Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2014;42(3):245-252 doi: 10.5543/tkda.2014.49765
245
Koroner revaskülarizasyon (Dünya ve Türkiye örnekleri)
Coronary revascularization (Examples from the world and Turkey)
Dr. Yücel Balbay, Selim Bener,# Taner Kaygusuz,#
Dr. Serkan Çay, Dr. Erdoğan İlkay*
Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara;
#
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu Maliyet Analizi Daire Başkanlığı, Ankara;
*Medicana Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
ÖZET
ABSTRACT
Amaç: Bu makalenin amacı, ülkemizin özellikle son yıllardaki
koroner revaskülarizasyon oranları ile ilgili verileri inceleyerek
değerlendirme yapmaktır.
Objectives: In this article, our aims were to analyze and assess the data related to coronary revascularization rates, particularly in recent years.
Çalışma planı: Bu amaçla bazı önemli çalışmaların sonuçlarının, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkeleri
istatistiklerinin ve Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
verilerinin ilk kez incelemesi yapıldı. Yakın zamana kadar
Türkiye’de revaskülarizasyon oranlarına ait sağlıklı bir veri
tabanı bulunmamaktaydı. Fakat SGK’nın kurulmasından sonraki yıllarda, kuruma ait Medula veri tabanı ile veri toplama
ve elde edilen verilerin analizi mümkün olabildi. Bu makalede
2009-2011 yıllarına ait SGK verileri kullanılarak revaskülarizasyon yöntemleri ve bunlara ait maliyet oranlarının analizi
yapıldı.
Bulgular: 2000-2010 yılları arasında gerek Avrupa gerekse
diğer OECD ülkelerinde perkütan koroner girişim (PKG) oranı toplam revaskülarizasyon işlemleri içerisinde %75’i geçerek %80’e yaklaşmıştır. Bazı ülkelerde ise %85’i geçmiştir.
Ülkemizde 2009, 2010 ve 2011 yılları boyunca koroner anjiyografi ve bunun sonucunda PKG sayıları giderek artmış,
2009 yılında oran, perkütan girişimler için %66.8 iken 2011
yılında %74’e kadar ulaşmıştır. Aynı tarihlerde uygulanan
PKG tüm revaskülarizasyon işlemlerinin 2/3-4/5’ini oluşturmaktadır. Fakat maliyet analizinde ise PKG tüm revaskülarizasyon maliyetinin yalnızca 1/5-1/4’ünü oluşturmaktadır.
Sonuç: Çalışmamız bu alanda yapılmış ilk analiz olup, mevcut durum ile ilgili sayısal ve mali açıdan fikir vermiştir. Bu
analiz, Türkiye’de koroner revaskülarizasyon oranları ile ilgili
daha sağlıklı bilgi edinmenin yanı sıra diğer ülkelerle karşılaştırma olanağını da sağlamıştır.
Study design: For this purpose, results of important studies,
statistics of the Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) countries and data from Turkey’s Social
Security Agency (SSA) were analyzed for the first time. Until
recently, there has been no healthy digital database regarding
revascularization rates in Turkey. In the years following the
establishment of SSA, it became possible to collect and analyze data obtained from the Medulla database of the Agency.
Using the data from the Agency for the period 2009-2011, revascularization rates and cost analyses were performed.
Results: Between 2000 and 2010 in European countries as
well as in other OECD countries, the percutaneous coronary
intervention (PCI) rate was on average 75% of the total revascularization rate and neared 80%. In some countries, the rate
has exceeded 85%. In our country, in 2009, 2010 and 2011,
the number of coronary angiography procedures and as a result PCI has steadily increased. The rate for PCI was 66.8% in
2009, but it increased to 74% in 2011. At the same time, PCI
accounted for 2/3-4/5 of all revascularization procedures. In
the cost analysis, however, PCI constituted only 1/5-1/4 of the
costs of all revascularization procedures.
Conclusion: This report is the first analysis in this area and it
gives an initial idea about the current situation of the numerical and financial aspects. This analysis has provided the opportunity to obtain more accurate information about coronary
revascularization rates in Turkey and to compare the data to
that of other countries.
Geliş tarihi: 16.01.2014 Kabul tarihi: 05.03.2014
Yazışma adresi: Dr. Yücel Balbay. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi,
Kardiyoloji Kliniği, Hacettepe Mah., 06230 Ankara.
Tel: 0312 - 306 10 00 e-posta: [email protected]
© 2014 Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Kardiyol Dern Arş
246
Perkütan
koro- Kısaltmalar:
ner girişim (PKG) ve İSS İlaç salınımlı stent
koroner arter baypas KABC Koroner arter baypas cerrahisi
cerrahisi
(KABC), OECD Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü / İktisadi İşbirliği ve koroner arter hasta- Gelişme Teşkilatı
lığı tedavisinde sık PKG Perkütan koroner girişim
kullanılan tedavi yön- SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
temleridir. Yeni revas- SUT Sağlık Uygulama Tebliği
külarizasyon teknolojilerinin, çalışmalardan elde edilen yeni sonuçların,
güncelleştirilen kılavuzların ışığında koroner revaskülarizasyon tüm dünyada genişleyen bir endikasyon
sınırı içerisinde ve giderek artan bir sıklıkla uygulanmaktadır. Gelişen teknolojinin getirdiği yeni maliyetler de değerlendirildiğinde, yaygınlaşan koroner
revaskülarizasyon prosedürlerinin ülke ekonomisine
yaratacağı yük aşikardır.
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü ya da İktisadi İşbirliği
ve Gelişme Teşkilatı) istatistiklerinden yola çıkılarak,
çeşitli ülkelere ait istatistiksel bilgiler ile karşılaştırmalı olarak sunuldu.
BULGULAR
Yakın zamana kadar Türkiye’de revaskülarizasyon oranlarına ait sağlıklı bir veri yok iken, Sosyal
Güvenlik Kurumu’na (SGK) ait Medulla veritabanı
ile veri toplamak ve elde edilen verileri analiz etmek
mümkün olabilmiştir. 2009-2011 yılları arasına ait verilerin analiz edildiği bu çalışma, Türkiye’de koroner
revaskülarizasyon oranları ile ilgili yapılmış ilk SGK
veri analizidir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Sağlık Uygulama Tebliği tanısal işlem kodları kullanılarak yapılan taramada 2009 yılı anjiyografi sayıları Tablo 1’de görülmektedir. Buna göre 2009 yılında
260.995 adet koroner anjiyografi gerçekleştirilmiştir.
2010 yılında ise bu sayı 335.113’tür (Tablo 2). Mevcut verilere göre 2011 yılının ilk altı ayını kapsamaktadır. Buna göre ilk altı ayında 219.472 adet anjiyografi yapılmıştır (Tablo 3).
Ülkemizdeki revaskülarizasyon işlemlerine ait
sayısal veriler Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veritabanı kullanılarak elde edildi. Sağlık Uygulama
Tebliği (SUT) tanısal işlem kodları kullanılarak 20092011 yıllarına ait koroner anjiyografi, anjiyoplasti ve
KABG işlem sayıları çıkarıldı. Yıllık işlem maliyetleri, her işlemin yıllık toplam adedini, o işleme ait olarak o sene için belirlenmiş olan birim fiyatla çarparak elde edildi. Ulaşılan rakamlar OECD (Ekonomik
Ülkemizde 2009 yılında toplam 117.562 adet revaskülarizasyon işlemi yapılmış olup, tüm işlemlerin
toplam maliyeti 282.423.956 TL’dir (Şekil 1). 2009 yılında toplam revaskülarizasyon işlemlerinin %66.8’ini
PKG’ler, %33.2’sini ise KABC oluşturmaktadır.
Maliyet oranlarına bakıldığı zaman ise %21.85’ini
PKG’ler oluştururken, %78.15’ini ise KABC oluşturmaktadır. 2010 yılında ise toplam 149.493 koroner revaskülarizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu
Bu çalışmada, ülkemizdeki koroner revaskülarizasyon işlem sıklıkları ve maliyetlerinin, yıllar içerisindeki değişimi, dünya örnekleri ile kıyaslamalı olarak irdelenmiştir.
Tablo 1. Milyon kişi başına hesaplanan ortalama yıllık koroner revaskülarizasyon oranları
Revaskülarizasyon
yöntemi
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007-2008
(n=42.7 milyon)
(n=43.6 milyon)
(n=44.6 milyon)
(n=45.6 milyon)
p
n
%
n
%
n
%
n
%
KABG
1742
31
1457
27
1261
24
1081
23
<0.001
PKG
3827
69
3873
73
4101
76
3667
77
0.74
ÇMS
3326
60
1557
29
468
9
1167
25
<0.001
İSS Veri yok
2040
38
3507
65
2383
50
Hesaplanamadı
Stentsiz PTKA
Toplam
501
9
276
5
126
2
117
2
<0.001
5569
100
5330
100
5362
100
4748
100
<0.001
ÇMS: Çıplak metal stent; İSS: İlaç salınımlı stent; KABG: Koroner arter baypas cerrahisi; PKG: Perkütan koroner girişim; PTKA: Perkütan transluminal
koroner anjiyoplasti. Kaynak 4’ten uyarlanmıştır.
Koroner revaskülarizasyon (Dünya ve Türkiye örnekleri)
100.00
100.00
PKG
90.00
80.00
KABG
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
%28.83
50.00
40.00
20.00
20.00
10.00
10.00
0.00
İşlem oranı
0.00
Maliyet oranı
Şekil 1. 2009 yılı revaskülarizasyon ve maliyet oranları.
KABG: Koroner arter baypas cerrahisi; PKG: Perkütan koroner girişim.
2011 yılının ilk altı ayında ise 82.786 revaskülarizasyon işlemi gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). 2011 yılı
ikinci altı ayı içinde de aynı sayıda gerçekleştiği şeklinde kestirim yapılırsa bu rakamın 165.572 şeklinde
olabileceği düşünülmektedir.
%21.85
İşlem oranı
Maliyet oranı
100
90
80
%74
70
60
50
40
30
%26
20
10
0
TARTIŞMA
Bu çalışma Türkiye’de koroner revaskülarizasyon oranları ile ilgili yapılmış ilk SGK veri analizi
olup, Türkiye’de koroner revaskülarizasyon oranları ile ilgili bilgi edinmenin yanı sıra diğer ülkelerle
karşılaştırma olanağını da sağlamaktadır. Zira elde
%32.20
Şekil 2. 2010 yılı revaskülarizasyon ve maliyet oranları.
KABG: Koroner arter baypas cerrahisi; PKG: Perkütan koroner girişim.
Yüzde (%)
işlemlerin toplam maliyeti 332.261.113 TL’dir (Şekil
2). Revaskülarizasyon işlemlerinin %71.17’sini PKG,
%28.83’ünü ise KABC oluşturmaktadır. Maliyet
oranlarına bakıldığı zaman %24.66’sını PKG, buna
karşılık %75.34’ünü ise KABC oluşturmaktadır.
%66.80
60.00
30.00
%24.66
KABG
%78.15
80.00
%75.34
%71.17
PKG
90.00
Yüzde (%)
Yüzde (%)
70.00
247
Perkütan koroner girişim
Koroner arter baypas cerrahisi
Şekil 3. 2011 yılı ilk altı aylık dönem revaskülarizasyon
oranları.
edilen sayısal değerler ile OECD verileri içerisinde
Türkiye’nin mevcut durumunu göstermek mümkün
olabilmiştir.
Tablo 2. 2009 yılı koroner anjiyografi sayıları
Sağlık uygulama tebliği kodu
İşlemim adı
İşlemin sayısı
P700820
Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortagrafi
138058
700820
Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortagrafi
12871
P700810
Selektif koroner anjiyografi
81075
700810
Selektif koroner anjiyografi
8376
P700830
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi + baypas kontrolü
15713
700830
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi + baypas kontrolü
1448
P700840
Selektif koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu
3251
700840
Selektif koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu
203
Toplam
Tüm işlemler
260995
Türk Kardiyol Dern Arş
248
Tablo 3. 2010 yılı koroner anjiyografi sayıları
Sağlık uygulama tebliği kodu
İşlemim adı
İşlemin sayısı
P700820
Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortagrafi
146266
700820
Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortagrafi
P700810
Selektif koroner anjiyografi
133621
8473
700810
Selektif koroner anjiyografi
20992
P700830
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi + baypas kontrolü
21048
700830
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi + baypas kontrolü
2010
P700840
Selektif koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu
2592
700840
Selektif koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu
Toplam
Tüm işlemler
111
335113
Tablo 4. 2011 yılı ilk altı aylık dönem koroner anjiyografi sayıları
Sağlık uygulama tebliği kodu
İşlemim adı
İşlemin sayısı
P700820
Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortagrafi
87785
700820
Selektif koroner anjiyografi + ventrikülografi ve/veya aortagrafi
5121
P700810
Selektif koroner anjiyografi
94823
700810
Selektif koroner anjiyografi
14953
P700830
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi + baypas kontrolü
13896
700830
Selektif sağ-sol koroner anjiyografi + baypas kontrolü
1405
P700840
Selektif koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu
1424
700840
Selektif koroner anjiyografi + sağ ve sol kalp kateterizasyonu
65
Toplam
Tüm işlemler
219472
Geçtiğimiz on yılda koroner revaskülarizasyonda
ilaç salınımlı stent (İSS), minimal invaziv koroner
cerrahi ve pompa kullanılmaksızın (off-pump) yapılan cerrahi gibi yeni yöntemler geliştirilmiştir.[1-3]
2001-2008 yılları arasında dört revaskülarizasyon
seçeneğinin gelişimi görülmektedir. 2003 yılından
başlayarak metal stent kullanımı hızlı bir şekilde azalmış, İSS kullanımı hızlı bir artış göstermiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan bir çalışma, 2001-2008 yılları arasında revaskülarizasyon
yöntemi oranları arasında nasıl bir değişim yaşandığını göstermesi bakımından önemlidir. Bu çalışmada
göre 2001-2008 yılları arasında koroner revaskülarizasyon yöntemleri içinde cerrahi oranının yıllık olarak %38 düzeyinde azaldığı gözlemlenmiştir.[4]
Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2005 yılının
üçüncü çeyreğine gelindiğinde İSS’nin tüm PKG işlemlerinde kullanım oranı neredeyse %90’a ulaşmaktadır (Şekil 4).[4]
Nisan 2003’de FDA tarafından İSS kullanımı
onaylandıktan sonra bunların toplam stent kullanımı
içerisindeki oranı 2003 yılından başlayarak hızlı bir
artış göstermiştir. 2005-2006 yıllarına gelindiğinde
tüm revaskülarizasyon işlemlerinde İSS kullanımı
oranı %65’e ulaşmış daha sonraki iki yılda ise kullanımı azalarak %50’ye gerilemiştir (Tablo 4).
2011 ve 2012 yılları OECD sağlık istatistiklerine
bakıldığında (Şekil 5 ve 6).[5,6] 2009-2010 yılı itibari ile yüz bin kişiye düşen yaklaşık PKG sayısı bakımından OECD ortalaması 2009 yılında 188 ve 2010
yılında 191 olarak gerçekleşmiştir. Almanya, Belçika,
Amerika Birleşik Devletleri, Norveç, Avusturya, Çek
Cumhuriyeti, Slovenya, Lüksemburg, İzlanda, İsrail
ve Fransa bu ortalamanın üzerinde yer almakta iken,
Danimarka, İngiltere, Yunanistan, İsveç, Polonya,
Macaristan, Hollanda, Avusturalya, Finlandiya, İsviç-
Koroner revaskülarizasyon (Dünya ve Türkiye örnekleri)
249
4. çeyrek
3. çeyrek
2. çeyrek
2008 1. çeyrek
4. çeyrek
3. çeyrek
2. çeyrek
2007 1. çeyrek
4. çeyrek
3. çeyrek
2. çeyrek
2006 1. çeyrek
4. çeyrek
3. çeyrek
2. çeyrek
2005 1. çeyrek
4. çeyrek
3. çeyrek
2. çeyrek
2004 1. çeyrek
4. çeyrek
3. çeyrek
2. çeyrek
2003 1. çeyrek
%0
%10
%20
%30
%40
%50
%60
%70
%80
%90
%100
Şekil 4. 2003-2008 yılları arasında ilaç salınımlı stentlerin kullanıldığı tüm perkütan koroner girişim
oranları.
700
600
500
400
300
200
427
377
250 230
221 207 201 198 198 194
188 184 178 177 175 173 172 166
159 139
134 134 133 118 117
105
82
7
2
Al
m
an
Be ya
lç
ik
a
AB
D
N
o
Ç
ek Av rve
C ust ç
um ur
hu ya
r
Sl iye
Lü ov ti
ks en
em ya
bu
İz rg
la
nd
a
İs
r
Fr ail
an
O sa
D EC
an
im D
a
İn rka
Yu gilte
na re
ni
st
an
İs
Po veç
M lon
ac y
ar a
i
H stan
o
Av lla
us nd
tu a
Fi ral
nl ya
an
di
y
İs a
vi
İs çre
pa
ny
a
İta
l
Ye Po ya
ni rte
Ze kiz
la
n
Ka da
na
d
İrl a
an
da
M Şil
ek i
si
ka
100
0
582
Şekil 5. 2009 yılında 100.000 kişi başına düşen perkütan koroner girişim sayıları. Kaynak 5’ten uyarlanmıştır.
re, İspanya, İtalya, Portekiz, Yeni Zelanda, Kanada,
İrlanda, Şili ve Meksika bu ortalamanın altında yer
almaktadır.
OECD ülkelerinde, 2000-2009 yılları arasında PKG oranı artarak toplam revaskülarizasyonun
%75’ine ulaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde
Türk Kardiyol Dern Arş
250
600
500
400
300
200
624
469
240
205
197
197
193
191
182
180
177
172
170
238
158
132
131
118
94
90
87
198
164
53
Al
m
an
y
Be a
Av lçik
Ç
ek
a
u
C stu
um ry
hu a
riy
e
F ti
Lü ran
ks
s
em a
b
Sl urg
ov
en
ya
EU
21
Es
to
ny
a
İ
Yu sv
na eç
n
M ist
ac an
ar
is
H tan
ol
la
n
D
an da
im
ar
İs ka
p
Fi any
nl
an a
di
ya
İta
Po lya
rte
k
İn iz
gi
lte
r
İrl e
an
d
Po a
lo
R ny
om a
an
ya
100
0
136
.
N
or
ve
ç
İz
la
nd
a
İs
vi
çr
e
700
Şekil 6. 2010 yılında 100.000 kişi başına düşen perkütan koroner girişim sayıları. Kaynak 6’dan uyarlanmıştır.
%77
%73
İzlanda
Norveç
%79
%61
İsviçre
%85
%66
.
Polonya
%67
%55
Danimarka
%68
%47
Finlandiya
%70
%42
Hollanda
%75
%64
Portekiz
%66
EU13
%75
%78
%61
Belçika
%79
%68
%79
%75
Lüksemburg
İrlanda
%81
%57
İtalya
%81
%64
İsveç
%81
%41
Avusturya
%84
%68
Fransa
%78
İspanya
%71
%0
%20
%40
%60
2010
%80
%87
%89
%100
2000
Şekil 7. 2000 ve 2010 yıllarında perkütan koroner girişimlerin toplam revaskülarizasyon içerisindeki değişim oranları. Kaynak 6’dan uyarlanmıştır.
Koroner revaskülarizasyon (Dünya ve Türkiye örnekleri)
bu oranın ortalamanın üzerinde %80-85 aralığında,
Avrupa ülkelerinden İspanya ve Fransa’da ise %85’in
üzerinde seyrettiği görülmektedir.
2012 yılı OECD sağlık raporunda (Şekil 7) koroner
revaskülarizasyon oranlarının (PKG ve KABC) 20002010 yılları arasında ülkelere göre nasıl bir değişim
gösterdiği görülmektedir. On üç Avrupa Birliği ülkesinin PKG ortalaması 2010 yılına gelindiğinde %78
olarak gerçekleşmiştir. İspanya %89, Fransa %87,
İsviçre %85 PKG oranları ile ortalamanın üzerinde
olan ülkeler olarak dikkati çekmektedir. Avusturya
%84, İtalya %81, İrlanda %81 oranlarıyla %80’nin
üzerinde PKG yapılan diğer ülkeler olarak görülmektedir. Sonuç olarak OECD istatistiklerine bakıldığında 2000-2010 yılları arasında PKG oranlarının kayda
değer bir artış gösterdiği söylenebilir.
Bu istatistikî oranlara bakıldığında ülkeler arasında farklılıklar göze çarpmaktadır. Ülkeler arasındaki
işlem oranları ile ilgili farklılıklar için olası nedenler
şöyle sıralanabilir:
Tablo 5. Sağlık Uygulama Tebliğine göre
revaskülarizasyon işlemleri için yapılan ödemeler
İşlem tipi
Fiyatı (Lira)
Koroner arter baypas cerrahisi
1G
4220.70
2G
4642.80
3G
5064.90
>4G
5486.90
1G kardiyopulmoner baypas ile
4220.70
2G kardiyopulmoner baypas ile
6145.20
3G kardiyopulmoner baypas ile
6703.90
4G kardiyopulmoner baypas ile
7262.50
5G kardiyopulmoner baypas ile
7821.20
>5G kardiyopulmoner baypas ile
8798.90
Perkütan koroner girişim 251
- İskemik kalp hastalıkları insidansındaki farklılıklar,
- Revaskülarizasyon işlemleri için hizmet verilme
kapasitesindeki ve ödemedeki farklılıklar,
- Klinik uygulama kılavuzlarındaki farklıklar ve
uygulama farklılıkları.
Türkiye’de revaskülarizasyon
100.000 kişide OECD ülkeleri PKG ortalaması
olarak 2009 yılı için 188, 2010 yılı için ise 191 olduğu
ifade edilmişti. Benzer bir hesaplama Türkiye için yapıldığında 2009 yılı için 105, 2010 yılı için 144, 2011
yılı için ise 198 olarak gerçekleştiği görülmüştür.
OECD raporlarında Avrupa ülkeleri için revaskülarizasyon işlem maliyetleri olarak PKG için ortalama
5900 avro, KABC için 15300 avro olarak verilmektedir.[6]
Türkiye’de revaskülarizasyon ödemeleri SUT paket ödemelerine göre yapılmakta olup cerrahi ve perkütan girişimlerle ilgili detaylı ödeme bilgileri Tablo
5’de görülmektedir. Tek damar cerrahi için 4220.70
TL, beşden fazla damar cerrahisi için ise 8798.90 TL
ödeme yapılmaktadır.
Perkütan girişimler için yapılan ödemelere bakıldığında, tek damara anjiyoplasti+stent uygulaması
için 1029.70 TL, tek başına stent için 839 TL olarak
ödeme yapılmaktadır.
İlaç salınımlı stentler için uygunluk kriterleri sağlandığı durumlarda ödeme yapılmakta olup paket
ödeme 2232.89 TL’dir. Revaskülarizasyon işlemleri
avro cinsinden yazıldığında (1 Avro = 2.35 TL), SUT
paket ödemeleri ile, tek damar cerrahisi için yapılan
ödeme 1796 avro, beşden fazla damar cerrahisi için
yapılan ödeme ise 3744 avrodur.
70.000
60.000
PTKA 1 damar
1029.70
İlave damar
137.30
PTKA + stent 1 damar
1029.70
30.000
İlave damar PTKA + stent
137.30
20.000
Stent
839.00
10.000
İlave damar
137.30
İlaç salınımlı stent
1018.00
İlaç salınımlı stent paket
2232.89
G: Greft; PTKA: Perkütan transluminal koroner anjiyoplasti.
PKG
59.544
KABG
%81.90
40.000
0
56.456
%82.17
50.000
34.370
25.795
%79.51
%76.46
79.41
%23.54
2010
8859
13.159
%18.10
%20.49
2011
2012
12.252
%17.83
2013
Şekil 8. Kamu hastanelerinde yapılan revaskülarizasyon
işlemlerinin sayısı ve oranları. KABG: Koroner arter baypas
cerrahisi; PKG: Perkütan koroner girişim.
Türk Kardiyol Dern Arş
252
Perkütan girişim için yapılan ödemelerde ise, tek
damara anjiyoplasti+stent için 438 avro, tek başına
stent için 357 avro ödeme yapılmaktadır. İSS için yapılan ödeme ise 950 avrodur.
Sosyal Güvenlik Kurumu ile ikinci kez veri paylaşımında sadece kamu hastaneleri çerçevesinde veri
paylaşımı yapıldığından 2010, 2011, 2012 yılları ile
2013 yılının ilk üç ayı (1 yıla kestirim yapılarak) analiz edilmiştir. Şekil 8’de bu analizin hem sayısal değerleri hem de yüzde oranları görülmektedir.
Sonuç olarak, ülkeler arasında revaskülarizasyon
oranları farklılıklar göstermekle birlikte, Amerika
Birleşik Devletleri ve diğer OECD ülkelerinde son on
yılda PKG’nin toplam revaskülarizasyon içerisindeki
oranı artış göstermiştir. Türkiye’de de benzer bir artış
olduğu gözlenmektedir.
Fon kaynakları
Bu yazının hazırlanması sırasında herhangi bir kurum, kuruluş ya da firma tarafından fon sağlanmamıştır.
Yazar(lar) ya da yazı ile ilgili bildirilen herhangi bir
ilgi çakışması (conflict of interest) yoktur.
KAYNAKLAR
1. Roe MT, Chen AY, Cannon CP, Rao S, Rumsfeld J, Magid
DJ, et al. Temporal changes in the use of drug-eluting stents
2.
3.
4.
5.
6.
for patients with non-ST-Segment-elevation myocardial infarction undergoing percutaneous coronary intervention from
2006 to 2008: results from the can rapid risk stratification of
unstable angina patients supress ADverse outcomes with early implementation of the ACC/AHA guidelines (CRUSADE)
and acute coronary treatment and intervention outcomes network-get with the guidelines (ACTION-GWTG) registries.
Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2009;2:414-20. CrossRef
Hernandez AF, Li S, Dokholyan RS, O’Brien SM, Ferguson
TB, Peterson ED. Variation in perioperative vasoactive therapy in cardiovascular surgical care: data from the Society of
Thoracic Surgeons. Am Heart J 2009;158:47-52. CrossRef
Li Z, Yeo KK, Parker JP, Mahendra G, Young JN, Amsterdam
EA. Off-pump coronary artery bypass graft surgery in California, 2003 to 2005. Am Heart J 2008;156:1095-102. CrossRef
Epstein AJ, Polsky D, Yang F, Yang L, Groeneveld PW. Coronary revascularization trends in the United States, 2001-2008.
JAMA 2011;305:1769-76. CrossRef
OECD (2011), Health at a Glance 2011: OECD Indicators,
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/health_glance2011-en. CrossRef
OECD (2012), Health at a Glance: Europe 2012, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264183896-en. CrossRef
Anahtar sözcükler: Anjiyoplasti/kullanım; ilaç salınımlı stentler/
kullanım; kardiyoloji/istatistik ve sayısal veri; koroner arter baypas/
kullanım; Türkiye.
Key words: Angioplasty/utilization; drug-eluting stents/utilization;
cardiology/statistics & numerical data; coronary artery bypass/utilization; Turkey.
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu