BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
SINAVLA BASIN VE ENFORMASYON UZMAN YARDIMCISI ALINACAKTIR
I-
GENEL BİLGİLER
(1) Basın ve Enformasyon Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 24
(yirmi dört) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara
yapılacaktır.
(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 20/09/2013 tarihli ve 28771
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Basın ve Enformasyon Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır.
Yönetmeliğe Genel Müdürlük resmi internet sitesi (www.byegm.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür.
II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI
(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2014 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren iletişim, hukuk, güzel sanatlar fakültesi (grafik ve
fotoğrafçılık), uluslararası ilişkiler ile bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
ç) 2013 veya 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavları (KPSS) sonucunda, aşağıdaki tabloda yer
alan puan türleri için belirtilen taban puanı almış olmak.
Sınav Grubu
a
Kadro
Adedi
Hukuk
2
5
b İletişim
c
Güzel Sanatlar
(grafik, fotoğrafçılık)
2
ç
Uluslararası İlişkiler
12
d Bilgi ve Belge Yönetimi
3
1
Puan Türü
KPSS-P11
KPSS-P20
KPSS-P21
KPSS-P79
KPSS-P97
KPSS-P100
KPSS-P103
KPSS-P3
KPSS-P4
KPSS-P5
KPSS-P6
KPSS-P106
KPSS-P108
KPSS-P4
KPSS-P5
KPSS-P7
KPSS-P8
KPSS-P68
KPSS-P70
KPSS-P110
KPSS-P4
KPSS-P5
KPSS-P6
KPSS-P68
Taban
Puan
80
70
80
85
80
(2)
Müracaat şartlarını taşıyan adaylar başvurularını takiben her alan için belirlenen en yüksek
puandan başlamak üzere sıralamaya tabii tutulacaktır. En yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir
bölüm için belirlenen kadro sayısının “20 (yirmi)” katı kadar aday “yazılı yarışma” sınavına davet
edilecektir. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olanlar da “yazılı yarışma” sınavına alınacaktır.
(3)
Aday adayları, başvurularını en yüksek KPSS puanlarıyla yapacaklardır. Belirtilen taban
puanı aşmış olmak, sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
(4)
İlgili bölümlerden herhangi birine yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümden
alım yapılabilecektir.
(5)
Giriş sınavına başvuranlar KPSS puanlarına göre her bir bölüm için tek bir liste halinde
sıralanacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Genel Müdürlük (www.byegm.gov.tr) resmi
internet sitesinden ilan edilecektir.
(6)
Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı
adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere de yer verilecektir.
(7)
Genel Müdürlükçe daha önce yapılmış olan basın ve enformasyon uzman yardımcılığı
sınavında iki defa başarısız olanlar sınava kabul edilmeyecektir.
III-
BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
(1)
Adaylar, 08/09/2014 tarihinden itibaren (15) gün içinde (22/09/2014 tarihi mesai saati
bitimine kadar) başvurularını Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün resmi internet
sitesinde (www.byegm.gov.tr) yer alan “İş Talep Formu”nu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak
yapacaktır.
(2)
Adaylar yukarıda belirtilen müracaat tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz resmi internet
sitesinden temin ederek dolduracakları iş talep formuna aşağıda belirtilen belgeleri dijital ortamda
ekleyeceklerdir.
IV-
-
Lisans diploması/mezuniyet belgesi veya denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği,
-
KPSS sonuç belgesi,
-
Nüfus cüzdanı,
-
Vesikalık fotoğraf,
-
Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
-
Adli sicil kaydı,
-
Adayın özgeçmişi (En fazla 150 kelime).
SINAV ŞEKLİ
(1)
Sınav, yazılı (çoktan seçmeli) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.
(2) Çoktan seçmeli yazılı sınav aşağıda belirtilen 5 grupta yapılacaktır. Çoktan seçmeli sınav her
bir bölüm için 100 sorudan oluşacak ve 100 dakika sürecektir.
(a) Uluslararası İlişkiler grubundan başvuru yapacak adaylar için:
- Türkiye’nin Dış Politikası (20 soru)
- Siyasi Tarih (15 soru)
- Kamu Diplomasisi (20 soru)
- Uluslararası Örgütler (15 soru)
- Uluslararası Hukuk (15 soru)
- Osmanlı Diplomasisi (15 soru)
2
(b) Hukuk sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:
- Basın Hukuku (20 soru)
- Anayasa Hukuku (10 soru)
- Kamu Hukuku (20 soru)
- Mali Hukuk (10 soru)
- İdari Hukuku (20 soru)
- Fikri ve Sınai Haklar (10 soru)
- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu (10 soru)
(c) İletişim sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:
- Türkiye Basın Tarihi (10 soru)
- İletişim Hukuku (15 soru)
- İletişim Tarihi (10 soru)
- Uluslararası İletişim (15 soru)
- Medya Teorisi (15 soru)
- Yeni Medya (15 soru)
- İletişimde Etik Sorunlar (5 soru)
- İletişim Sosyolojisi (5 soru)
- Siyasal İletişim (5 soru)
- Medyanın Güncel Sorunları (5 soru)
(ç) Güzel Sanatlar (grafik ve fotoğrafçılık) sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:
Grafik bölümü için;
- Genel Sanat Tarihi (10 soru)
- Temel Tasarım (20 soru)
- Grafik Tasarım (20 soru)
- Grafik Sanat Tarihi (10 soru)
- İllüstrasyon (20 soru)
- Tipografi (20 soru)
Fotoğrafçılık bölümü için;
-Sayısal Fotoğrafçılık (15 soru)
-Dijital Görüntü İşleme (15 soru)
-Medya Estetiği (10 soru)
-Çağdaş Fotoğraf Yorumu ve Eleştirisi (10 soru)
-Görsel İletişim Tasarımı (15 soru)
-Işık ve Renk Teorileri (15 soru)
-Temel Fotoğraf Bilgisi (20 soru)
(d) Bilgi ve Belge Yönetimi sınav grubundan başvuru yapacak adaylar için:
- Bilginin Organizasyonu (15 soru)
- Arşiv Yönetimi (15 soru)
- Kütüphane Otomasyonu (10 soru)
- Mesleki Etik (5 soru)
- Elektronik Belge Yönetimi ve Arşivleme Sistemi Uygulamaları (15 soru)
- Veri Tabanı Yönetim Sistemleri (15 soru)
- Bilgi-Belge Yönetimi (15 soru)
- Bilgi Mevzuatı (10 soru)
3
(3) Çoktan seçmeli sınavda kendi grubu içinden başarılı olan adaylardan, kadro miktarının 4 (dört)
katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
(4)
Yazılı sınavdan sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.
(5) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her
birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan ortalama puanlar, en yüksekten en
düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlayarak en fazla kontenjan sayısı kadar
adayın ataması yapılacaktır. Bu nedenle ortalama 70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış
sayılmayacaktır.
(6)
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması halinde, eksik
kalan kadro Genel Müdürlükçe uygun görülecek diğer bölümlerden atama yaparak doldurulabilecektir.
(7)
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha
az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.
V-
SINAV TARİHİ VE YERİ
(1)
Yazılı sınav 18/10/2014 tarihinde saat 14:00’da başlayacak ve tek oturumda yapılacaktır.
(2)
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri Basın Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde (www.byegm.gov.tr) ilan edilecektir. Ancak, sınava
katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını taşımadığı sonradan
tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları da geçersiz
sayılacaktır.
(3)
Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda sözlü sınava katılmaya hak
kazananların isimleri ile sözlü sınavın tarihi ve yeri, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü resmi
internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
VI-
KİMLİK BELGESİ
Adaylar, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir
kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport) bulunduracaklardır. Adaylara ayrıca sınava giriş
belgesi gönderilmeyecektir.
VII-
KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananların isimleri Basın Yayın ve Enformasyon Genel
Müdürlüğü resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Genel Müdürlükçe kendilerine
bildirilen süre içinde Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına
başvurmaları gerekmektedir.
4
VIII- BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile Genel Müdürlük internet/web sayfası
aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası: (0 312) 583 63 60/583 63 65/583 64 84
İnternet/web Sayfası:http://www.byegm.gov.tr
Facebook Sayfası:http://www.facebook.com/BBYEGM
Twitter Sayfası:http://www.twitter.com/byegm
Linkedin Sayfası:http://www.linkedin.com/company/byegm
Adres: Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Ceyhun
Atuf Kansu Caddesi No:122 Balgat/ANKARA
5
Download

1 basın yayın ve enformasyon genel müdürlüğüne sınavla basın ve