T.C.
HACETTEPE UNiVNNSirrcSi
flil
Sayr
Personel Daire Bagkanlr!r
:75914584
O6l l,{L+
20
[asrm 2014
Konu: Universitelerde ig Safih[r ve Giivenlili Hizmetleri
eahgtayr
I9 Safih[r ve Gtivenlifii Kanunu (6331 sayrh) ile bu alanda si.irdiirtilmesi gereken
gahgmalar daha kapsamh hale gelmiqtir.
Qogunlulu biiyiik cilgekli igyerleri olan
iiniversitelerde de kendi gahganlarr igin bu kapsamh faaliyetleri siirdtirmek, bu dogrultuda
hizmet organizasyonu yaprlmasr gerekmektedir.
Bu gahqmalara iligkin katkr sa[lanmasr, deneyimlerin paylagrlmasr, sorunlarm ve
gtigliiklerin, gtiztim tinerilerinin belirlenmesi amacr ile
Qahgma ve Sosyal Giivenlik Bakanl[r
iq Sa[h[r ve Gtivenligi Genel Mtidtirltilti, Hacettepe Universitesi i9 Sagtrgr ve Gtivenlili
Meslek Hastahklan Uygulama Ve Aragtrrma Merkezi ile Hacettepe Universitesi personel
Dairesi Bagkanhlr igbirli[inde
Uuivpnsirrr,nRnE i$ SAGLIGI ve GtjvENLiGi
HiZMETLERI CALI$TAYI di.izenlenmiqtir. Qahqt ay 23 Arahk 2014 tarlhinde Hacenepe
universitesi Kiilttir Merkezi'nde (Krrmrzr Amfi
Srhhiye yerlegkesi- Ankara)
gergeklegtirilecektir. Program ekte sunulmugtur.
Katthmcrlann; iiniversite ydneticileri, iqveren vekilleri, ig safhlr ve grivenli[i
hizmetlerini stirdtiren idari ve akademik birimlerinin, gahqan salhlr birimlerinin,
ig sa[1[r ve
gtivenlili birimlerinin yetkilileri ve temsilcileri olmasr beklenmektedir. Katrhm
iicretsizdir,
organizasyon gahqmalan igin katilrmcr isimlerinin lg Arahk 2014
tarihine
kadar
[email protected] adresine bildirilmesi gerekmektedir.
Dileyen Universitelerin temsilcileri yaptrklarr gahgmalan ve hizmet organizasyonlannr
yaklaqrk on dakikaltk sunum yapmasr planlanmaktadrr. Planlama
yaprlabilmesi igin, sunum
yaptlmasr isteniyorsa 15 Arahk 2Ol4 tarihine kadar [email protected]
adresine
bildirilmesi gerekmektedir.
Rektcir
Ek: Universitelerde ig Sa[hfr ve Giivenlili Hizmetleri
Qahgtayr programr
Hacettepe Universitesi Personel Daire Bagkanhf, r 06100 Srhhiye-Ankara
Telefon: 0 (312) 305 2323 . Faks: 0 (312) 309 0620
E-posta: [email protected] . www.hacettepe.edu.tr
Aynntrh Bilgi igin:
ÜNİVERSİTELERDE İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ ÇALIŞTAYI
ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MESLEK HASTALIKLARI
UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ (HİSAM)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI
23 ARALIK 2014 – HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KÜLTÜR MERKEZİ M SALONU – SIHHİYE YERLEŞKESİ - ANKARA
Katılımcılar: Üniversitelerden yöneticiler, işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sürdüren
idari ve akademik birimlerin, çalışan sağlığı birimlerinin, iş sağlığı ve güvenliği birimlerinin yetkilileri ve
temsilcileri.
8.30 - 9.00
9.00 - 9.30
KAYIT
Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ
HİSAM Müdürü
Kasım ÖZER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Prof. Dr. Murat TUNCER
Hacettepe Üniversitesi Rektörü
Burhanettin KURT
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
MüdürlüğüGenel Müdür Yardımcısı
9.30 - 10.15
İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanununun Getirdikleri
10.15-10.30
10.30-12.30
Çay Kahve Arası
Üniversitelerde İSG Hizmetleri Uygulama Örnekleri
Yönetici: Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, HİSAM Müdürü
Dr. Esin SAYER-Anadolu Ü.
Öğr. Gör. Selçuk SİNCAR- Atatürk Ü.
Prof. Dr. Ferdi TANIR, Çukurova Ü.
Prof. Dr.O. Alp ERGÖR, Dokuz Eylül Ü.
Yrd.Doç.Dr. Deniz ORUÇ-Düzce Ü.
Yrd. Doç.Dr. Şükrü SU - Erciyes Ü.
Fatih ZENGİN-Gazi Ü.
Gülten AKMAN, Hacettepe Ü.
12.30 – 13.30
13.30-14.15
14.15-14.45
14.45-15.00
15.00-15.45
15.45-16.30
16.30-17.00
Prof. Dr. Halim İŞSEVER, İstanbul Ü.
Öğrt. Gör. Ahmet DANIŞ-İst. Kemerburgaz Ü.
Güliz BÜLBÜL-Marmara Ü.
Prof.Dr. Mustafa Kemal KÜLEKÇİ- Mersin Ü.
Prof. Dr. Yıldız PEKŞEN – Ondokuz Mayıs Ü.
Dr. Yaşar Ali SULAK-SELÇUK Ü.
Prof. Mehmet ERDEM- Süleyman Demirel Ü.
Doç. Dr. Metin PIÇAKÇIEFE - Ülke Örnekleri.
Öğle Yemeği
Üniversitelerde İSG Hizmetleri
Konusunda Yapılması Gerekenler
Yönetici: Nihat EĞRİ,
İSGÜM Müdür Yrd.
Soru ve cevaplar
Çay Kahve Arası
İSG Yönetim Sistemleri
İş Teftiş Uygulamaları
Bülent ŞİMŞEK, İş Sağ. Birim Sor.
Yusuf Ziya BOLAT, İSG Uzm.
Ali Kaan ÇOKTU, İSG Uzm.
Kemal ÖZAT, İSG Uzm. Yrd.
ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Mesut DURU, Kalite Yönetim Sistemleri
Müdürü Türk Standartları Enstitüsü
Mustafa İlkan ÖZER, İş Müfettişi
ÇSGB İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
GENEL DEĞERLENDİRME
KAPANIŞ / KATILIM BELGELERİNİN VERİLMESİ
Download

Üniversitelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Çalıştayı