ÖZEL NESİBE AYDIN OKULLARI
BURS VE ÜCRETSİZ OKUYACAK ÖĞRENCİLER YÖNETMELİĞİ
Madde 1.
Genel Hükümler
1.1 Amaç
Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu ve Anaokulları öğrencilerine verilecek başarı bursu, eğitim ücretinden yapılacak indirim ve ücretsiz okutulacak öğrenciler ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
1.2 Kapsam
Bu Yönetmelik; burs verilecek ve eğitim ücretinden indirim yapılacak öğrenciler ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca 20.03.2012
tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre başvuru yapacak
Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerini kapsar.
1.3 Tanımlar
Bu yönetmelikte geçen;
“Okul”, Özel Nesibe Aydın Okulları adı altında Özel Nesibe Aydın Anaokulları, Özel Nesibe Aydın İlkokulu, Özel Nesibe
Aydın Ortaokulu ve Özel Nesibe Aydın Anadolu Lisesi’ni,
“Değerlendirme Kurulu”, Okul Müdürünün başkanlığında, iki eğitim personelinden oluşan Kurulu,
“Eğitim Ücreti”, içinde bulunulan öğretim yılı için belirlenen okul eğitim ücreti tutarını,
“Başarı Bursu”, üstün başarılı öğrencilere, eğitim ücretinin tamamını veya bir kısmını karşılamak üzere yapılan mali desteği,
“Ücretsiz okutulacak öğrenci” bir ders yılı veya dönem içinde ücretsiz öğrenim gören öğrenciyi,
“Ders Yılı” derslerin başladığı tarihten, sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,
“Öğretim Yılı”, ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
“Yıl Sonu Ağırlıklı Not Ortalaması”, derslerin ağırlıklı notları toplamının haftalık ders saatleri toplamına bölümü ile elde
edilen notu ifade eder.
1.4 Yetki ve Sorumluluklar
a) Bu yönetmelik kapsamında verilecek olan başarı burslarından yararlanacakları belirleme yetkisi, işbu yönetmelikte belirlenen kriterlere göre Genel Müdür’e; ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit ve seçme yetkisi ise Değerlendirme Kurulu’na
bırakılmıştır.
b) Değerlendirme Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nca 20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan M.E.B.
Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak değerlendirme yaparak seçimini tamamlayacaktır.
Değerlendirme Kurulu; dönem başlamadan toplanarak yönetmelik ekindeki “Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci Başvuruları Değerlendirme Formu”na göre başvuruları değerlendirip ücretsiz okuyacak öğrencileri tespit ederek
ilgililere duyurur.
c) Genel Müdür, ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından
veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrencilere karşılıksız olarak burs verme hakkına sahiptir. Burs verilecek öğrenci tespitine yönelik sınav yapılması halinde, bu sınavlardan sınav ücreti alınmayacaktır.
d) Bu yönetmelik kapsamındaki hususların uygulanması, takip edilmesi ve işlemlerin zamanında gerçekleştirilmesinden Genel Müdür sorumludur. Bir sonraki yıl için bursa hak hazanan öğrenciler, her yıl 30 Haziran tarihinde ilgililere
duyurulur.
–1–
Madde 2:
Başarı Bursu
2.1. Ortaokul 5 - 8. sınıflar ile Anadolu Lisesi’nin 9 - 12. sınıflarında okuyacak olan öğrencilerden, Başarı Bursu’ndan yararlanacak olanların seçiminde, bitirilen sınıfa ait;
a) Davranış bilgileri,
b) Yıl sonu ağırlıklı not ortalaması,
c) Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın uyguladığı tüm Deneme Sınav sonuçları esas alınacaktır.
2.2. Özel Nesibe Aydın Okulları’nın yukarıda belirtilen sınıflarında okuyan öğrencilerden, yıl sonu ağırlıklı not ortalaması
en yüksek olan ilk 15 öğrenci; bitirilen öğretim yılı boyunca, Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nda girdikleri deneme sınavlarında aldıkları puanların ortalamasına göre sıralamaya tabi tutulacaklardır. Sıralamada eşitlik olması halinde, en son
girilen deneme sınavında elde edilen puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır.
2.3. Sınıflara göre ayrı ayrı yapılacak sıralama sonucunda her sınıfta en yüksek puana sahip olan;
a) birinci öğrenciye, öğrenim ücretinin % 70’i,
b) ikinci öğrenciye, öğrenim ücretinin % 50’si,
c) üçüncü öğrenciye, öğrenim ücretinin % 30’u,
d) dördüncü öğrenciye, öğrenim ücretinin %20’si,
e) beşinci öğrenciye ise öğrenim ücretinin %15’i oranında Başarı Bursu verilecektir.
2.4. Başarı Bursu, yalnızca ait olduğu öğretim yılı için ve bir öğretim yılı süresince geçerli olacaktır. Başarı Bursu’ndan
yararlanacak öğrenciler, her ders yılının sonunda, yukarıdaki kriterlere göre yeniden belirlenecektir. Başarı bursuna hak
kazanmış öğrenciler, ders yılı sonunda, işbu yönetmeliğin 2.2. maddesine göre, ilk 7 öğrenci arasında yer alırlar ise, Başarı
Bursları, aynı oranda bir sonraki yıl için de devam ettirilecektir.
Madde 3:
Spor Başarı Bursu
3.1. Özel Nesibe Aydın Okulları öğrencisi olup, okul spor takımlarında yer alan öğrencilerden, “Milli Sporcu Belgesi”ne
sahip olanlar, Spor Başarı Bursu kapsamında değerlendirilmeye hak kazanırlar.
3.2. Yukarıdaki koşula göre değerlendirmeye alınan öğrencilerden;
a) Dünya Şampiyonalarına, milli takım kategorisinde katılmaya hak kazanan öğrenciye, öğrenim ücretinin % 70’i,
b) Avrupa Şampiyonası Finallerine, milli takım kategorisinde katılmaya hak kazanan öğrenciye, öğrenim ücretinin
% 50’si, oranında Spor Başarı Bursu verilecektir.
4.3. Spor Başarı bursuna hak kazanmış öğrencilerin, takip eden yıllarda, “Milli Sporcu Unvanını” devam ettirmeleri ve belgelemeleri halinde, Başarı Bursları bir sonraki yıl için de aynı oranda devam ettirilecektir.
Madde 4:
Ücretsiz Okutulacak Öğrenciler
4.1. Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak için başvuracak öğrencilerin, bir önceki sınıfını geçmiş olması ve davranış
notunun tam olması şarttır.
4.2. Ücretsiz okuma hakkından yararlanmak için başvuracak şehit veya malûl gazi çocuklarının ise, ayrıca, buna ilişkin
belgelerini ibraz etmesi şarttır.
4.3. Başvuru için, Okul’a kayıt sırasında bir örneği işbu Yönetmeliğin ekinde (Ek-1) yer alan Özel Öğretim Kurumlarında
Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru Formu’nun eksiksiz ve doğru bir biçimde doldurularak Okul’a
teslim edilmesi gerekmektedir.
4.4. Başvurular, Değerlendirme Kurulu’nca değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ücretsiz okuyacak öğrenciler tespit
edilerek ilgililere duyurulacaktır.
–2–
4.5. Ücretsiz okuması uygun bulunan öğrenciden alınan ücret, öğretimin başlamasından sonra iki ay içinde iade edilecektir.
Ancak; ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencinin daha önce ödediği ücrete ait faturanın ya da makbuzun aslını Okula iade
etmesi zorunludur.
4.6. Ücretsiz okuma hakkı kazanan öğrencinin bu hakkı, yalnızca hak kazanılan bir öğretim yılı ya da dönemi için geçerlidir.
4.7. Okul, ücretsiz okutmakla yükümlü olduğu öğrencilere, toplam vereceği burs miktarını, ( şehit veya malûl gazi çocukları dışındakiler), tamamen ücretsiz veya öğrenim ücretinde % 25, % 50 veya % 75 oranlarında indirim uygulayarak daha fazla
öğrencinin burstan yararlanmasını sağlayabilir.
4.8. Ücretsiz okuyacak öğrencilerin başvurusunda ve değerlendirilmesinde, Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili
hükümleri uygulanacaktır.
Madde 5:
Dış Alım Sınav Bursu
5.1. Özel Nesibe Aydın Okulları öğrencisi olmayıp, okulun düzenlediği ya da MEB’in düzenlediği sınavlarda, okulun
belirlemiş olduğu burs kriterlerine göre bursa hak kazanan öğrenciler, Dış Alım Sınav Bursu ile değerlendirilirler.
5.2. Okul, öğrencilerin öğrenim ücretlerine yapılacak indirim oranını, her eğitim öğretim yılı için düzenlediği Dış Alım Sınav
Başarı Kriterlerine göre belirler.
5.3. Dış Alım Sınav Bursu ile kayıt hakkı kazanan öğrenciler, her yıl, aşağıda belirtilen kriterlere göre oluşturulan sıralamada, ilk %20’lik dilimde yer alırlarsa, bursları, okula devam ettikleri süre boyunca her yıl devam ettirilir. Kriterler; bitirilen
sınıfa ait;
a) Davranış bilgileri,
b) Yıl sonu ağırlıklı not ortalaması,
c) Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın uyguladığı tüm Deneme Sınav sonuçları’ndan oluşmaktadır.
Madde 6:
Son Hükümler
6.1. Kesinleşmiş disiplin cezası bulunan öğrenciler, hiçbir şekilde sıralamaya dâhil edilmeyecek ve işbu yönetmlikte yer
alan burslardan yararlandırılmayacaktır. Burstan yararlanan öğrencinin disiplin cezası alması halinde bursu kesilecektir.
6.2. Burs kazanmış öğrenciler, Yönetim Kurulu tarafından açıklanan “kardeş öğrenci indirimi” ve “peşin ödeme” indirimlerinden de, koşullara uygun şekilde ayrıca yararlanabileceklerdir.
6.3. Aynı yıl, birden fazla bursa hak kazanmış olan öğrencilere, en yüksek orana sahip burs tipi uygulanır.
6.4. Gerçek dışı beyanda ya da bildirimde bulunduğu tespit edilen öğrencinin ücretsiz okuma hakkı iptal edilerek,
ücretsiz okuduğu dönemlere ait ücretler kanuni faizi ile birlikte velisinden tahsil edilecektir.
6.5. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği Ekinde yer alan Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyerlere Ait Başvuru
Formu ile Özel Öğretim Kurumlarında Ücretsiz Okuyacak Öğrenci ve Kursiyer Başvuruları Değerlendirme Formu işbu
Yönetmeliğin ayrılmaz ekini oluşturmaktadır.
6.6. Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Milli Eğitim Bakanlığı’nca Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim
Kurumları Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
Madde 7:
Yürürlük
Bu yönetmelik hükümleri Genel Müdür tarafından onaylanarak ekleri ile birlikte yürürlüğe girmiştir.
–3–
Download

özel nesibe aydın okulları burs ve ücretsiz okuyacak öğrenciler