h<.fXMurr/r
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü
/? „o •
İm0\i?
\
'
EXP02016
ANTALYA
Sayı : 20928151-301.01- nfö/ÇtfTKonu : Gelir Tarifesi
ö ^ ./12/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Muratpaşa Belediye Meclisinin 10/11/2014 tarih 485 nolu kararlan ile onaylanan Evsel Katı
Atık Hizmetleri tarife ve ücretlerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 23.maddesi ve Belediye
Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 17.maddesi gereğince Belediye Meclisine havalesi hususunu arz
ederim.
J
Selahattin ARTUN
Mali Hizmetler Dairesi Başkanı
“Uygun görüşle arz ederim.”
f i l / l 2/2014
M^f?mefÂV (Ji
Genel Sekreter Yardımcısı V.
arz ederim.’
Sekreter
BELEDİYE MECLİSİNE
I
a
Menderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Ek : Muratpaşa Belediyesi Meclis kararı.
A d res: A n taly a B ü y ü k şe h ir B ld. G elir Şb. M d.
K a ra alio ğ lu Parkı İçi 07100 / A N T A L Y A
T el: 0 242 249 51 00
Fax: 0 24 2 2 49 51 15
W eb : \vw vv.antalva.bcl.tr
E -P osta:
T.C.
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ
Mali Hizmetler Müdürlüğü
Sayı : 9 6 0 1 8 7 9 4 -8 4 1 .0 2 -6 ? °^
12/11/2014
Konu: Meclis Kararı
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA
(Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına)
Belediye M eclisinin 10/11/2014 gün ve 485 Sayılı Kararı ile uygun görülen Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına Bağlı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2010 tarih ve 27742
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf
Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesine Uyulacak Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Evsel
Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzu doğrultusunda hazırlanan Evsel Katı Atık
Hizmetleri tarife ve ücretleri ile ilgili meclis kararları ilişikte sunulmuştur.
Bilgi ve gereğini arz ederim.
Hal
B e _____
Başkan Yardımcısı
EKLER
EK 1 - Evsel Katı Atık Tarife ve
Ücretleri Meclis Kararlan (3 Adet)
ts- o
°0E5 >
\ X
F ener M ahallesi Tekelioğlu Caddesi
A yrıntılı Bilgi İçin İrtib at:
No:63 M u ratp aşa 07160 ANTALYA
Telefon: 0 242 320 22 22 Faks: 0 242 324 23 98
e-posta: [email protected]
elektronik ağ : wvvw.muratpasa-bld.gov.tr
www.facebook.com /beledivem uratpasawww.twitter.com /M uratpasaBld
ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN
10.11.2014 TARİH VE 485 SAYILI KARARI
Gündemin 2. Maddesi
Karar No.485
Özü: Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Turizm
Komisyonu Raporundan oluşan K arm a Komisyon
Raporu
doğrultusunda,
Evsel
Katı
Atık
hizmetlerinin tarife ve ücretlerinin kabulüne oy
birliği ile karar verildiği hk.
Gündemin 2. Maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Belediyemiz Meclisinin
05/11/2014 tarih ve 462 sayılı kararlan ile Komisyonumuza havale edilen, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile
ilgili olarak toplanan Karma Komisyonumuz; Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğünün 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayım layarak yürürlüğe
giren Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul
ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuzuna
bağlı kalınarak evsel katı atık idarelerine, atık üreticilerine sağlanan evsel katı atık hizmetlerin tarife ve
ücretlerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları tamamlamış olup, hazırlanan komisyon raporu
Belediyemiz Meclisine sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisine havalesini isteyen 07.11.2014 tarih
ve 6210 sayılı yazısı okundu. Komisyon Raporu; Belediyemiz Meclisinin 05/11/2014 tarih ve 462
sayılı kararlan ile Komisyonumuza havale edilen, Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili olarak Karma
Komisyonumuz 06/11/2014 ve 07/11/2014 tarihlerinde saat 10.00’da Belediyemiz toplantı salonunda
toplanmıştır. Bu rapor, 27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atıksu Altyapı Ve
Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara
İlişkin Yönetmeliğin 23/1 maddesinde yer alan “2872 sayılı Çevre Kanununun 11 inci maddesinde
belirlenen idarelerce ve Belediye meclisince atıksu ve evsel katı atık tarife ücretleri kararı alınmadan
önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması
maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiğini, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate
alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri, planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir
rapor hazırlanır.” hükmü gereği hazırlanmıştır. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olan
2013 yılı Toplam Sistem Maliyetinin, kirleten öder ilkesine göre farklı atık üreticilerine dağıtılmasına
ve maliyet geri kazanımmın sağlanmasına dair esasları tespit etmek amacıyla, M ali Hizmetler
Müdürlüğünce kurulan komisyon tarafından çalışmalar yapılmıştır. Mali Hizmetler M üdürlüğü Gelir
Şefliğinde kayıtlı ÇTV mükellef bilgileri, Zabıta Müdürlüğü Semt Pazar yerleri bilgileri, ASAT konut
ve kamu kurumlan abone bilgileri doğrultusunda, Ç evre Yönetimi Genel M üdürlüğü Evsel Katı Atık
Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuz esasları ile maliyet dağıtım işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Temizlik İşleri Müdürlüğü 2013 yılı sistem maliyeti raporunda belirtildiği üzere M uratpaşa Belediyesi
sınırları dahilinde 10.000 adet konteyner bulunduğundan ve 28 hane için 1 konteyner kullanıldığından
ve A SA T’tan alman 22/10/2014 tarih 27528 .sayılı yazı ekindeki bilgiler doğrultusunda, 206517 hane /
28 = 7376 konteyner hanelerden kaynaklı evsel atık için ihtiyaç olup; 2013 yılında konutlardan kaynaklı
evsel atık miktarı toplam atık miktarının % 74’ü olarak tespit edilmiştir. Muratpaşa Belediyesi sınırları
içerisinde toplanan evsel atıkların % 74’ü konut, % 26’sı ise konut dışı yer kaynaklıdır. 2013 yılı
Toplam sistem maliyeti olan 16.145.378,68-TL’nin % 74’ü 11.947.580,223.-TL konutlardan tahsil
edilecek olup; ASAT verileri doğrultusunda konut yıllık su tüketimi 18.710.336,84 m3 olduğundan, mJ
başına 0,6386 T L ’nin.aylık su faturalarına (Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık B ertaraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 22. maddesi)
yansıtılarak tahsil edilmesi; Konut dışı atık maliyeti 4.197.798,44-TL’nin ise; Mali Hizmetler
Müdürlüğü Gelir Şefliği tarafından 2015 yılı Nisan ayma kadar işyeri ÇTV m ükellef bilgileri kontrol ve
güncelleme işlemleri tamamlanarak, 2015 yılı içerisinde Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilmesi,
Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve
Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 23/1 maddesi hükmü gereğince halkın önerilen tarifeler ve esaslar
hakkında bilgilendirilmesi amacıyla aynı yönetmeliğin 23/2 maddesi hükmü gereğince halka
duyurulması hususları doğrultusunda Komisyon Raporu imza altına alınarak Belediyemiz Meclisinin
takdirine sunulmuştur. Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı İbrahim Güney, Üye Mutlugül Tarım , Ali Kuş,
Haşan Hüsnü Kilit, Mehmet Atınsoy, Çevre ve Turizm Komisyonu Başkanı Cem Kotan, Özgür Taylant
Budak, Recep Tokgöz, İzzettin Sultanyar, Ömer Yücesoy (Katılmadı) imzalı Plan ve Bütçe Komisyonu
ile Çevre ve Turizm Komisyonundan oluşan Karma Komisyon Raporu kayıt altına alındı.
Üye Songül Başkaya söz alıp, Sayın Başkamın grubumuz komisyon raporuna katılıyor, ancak
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın bu konuyla ilgili bilgilendirmesi olacak, dedi.
Üye İbrahim Güney söz alıp, Sayın Başkanım, 01.01.2015 tarihinden yürürlüğe girecek
maddeden itibaren evsel katı atıkların maliyeti, hesaplanıp tahsil edilecek bunun hesaplamaları biz
M uratpaşa’da % 74’ü evlerden % 26’sı işyerlerinden hesaplandı, %74’lük kısmı Asat vasıtasıyla su
paralarından tahsil edilecek, metre küp başına 0,63 kuruşluk bir maliyet hesabı yapıldı, diğerleri
işyerleri de Nisan ayma kadar mükellef bilgileri kontrol edilerek Mayıs ve Kasım aylarında emlak
vergileriyle beraber tahsil edilecektir, dedi.
Başkan, teşekkür ederiz, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, Karma Komisyon Kararı bizce de uygundur Başkanım, dedi.
Üye Mustafa Taşbaş söz alıp, Sayın Başkanım biz de komisyon raporuna katılıyoruz, dedi.
Başkan, evet gündemin 2. maddesinde karma komisyon maddesinin karma komisyon kararı
doğrultusunda karara bağlanmasını, buyurun, dedi.
Üye Mustafa Reşat Oktay söz alıp, Sayın Başkanım söz istiyorum, Sayın Başkanım değerli
meclis üyesi arkadaşlarım hepinizi saygıyla selamlıyorum, 2015 yılından itibaren hükümet tarafından,
zorunlu bir şekilde konutlardan katı atıkların toplanması bedeli karşılığı bir ücret tahsili yoluna
gidileceği anlaşılıyor, bunun hazırlıkları tabi ki 6 yıl öncesine dayanıyor ama süreç içerisinde bu hep
ertelene ve ötelene geldi ama nihayet 2015 yılından itibaren Belediyelerin katı atık ile ilgili yapmış
olduğu harcamaların su ücretine tahvil edilmek suretiyle vatandaşlarımızdan tahsili cihetine gidiliyor
% 70’i, su Sayın arkadaşlarım insanlık yaşamında olmazsa olmaz öğelerden bir tanesi insan hakları
açısından, insan yaşamı açısından su hiçbir şekilde bir ücrete tabi olarak yüksek bir ücrete tabi olarak
halkına arz edilemeyecek bir şey normal koşullarda baktığımız zaman bunun bir maliyetinin olduğunu
biliyoruz, hele Antalya açısından baktığımız zaman Antalya halkına içme suyunu, temiz içme suyunu
elektrik enerjisini kullanarak arz eden bir özellik taşıyor, yani kullandığımız içme suyu yeraltı
kaynaklarından elektrik enerjisi kullanmak suretiyle yer üzerine tevzi ediliyor ve dağıtılıyor ve bunun
karşılığında da bir bedel tahsili ile halkımıza ulaştırılıyor, bu bakımdan Antalya diğer kentlerimizden
farklı olarak benim hatırladığım kadarıyla kentlisine, yurttaşına hiçbir zaman su sıkıntısı yaşatmayan bir
şehir yaşamadık bilmiyoruz hiç birimiz Antalya’da banyolarımızda küvetleri doldurmak suretiyle,
leğenleri doldurmak suretiyle bir su sıkıntısı yaşamadık, ama görüyoruz ki son zamanlarda Antalya’da
zaten en önemli öge olan suya zam tartışmaları siyasetin bir argümanı olsa bile bir kaynak olarakta, bir
eklenti olarakta K D V ’si ile beraber 85 kuruş civarında bir gizli zam taşıyan bir dayatmayla karşı
karşıyayız, eğer bu tahsil yapılacak ise Hükümet bunu Belediyelere bu tahsili yapm a yetkisini
verebilirdi, yani katı atıkla ilgili tahsilatı yapma yetkisini verebilirdi Sayın Başkanım, fakat bunu suya
tahvil ederek atık suya tahvil ederek metre küp başına bir fiyat oluşturarak bu şekilde bu tahsilatın
yapılmasının sağlanması kolaycılıktan başka bir şey değildir, birincisi kolaycılıktır, iki özerk yönetime
ve millet iradesine de bir noktada el atma, onun iradesine ipotek koyma anlamını da taşımaktadır,
Meclisimiz burada yolda bulunan bir düğmeye gömlek dikmektedir, yani biz burada meclis kararı
alıyoruz neyin meclis kararım alıyoruz Allah aşkına, aldığımız komisyon kararının neyin komisyon
kararını alıyoruz aldığımız kararda bize dayatma var, bunu bu kararı alm diyorlar da alıyoruz, eğer bu
alın demeseydi hükümet biz bu kararı alacak mıydık, Belediyeler bu karan almak zorunda kalacaklar
mıydı, hükümet zaten milli gelirden en az düzeyde pay alan Antalya kentine yani milli gelire 10 koyup
milli gelirden 1 alan Antalya kentine, Antalya yurttaşlarına bir yük daha bindiriyor, bakın değerli
arkadaşlarım Belediye meclisleri eğer demokrasiye inanıyorsak millet iradesine inanıyorsak, Belediye
meclislerinin elinde vergi tarh etme yetkisi yok, vergi tarh etmek yetkisi Büyük M illet M eclisine irade
edilmiş Büyük Millet Meclisi yapıyor bunu, bi-zler ancak harçlar üzerinden hareket edebiliyoruz ama
Antalya kentine baktığımız zaman yaklaşık Türkiye’nin hani diyoruz ya Sayın şimdiki
Cumhurbaşkanımız geçmişte oldukça çok fazla bunu dillendirdi kişi başına 11 bin doları geçtik diye kişi
başına 11 bin dolar ücret ödeyen bir toplumda su üzerinden katı atık tahsili yapılmaz arkadaşlar, bu bir
tezattır, küçük gibi geliyor 63 kuruş belki bizim için önemsiz gelebilir ama bugün o 63 kuruş artı
KDV’siyle beraber ve bizim alacağımız kısımla beraber 1 liraya tekabül ediyor, bizim zaten Belediye
Karar No:485
-3-
10.11.2014
olarak insanlarımıza hizmetle mükellef olduğumuz bir konu için veriliyor bu para zaten biz o görevi
yapmak zorundayız, çöpümü aldın, çöpümü al evimin önüne konteyner koy, ama bunun ücretini
ödeyeceksin, nasıl ödeyeceğiz arkadaşlarım suyumuzun tonuna 1 lira ödeyerek, bakınız bugün benim
oturduğum apartmanın önünde 2 tane çöp konteyneri var 2 tane çöp konteyneri var ortalama 60
civarında hane bu çöp konteynerinden faydalanıyor ben ortalama ayda 25 ton su kullanıyorum bu 25 lira
demektir, 25 hane bu kullansa 625 lira yapar senede 7200 lira yapar. 2 tane çöp konteyneri 7200 lira
zaten bu hizmeti yapmak üzere bizim nüfus başına İller Bankasından vergi tahsilat vergilerinden
vatandaşlarımızın ödemiş oldukları vergi tahsilat gelirlerinden aldığımız bir pay var bu hizmeti yap
diye, bunun üstüne bir ücret daha bindiriliyor, ha mecburen yapıyoruz biz bunu Belediye meclisi olarak
mecburen yapıyoruz içimize siniyor mu hayır, benim içime siniyor mu, Sayın Başkanın içine siniyor mu
sinmediğini adım gibi eminim bu ücretin alınması noktasında ama hükümetin millet iradesiyle görev
yaptığını söyleyen hükümetin Belediyelerin önüne vatandaşından afedersiniz tırnak içerisinde
söylüyorum ibiş vergisi adı altında aldığı bir. vergidir bu ibiş vergisi, kel ibiş vergisi bu bakımdan
değerli arkadaşlarım bunu alacağız yasal, yasal bimevi duruma dönüştüreceğiz ama içimize sinmediğini
içime sinmediğini özellikle üstüne basa basa söylüyorum ki burada kayıtlara düşmesi açısından
kayıtlara girmesi açısından bir konuyu da M eclisimizin kamu oyunun takdirine bırakıyorum, değerli
arkadaşlarım Antalya kenti anası turizm, ticaret ve tarımdan oluşmak kaydıyla Türkiye’deki genel vergi
tahsilatı içerisinde en az payı alan kentlerden bir tanesidir nüfusuna göre 500 bin nüfuslu Muratpaşa
bugün ortalama 1 milyon kişiye her gün hizmet etmektedir, burası bir Hakkari Belediyesi değildir,
burası bir Burdur Belediyesi de değildir, burası kendi nüfusunun bir katı asgari bir katı misafirine de
hizmet etmek zorunda olan bir kenttir ayrıca burada kayıtlı olmadığı halde burada yaşam aya devam
eden gelip giden ikinci nüfusa da hizmet etmek zorunda olan bir kenttir, bu kent bir turizm kentidir bu
kentte turizm üzerinden para kazanan insanların vergilerini yatırdıkları kent İstanbul’dur, biz o
İstanbul’a yatırılan vergilerden pay alamıyoruz arkadaşlarım, o payı İstanbul Belediyesi alıyor, bakın bu
son derece önemlidir, 350 milyar dolarlık bir gayrisafı milli hasıla vardır Türkiye’de, bu 350 milyar
dolarlık gayri safi hasıla içerisinde Antalya’nın payı 1,5 milyar dolar değildir, Muratpaşadan
bahsetmiyorum, Antalya’dan bahsediyorum değerli arkadaşlarım buna çözüm bulması gereken hükümet
12 yıldır çözüm bulamazken bir vergi gizli vergide burada tarh etmesi m aalesef gözümüzden kaçmış
falanda değildir, bu bakımdan bu meclis kararının hayırlı bir meclis kararı olmadığını düşünüyorum
arkadaşlarım saygılar sunuyorum, dedi.
Başkan, teşekkür ederim başka söz isteyen arkadaşımız var mı buyurun, dedi.
Üye Cemal Lütfü Öner söz alıp, Saym Başkanım şimdi Reşat Bey’in bahsettiği konularla ilgili
ben sadece sona dönerek bir şey söylemek istiyorum, özellikle Antalya’da kazanç elde eden turizm
şirketlerinin ki 5 yıldızlı otel sahipleri büyük bir bölümü İstanbul başta olmak üzere farklı illerdeki
şirket merkezlerinden ötürü vergilerini orada ödemelerinden kaynaklanan vergi kaybı olduğu şehrin
kaçınılmazdır ben AK Parti yönetim kurulu üyesiyken 5 sene boyunca turizm komisyonunda Başkanlık
yaptım, biz turizm komisyonu olarak çok teferruatlı dosya hazırladık bunu önce Bakanlığımıza sonra
Başbakanlığımıza ilettik şu anda mevcut konu ile ilgili kazanılan bedellerin kazanıldığı İlde
vergilendirilmesi ile ilgili bir çalışma başlatıldı hani hükümet hiçbir şey yapmadı deniliyor ama bununla
ilgili bir girişimde bulunuldu tahmin ediyorum 2015 yılının Ocak veya Şubat ayından sonra yürürlüğe
girecek artık buradan sonra yani o tarihten itibaren bu şehirde kazanılan her türlü kazancın vergisi bu
şehirde ödenerek tekrar bu şehrin dinamitlerine dahil edilecek belirtmek isterim teşekkür ederim, dedi.
Başkan, bunun takipçisi olmamız lazım, yani kamuoyu yaparak takipçisi olunması lazım
teşekkür ederim, başka söz isteyen arkadaşım var mı, evet gündemin 2. maddesinin komisyon kararı
paralelinde karara bağlanmasını oylarınıza sunuyorum, kabul edenler, etmeyenler, oy birliği ile kabul
edilmiştir, dedi.
Yapılan oylamada;
Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre ve Turizm Komisyonu Raporundan oluşan Karma
Komisyon Raporu doğrultusunda, Evsel Katı Atık hizmetlerinin tarife ve ücretlerinin kabulüne oy
birliği ile karar verildi.
Üm iöUVSAL
Belediye B aşkanı
Belediye Meclis B aşkanı
i l ----G efPK O T A N
Di>|an K atibi
^
I
Gülay A K IN
Divan K atibi
Download

Gündemin 80.Maddesi - Antalya Belediyesi