışmaların başlatılması için girişimlerde bulunulmuş, bu yıl MH
Planlama çalışması yapılacak olan mikro havzalar için gereken uydu görüntülerinin
sınıflandırmasının yapılması sağlanmış, izleme çalışmaları ile ilgili haritaların
sunumuna yönelik olması gereken standartlar İDS danışmanlığı ile tartışılmış, İdare ile
S-3 danışman firma arasında ve Kurumlarla yapılması gereken yazışmalar yapılmıştır.
7
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
İDS Bilgi notu hazırlama: Proje kapsamında Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Müsteşarlığına yapılacak sunumda kullanmak ve Mart ayında toplanacak Yönlendirme
Komitesine hazırlıklı olmak açısından PYUB’un isteği doğrultusunda İzleme ve
Değerlendirme çalışmaları Bilgi Notu hazırlanmıştır. (Ek- 1)
İDS Şubat 2014 sonu iş durum tespiti: İzleme ve Değerlendirme çalışmalarına ilişkin
Şubat 2014 itibarıyla iş durumu raporlanmış ve 2014 yılı faaliyet planı tartışılmıştır. İş
durum raporunda, S-3 İDS danışmanlığının Şubat 2014 itibarıyla yaptığı yapması
gereken ve devam eden işlerine yönelik iş planı üzerinde değerlendirmeler yapılmış,
süresi geçtiği halde henüz yapılamayanlar, tamamlanıp İdareye teslim edilenler,
henüz başlayan yada başlamayan ve henüz İdareye bir şey sunulmayan devam eden
işler olarak tespit edilmiştir. (Ek- 2)
İDS FFİS Raporlama formatlarının oluşturulması: İzleme ve Değerlendirme Sistemi
birinci faz Fiziki ve Finansal izleme sistemi raporlama bölümünde yer alabilecek rapor
şablonlarını oluşturulmuştur. Raporlamaların mevcut sistemde yer aldığı şekliyle çok
başlıklı olması yerine;
•
•
•
•
•
•

Yönetici özet
Faaliyete göre raporlama,
Kurumsal raporlama,
Havza/köy/faaliyet alan bazlı raporlama,
Finansal raporlama,
Yıl bazlı raporlama,
İdari bazlı raporlama,
olarak 7 alt bölümden oluşması, İdare İDS sorumlusu ile yapılan toplantılarda karar
alınarak buna göre örnek raporlar hazırlanarak İDS Danışmanlığına gönderilmiştir. Ana
bölümlerin altında genelden özele doğru raporlar alınabilecek, şekilde düzenlenmesi
uygun görülerek örnek raporlar hazırlanmıştır. Raporlarda önce genel bilgi sonra
tablo, grafikler ve faaliyetlerle ilgili haritalar yer alacak şekilde düzenleme yapılmıştır.
Fiziki ve Finansal İzleme sisteminin ana bölümlerinden birisi Finansal bölüm
olduğundan bu bölümde proje bütçesi, toplam harcamalar (iç, dış, toplam), para
birimi (TL, Japon Yeni), kategoriler (A,B) faaliyetler, yıl ve kurumlar
raporlanabilmelidir. (Ek- 3)
MH Planlama veritabanı – İDS Uygulaması arasında aktarım yapılabilmesi için gerekli
olan adımlar daha önceden tespit edilip S-2 ve S-3 Danışmanlıkları arasında mutabık
kalınmıştı. İDS web uygulamasının yazılımı sırasında karşılaşılan bazı problemler
sonrasında Veri Eşleştirmesi ve Aktarımı kapsamında aktarım listesinin yeniden
düzenlenmesi gerektiği S-3 Danışmanlığı tarafından iletilmiş, (Proje faaliyetlerinin
eşleştirilmesi, MH Planlama Sisteminde bulunan köy listesi ve uygulamada bulunan
köy listesinin karşılaştırılması ve eşleştirilmesi) her iki danışmanlığın ilgili uzmanları
biraraya getirilerek sorun çözümü sağlanmıştır.
8
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
İDS Danışmanlığı tarafından gerçekleştirilmesi gereken ve geciken işlerden Sediment
ve Meteoroloji istasyonlarıyla ilgili talebin (şartname dahil), İdare tarafındaki süreç
göz önüne alınarak, bir an önce yapılması, oyuntu ve kanal erozyonu ile ilgili
çalışmaların danışmanlar tarafından Mart ayında başlatılması, böylelikle 4 dönem
yapılması gereken ölçümlerin bir an önce başlatılmasının sağlanması, danışman
firmadan istenilmiştir.
İzleme çalışmaları ile ilgili haritaların sunumuna yönelik olması gereken standartlar
İDS danışmanlığı ile tartışılmıştır.
2014 yılında MH planlama çalışmaları yapılacak olan Tortum Kuzey ve Olur Mikro
havzalarının yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinden yapılan arazi sınıflaması
tamamlanmış, sınıflandırmada Orman, Bozuk Orman, OT, Ziraat, Yerleşim, Su, Taşlık
gibi sınırlara ayırılmıştır.
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, İdare ile S-3 danışman firma
arasında imzalanan Sözleşme çerçevesinde, gerekli yazışmalar yapılmıştır.
3.2- Toplantılar, Seyahatler:
 Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İnceleme Gezisi(10-14 Şubat 2014):
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bayburt/Masat,
Artvin/Yusufeli, Erzurum/İspir ve Oltu mikrohavzaları 2013 yılı uygulamalarının
gözden geçirilmesi ve 2014 yılı uygulamalarının planlanması amacıyla 10 - 14 Şubat
2014 tarihlerinde OGM Proje Sorumlusu Hanifi AKBIYIK başkanlığında, ORKÖY Şube
Müdürü Yusuf Kurt, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Proje Sorumlusu Saliha AKBAŞ
ve Projenin Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı Muzaffer SÜREK’in katılımı ile bir
inceleme gezisi gerçekleştirilmiştir.
Bayburt/Masat Mikro havzasının koordinatörlüğü Trabzon Orman Bölge
Müdürlüğünce yürütüldüğünden, havza rehabilitasyon çalışmaları ve ORKÖY
faaliyetlerini görüşmek üzere geziye Trabzon’dan başlanmıştır. Gezi programı
çerçevesinde zaman zaman toplantılar da yapılmıştır.
Hanifi AKBIYIK tarafından toplantı açılışlarında gezinin amacı, sulama yatırımları ile
ilgili gelişmeler, Yusuf KURT tarafından ORKÖY uygulamaları ve Saliha Akbaş
tarafından da Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün proje bütçesi ile ilgili sıkıntıları ve
çözümü için yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.
İlk toplantı 10 Şubat’ta Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde yapılmıştır. Toplantıda
ormancılık faaliyetleri, MH Planları, ORKÖY faaliyetleri(özellikle arıcılık) ve bütçe
konuları görüşülmüştür.
11 Şubat’ta Artvin Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda; İl Özel İdaresi
tarafından ortaya konulan problemler ele alınmış, ORKÖY faaliyetleri, gelir getirici
9
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
faaliyetler ile ilgili görüş ve öneriler, çiftçi eğitimleri ve diğer konular
değerlendirilmiştir.
Aynı gün öğleden sonra Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi ziyaret edilmiştir.
Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Aydın Tüfekçioğlu ve diğer fakülte yetkililerinin de katıldığı
bir toplantı yapılmış, toplantıda proje çalışmaları hakkında görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
12 Şubat’ta Yusufeli Kaymakamlığında yapılan ve Kaymakam Ömer Deveci’nin de
katıldığı toplantıda Yusufeli’nde yapılacak barajlar nedeniyle su altında kalacak
yerleşim yerleri için hazırlanacak yeni bir yerleşme eylem planı ile Projenin
entegrasyonu ele alınmıştır.
Aynı gün akşam Bayburt’a geçen heyet 1 gün sonra Bayburt’ta Gıda Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı İl Müdürlüğünde toplantı düzenlemiş, toplantıda ağırlıklı olarak
arıcılık eğitimleri, sulama altyapısı projeleri, bütçe konuları ve diğer işbirliği konuları
görüşülmüştür.
Erzurum’a geçen heyet 14 Şubat 2014 tarihinde Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünde
yaptığı toplantıda DSİ çalışmaları, tarım faaliyetleri ve diğer konuları görüşmüştür.
Programa katılan heyet, zaman zaman proje sahalarını gezerek yapılan çalışmaları
yerinde incelemiş ve 2014 yılında yapılacak çalışmaların planlanması konusunda
çalışmalarda bulunmuştur.
 Kurumsal Kaynak Sistemi Toplantısı (Süpervizör, S-1B, Türev)(14 Şubat 2014): Çoruh
Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılacak faaliyetlerin
harcamalarının muhasebeleştirilmesi, Kurumlar Hazine ve JİCA tarafından istenilen
rapor ve tabloların alınabilmesine imkan veren kurulması planlanan izlemedeğerlendirme sisteminin bir parçası olarak hizmet görecek olan finansal izleme
sistemiyle entegrasyon içerisinde çalışacak kurumsal kaynak yönetim sistemi (özel
muhasebe) yazılımının yüklenici tarafından tamanlanması ve İdare’ye teslimi
sonrasında kullanılmakta olan yazılımın kullanım sırasında görülen eksiklikleri ve
verilmesi gereken eğitim konuları görüşülmüştür.
 İdare İDS sorumlusu ile toplantı (19 Şubat 2014): İzleme Değerlendirme sorumlusu
ile ay içinde yapılan günlük görüşmelerin dışında, 19 Şubat 2014 tarihinde yapılan
genel toplantıda İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik
Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon İzleme faaliyetleri kapsamında 2013
yılında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, 2014 yılı programı tartışılmış, 2014 Şubat
ayı sonu itibarıyla yapılan iş durum tespiti gözden geçirilmiş, İzleme ve
Değerlendirme Sisteminin 1.fazı Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi konuları ele alınmış,
Sediment ve Meteoroloji istasyonlarıyla ilgili süreç ile oyuntu ve kanal erozyonu ile
ilgili çalışmalar ele alınmıştır.
10
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
4- S-1B UZMANLARINCA 2014 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN
ÇALIŞMALAR
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı
ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak
hazırlanan “Danışmanların Çalışma Esasları” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2014 yılı sonuna
kadar yapacağı çalışmalar;
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık ve altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA’ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB’ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB ve - Supervizör tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin
yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza
düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- 01-06 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya’da yapılan Havza Yönetimi Çalıştayı sonuçlarının,
yapılan sunumların, tartışılan ele alınan konuların, değerlendirilmesi, problemler ve çözüm
önerilerine yönelik iş planı yapılması, hangi konuların kim/kimler tarafından ne zaman ve
nasıl çözüleceğinin belirlenmesi,
- S-2 ve S-3 Danışmanlarının 2014 yılı iş planlarının PYUB’nin koordinasyonunda Proje
Uygulama Planı’na göre revize edilmesi ve çalışmaların bu plana uygun olarak yürütülmesi,
- 2014 yılında, Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikrohavzalarında, S-2 Danışmanlığınca
yapılacak olan MH planlama çalışmalarının SOR-SAP-ÇÖZ, arazi ve diğer çalışmalarına
katılım ve katkı sağlanması, yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin
sağlanması, elde edilen ve edilecek verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme
yapılması,
- 2014 yılında, Veliköy, Taht, Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikro havzalarında, S-3
Danışmanlığınca yapılacak olan İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer
çalışmalarına katılım ve katkı sağlanması, yapılacak işlerin iş planlarına uygun
yürütülmesinin sağlanması, elde edilen ve edilecek verilerin kontrolü, teknik destek ve
yönlendirme yapılması,
- MH planlama ve İzleme ve Değerlendirme sürecinde Proje paydaşları ve saha uzmanları,
konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Grupları ile projeye
yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi,
ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif
katılımlarının sağlanması,
11
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından hazırlanmakta olan ve
2012 yılında arazi çalışmaları yapılan Yusufeli MH, Masat MH, İspir MH ve Oltu Mikrohavza
Planları’nın havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama
açısından incelenmesi, başlayan uygulamalarının takip edilmesi,
- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından hazırlanmakta olan ve
2013 yılında arazi çalışmaları tamamlanan, yerelde bilgilendirme sunumu ve teknik
değerlendirme toplantıları yapılan Uzundere(TR-06), Bıçakçılar(MC-06), Camili (LC-07),
Veliköy (BT-03) ve Taht (UC-11) Mikrohavza Planları’nın havza yönetimi, izleme ve
değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından incelenmesi,
- ÇNHRP izleme değerlendirme ekibi (Piramit Firması) tarafından; 2013 yılında SDET, Toprak
erozyonu ve Vejetasyon İzleme amaçlı arazi çalışmaları yapılan Uzundere(TR-06),
Bıçakçılar(MC-06) mikro havzalarının elde edilen verilerinin değerlendirilmesi
çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, CBS tabanlı İzleme ve
Değerlendirme çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, firma
tarafından kurulacak olan kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili iş ve
işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,
- MH planlama çalışmaları kapsamında görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje
kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi,
gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki
uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması
gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda MH Planlama sürecinde yapılacak işlerin içeriği
ile idari ve teknik uygulama zamanının S-2 Danışmanı ile tartışılarak kararlaştırılması,
- Kesinleşen MH Planları’nda “Alt proje A” kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması için
PYUB, İl Proje Uygulama Grupları (İPUG) ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması ve
gerekli olduğunda sahalar ziyaret edilerek faaliyetlerin incelenmesi,
- 2014 yılında ODÜH Dairesi tarafından yürütülecek olan “Odun dışı orman ürünlerinin
etüdü ve sürdürülebilir kullanım planlaması” çalışması sürecinde istenilen konularda
teknik destek sağlanması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları
ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin gerektiğinde, S-2 Danışmanı tarafından
2012 ve 2013 yıllarında hazırlanan ve 2014 yılında hazırlanacak havza planlarına
yansıtılmasının sağlanması,
- 2014 yılında TRGM tarafından yürütülecek olan Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması
sürecinde istenilen konularda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşaasını yapacak olan İl Özel idareleri ile müşterek çalışmalar
yapılması,
12
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı ile sulama projelerinin etüt ve
projelerinin hazırlanmasında müşterek çalışmalar yaparak projelerin keşif bedellerinin
tespit edilmesi,
- ÇNHRP Detaylı Mikro Havza Planlama ve Tasarımı Ekibi (S-2 Danışmanı) tarafından
hazırlanacak Mikrohavza Planları’nın (ana plan, taslak kesin plan ve kesin planların)
incelenmesi,
- Proje izleme ve değerlendirme açısından belirlenecek kriter ve göstergelerin diğer
danışmanlar ve ilgi grupları ile gözden geçirilmesi, güncellenmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve
kuruluşlardan temini konusunda girişimlerde bulunulması, mevcut verilerin temin edilmesi
ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak
görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, 2013 yılında Proje kapsamında
gerçekleşecek faaliyetler süresince;
- Önümüzdeki süreç için planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç
duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması
(simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı
çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve
bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum
içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin
sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri
ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.
Arz olunur. 14.03.2014
13
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
Ek-1:
İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması (S-3) Bilgi Notu
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması
(S-3) Danışmanlık Hizmet alımı kapsamında Danışman firma ile 17.08.2012 tarihinde
Sözleşme, 21.09.2012 tarihinde de “Sözleşme Müzakeresinde Mutabık Kalınan Konulara
İlişkin Tutanak” imzalanmış ve Firma 27.09.2012 tarihinde işe başlamıştır. Mart 2013 te
yapılan uzman değişikliği sonrasında iş planı revize edilmiş, Mayıs 2013 itibarı ile aşağıdaki
hizmetleri sağlamak üzere büro ve saha çalışmalarına başlanılmıştır:





İzleme ve değerlendirme sistemi metodolojisi, işletimi, kalite kontrolü ve geri bildirimi
(sahadan numune alma ve laboratuvar analizi de dahil olmak üzere) uzmanlık desteği,
Saha ölçümü ve değerlendirme çalışmaları için ekipman ve donanım temini,
Bilgisayar veri tabanı ve Coğrafi Bilgi Sistemi’nin kurulması (yazılımın temini de dahil),
GIS tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi konusunda ilgili kuruluşların personelinin
eğitilmesi,
Temel Araştırma
12 MH’da gerçekleştirilecek bu hizmetler kapsamında;
a- Erozyon İzleme
 Erozyon Riskinin Ortaya Konması
 Erozyon Koruma ve Ağaçlandırma Faaliyetlerinin Erozyonu Önlemedeki Etkinlik
Düzeyinin Ortaya Konması
b- Vejetasyon İzleme
 Erozyonla Mücadele
 Biyoçeşitlilik
 Çölleşme
 Biyokütle-Karbon Tutulumu
 Verim Artımı
c- Sosyo-Ekonomik İzleme
 Sosyo-ekonomik değişimi ortaya koymak (Hane Halkı, Köy ve Mikro Havza Düzeyinde
d- CBS Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Sistemi Kurulumu
 Finansal ve Fiziki İzleme (Fiziki uygulamalar ve bunların harcamaları ile ilgili
hazırlanacak veritabanı)
 Proje Performans Göstergelerinin izlenmesi için oluşturulacak veri tabanı, çalışmaları
gerçekleştirilmektedir.
Danışman tarafından Sözleşme, teknik teklif ve İş planına uygun olarak devam eden işlerden;
1. 2012 yılında Mikro havza planlama çalışmaları yapılan 4 mikro havza (Yusufeli, Oltu, İspir,
Masat) ile 2013 yılında Mikro havza planlama çalışmaları başlatılan 2 mikro havzada
(Bıçakçılar, Uzundere) örnekleme yoluyla seçilen köylerde, mevcut sosyo-ekonomik
14
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
durum tespiti ile vejetasyon ve toprak erozyonu mevcut durum tespiti için arazi
çalışmaları 29 Mayıs 2013 tarihinde başlatılmış ve tamamlanmış, deneme alanlarında,
toprak, bitki örtüsü, karbon ve erozyon örneklemeleri alınmıştır. Seçili köylerde kadınlar
ve gençlerle derinlemesine görüşmeler, muhtar ve hane halkı anketleri yapılmıştır. Yine
2013 yılında planlama çalışmaları başlatılan Taht ve Veliköy MH’larında ise MH Planlama
ekibi ile birlikte kadınlar ve gençlerle derinlemesine görüşmeler ve Köy Muhtarı Anketleri
gerçekleştirilmiş, kış şartlarının başlaması ve vejetasyonun kuruması nedeniyle vejetasyon
ve toprak erozyonu çalışmaları ise 2014 yılına ertelenmiştir.
2. Toprak erozyonu ve vejetasyon izleme amaçlı deneme sahalarının tespiti, S-2 Mikro Havza
planlama ekibince hazırlanan "Yapılacak işler haritası" baz alınarak, %70 oranında faaliyet
alanlarında ve %30 oranında faaliyet alanları dışında (kontrol noktaları) olacak şekilde
rastgele alınmakta, 400 metrekare büyüklüğündeki deneme sahalarında hem toprak
erozyonu, hem de vejetasyon izleme örnekleme çalışmaları yapılmaktadır. Bitki örtüsü
örneklenmesinde otsu türler için 1 metre uzunluğunda transekt yöntemi uygulanmakta,
çalı ve ağaç tabakasının örneklenmesinde ise transekt uzunluğu 20 metre olarak
alınmakta, bitki türleri tespiti yapılarak örtme dereceleri ölçülmektedir. Toprak erozyonu
duyarlılık haritalarının hazırlanması için bu deneme alanlarında 0-15 VE 15-30 cm
derinlikten 2 adet toprak örneği alınmaktadır. Bu doğrultuda;
a. TOPRAK EROZYONU konusunda saha çalışması yapılması ve toprak örneği alınması
gereken havzalardan Oltu (OL-04) MH’da (41 adet), Masat (UC-03) MH’da (21 adet),
Yusufeli (MC-03) MH’da (29 adet), İspir (UC-14) MH’da (29 adet), Bıçakçılar (MC-06)
MH’da (25 adet) ve Uzundere (TR-06) MH’da (28 adet) olmak üzere toplam 173 adet
deneme alanı alınarak saha çalışmaları tamamlanmıştır.
b. VEJETASYON konusunda yine saha çalışması yapılması, bitki tür çeşitliliği, yoğunluğu
için her deneme alanından 2 adet transekt örneği alınması, toprak altı biyokütle (kök
yoğunluğu) ve karbon hesabı için 4 adet kök örneği alınması gereken havzalardan
Oltu(OL-04) MH’da (41 adet), Masat(UC-03) MH’da (21 adet), Yusufeli(MC-03) MH’da
(29 adet), İspir(UC-14) MH’da (29 adet), Bıçakçılar(MC-06) MH’da (25 adet) ve
Uzundere(TR-06) MH’da (28 adet) olmak üzere toplam 173 adet deneme alanı alınarak
saha çalışmaları tamamlanmıştır. (Alınan deneme alanları toprak erozyonu deneme
alanları ile ortaktır. )
c. SOSYO EKONOMİK DURUM TESPİTİ konusunda başlangıç verilerinin hazırlanması, saha
çalışması yapılması gereken havzalardan Oltu(OL-04) MH’da (6 köyde 97 hanehalkı, 6
muhtar anketi), Masat(UC-03) MH’da (4 köyde 66 hanehalkı, 4 muhtar anketi),
Yusufeli(MC-03) MH’da (3 Köyde 86 hanehalkı, 4 muhtar anketi), İspir(UC-14) MH’da
(6 Köy 70 hanehalkı, 6 muhtar anketi ), Bıçakçılar(MC-06) MH’da (5 köyde 55
hanehalkı, 5 muhtar anketi) ve Uzundere(TR-06) MH’da (5 köyde 79 hanehalkı, 5
muhtar anketi ) olmak üzere toplamda (29 köyde 453 hanehalkı, 29 muhtar anketi )
yapılmak üzere SEDT anket çalışmaları tamamlanmıştır. Taht ve Veliköy MH’larında ise
MH Planlama ekibi ile birlikte Hanehalkı ve Köy Muhtarı Anketleri gerçekleştirilmiştir.
15
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
3. Bilgisayar Veritabanı ve CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) tesisi kapsamında gerekli olan
yazılım, donanım, ekipman temini gerçekleştirilmiştir.
4. Proje kapsamında geliştirilmekte olan Web Tabanlı bir CBS uygulaması geliştirilmektedir.
Bu uygulama proje faaliyetlerinin, harcamalarının ve sonuçlarının izlendiği; Toprak
Erozyonu, Vejetasyon ve Sosyo-Ekonomik durum, kapsamında belirlenen göstergeler ile
izlemenin yapılacağı Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Tabanlı bir İzleme ve Değerlendirme
Sistemi olacaktır. Yazılım;
 Tüm kurumların yapacağı fiziki uygulamalar ve bunların harcamaları ile ilgili
hazırlanacak veri tabanı (1.faz: Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi)
 Proje Performans Göstergelerinin izlenmesi için oluşturulacak veritabanı (2.faz: Entegre
Erozyon/ Vejetasyon / Sosyoekonomik Araştırma İzleme ve Değerlendirme Sistemi)
olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Yazılım; İzleme ve Değerlendirme Sistemine girilecek tüm verilerin, analizlerin,
istatistiklerin, sorgulamaların ve tablosal ve coğrafi raporlamaların oluşturduğu
çıktıların alınabilmesi için bir raporlama modülünü içermektedir.
Geliştirilen yazılımın 1.faz: Fiziki ve Finansal İzleme Sistemi tamamlanmak üzere olup,
Mart-2014 itibarıyla işletime alınması ve 15-30 Mart 2014 tarihlerinde taşrada
kullanıcılara eğitim verilmesi planlanmaktadır.
Sistemin ikinci kısmının ( 2.faz: toprak erozyonu, vejetasyon ve sosyo-ekonomik durum
izleme sistemi) analiz çalışmaları devam etmektedir.
6- 12 MH için yüksek çözünürlüklü Worldview-2 uydu görüntüleri (5000 km2) ile Çoruh
havzasında yer alan Artvin Bayburt Erzurum illerini kapsayacak şekilde Spot-5 uydu
görüntüleri alınmıştır.
7- Sediment ve meteoroloji istasyonlarının tedariki ve kurulumu ile kanal ve oyuntu
erozyonu çalışmaları ve uydu görüntüsü sınıflandırmalarında metodoloji, ekipman ve MH
seçimi yapılmış, kurulumlar henüz gerçekleşmemiştir.
8- Ayrıca, planlama çalışmaları tamamlanan bahse konu 4 mikrohavzada, mevcut durumun
fotoğraf ve video kaydı ile görsel olarak ortaya konması için video ve fotoğraf çekimleri
yapılmıştır.
9- Proje faaliyetleri, kurumlar, birimler, yapılacak ve yapılan çalışmaların yer aldığı
bilgilendirme amaçlı http://coruh.ogm.gov.tr/
ve http://coruhhavzasi.ogm.gov.tr/
adreslerinden yayın yapan web sayfası hazırlanmıştır.
16
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
Ek-2: İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığı İş durumu
2012
NO
Q1
1.
İZLEME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİ METODOLOJİSİ İŞLETİMİ, KALİTE KONTROLÜ VE GERİ BİLDİRİMİ İÇİN UZMANLIK DESTEĞİ
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.2.
1.1.2.1.
TOPRAK EROZYONU
Halihazırdaki Veritabanlarının Oluşturulması
Topoğrafik Faktör Haritalarının Hazırlanması (ofis)
Yağış Erozyon Gücü Haritalarının Hazırlanması (ofis)
Toprak Erozyon Duyarlılık Haritalarının Hazırlanması (ofis)
Bitki Örtüsü ve Ürün Yönetiminin Belirlenmesi (ofis)
Toprak Erozyon Risk Haritalarının Hazırlanması (ofis)
Veri Güncelleme ve Sonuçların Doğrulanması
1.1.2.2.
2013
Q2
Q3
Tamamlanmıştır
Veritabanlarının Saha Ölçüm Verileri İle Güncellenmesi (Uzundere, Bıçakcılar, Veliköy, Taht-saha ve ofis)
Velköy ve taht 2014te yapılacaktır.
Veritabanlarının Saha Ölçüm Verileri İle Güncellenmesi (Olur, Tortum Kuzey, Şenkaya, İspir Kuzey-saha ve ofis)
Mayıs-Haziran 2014te başlayacaktır.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.
1.1.3.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.3.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.3.1.1.
1.3.1.2.
1.3.1.3.
1.3.1.4.
1.3.1.5.
1.3.2.
1.3.2.1.
1.3.2.2.
Güncellenmiş Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması (ofis)
Güncellenmiş Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması (oltu, ispir, masat, yusufeli- ofis)
Güncellenmiş Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması (Uzundere, Bıçakcılar, Veliköy, Taht- ofis)
Güncellenmiş Erozyon Risk Haritalarının Oluşturulması(Olur, Tortum Kuzey, Şenkaya, İspir Kuzey- ofis)
Toprak ve Su Koruma Önlemlerine Dönük Değerlendirme
VEJETASYON
Halihazırdaki Veritabanlarının Oluşturulması
Model Hesaplamaları (ofis)
Model Haritalarının Hazırlanması (ofis)
Veri Güncelleme ve Sonuçların Doğrulanması (saha ve ofis))
Veritabanlarının Saha Ölçüm Verileri İle Güncellenmesi (İspir, masat, yusufeli, oltu-saha ve ofis)
Veritabanlarının Saha Ölçüm Verileri İle Güncellenmesi (Uzundere, Bıçakcılar, Veliköy, Taht-saha ve ofis)
Veritabanlarının Saha Ölçüm Verileri İle Güncellenmesi (Olur, Tortum Kuzey, Şenkaya, İspir Kuzey-saha ve ofis)
Güncellenmiş Bitki Örtüsü Haritalarının Oluşturulması (ofis)
Güncellenmiş Bitki Örtüsü Haritalarının Oluşturulması (oltu, ispir, masat, yusufeli- ofis)
Güncellenmiş Bitki Örtüsü Haritalarının Oluşturulması(Uzundere, Bıçakcılar, Veliköy, Taht-saha ve ofis)
Güncellenmiş Bitki Örtüsü Haritalarının Oluşturulması (Olur, Tortum Kuzey, Şenkaya, İspir Kuzey-saha ve ofis)
Bitki Örtüsü İyileştirmeye Dönük Değerlendirme
SOSYOEKONOMİK ARAŞTIRMA
Halihazırdaki Veritabanlarının Oluşturulması
Scoping Study (Başlangıç çalışması) (ofis)
Temel Araştırma Hazırlık Çalışmaları (ofis)
Örneklem belirleme (ofis)
Temel paydaşları belirleme ve liste oluşturma (ofis)
Pilot çalışma ve alan çalışması için lojistik destek ve planlama oluşturma ( ofis)
Veri Güncelleme ve Sonuçların Doğrulanması
Veritabanlarının Saha Verileri İle Güncellenmesi (saha ve ofis)
Güncellenmiş Veritabanlarının Oluşturulması (ofis)
Q4
Q1
Q2
Q4
Q1
Q2
2.1.8.2.
Toprak Örneklemelerinin Alınması (Uzundere, Bıçakcılar, Veliköy, Taht-saha)
Toprak Örneklemelerinin Alınması (Olur, Tortum Kuzey, Şenkaya, İspir Kuzey-saha)
Toprak Örneklerinin Laboratuvar Analizleri (saha)
VEJETASYON
Uydu verilerinin temini (ofis)
Sayısal eşyükselti haritasının temini (ofis)
2.2.3.
2.2.4.
2.2.4.1.
2.2.4.2.
2.2.4.3.
2.2.5.
2.2.5.1.
2.2.5.2.
2.2.5.3.
2.2.6.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.2.1.
2.3.2.2.
2.3.2.3.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.
Q1
Q4
Q1
Q2
Q1
Q2
2014
Q3
Q4
2015
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır.Velköy ve taht 2014te
yapılacaktır.
Mayıs-Haziran 2014te başlayacaktır.
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır.Velköy ve taht 2014te
yapılacaktır.
Mayıs-Haziran 2014te başlayacaktır.
Henüz sunulmamıştır
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır.Velköy ve taht 2014te
yapılacaktır.
Mayıs-Haziran 2014te başlayacaktır.
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
2012
Q1
Q2
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
3.2.1.
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.2.
3.2.2.1
3.2.2.2
3.2.2.3
3.2.2.4
4.
4.1.
1. Kısım: Fiziki ve Finansal Takip Uygulaması
Analiz Çalışmaları
Tasarım Çalışmaları
Uygulamaların Yazılması
Uygulamaların Devreye Alınması
2. Kısım:Entegre Erozyon/ Vejetasyon / Sosyoekonomik Araştırma İzleme ve Değerlendirme Uygulaması
Analiz Çalışmaları
Tasarım Çalışmaları
Uygulamaların Yazılması
Uygulamaların Devreye Alınması
İLGİLİ KURULUŞLARIN PERSONELİNİN CBS TABANLI İZLEME VE DEĞERLENDİRME KONUSUNDA EĞİTİLMESİ
Eğitim
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Analiz raporu sunulmuştur
Tasarım raporu sunulmuştur
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
5.
TEMEL ARAŞTIRMA VE İZLEME
5.1.
5.1.1.
TOPRAK EROZYONU
Toprak Erozyon Göstergelerinin İzlenmesi (saha)
Raporlama (saha)
Q3
Sadece 3 havzanın yapılmıştır. Diğerleri
devam etmektedir.
CBS için Ekipman Temini
Alet / Ekipman Temini
CBS Sisteminin Kurulması (Web Tabanlı GIS Uygulaması)
5.3.2.
Q3
Q4
İdare tarafından temin edilmiştir.
İdare tarafından temin edilmiştir.
3.1.
3.1.1.
3.2.
Raporlama
SOSYOEKONOMİK ARAŞTIRMA İZLEME ve DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Sosyoekonomik İyileştirme Göstergelerinin İzlenmesi (saha)
2013
Q2
BİLGİSAYAR VERİTABANI VE CBS (COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ) TESİSİ
5.3.
5.3.1.
Q2
Q3
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır.Velköy ve taht 2014te
yapılacaktır.
Mayıs-Haziran 2014te başlayacaktır.
Henüz sunulmamıştır
MH lar üzerinde Alan çalışması :Görüşmeler- toplantılar ve veri girişleri (Olur Merkez, İspir Kuzey, Şenkaya, Tortum)
Bilgilendirme Toplantıları (saha)
Sosyo-ekonomik alan araştırması veri analizleri (ofis)
Sosyoekonomik Değerlendirme ve Öneriler
5.2.2.
Q1
Q2
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
MH lar üzerinde Alan çalışması :Görüşmeler- toplantılar ve veri girişleri (Uzundere, Bıçakçılar, Veliköy, Taht)
Raporlama (ofis)
VEJETASYON
Bitki Örtüsü İyileştirme Göstergelerinin İzlenmesi (saha)
Q4
Q1
Henüz sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
Arazi gözlemleri yer gerçeği bilgilerinin toplanması (Uzundere, Bıçakcılar, Veliköy, Taht)
Arazi gözlemleri yer gerçeği bilgilerinin toplanması (Olur, Tortum Kuzey, Şenkaya, İspir Kuzey)
Toplanan verilerin analizi (ofis)
SOSYOEKONOMİK ARAŞTIRMA
Nicel ve Nitel çalışma araçlarınının/materyallerin oluşturulması (görüşme formları vs) (ofis)
Mikro Havzalar üzerinde Alan çalışması :Görüşmeler- toplantılar ve veri girişleri (saha)***
MH lar üzerinde Alan çalışması :Görüşmeler- toplantılar ve veri girişleri (Masat, Yusufel, İspir, Oltu)
5.1.2.
Q3
Q4
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır
Tamamlanmıştır
3.
5.2.
5.2.1.
2015
Q3
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
Mayıs-Haziran 2014te başlayacaktır.
Henüz sunulmamıştır
Örnekleme alanlarının seçimi (Uzundere, Bıçakcılar, Veliköy, Taht-saha)
Örnekleme alanlarının seçimi (Olur, Tortum Kuzey, Şenkaya, İspir Kuzey-saha)
Arazi gözlemleri yer gerçeği bilgilerinin toplanması (saha)
Arazi gözlemleri yer gerçeği bilgilerinin toplanması (İspir, masat, yusufeli, oltu)
AKTİVİTE
Q2
Tamamlanmıştır
Velköy ve taht 2014te yapılacaktır.
Mayıs-Haziran 2014te başlayacaktır.
Uydu verilerinin sınıflandırılması (ofis)**
Örnekleme alanlarının seçimi (ofis)***
Örnekleme alanlarının seçimi (İspir, masat, yusufeli, oltu-saha)
NO
Q1
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
AKTİVİTE
SAHA ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI İÇİN EKİPMAN VE DONANIM
TOPRAK EROZYONU
Halihazırdaki haritaların, meteorolojik ve uydu verilerinin temini (ofis)
MH larda İklim ve Sediment İstasyonlarının Yer seçimi ve tedariki
MH larda İklim ve Sediment İstasyonlarının Kurulması (saha)
MH larda Sediment Ölçümlerinin Yapılması * (saha)
MH larda İklim Parametre Ölçümlerinin Yapılması * (saha)
MH larda kanal ve oyuntu erozyonu ölçüm yerlerinin belirlenmesi
MH larda kanal ve oyuntu erozyonu ölçümü (saha)
Toprak Örneklemelerinin Alınması (saha)
Toprak Örneklemelerinin Alınması (İspir, masat, yusufeli, oltu-saha)
Q4
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
Henüz sunulmamıştır
2012
NO
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.8.1.
Q3
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
Veritabanlarının Saha Ölçüm Verileri İle Güncellenmesi (oltu, ispir, masat, yusufeli-saha ve ofis)
1.1.2.3.
2.1.8.3.
2.1.9.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2014
AKTİVİTE
2013
Q3
Q4
Q1
Q2
2014
Q3
Q4
Q1
Q2
2015
Q3
Q4
2016
Q3
Q4
2017
2018
Q4
AR1
TR1
AR2
TR2
FR
Süresi geçmiştir, Sunulmamıştır
1.raporlar ve sonrasında revize raporlar
sunulmuştur. 2.raporlar sunulmuştur.
Değerlendirmöeler Özlem hanımdadır.
R1
R2
R3
R4
R5
R6
FR
1.raporlar ve sonrasında revize raporlar
sunulmuştur. 2.raporlar sunulmuştur.
Değerlendirmöeler Özlem hanımdadır.
R1
R2
R3
R4
R5
R6
FR
1.raporlar ve sonrasında revize raporlar
sunulmuştur. 2.raporlar sunulmuştur.
Değerlendirmöeler Özlem hanımdadır.
R1
R2
R3
R4
R5
R6
FR
İzleme ve Değerlendirme Sistemi Danışmanlığından alınan İş durumu ile ilgili bilgiler:
1. Finansal ve Fiziki İzleme Uygulaması:
Son olarak gerçekleştirilen toplantıda belirtilen çalışmalar devam etmektedir. Özellikle alt
yapı olarak eklemeler yapılmıştır. Ancak, görsel tarafta aşamalar kısıtlı olduğu için geçen
17
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
hafta size son durumu sunamadık. Cuma günü (14 Şubat) yazılımdaki ilerlemeleri
değerlendirmek için - sizin için de uygunsa - toplantı yapmak istiyoruz. Değerlendirme sonrası
kesin bir takvim çıkararak devreye alma, eğitim programlarını yapabiliriz diye düşünüyorum.
2. Sediment İstasyonu:
Teknik şartname hazırlandı, uzmanların değerlendirmesine sunuldu. Bu hafta alımı başlatmak
için kurumdan onay isteyeceğiz. 15 Mart - 15 Nisan arasında, inşaat, montaj işlerinin
tamamlanarak verilerin toplanmaya başlaması şeklinde programımız var.
3. İklim İstasyonu:
Çığ ekibi ile birlikte bir toplantı gerçekleştirilecekti, ancak şu ana kadar yapılamadı. Farklı
noktalarda ve farklı amaçlarda veriler toplanacağı için, öncelikle veri eksikliğinin olduğu
Şenkaya ve Bıçakçılar MH larında Nisan ayında iklim istasyonlarının kurulumunu yapmayı
düşünüyoruz.
4. Erozyon Risk Haritaları:
Modeller oluşturuldu, testleri gerçekleştirildi. Şubat ayı sonuna kadar çalışma yapılan MH lar
için hem mevcut verilerle, hem de güncellenmiş verilerle oluşturulan haritaları teslim etmeyi
planlıyoruz.
5. Uydu Görüntüsü Sınıflandırma - Arazi Kullanım Haritaları
Daha önce ifade ettiğimiz gibi uydu görüntülerinden otomatik sınıflama ile istediğimiz sonucu
alamadık. Manuel olarak arazi sınıfları çiziliyor. Odopem'in bu sene plan yapacağı 4 MH için
Şubat ayında teslim edeceğimizi belirtmiştik. Tortum Kuzey ve İspir Kuzey MH ları bitirilerek
Odopem'e gönderildi. Şenkaya ve Olur verilerini de bugün gönderiyorum. Planlaması
tamamlanan diğer 8 MH için Mart - Nisan aylarında arazi kullanım haritaları teslim edilecek.
6. Vejetasyon ve Toprak Erozyonu Arazi çalışmaları:
Vejetasyon Örnekleme mevsimsel sebeplerle Mayıs ayı sonunda, Taht ve Veliköy MH ları için
başlayacak. Aynı deneme alanlarında çalışılacağı için Toprak örneklemesi için de bu takvim
geçerli. Aynı dönemde Kanal ve Oyuntu Erozyonu çalışmaları da Oltu MH 'da yapılacak.
18
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
Ek-3:
İDS RAPORLAMA DEĞERLENDİRMELER-2
1. Daha önce gönderilen “İDS RAPORLAMA DEĞERLENDİRMELER” ve eki ile ilgili İDS
sorumlusu Özlem Hanımla yaptığımız en son değerlendirmeler sonrasında
raporlamalar bölümüne Yönetici özet ve İl, İlçe OBM ve OİM itibarıyla sorgulamaların
yapılabildiği İdari bazlı sorgulama eklenerek sorgulama bölümün;
 Yönetici özet
 Faaliyete göre raporlama,
 Kurumsal raporlama,
 Havza/köy/faaliyet alan bazlı raporlama,
 Finansal raporlama
 Yıl bazlı raporlama
 İdari bazlı raporlama olarak 7 alt bölümden oluşması,
2. Raporlamalarda gerçekleşme ve sorgulamalarda olduğu gibi üst seviden başlayıp
seçmeli olarak alta kadara inilebilmelidir. Bunula ilgili örnek raporlar ekte verilmiştir.
3. Faaliyetler havza ve tüm havzalar olarak alınabilmelidir. Raporlarda kırmızı ile verilen
kısımlar değişken olmalıdır.
4. Raporlarda önce havza ile ilgili genel bilgi sonra tablo, grafikler ve faaliyetlerle ilgili
haritalar yer almalıdır.
5. Raporlamalar tüm proje için yapıldığında MH seviyesine, MH seviyesinde yapıldığında
köy düzeyinde, köy düzeyinde yapıldığında faaliyet alanı düzeyinde bilgiler
verebilmelidir.
6. Fiziki ve Finansal İzleme sisteminin ana bölümlerinden birisi Finansal bölümdür. Bu
bölümde proje bütçesi toplam harcamalar (iç, dış, toplam), para birimi (TL, Japon
yeni), kategoriler (A,B) faaliyetler, yıl ve kurumlar olarak alınabilmelidir. Bu konu ile
ilgili veriler finansal kısımda (program bütçe, iç, dış, A-B kategori ile ilgili veriler
merkez tarafından, gerçekleşmeler taşrada) girileceğinden raporlama almakta bir
problem bulunmamaktadır.
7. Sorgulamalara ve raporlamalara esas olabilecek kriterler ve detay seviyeleri
aşağıdadır:
Faaliyet Sorgusu
Seviye4: (miktar+maliyet)
Seviye5: (miktar+maliyet)
Faaliyet: (1000)
Alt Faaliyet: (1001)
Alan: Mikro Havza , Köy, Proje Alanı
Yıl:
MH PLAN SORGUSU
Havza Sorgusu
Alan: Mikro Havza (Çoklu)
Anafaaliyet
Ana Faaliyet:* (maliyet)
Seviye2: (maliyet)
Seviye3: (maliyet)
Seviye4: (miktar+maliyet)
19
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
Kurum:
KURUM
Kurum (Çoklu)
Havza:
Faaliyet : (Seviye5, Faaliyet )
Yıl:
Yıl bazlı
Yıl
Alan: (havza + köy + proje alanı)
Faaliyet : seviye 5 , faaliyet
Seviye5: (miktar+maliyet)
Yıl:
Kurum:
Alan sorgu
Alan: (havza + köy + proje alanı) masat ->
gezköy->uc03-01-02
Faaliyet : seviye 5 , faaliyet
Yıl
Finansal sorgu
Faaliyet - kurum - kategori – proje bütçe- proje
toplam harcamalar – cari yıl bütçe –
harcamalar,
Kurumlar-iç-dış, TL-JYN
Yıl
Yukarıdaki tabloyu bir örnekle açıklarsak
Havza raporlamalarında;
-JİCA proje kodlarına göre en alt seviyeye kadar planlanan program ve gerçekleşmeler
şeklinde verilebilmelidir.
Alan: (havza + köy + proje alanı) bazında sıralanarak raporlama olmalıdır. Havzaya göre
raporlamalarda havzaların biri, birkaçı veya hepsi için
-Havza >kurum > yıl>faaliyet>maliyet>gerçekleşme ya da
-Havza >faaliyet >kurum > yıl >maliyet >gerçekleşme ya da
-Havza >köy>faaliyet >kurum > yıl >maliyet >gerçekleşme raporlamaları alınabilmelidir.
-(havza(UC-03) + köy + proje alanı (UC-03-03)na kadar inen sorgulama ve raporlamalarda
alanda yapılacak faaliyetler (örneğin 1000) alt faaliyet (1001) ve poz numaralarına (307.7)
kadar inilebilmeli, maliyet ve gerçekleşmeler miktar ve tutar olarak alınabilmelidir.
Buna ilişkin tablolar “30 havza raporlama” da verilmiştir.
Birinci sayfadaki giriş ve son sayfadaki harita ve grafikler raporlanan duruma göre
değişecektir. Raporda yalnızca bir tablo için ya da bütün tablolar yer alabilecek şekilde
esnek olabilir.
20
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ (TK-P19)
İL/BÖLGE DURUM RAPORU
/ /2013 - / /2013
İli
Artvin,Bayburt, Erzurum
…
İlçesi
Orman Bölge Müdürlüğü
Artvin,Erzurum, Trabzon
İşletme Müdürlüğü
….
Mikrohavza Adı
….
Uygulama Yılları
2013-2019
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (TK-P19) kapsamında .Artvin, Bayburt
ve Erzurum illleri Artvin, Erzurum, Trabzon Orman Bölge Müdürlükleri çalışma
sahalarında yer alan seçili Mikrohavzalarda illlere ve bölgelere göre faaliyetler,
kurumlar, yıllar ve bütçe ve gerçekleşmelerin dağılımı aşağıda verilmiştir.
21
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
Tablo: İllere göre Maliyet ve Gerçekleşmelerin kurumlar ve yıllara dağılımı
İL
PROGRAM / MALİYETLER (TL)
KURUMLAR
OGM-ORKÖY
OGM-TM
ERZURUM
OGM (TOPLAM)
İL ÖZEL İDARESİ
TRGM-KK
Yıl
Maliyet Tutarı
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2014
2015
2016
212.497,00
437.642,13
346.930,54
3.493.750,82
920.649,40
447.585,79
194.667,24
3.493.750,82
1.133.146,40
885.227,92
541.597,78
2.608.041,80
483.493,69
298.687,17
272.013,66
TOPLAM
OGM-ORKÖY
OGM-TM
ARTVİN
OGM (TOPLAM)
İL ÖZEL İDARESİ
TRGM-KK
TOPLAM
GENEL TOPLAM
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2014
2015
2016
212.497,00
437.642,13
346.930,54
3.493.750,82
920.649,40
447.585,79
194.667,24
3.493.750,82
1.133.146,40
885.227,92
541.597,78
2.608.041,80
483.493,69
298.687,17
272.013,66
GERÇEKLEŞME
Toplam Maliyet
Yüzde (%)
997.069,67
10,3
5.056.653,24
52
6.053.722,91
62,30
2.608.041,80
26,8
1.054.194,52
10,9
9.715.959,23
100
997.069,67
10,3
5.056.653,24
52
6.053.722,91
62,30
2.608.041,80
26,8
1.054.194,52
10,9
9.715.959,23
100
Yıl
Maliyet Tutarı
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2014
2015
2016
212.497,00
437.642,13
346.930,54
3.493.750,82
920.649,40
447.585,79
194.667,24
3.493.750,82
1.133.146,40
885.227,92
541.597,78
2.608.041,80
483.493,69
298.687,17
272.013,66
9.715.959,23
212.497,00
437.642,13
346.930,54
3.493.750,82
920.649,40
447.585,79
194.667,24
3.493.750,82
1.133.146,40
885.227,92
541.597,78
2.608.041,80
483.493,69
298.687,17
272.013,66
9.715.959,23
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2013
2014
2015
2016
2014
2014
2015
2016
Toplam Maliyet
Yüzde (%)
997.069,67
10,3
5.056.653,24
52
6.053.722,91
62,3
2.608.041,80
26,8
1.054.194,52
10,9
100
997.069,67
10,3
5.056.653,24
52
6.053.722,91
62,3
2.608.041,80
26,8
1.054.194,52
10,9
100
22
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
İllere göre bütçe ve gerçekleşmelerin Faaliyetler ve kurumlara dağılımı
A KATEGORİSİ
TL
PROJE BÜTÇESİ
İLİ
FAALİYETLER
A
B
ERZURUM
C
İÇ
DIŞ
GERÇEKLEŞME (KÜMÜLATİF)
TOPLAM
İÇ
DIŞ
TOPLAM
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI,
REHABİLİTASYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
OGM
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
KÖYLÜLERİN GEÇİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
OGM
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
KAPASİTE GELİŞTİRME
OGM
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
TOPLAM
A
ARTVİN
B
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI,
REHABİLİTASYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
OGM
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
KÖYLÜLERİN GEÇİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
OGM
23
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
C
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
KAPASİTE GELİŞTİRME
OGM
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
TOPLAM
A
BARBURT
B
C
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI,
REHABİLİTASYONU VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
OGM
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
KÖYLÜLERİN GEÇİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
OGM
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
KAPASİTE GELİŞTİRME
OGM
DKPM
DSİ
TRGM
İL ÖZEL İDARESİ
TOPLAM
GENEL TOPLAM
24
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
İllere göre bütçe ve gerçekleşmelerin Faaliyetler ve yıllara dağılımı
TL
A KATEGORİSİ
İLİ
PROJE BÜTÇESİ
A
B
C
ERZURUM
FAALİYETLER
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI, REHABİLİTASYONU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KÖYLÜLERİN GEÇİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KAPASİTE GELİŞTİRME
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
İÇ
DIŞ
GERÇEKLEŞME (KÜMÜLATİF)
TOPLAM
İÇ
DIŞ
TOPLAM
TOPLAM
A
B
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI, REHABİLİTASYONU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KÖYLÜLERİN GEÇİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
2013
2014
25
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
C
2015
2016
2017
2018
2019
KAPASİTE GELİŞTİRME
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOPLAM
A
B
BAYBURT
C
DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI, REHABİLİTASYONU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KÖYLÜLERİN GEÇİMİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
KAPASİTE GELİŞTİRME
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
TOPLAM
GENEL TOPLAM
26
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
İLLERE GÖRE PROJE BÜTÇESİ/PROGRAM VE GERÇEKLEŞMELERİN FAALİYET/ALT FAALİYETLERE DAĞILIMI
İLLER
FAALİYETLER
Birim
A- DOĞAL KAYNAKLARIN KORUNMASI, REHABİLİTASYONU VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ
A.1
Erozyon Kontrolü ve Doğal Afetlerin Önlenmesi
A.1.1
Vejetasyonun Geliştirilmesi
A.1.1.1
Toprak Muhafaza
A.1.1.1.1
Tesis
A.1.1.1.2
Bakım
A.1.1.2.
Bozuk Ormanların Rehabilitasyonu
A.1.1.2.1
Tesis
A.1.1.2.2
Bakım
A.1.2
Mühendislik Yapıları
A.1.2.1
Nehir Sedimentasyon Önleme Yapıları
A.1.2.1.1
Harçlı Islah Sekileri
A.1.2.1.2
Nehir yatağı düzenlenmesi
A.1.2.2
Çığ Kontrolü
A.2.
Meraların Sürdürülebilir Yönetimi ve Rehabilitasyonu
A.2.1
Orman İçi Meraların Rehabilitasyonu
A.2.2
Orman Dışı Meraların Rehabilitasyonu
A.3
Çoklu Havzalara Hizmet Edecek Doğal Kaynakların Geliştirilmesi
A.3.1
Orman Fidanlıklarının Geliştirilmesi
A.3.1.1
Bayburt Orman Fidanlığı
A.3.1.2
Artvin
ERZURUM
- Ardanuç Fidanlığı
- Şavşat Fidanlığı
A.3.2
Ekosistem Tabanlı Çok Amaçlı Orman Yönetim Planlaması
Oltu
A.3.3
Korunan Alan Yönetim Planlaması
A3.3.1
Milli Park Yönetim Planlaması (Hatila Vadisi Milli Parkı)
A.3.3.2
Yaban Hayatı Uygulama Planlarının Hazırlanması (İspir)
A.3.4
Odun Dışı Orman Ürünlerinin Etüdü ve Sürdürülebilir Kullanım Planlaması
A.3.5
Doğal Afetlerin Risk Değerlendirilmesi
ADOĞAL
KAYNAKLARIN
KORUNMASI,
REHABİLİTASYONU
VE
SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİMİ TOPLAMI
B-KÖYLÜLERİN GEÇİM ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ
B.1
Küçük Ölçekli Sulama Altyapısının Geliştirilmesi
B.1.1
Çiftlik Havuzu (2 alanda 800 m3 su kapasiteli)
B.1.2
Küçük Sulama Rezervuarı (1 alanda 42.300 m3 hacminde)
B.1.3
Boru Hattı (3 farklı tipte)
B.1.4
Kanal Rehabilitasyonu (4 farklı tipte)
B.1.5
Damlama Sulama Sistemi
PLANLAMA
Miktar
Tutar
Ha
Ha
Ha
Ha
26.000
59.100
14.300
8.233
Ünite
Metre
Alan
12
500
3
Ha
Ha
8.000
8.000
m3
m3
m
m
800
42.300
25.750
106.000
Ha
20
Birim
PROGRAM
Miktar
Tutar
Birim
GERÇEKLEŞME
Miktar
Tutar
27
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Şubat 2014 )
B.2
Gelir Getirici Faaliyetler
B.2.1
Hayvancılığın geliştirilmesi
B.2.1.1
Yem Bitkisi Üretimi
B.2.1.2
Ahır Koşullarının İyileştirilmesi
B.2.2
Tarımın Geliştirilmesi
B.2.2.1
Seracılığın geliştirmesi
B.2.2.2
Meyve Bahçesi İyileştirme
B.2.2.3
Çiftlik Demonstrasyonu
B.2.3
Çiftlik dışı gelir yaratma
B.2.3.1
Arıcılık
B.3
Odun tüketiminde tasarruf sağlayan uygulamalar
B.3.1
Güneş Enerjili Su Isıtma Sistemleri
B.3.2
Isı Etken Soba
B.3.3
Mini Hidro Elektrik Sistemleri (Pilot)
B.4
Çoklu MH’lere hizmet eden pazarlama yardımı
B.4.1
Pazar araştırması ve fizibilite çalışmaları
B-KÖYLÜLERİN GEÇİM ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ TOPLAMI
C- KAPASİTE GELİŞTİRME
C.1
Doğal afetlerin önlenmesi
Palandöken de Demonstratif Çığ kontrol yapılarının etüdü ve mühendislik tasarımı
C.1.1
konusunda yerinde eğitim
C.2
Entegre ve Katılımcı Havza Rehabilitasyonu
C.2.1
Entegre ve Katılımcı Havza planlama ve Uygulama Eğitim Kursu
C.2.2
DSHRP ve ASHRP vb proje sahalarına teknik ziyaret
C.2.3
Çalıştaylar
C.3
Proje de yer alan kurum personellerin teknik eğitimi
C.3.1
Alt projeler ve uygulanmalarına yönelik pratik eğitim kursları
C.3.2
Seçilen proje personelinin kısa süreli yurt dışı eğitimi
C.4
Yerel toplulukların kapasitesinin geliştirilmesi
C- KAPASİTE GELİŞTİRME TOPLAMI
S- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
S.1
Proje yönetim birimine destek
S.1A
Proje yönetim birimine destek
S.1B
Proje yönetim birimine destek
S.2
Detaylı MH planlaması ve tasarımı
S.3
İzleme ve Değerlendirme Sistemi
İzleme ve değerlendirme sisteminin metodolojisi, işletimi, kalite kontrolü ve geri
S.3.1
bildirimi
S.3.2
Saha ölçümü ve değerlendirme çalışmaları için ekipman ve donanım temini
S.3.3
Bilgisayar veri tabanı ve GIS’ın kurulması (yazılımın temini de dahil olmak üzere)
GIS tabanlı izleme ve değerlendirme konusunda ilgili kuruluşların personelinin
S.3.4
eğitilmesi
S.3.5
Mevcut Durum Tespiti
S- DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TOPLAMI
GENEL TOPLAM
Ha
Ünite
4.135
893
Ünite
Ha
Ünite
207
302
60
ünite
806
ünite
ünite
ünite
400
800
2
28
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
Grafik:
Harita:
Download

Şubat Ayı Çalışma Raporu - Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi