XII. NE ÜRETELĠM? ETKĠNLĠKLERĠ VE PROJE YARIġMASI 2014
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından her yıl
geleneksel olarak düzenlenen “Ne Üretelim Etkinlikleri ve Proje YarıĢması”nın 12.si
İYTE Gülbahçe Kampüsü Kimya Mühendisliği binasında 11 ve 12 Eylül 2014 tarihlerinde
gerçekleştirilmiştir.
İki gün süren organizasyonda sanayiciler, iş adamları, akademisyenler ile öğrencilerin bire
bir görüşmeleri sağlanmıştır. İYTE Kimya Mühendisliği Bölümünün düzenlediğimiz olduğu
bu yarışmanın
kaynaklarımızı
amacı
yeni bilgi ve teknolojiyi üretebilen, geliştirebilen, hammadde
katmadeğeri
yüksek ürünlere
dönüştürebilen,
yaratıcı
ve
girişimci
gençlerimizin yetişmesine katkıda bulunmak ve üniversite–sanayi işbirliğinin gelişmesine
olanak sağlamaktır.
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçılar Birliği (İKMİB), Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneği (TKSD), Cevdet İnci Eğitim Vakfı (İNCİVAK), İYTE ATMOSFER
TTO, ÇİMSTONE, SunChemical, AKKİM, İZTEKGEB , Çukurova Kimya Sanayi A.Ş, ve
KMO Ege Bölge Şubesi sponsorluğunda gerçekleştirilen etkinlikte yarışmacıların hazırladığı
posterlerin sergisi, sanayici ve akademisyenlerin sunumları gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’deki farklı üniversitelerden gelen yaklaşık 80 öğrencinin katılımı ile gerçekleşen
yarışmamızda, 36 lisans ve 20 lisansüstü proje, sanayici ve akademisyenlerden oluşan 21
kişilik jüri grubu tarafından özgünlük, Türkiye için katma değer ve ekonomik olarak
uygulanabilirlik gibi kriterler gözönüne alınarak değerlendirilmiştir. Jüri üyelerimiz Akkim,
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), İnci Akü, Çimstone, ÇKE, DYO,
AtmosferTTO, ve Kanat Boya’dan gelen sanayiciler ve İYTE akademisyenlerinden
oluşmuştur.
Lisans projeleri arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler sırasıyla 5000 TL, 3000 TL ve
2000 TL ödül kazanmıştır. Ayrıca iki Lisans projesine 1000’er liralık Mansiyon Ödülü
verilmiştir. Lisans üstü projeler arasından seçilen bir projeye 5000 TL ödüllü Cevdet İnci
Başarı Ödülü verilmiştir. İYTE Atmosfer TTO tarafından tüm projeler arasından yapılan
değerlendirme sonucunda bir projeye Girişimcilik Özel Ödülü verilmiştir.
Ödül törenine Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkanımız Timur ERK katılmış ve
Mansiyon ödülünü vermiştir.
XII. NE ÜRETELĠM? PROJE YARIġMASI SONUÇLARI
11 – 12 Eylül 2014
BĠRĠNCĠLĠK ÖDÜLÜ
RESPĠRATUAR SĠNSĠYAL VĠRÜSÜ (RSV) ĠÇĠN BĠTKĠ TEMELLĠ AġI ÜRETĠMĠ
BarıĢ YILDIZ
Yeditepe Üniversitesi / Genetik ve Biyomühendislik Bölümü
ĠKĠNCĠLĠK ÖDÜLÜ
TÜRK KROMĠT KONSANTRESĠNDEN NANO KROM OKSĠT ÜRETĠMĠ
Çağrı EYÜBOĞLU, Furkan DEMĠRKIRAN, Muhammed Mustafa ÇĠFTLER, Cem ÖZER
Marmara Üniversitesi / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
ENDÜSTRĠYEL ATIK KÜLDEN GEOPOLĠMER BETON ÜRETĠMĠ
Merve DEMĠR, Mehmet Lider YILMAZ, Serkan POLAT, Halil DÖRDÜ, Erol ÖZEN
Niğde Üniversitesi / Çevre Mühendisliği Bölümü
MANSĠYON ÖDÜLÜ
DĠġ ÇÜRÜMESĠNE KARġI LĠPOZOM VE IgY TEKNOLOJĠSĠNE DAYALI DĠġ
MACUNU
Göknil ÜNAL
Yıldız Teknik Üniversitesi / Biyomühendislik
MANSĠYON ÖDÜLÜ
ÇÖKTÜRÜLMÜġ CaCO3/LLDPE NANO KOMPOZĠT ĠNCE FĠLM ÜRETĠMĠ VE
MEKANĠK ÖZELLĠKLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Çağatay Berkan YALÇIN
Erciyes Üniversitesi / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü
CEVDET ĠNCĠ BAġARI ÖDÜLÜ
ÇOK FONKSĠYONLU HASTA ELDĠVENĠ VE AKILLI TAKĠP SĠSTEMĠ (HEATS)
Dua ÖZSOYLU(DEÜ Sağlık Bilimleri Ens. Tıbbi Biyoloji ve Genetik ABD / Doktora) ,
Lütfi MUTLU (DEÜ Fen Bilimleri Ens. Mekatronik Mühendisliği ABD / Doktora)
GĠRĠġĠMCĠLĠK ÖZEL ÖDÜLÜ
Ġztekgeb ĠnnovasyonMerkesinde ücretsiz ofis alanı, eğitim, danıĢmanlık ve mentörlük desteği
(ATMOSFER TTO)
MUTFAK GEREÇLERĠ ĠÇĠN KENDĠ KENDĠNĠ TEMĠZLEYEN AKTĠF YÜZEY
KAPLAMALARI
Tuğçe Nefise KAHYAOĞLU, Alaz ĠZER
Ġzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü/Kimya Mühendisliği Bölümü
Download

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Kimya Mühendisliği Bölümü