SIRA NO
KURUM KODU
STANDART DOSYA PLAN KODU
HİZMETİN ADI
1
14679065
302.15.06
2
14679065
302.15.06
Diploma
Kayıp Diploma
HİZMETİN TANIMI
Onur / Yüksek Onur Belgesi
Basımı tamamlanmış Onur /
Kayıp Diploma İçin İkinci Yüksek Onur Belgelerinin
Nüsha
Teslimi
5
14679065
310.01.01.01
Diploma Eki
Erasmus
Diploma eki verilmesi
Erasmus/Pasaport Harç
Muafiyet İşlemleri
HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI
VE MADDE NUMARASI
HİZMETTEN YARARLANANLAR
Erasmus ile eğitim
veya staj amaçlı
Üniversitemizden mezun Üniversitemizden mezun Üniversitemizden mezun olan Üniversitemizden mezun yurtdışına gitmek
olan öğrenciler
olan öğrenciler
öğrenciler
olan öğrenciler
isteyen öğrenci
HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ YETKİLİ
KURUMLARIN/BİRİMLERİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN
BELGELER
Ordu Üniversitesi
Önlisans ve Lisans
Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin İlgili
Maddeleri
4
14679065
302.15.10
Ordu Üniversitesi
Önlisans ve Lisans
Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinin İlgili
Maddeleri
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci REKTÖRLÜĞÜ Öğrenci REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci Öğrenci İşleri Daire
İşleri Daire Başkanlığı
İşleri Daire Başkanlığı
İşleri Daire Başkanlığı
Başkanlığı
PARAF LİSTESİ
Yurt Dışından Öğrenci
Kaydı
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Kabulü
7
14679065
300
Bilgi Edinme
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığından bilgi
talebinde bulunulması
4982 Sayılı Bilgi
Edinme Hakkı
Kanunu'nun ilgili
maddeleri
Yabancı Uyruklu
Öğrenciler
Bilgi talebinde bulunan
Kurumlar veya Bireyler
ORDU ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
Erasmus
Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
ORDU ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
ORDU ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı
Diploma istek formu,
Geçici mezuniyet
belgesinin aslı veya
geçici mezuniyet belgesi
kayıp ise gazete ilanı,
Vekil için noter onaylı
vekaletname
Diploma istek formu,
Ulusal Gazeteye verilmiş
kayıp ilanı, Vekil için
noter onaylı vekaletname
Onur / Yüksek Onur belgeleri
başvuruya gerek olmaksızın
mezun öğrencinin genel not
ortalamasının yönetmelikte
Başvuruya gerek
belirtilen şartlara uygun
olmaksızın diploma ile
olması durumunda veriilir.
birlikte teslim edilir.
Erasmus ile eğitim ve
staj amaçlı yurtdışına
gitmek isteyen
öğrencinin pasaport
harç muafiyet isteğine
ilişkin dilekçesi
Bilgi edinilecek
konuyla ilgili
Kurumların veya
Başvurular web
Bireylerin sorularını
sayfamızdan ilan edilen içeren, Öğrenci İşleri
şekilde
Daire Başkanlığına
Öğrenci İşleri Daire
hitaben yazılan resmi
Başkanlığına posta ile yazı, dilekçe veya
yada şahsen yapabilir. e-mail
Diploma Birimi
Diploma Birimi
Diploma Birimi
Diploma Birimi
Evrak Kayıt
Yabancı Uyruklu
Öğrenci Birimi
Evrak Kayıt
Sorumlu Memur
Sorumlu Şube Müdürü
Sorumlu Memur
Sorumlu Şube Müdürü
Sorumlu Memur
Sorumlu Şube Müdürü
Sorumlu Memur
Sorumlu Şube Müdürü
Sorumlu Memur
Sorumlu Şube Müdürü
Sorumlu Memur
Sorumlu Şube Müdürü
Sorumlu Memur
Sorumlu Şube Müdürü
KURUMUN VARSA YAPMASI
GEREKEN İÇ YAZIŞMALAR
KURUMUN VARSA YAPMASI
GEREKEN DIŞ YAZIŞMALAR
6
14679065
301.02
Ordu Üniversitesi
Yurtdışından Öğrenci
Kabulüne İlişkin
Başvuru, Kayıt ve
Kabul Yönergesi
Ordu Üniversitesi Önlisans ve
Lisans Eğitim Öğretim ve
Türkiye Yükseköğretim
Sınav Yönetmeliğinin İlgili
Yeterlilikler Çerçevesine
Maddeleri
İstinaden
İLK BAŞVURU MAKAMI
HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
ORDU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU
Basımı Tamamlanmış
Diplomaların Teslimi
3
14679065
302.15.05
Bağzı Bölüm ve
Programlardan mezun
olan öğrencilerin
Diplomalarının İl Sağlık
Müdürlüğü'ne tescil
işlemi için gönderilmesi
Ordu Üniversitesi
Erasmus
Koordinatörlüğü ile
yazışmalar
Ordu Üniversitesine
Bağlı Birimlerle yapılan
yazışmlar
Erasmus ile Yurdışına
gidecek öğrencilerin
pasaport harç
muafiyetleri için ilgili
makamlarla yapılan
yazışmalar
Ordu Üniversitesi
dışında diğer
kurumlarla yapılan
yazışmalar
MEVZUATTA BELİRTİLEN
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
HİZMETİN ORTALAMA
TAMAMLANMA SÜRESİ
YILLIK İŞLEM SAYISI
HİZMETİN ELEKTRONİK
OLARAK SUNULUP
SUNULMADIĞI
10 Dakika
15 GÜN
20 Dakika
30 Dakika
2000
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
Sunulmuyor
2 Gün
Başvuru,
Değerlendirme ve Kayıt
süreci 3 Ay
100
900
Sunulmuyor
Sunulmuyor
2 Gün
Sunulmuyor
Download

ordu üniversitesi öğrenci işleri daire başkanlığı hizmet envanteri