ECZANE NAKİL
1 - AYNI İLÇE NAKİL
Eczanelerin aynı ilçe içerisindeki nakillerinde nüfusa göre eczane açılması kriteri uygulanmaz.
ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ
1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı
kısımları, kolonları, ara
duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35
metrekare olması; Kanunun 14 üncü maddesinin (A)
ve (B) bentlerine göre açılacak
eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekare olması şarttır. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında
Yönetmelik'in yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde
birdefaya mahsus olmak üzere
herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak
mevcut eczanenin başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının
bulunması gerekir. Yönetmelik'in
yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya
ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde
hükmü uygulanmaz.
3)Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır.
Deprem, sel ve yangın
gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat
bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı
işyerinin önemli ölçüde hasar görüp kullanılamaz
duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20 mtrekare olan yerlerde
veya geçici yapılarda d eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.
4)Serbest
eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız dükkânlarda
açılması ve
faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve tren garlarında açılanların
dışında cephesinin ve kapılarının
belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde bulunması
zorunludur. Yönetmelik'in yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya ruhsatlandırılmış
eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü uygulanmaz.
5)Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir.
Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuvarının
doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.
6)Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur;
zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme
yerleri eczanenin giriş katında bulunur.
7)Özel saklama
koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul
edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir. Ayrıca soğuk
zincir ilaçların konulması
için buzdolabı bulundurulur. Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem
takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı
sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması
ve eczanede
bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla kalibrasyonlarının yapılması gerekir.
8)Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı
merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve limanlarda bu
kısıtlama uygulanmaz.
1.1.RÖLEVE TASDİKİ
•Eczacıların, Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası
Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik
edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe
uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma
dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
•Krokiler, Şubemizde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet
onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da
ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilir.
•Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
•Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
•Rölevede,eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.
•Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede
bulunmalıdır
•Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana
dahil edilmez.
1.2.DOSYA TESLİMİ
İstenen Belgeler
1) Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya”için hazırlanmış olmalıdır)
2) Matbu form
(Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve
nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus
müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
3) El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
4) Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir
onaylı fotokopisi,
5) Göz raporu (Göz doktorunun adının ve ünvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı
engelleyecek
derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim
raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)
6) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı
bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış
ise ilgili ilçe sağlık
müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)
7)Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197
sayılı Kanunun 4.maddesi
uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)
8) 4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf
9) Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış
eczacı adı, eczane adı ve adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet plan krokisi, (Eczacı 4 adet
kroki/vaziyet planı hazırlatmış olup,1 tanesi Müdürlüğümüz dosyasına, 1 tanesi Eczacı
Odasına, 1 tanesi ilçe sağlık müdürlüğüne, 1 tanesi Eczacıya verilir. Krokide eczanenin adı,
adresi, net kullanım alanı, laboratuar, wc, satış alanı, depo vs. gibi eczane kısımlarının
herbirinin metrekare alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve
sokak isimlerinin yer aldığı vaziyet planı bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu
vaziyet planı üzerinde hangi sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir ; kapıların belediyelere
ait cadde ve sokak üzerinde bulunması zorunludur.)
10) Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile
ilgili belge
11) En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve
ünvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili ilçe
sağlık müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise
ilgili il sağlık müdürlüğünden alınan yazının da
dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
12) Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin ilgili belediyeden
“aslı gibidir” onaylı sureti. (Eczane olacak yer ile ilgili yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin
belgelerinde dükkan veya iş yeri ibaresi mutlaka bulunması gerekmektedir. Belgedeki adres
ile dosyadaki diğer evraklardaki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili
belediyeden söz konusu yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres
tespit yazısının da eklenmesi gereklidir.)
13) Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı
14)Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge
Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor.
(6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve
gerekir.)
28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi
15)İstanbul Eczacı Odasından alınan, eczacıya ait üye sicil nosunun belirtildiği uygunluk
belgesi
***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili
belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en
fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul
edilmemektedir.
***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya
için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.
***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken, 2.rapor (Eczanenin faaliyete hazır olduğunu
belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağının getirilmesi zorunludur.
***Ruhsatnamedeki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu
değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)
2-FARKLI İLÇEYE NAKİL
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un Geçici Madde 3'ncü maddesi; “Bu
maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkına haiz eczacılar ile eczacılık
fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak
kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya
mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair
sınırlamalara ve yardımcı
eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus
olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına
nakledebilir ve devredebilir.” hükmündedir.
Aşağıda nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamaya tabi olan eczacılar
“kritere tabi olanlar”, sınırlamaya tabi olmayan eczacılar “kritere tabi olmayan” olarak
isimlendirilmiştir.
ECZANENİN NAKİL OLACAĞI ÖZELLİKLERİ
1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı
kısımları, kolonları ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35
metrekare olması;Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak
eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekareolması şarttır. Bu Yönetmeliğin
yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde bir defaya mahsus
olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin
başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının
bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya
ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmüuygulanmaz.
3)Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır.
Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat
bu afetlersebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp
kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20
metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.
4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız
dükkânlarda
açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve
tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak
üzerinde bulunması zorunludur. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru
yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü
uygulanmaz.
5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir.
Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuvarının
doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.
6) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay
temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.
7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun
olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara
sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur.
Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik
durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan
termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla
kalibrasyonlarının yapılması gerekir.
8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı
merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve
limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.
A)KRİTERE TABİ OLMAYANLAR İÇİN FARKLI İLÇE NAKİL
RÖLEVE TASDİKİ
•Eczacıların, Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası
Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik
edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe
uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma
dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
•Krokiler, Şubemizde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet
onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da
ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilir.
•Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
•Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
•Rölevede,eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.
•Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede
bulunmalıdır
Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana
dahil edilmez.
İstenen Belgeler
1-Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya”için hazırlanmış olmalıdır)
2-Matbu form
(Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve
nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus
müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
3) El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
4) Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir
onaylı fotokopisi,
5) Göz raporu (Göz doktorunun adının ve ünvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı
engelleyecek
derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim
raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)
6) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı
bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış
ise ilgili ilçe sağlık
müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)
7)Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197
sayılı Kanunun 4.maddesi uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)
8) 4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf
9) Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış
eczacı adı, eczane adı ve
adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planırokisi, (Eczacı 4 adet
kroki/vaziyet planı hazırlatmış olup,1 tanesi Müdürlüğümüz dosyasına, 1 tanesi Eczacı Odasına, 1
tanesi ilçe sağlık müdürlüğüne, 1 tanesi Eczacıya verilir. Krokide
eczanenin adı, adresi, net
kullanım alanı, laboratuar, wc, satış alanı, depo vs. gibi eczane kısımlarının herbirinin
metrekare
alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak
isimlerinin yer
aldığı vaziyet planı
bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi
sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir ;
kapıların belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde
bulunması zorunludur.)
10) Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile
ilgili belge
11) En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve
ünvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili ilçe
sağlık müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise
ilgili il sağlık müdürlüğünden alınan yazının da
dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
12) Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin ilgili belediyeden
“aslı gibidir” onaylı sureti. (Eczane olacak yer ile ilgili yapı ruhsatı veya kullanım izin belgelerinde
dükkan veya iş yeri ibaresi mutlaka bulunması
gerekmektedir. Belgedeki adres ile dosyadaki
diğer evraklardaki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili
belediyeden söz konusu
yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi
gereklidir.)
13) Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı
14)Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge
Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor.
(6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi gerekir.)
15)İstanbul Eczacı Odasından alınan, eczacıya ait üye sicil nosunun belirtildiği uygunluk
belgesi
***Nakil edilmek istenen eczaneye ait ruhsatnamedeki adreste herhangi bir değişiklik var ise ilgili
belediyeden, adres değişikliğini belirten yazının alınarak dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en
fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul
edilmemektedir.
***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya
için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.
***Ruhsatnamedeki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu
değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)
***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken,2.Rapor(Eczanenin faaliyete hazır olduğunu
belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağı ve uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait
tutanağın getirilmesi zorunludur.
B) KRİTERE TABİ OLANLAR İÇİN FARKLI İLÇE NAKİL
Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yerler için ilan tarihinden
itibaren 30 gün
içerisinde elektronik ortamda başvurularını yaparlar. (Konuyla ilgili kurumun
web sayfası takip edilmelidir.)
Bu başvuruda gerekli belgeler :
sureti
beyanı
1)T.C. Kimlik numarası
2)Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının ilçe/il sağlık müdürlüğünce onaylı
3) Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı
4)Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
5) Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları
Birliğinden veya
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.
6) Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az 1 (bir)
yıl yardımcı
eczacılık
yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge
7) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile
mesleğini yapmayı
engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair
uzman hekim raporu.
Eczacı bu belgelerle elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra ilçe veya il sağlık
müdürlüklerinde, EYS(eczacı yerleştirme sistemi) üzerinden doğrulama yaptırır.
Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde yerleştirme
puanları hesaplanıp yerleştirme işlemi yapılır. Yerleştirme sonuçları kurumun resmi internet sitesinde
ilan edilir. İlan tarihinden
itibaren en geç 60 gün içerisinde, elektronik olarak girilen başvurudaki
belgelerin asılları ve diğer eczane
açılışı için
istenilen belgelerle ilgili ilçe sağlık müdürlüğüne
başvuruda bulunur.
İstenilen diğer eczane nakli için belgeler “kritere tabi olmayanlar için farklı ilçe nakli”ndeki
belgelerle aynıdır.
(bkz. kritere tabi olmayanlar için farklı ilçe nakil-dosya teslimi-istenen belgeler)
3 - BAŞKA İLDEN NAKİL
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun'un Geçici Madde 3'ncü maddesi; “Bu
maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkına haiz eczacılar ile eczacılık
fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak
kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya
mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair
sınırlamalara ve yardımcı
eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul
müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler.
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte serbest eczanesi bulunan eczacılar, bir defaya mahsus
olmak üzere herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın eczanesini bulunduğu ilçe dışına
nakledebilir ve devredebilir.” hükmündedir.
Aşağıda nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamaya tabi olan eczacılar
“kritere tabi olanlar”, sınırlamaya tabi olmayan eczacılar “kritere tabi olmayan” olarak
isimlendirilmiştir.
ECZANENİN NAKİL OLACAĞI YERİN ÖZELLİKLERİ
1) Eczane olacak yerlerin bodrum, asma katları, varsa merdiven boşlukları, merdiven altı
kısımları, kolonları ara duvarları hariç, lavabo ve tuvalet alanı dâhil olmak üzere asgari 35
metrekare olması;Kanunun 14 üncü maddesinin (A) ve (B) bentlerine göre açılacak
eczanelerin depo hariç asgari 20 metrekareolması şarttır. Bu Yönetmeliğin
yayımlanmasından önce ruhsat almış eczanelerin devredilmesi hâlinde birdefaya mahsus
olmak üzere herhangi bir metrekare kısıtlaması uygulanmaz. Ancak mevcut eczanenin
başka bir yere naklinde yukarıdaki hükümlere göre işlem yapılır.
2) Eczane olarak kullanılacak binanın yapı kullanım izin belgesi veya yapı ruhsatının
bulunması gerekir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru yapılmış veya
ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmüuygulanmaz.
3)Eczanelerin laboratuvar kısımları, müşteriler veya hastalarla irtibat olmayacak şekilde ayrılır.
Deprem, sel ve yangın gibi tabii afetlerden evvel ruhsatlandırılmış eczanesi bulunan ve fakat
bu afetler sebebiyle eczane olarak kullandığı işyerinin önemli ölçüde hasar görüp
kullanılamaz duruma geldiğini belgeleyen eczacılara; iki yılı geçmemek üzere, asgarî 20
metrekare olan yerlerde veya geçici yapılarda da eczane faaliyeti için ruhsat verilebilir.
4) Serbest eczaneler halkın serbestçe girip çıkabildiği yerlerde açılır. Eczanelerin bağımsız
dükkânlarda
açılması ve faaliyet göstermesi, havaalanları, limanlar, otogarlar ve
tren garlarında açılanların dışında cephesinin ve kapılarının belediyelere ait cadde ve sokak
üzerinde bulunması zorunludur. BuYönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başvuru
yapılmış veya ruhsatlandırılmış eczanelerde ve bunların devrinde bu madde hükmü
uygulanmaz.
5) Eczanenin ilgili mercilere bildirilen projesinde belirtilmek kaydıyla birden fazla kapısı olabilir.
Bu kapılardan hiçbiri başka dükkân veya mağaza içine açılamaz. Eczane laboratuvarının
doğrudan dışarısı ile bağlantısı olamaz.
6) Eczaneler aydınlık, rutubetsiz ve havadar olur; zeminleri hijyen koşullarına uygun, kolay
temizlenebilir malzeme ile döşenir. Hastaların bekleme yerleri eczanenin giriş katında bulunur.
7) Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilaçların saklama koşullarına uygun
olarakeczaneye kabul edilmesi, saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara
sunulması gerekir. Ayrıca soğuk zincir ilaçların konulması için buzdolabı bulundurulur.
Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik
durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriyedönük hafıza kaydı bulunan
termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla
kalibrasyonlarının yapılması gerekir.
8) Muayenehaneler ile sadece tahlil ve görüntüleme hizmeti veren laboratuvar tanı
merkezleri hariç olmak üzere, içinde sağlık kurum ve kuruluşu bulunan bina ve bahçesi ile
müştemilatında serbest eczane açılamaz. Havaalanları, otogarlar ile tren garları ve
limanlarda bu kısıtlama uygulanmaz.
A)KRİTERE TABİ OLMAYANLAR İÇİN FARKLI İL'DEN NAKİL
RÖLEVE TASDİKİ
*Eczacıların kroki tasdiği için şubemize başvurmaları sırasında, nakil geldikleri ilden: nakil gelinen
İl'in Sağlık Müdürlüğü tarafından gönderilen dosyanın Şubemize ulaşmış olması gerekir.
•Eczacıların, Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası
Bölge Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik
edilmiş rapor (6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe
uygunluğunun belirtilmesi gerekir.), 4 adet orjinal kroki, vaziyet planı ve ruhsatlandırma
dosyası ile birlikte şubemize başvurmaları gerekmektedir.
•Krokiler, Şubemizde onaylandıktan sonra Eczacı Odası tarafından da onaylanarak 1 adet
onaylı kroki ve vaziyet planı açılış dosyasına eklenir.1 adet onaylı kroki ve vaziyet planı da
ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne verilir.
•Krokiler 1/100 veya 1/50 ölçekli olarak hazırlanmalı.
•Eczanenin bölümleri ve ölçüleri ölçeğe uygun olarak açık bir şekilde belirtilmelidir.
•Rölevede,eczane bölümlerinin alanları ve yükseklikleri belirtilmelidir.
•Röleve planlarını hazırlayan mimarın ya da inşaat mühendisinin imza ve kaşesi rölevede
bulunmalıdır
• Asma Kat veya Bodrum Kat var ise bunlara ait kroki de bulunmalıdır, ancak faydalı alana
dahil edilmez.
1 DOSYA TESLİMİ
İstenen Belgeler :
1) Üst Yazı(İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından “dosya”için hazırlanmış olmalıdır)
2) Matbu form
(Eczane nakli için hazırlanan form kullanılmalıdır.Eksiksiz doldurulmuş ve
nüfus hüviyet cüzdanı kısmı,eczacının ikametgahının kayıtlı olduğu muhtarlık veya ilgili nüfus
müdürlüğünce tasdik edilmiş olmalıdır)
3) El yazısı ile yazılmış, tarih ve imza bulunan mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
4) Eczacının Sağlık Bakanlığından tescilli diplomasının (ön ve tescilli arka yüzünün) aslı gibidir
onaylı fotokopisi,
5) Göz raporu (Göz doktorunun adının ve ünvanının açık olarak yazıldığı, mesleğini yapmayı
engelleyecek
derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair uzman hekim
raporu. Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış ise ilgili ilçe sağlık müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı.)
6) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı
bulunmadığına dair sağlık raporu. (Özel bir sağlık kuruluşundan alınmış
ise ilgili ilçe sağlık
müdürlüğünden tasdik edilmiş olmalı)
7) Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin olmadığına dair yazılı beyanı (Eczacının, 6197
sayılı Kanunun 4.maddesi
uyarınca eczacılık yapmaya engel mahkumiyeti olmamalıdır.)
8) 4 * 6 cm. Boyutlarında 2 adet vesikalık fotoğraf
9) Eczane yerine ait 1/50 veya 1/100 ölçekli, mimar veya mühendis tarafından hazırlanmış
eczacı adı, eczane adı ve
adresinin yer aldığı 1 adet kroki-vaziyet planırokisi, (Eczacı 4 adet
kroki/vaziyet planı hazırlatmış olup,1 tanesi Müdürlüğümüz dosyasına, 1 tanesi Eczacı Odasına, 1
tanesi ilçe sağlık müdürlüğüne, 1 tanesi
Eczacıya verilir. Krokide
eczanenin adı, adresi, net
kullanım alanı, laboratuar, wc, satış alanı, depo vs. gibi eczane kısımlarının herbirinin
metrekare
alanı ve yüksekliği olmalıdır. Eczanenin konumunu gösterir, cadde ve sokak
isimlerinin yer
aldığı vaziyet planı
bulunmalıdır. Eczanenin giriş kapısı/ kapıları bu vaziyet planı üzerinde hangi
sokak, cadde üzerinde ise belirtilmelidir ;
kapıların belediyelere ait cadde ve sokak üzerinde
bulunması zorunludur.)
10) Eczacı diplomasında yer alan soyisimden farklı bir soyisim taşıyor ise soyisim değişikliği ile
ilgili belge
11) En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi (ayrılış tarihi ve belgeyi imzalayan kişinin isim ve
ünvanı belirtilmelidir) Eczane açmış ise en son açtığı eczanenin durumu ile ilgili olarak, ilgili ilçe
sağlık müdürlüğünden, başka bir ilde açmış ise
ilgili il sağlık müdürlüğünden alınan yazının da
dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
12) Eczane olacak yere ait yapı ruhsatı veya yapı kullanım izin belgesinin ilgili belediyeden “aslı
gibidir” onaylı sureti. (Eczane olacak yer ile ilgili yapı ruhsatı veya kullanım izin belgelerinde
dükkan veya iş yeri ibaresi mutlaka bulunması
gerekmektedir. Belgedeki adres ile dosyadaki
diğer evraklardaki adres aynı olmalıdır. Eğer adres farklılığı var ise ilgili
belediyeden söz konusu
yerin ada, parsel, paftasına ait güncel adresinin belirtildiği adres tespit yazısının da eklenmesi
gereklidir.)
13) Ruhsatnamenin aslı ve varsa mesul müdürlük belgesinin aslı
14)Eczane yerinin Eczacılık ile ilgili kanunlara uygunluğu hususunda Eczacı Odası Bölge
Temsilcilerinin hazırlayacağı rapora istinaden ilgili ilçe sağlık müdürlüğünce tasdik edilmiş rapor.
(6197 sayılı kanun ve 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı yönetmeliğe uygunluğunun belirtilmesi
gerekir.)
15) İstanbul Eczacı Odasından alınan, eczacıya ait üye sicil nosunun belirtildiği uygunluk
belgesi
16)Harç Makbzu(Harç Bedellerinin;Eczacı Odasından Uygunluk Belgesi alındıktan sonra,
Şubemizden alınan yazıyla birlikte, İstanbul Defterdarlığı Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi
Müdürlüğü'ne yatırılması gerekmektedir. )
ECZANELER İÇİN İLÇELERE GÖRE 2014 YILI HARÇ BEDELLERİ
İlçeler
Adalar
Nüfus
14.552
Harç Bedeli
267,70
Arnavutköy
Ataşehir
206.299
395.758
1.074,30
1.074,30
Avcılar
Bağcılar
395.274
749.024
1.074,30
1.612,30
Bahçelievler
Bakırköy
600.162
221.336
1.612,30
1.074,30
Başakşehir
Bayrampaşa
316.176
269.774
1.074,30
1.074,30
Beşiktaş
Beykoz
186.067
246.352
1.074,30
1.074,30
Beylikdüzü
Beyoğlu
229.115
246.152
1.074,30
1.074,30
Büyükçekmece
Çatalca
201.077
63.467
1.074,30
644,30
Çekmeköy
Esenler
193.182
458.694
1.074,30
1.612,30
Esenyurt
Eyüp
553.369
356.512
1.612,30
1.074,30
Fatih
Gaziosmanpaş
a
Güngören
428.857
1.612,30
488.258
1.612,30
307.573
1.074,30
Kadıköy
Kağıthane
521.005
421.356
1.612,30
1.612,30
Kartal
Küçükçekmece
443.293
721.911
1.612,30
1.612,30
Maltepe
Pendik
460.955
625.797
1.612,30
1.612,30
Sancaktepe
Sarıyer
278.998
289.959
1.074,30
1.074,30
Silivri
Sultanbeyli
150.183
302.388
1.074,30
1.074,30
Sultangazi
Şile
492.212
30.218
1.612,30
429,10
Şişli
Tuzla
318.217
197.657
1.074,30
1.074,30
Ümraniye
645.238
1.612,30
Üsküdar
Zeytinburnu
535.916
292.407
1.612,30
1.074,30
***Harç Bedelleri her yılın başında değiştiğinden,değişen harç bedellerinin Resmi Gazetede
yayımlandığı tarihe kadar ruhsatnamesi düzenlenmemiş olan eczaneler için fark bedeli alınır.
***Bütün belgeler ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne yapılan başvuru tarihinden (ilk başvuru tarihi) en
fazla 1 (bir) ay önce alınmış olmalıdır.
***Hazırlanacak dosyadaki evraklar asıl olmalıdır.Aksi belirtilmedikçe fotokopi veya suret kabul
edilmemektedir.
***Hazırlanan dosya; şubemize getirilmeden önce, İlgili İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, dosya
için, yazılan üst yazıyla birlikte,Çemberlitaş-Ana Binada evrak kayıta girmesi gerekmektedir.
***Ruhsatnamedeki ad-soyadı ile şu anda kullandığı ad-soyadı farklı olan eczacıların söz konusu
değişikliği belgelemeleri gereklidir.(ilgili mahkeme kararı,nüfus kayıt örneği vs...)
***Yeni eczaneye ait ruhsatname teslim edilirken, 2.Rapor(Eczanenin faaliyete hazır olduğunu
belirten rapor) ile birlikte eski eczaneye ait kapanış tutanağı ve uyuşturucu-Psikotrop İlaçlara ait
tutanağın getirilmesi zorunludur.
B) KRİTERE TABİ OLANLAR İÇİN FARKLI İL'DEN NAKİL
Eczacılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından ilan edilen yerler için ilan tarihinden
itibaren 30 gün
içerisinde elektronik ortamda başvurularını yaparlar. (Konuyla ilgili kurumun
web sayfası takip edilmelidir.)
Bu başvuruda gerekli belgeler :
sureti
beyanı
1)T.C. Kimlik numarası
2)Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş eczacılık diplomasının ilçe/il sağlık müdürlüğünce onaylı
3) Eczacılık yapmaya mani mahkumiyetinin bulunmadığına dair yazılı
4)Mesleki faaliyetleri içerir özgeçmiş
5) Hizmet puanının hesaplanmasına esas hizmet yerlerini ve sürelerini gösteren Türk Eczacıları
Birliğinden veya
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge.
6) Serbest eczane açabilmek için yardımcı eczacılık yapmak zorunda olanların en az 1 (bir)
yıl yardımcı
eczacılık
yaptığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge
7) Mesleğini yapmayı engelleyecek bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile
mesleğini yapmayı
engelleyecek derecede iki gözünün görmekten mahrum olmadığına dair
uzman hekim raporu.
Eczacı bu belgelerle elektronik ortamda başvuru yaptıktan sonra ilçe veya il sağlık
müdürlüklerinde, EYS(eczacı yerleştirme sistemi) üzerinden doğrulama yaptırır.
Kurum tarafından başvuruların bitiminden itibaren en geç 10 iş günü içinde yerleştirme
puanları hesaplanıp yerleştirme işlemi yapılır. Yerleştirme sonuçları kurumun resmi internet sitesinde
ilan edilir. İlan tarihinden
itibaren en geç 60 gün içerisinde, elektronik olarak girilen başvurudaki
belgelerin asılları ve diğer eczane
açılışı için
istenilen belgelerle ilgili ilçe sağlık müdürlüğüne
başvuruda bulunur.
İstenilen diğer eczane nakli için belgeler “kritere tabi olmayanlar için farklı İl'den nakil”deki
belgelerle aynıdır.(bkz. kritere
tabi olmayanlar için farklı il'den nakil-dosya teslimi-istenen
belgeler)
4-BAŞKA İLE NAKİL
• Müdürlüğümüzde bulunan eczaneye ait dosya, nakil gidilen İl Sağlık Müdürlüğü'ne üst yazı
ile birlikte gönderilir.
Download

Eczane Nakil İşlemleri - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü