Tıbbi Prosedür ve EMI Önlemleri
implante edilebilir kardiyoverter defibrilatörler ve kardiyak
resenkronizasyon tedavisi defibrilatörleri için
Sağlık Uzmanlarına Yönelik El Kitabı
0123
Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari
markalarını veya tescilli ticari markalarını içerir. Diğer ticari markaların tümü ilgili sahiplerinin
mülkiyetindedir.
Medtronic, TUNA
1 Tıbbi Prosedürler ve EMI önlemleri
1.1 Giriş
Bu el kitabı, cihaz implantasyonunun ardından implante kardiyoverter defibrilatör (ICD) ve kardiyak
resenkronizasyon tedavisi defibrilatörü (CRT-D) hastalarını tedavi eden hekimlere ve diğer sağlık çalışanlarına
yöneliktir.
Bu el kitabını çevrimiçi olarak görüntülemek, indirmek ya da bu el kitabının ilgili olduğu cihaz modellerinin en son
listesini görmek için Medtronic El Kitabı Arşivine (Medtronic Manual Library) bakın
(http://manuals.Medtronic.com).
Bu belgenin Kısım 1.2 bölümü, Medtronic implante kalp cihaz sistemleri bulunan ve hastaların cardiyologlarından
konsültasyon isteyen sağlık uzmanları için yararlıdır. Kısım 1.2 bölümünde, hastada ciddi yaralanmaya neden
olabilecek, Medtronic implante kalp cihaz sistemiyle girişime yol açabilecek ya da sistemde kalıcı hasara neden
olabilecek tıbbi tedavilere ve teşhis prosedürlerine ilişkin uyarılar, önlemler ve rehberlik sağlanmaktadır. Hiçbir risk
teşkil etmeyen bazı yaygın tıbbi prosedürler de liste halinde verilmiştir.
Bu belgenin Kısım 1.3 bölümünde, hastaların günlük yaşamlarını kolaylaştıran, elektromanyetik girişimle (EMI)
ilgili önlemler ve diğer bilgiler yer almaktadır. Sağlık çalışanları, bilgileri hastalarıyla birlikte gözden geçirebilir ve
implantasyon sonrası randevularda referans olarak kullanabilir.
Bu el kitabında değinilmeyen, endişe duyduğunuz alışılmamış veya yeni tıbbi prosedürler ya da olası EMI
senaryoları konusunda rehberlik almak için bir Medtronic temsilcisiyle görüşün.
1.2 Kardiyak cihazı bulunan hastalarda tıbbi prosedürler gerçekleştiren klinisyenlere
yönelik uyarılar, önlemler ve rehberlik
Ablasyon, ısı oluşturarak hücreleri imha etmek için radyo frekansı (RF) veya mikrodalga enerjisi kullanılan cerrahi
bir tekniktir. Kardiyak cihazı bulunan hastalarda kullanılan ablasyon, bunlarla sınırlı olmamakla birlikte indüklenen
ventriküler taşiaritmiler, aşırı algılama, istenmeyen doku hasarı, cihaz hasarı veya cihaz arızasıyla sonuçlanabilir.
Vuru modülasyonlu ablasyon sistemleri, indüklenen ventriküler taşiaritmiler açısından daha yüksek bir risk teşkil
edebilir. Medtronic kardiyak cihazları, ablasyon enerjisine maruziyete dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Riskleri
hafifletmek için aşağıdaki önlemleri dikkate alın:
●
Geçici pacing ve defibrilasyon ekipmanını hazır bulundurduğunuzdan emin olun.
●
Ablasyon kateteriyle implante edilen sistemin doğrudan temasını önleyin.
●
Dönüş elektrodu yamasını, elektrik akımı yolu cihazın ve lead’lerin içinden ya da yakınından geçmeyecek
şekilde yerleştirin.
●
Ablasyon sırasında arteriyel basıncı görüntüleme, EKG, hastanın ritminin manuel olarak izlenmesi (nabız
ölçme) gibi en az iki ayrı yöntemle ya da kulak veya parmak tipi nabız oksimetresi veya Doppler ile nabız
saptama gibi diğer yöntemlerle hastayı daima izleyin.
Aşırı algılama etkilerini önlemek veya hafifletmek için aşağıdaki önlemleri göz önünde bulundurun:
●
Bir mıknatıs ya da programlayıcı kullanarak taşiaritmi saptamasını askıya alın. Programlayıcı kullanılırsa ve
ablasyon cihazın sıfırlanmasına yol açarsa kardiyak cihaz saptamaya devam eder. Ablasyon prosedüründen
sonra mıknatısı çıkarın veya cihaz parametrelerini geri yükleyin.
●
Hasta için uygunsa cihazı asenkronize pacing moduna (örneğin, DOO) programlayın. Ablasyon
prosedüründen sonra cihaz parametrelerini geri yükleyin.
Kapsül endoskopisi, pH kapsül prosedürleri – Kapsül endoskopisi, içinde çok küçük bir kamera bulunan bir
kapsülün, hastanın sindirim kanalının görüntüsünün alınması için hasta tarafından yutulduğu bir prosedürdür.
Kapsül endoskopisi ve pH kapsül prosedürleri, elektromanyetik girişim riski oluşturmamalıdır.
3
Dental prosedürler – Ultrasonik kazıyıcılar, delgiler ve pulpa test cihazları gibi dental ekipmanlar elektromanyetik
girişim riski oluşturmaz. Kardiyak cihazı, diş hekimi muayenehanelerindeki yastıklı koltuk başlıklarının içinde
bulunan mıknatıslar gibi mıknatıslardan en az 15 cm uzakta tutun.
Diyagnostik radyoloji (BT taramaları, floroskopi, mamogramlar, röntgenler) – Diyagnostik radyoloji,
aşağıdaki tıbbi prosedürleri ifade eder:
●
Bilgisayarlı eksenel tomografi (BT veya BAT taraması)
●
Floroskopi (video görüntüsü üreterek iç organların hareket halinde görülebilmesini mümkün kılan bir röntgen
prosedürü)
●
Mamogramlar
●
Röntgenler (göğüs röntgenleri gibi radyografi)
Normal şartlarda, diyagnostik radyolojiden biriken doz, cihazın hasar görmesi için yeterli değildir. Cihaz radyasyon
ışınına doğrudan maruz bırakılmazsa cihazın işleyişiyle hiçbir girişim riski oluşmaz. Bununla beraber, cihaz
doğrudan BT taraması ışını içinde kalıyorsa “BT taraması” içindeki aşağıdaki önlemlere bakın. Bazı yüksek
yoğunluklu floroskopi çeşitlerinde benzeri girişim gözlenebilir.
BT Taraması – BT taraması, üç boyutlu röntgen görüntüsü oluşturmak için iki boyutlu röntgen görüntülerinin
kullanıldığı bilgisayarlı bir işlemdir. Cihaz doğrudan BT taraması ışını içinde kalmıyorsa bu durumdan etkilenmez.
Cihaz doğrudan BT taraması ışını içinde kalıyorsa cihazın ışın içinde kaldığı süre boyunca aşırı algılama meydana
gelebilir. Cihaz ışın içinde 4 s’den fazla kalacaksa aşırı algılamanın etkilerini önlemek veya hafifletmek için
aşağıdaki önlemleri göz önünde bulundurun:
●
Bir mıknatıs ya da programlayıcı kullanarak taşiaritmi saptamasını askıya alın. BT taramasını tamamladıktan
sonra mıknatısı çıkarın veya cihaz parametrelerini geri yükleyin.
●
Hasta için uygunsa cihazı asenkronize pacing moduna (örneğin, DOO) programlayın. BT taramasını
tamamladıktan sonra cihaz parametrelerini geri yükleyin.
Diyagnostik ultrason – Diyagnostik ultrason, kasların ve iç organların, bunların boyutlarının, yapılarının ve
hareketlerinin yanı sıra her türlü patolojik lezyonun görüntülenmesinde kullanılan bir görüntüleme tekniğidir. Aynı
zamanda fetal izlemede ve kan akışının saptanması ve ölçülmesinde de kullanılır. Ekokardiyogram gibi
diyagnostik ultrason, elektromanyetik girişim riski oluşturmaz. Terapötik ultrasona ilişkin önlemler için bkz.
“Diyatermi tedavisi (terapötik ultrason dahil)”.
Diyatermi tedavisi (terapötik ultrason dahil) – Diyatermi, vücut dokularının terapötik ısıtılmasını içeren bir
tedavidir. Diyatermi tedavileri, yüksek frekans, kısa dalga, mikrodalga ve terapötik ultrason içerir. Terapötik
ultrason dışındaki diyatermi tedavilerini kalp cihazı bulunan hastalarda kullanmayın. Diyatermi tedavileri, ciddi
yaralanmaya ya da implante cihazın ve lead’lerin hasar görmesine neden olabilir. Terapötik ultrason, vücuda ısı
veya ajitasyon getirmek için diyagnostik ultrasondan daha yüksek enerjilerdeki ultrason kullanımıdır. Tedavi,
uygulayıcı ile implante cihaz ve lead’ler arasında en az 15 cm ayırma mesafesi bırakılarak gerçekleştirildiği
takdirde terapötik ultrason kabul edilebilir.
Elektroliz – Elektroliz, saç folikülüne yerleştirilen elektrikli bir iğne (AC veya DC) kullanılarak saçın kalıcı bir
biçimde çıkarılmasıdır. Elektroliz vücuda elektrik akımı uygular, bu da aşırı algılamaya neden olabilir. Hastanın tıbbi
durumunda aşırı algılamayla ilişkili olarak oluşabilecek herhangi bir riski değerlendirin. Aşırı algılama etkilerini
önlemek veya hafifletmek için aşağıdaki önlemleri göz önünde bulundurun:
●
Bir mıknatıs ya da programlayıcı kullanarak taşiaritmi saptamasını askıya alın. Elektrolizi tamamladıktan sonra
mıknatısı çıkarın veya cihaz parametrelerini geri yükleyin.
●
Hasta için uygunsa cihazı asenkronize pacing moduna (örneğin, DOO) programlayın. Elektrolizi
tamamladıktan sonra cihaz parametrelerini geri yükleyin.
Elektrocerrahi – Elektrocerrahi (elektrokoter, elektrocerrahi koter ve Medtronic Advanced Energy cerrahi
insizyon teknolojisi dahil) kanamanın kontrol edilmesi, dokunun kesilmesi veya istenmeyen dokunun çıkarılması
için elektrikli bir probun kullanıldığı bir işlemdir. Kardiyak cihazı bulunan hastalarda kullanılan elektrocerrahi,
bunlarla sınırlı olmamakla birlikte aşırı algılama, istenmeyen doku hasarı, taşiaritmiler, cihaz hasarı veya cihaz
arızasıyla sonuçlanabilir. Elektrocerrahiden kaçınılamıyorsa aşağıdaki önlemleri göz önünde bulundurun:
●
Geçici pacing ve defibrilasyon ekipmanını hazır bulundurduğunuzdan emin olun.
4
Mümkünse bipolar elektrocerrahi sistemi veya Medtronic Advanced Energy cerrahi insizyon teknolojisini
kullanın. Unipolar elektrocerrahi sistemi kullanılıyorsa dönüş elektrodu yamasını, elektrik akımı yolu, cihazın ve
lead’lerin içinden veya 15 cm yakınından geçmeyecek şekilde yerleştirin.
●
Cihazın ve lead’lerin 15 cm yakınında unipolar elektrocerrahi uygulamayın.
●
Klinik olarak uygun olan en düşük enerji düzeylerinde kısa, kesintili ve düzensiz burst’lerden yararlanın.
●
Elektrocerrahi sırasında hastayı daima izleyin. Girişim nedeniyle EKG izi net değilse hastanın ritmini manuel
olarak izleyin (nabzını ölçün); alternatif olarak, kulak veya parmak tipi nabız oksimetresi, Doppler ile nabız
saptama veya arteriyel basıncı görüntüleme gibi diğer yöntemlerle hastayı izleyin.
Aşırı algılama etkilerini önlemek veya hafifletmek için aşağıdaki önlemleri göz önünde bulundurun:
●
Bir mıknatıs ya da programlayıcı kullanarak taşiaritmi saptamasını askıya alın. Programlayıcı kullanılırsa ve
elektrocerrahi cihazın sıfırlanmasına yol açarsa kardiyak cihaz saptamaya devam eder. Elektrocerrahiyi
tamamladıktan sonra mıknatısı çıkarın veya cihaz parametrelerini geri yükleyin.
●
Hasta için uygunsa cihazı asenkronize pacing moduna (örneğin, DOO) programlayın. Elektrocerrahiyi
tamamladıktan sonra cihaz parametrelerini geri yükleyin.
●
Harici defibrilasyon ve kardiyoversiyon – Harici defibrilasyon ve kardiyoversiyon, anormal bir kalp ritmini
normal bir ritme dönüştürmek için kalbe elektrik şoku ileten tedavilerdir.
Medtronic kardiyak cihazları, harici defibrilasyon ve kardiyoversiyon maruziyetine dayanacak şekilde
tasarlanmıştır. Harici bir şoktan ötürü implante cihazın hasar görmesi nadir olmakla birlikte olasılık, yüksek enerji
düzeyleriyle artmaktadır. Bu prosedürler, geçici veya kalıcı olarak pacing eşiklerini de yükseltebilir ya da
miyokarda geçici veya kalıcı hasar verebilir. Harici defibrilasyon veya kardiyoversiyon gerekliyse aşağıdaki
önlemleri göz önünde bulundurun:
●
Klinik olarak uygun olan en düşük enerjiyi kullanın.
●
Yamaları veya paletleri cihazdan minimum 15 cm uzakta konumlandırın.
●
Yamaları veya paletleri cihaz ve lead’lere dikey şekilde yerleştirin.
●
Harici defibrilasyon veya kardiyoversiyon cihaza 15 cm’lik mesafe içinde uygulanırsa cihazı ve lead’leri
değerlendirmek için bir Medtronic programlayıcı kullanın.
Hiperbarik tedavi (hiperbarik oksijen tedavisi veya HBOT dahil) – Hiperbarik tedavi, atmosfer basıncından
daha yüksek bir basınçta hava veya %100 oksijenin tıbbi kullanımıdır. Yaklaşık 30 m deniz suyu derinliğinde olan
4,0 ATA üzerindeki basınçlarla uygulanan hiperbarik tedaviler, cihazın işlevini etkileyebilir ya da cihaz hasarına
neden olabilir. Riskleri önlemek veya hafifletmek için, implante cihazları 4,0 ATA üzerindeki basınçlara maruz
bırakmayın.
Litotripsi – Litotripsi, böbrek veya safra kesesi taşlarını kırmak için mekanik şok dalgalarının kullanıldığı bir tıbbi
prosedürdür. Cihaz litotripter ışının odak noktasında bulunursa litotripsi cihaza kalıcı hasar verebilir. Litotripsi
gerekiyorsa litotripter ışınının odak noktasını cihaza göre minimum 2,5 cm mesafede tutun. Aşırı algılama etkilerini
önlemek veya hafifletmek için aşağıdaki önlemleri göz önünde bulundurun:
●
Bir mıknatıs ya da programlayıcı kullanarak taşiaritmi saptamasını askıya alın. Litotripsi tedavisini
tamamladıktan sonra mıknatısı çıkarın veya cihaz parametrelerini geri yükleyin.
●
Hasta için uygunsa cihazı asenkronize pacing moduna (örneğin, DOO) programlayın. Litotripsi tedavisini
tamamladıktan sonra cihaz parametrelerini geri yükleyin.
Manyetik rezonans görüntüleme (MRI) – MRI, vücudun dahili bir görünümünü yaratmak için manyetik alanlar
kullanan bir tür tıbbi görüntülemedir. MRI taramaları, bu el kitabıyla ilişkili cihazlarda kontrendikedir. Bu taramalar,
ciddi yaralanmaya ya da implante cihazın hasar görmesine neden olabilir.
Radyoterapi – Radyoterapi, hücre çoğalmasını kontrol etmek için radyasyon kullanılan bir kanser tedavisidir.
Radyoterapi gerçekleştirilirken aşırı algılamayı, cihaz hasarını ve cihazın işleyişiyle ilgili hataları önlemek için
aşağıdaki bölümlerde açıklandığı şekilde önlemler alın:
●
Aşırı algılama – Hasta radyoterapi tedavisi görüyorsa ve cihazdaki ortalama doz oranı 1 cGy/min’yı geçiyorsa
cihaz prosedür boyunca doğrudan veya dağınık radyasyonu, uygun olmayan bir şekilde, kardiyak aktivite
olarak algılayabilir. Aşırı algılama etkilerini önlemek veya hafifletmek için şu önlemleri göz önünde bulundurun:
– Bir mıknatıs ya da programlayıcı kullanarak taşiaritmi saptamasını askıya alın. Radyoterapi tedavisini
tamamladıktan sonra mıknatısı çıkarın veya cihaz parametrelerini geri yükleyin.
5
●
●
– Hasta için uygunsa cihazı asenkronize pacing moduna (örneğin, DOO) programlayın. Radyoterapi
tedavisini tamamladıktan sonra cihaz parametrelerini geri yükleyin.
Cihaz hasarı – Cihazın, 500 cGy’in üzerindeki bir biriken doz miktarıyla sonuçlanacak şekilde herhangi bir
kaynaktan yüksek dozlarda doğrudan veya dağınık radyasyona maruz bırakılması cihazda hasara yol açabilir.
Hasar hemen görünür olmayabilir. Hastanın herhangi bir kaynaktan radyasyon tedavisi alması gerekiyorsa
cihazı, biriken doz miktarı 500 cGy’i aşan radyasyona maruz bırakmayın. Cihazın maruziyetini sınırlandırmak
için uygun bir kalkan kullanın veya başka önlemler alın. Çoklu radyasyon tedavisi gören hastalar için önceki
maruziyetler sonucu cihazda biriken doz miktarını dikkate alın.
Not: Normal şartlarda, diyagnostik radyolojiden biriken doz, cihazın hasar görmesi için yeterli değildir.
Önlemler için bkz. “Diyagnostik radyoloji”.
Cihazın işleyişiyle ilgili hatalar – Cihazın dağınık nötronlara maruz bırakılması cihazda elektriksel sıfırlanmaya,
cihaz işlevselliğinde hatalara, diyagnostik verilerde hatalara veya diyagnostik verilerin kaybına neden olabilir.
Nötronlara maruz kalma nedeniyle elektriksel sıfırlanma olasılığını azaltmak için, radyoterapi tedavisini,
10 MV’a eşit veya ondan daha düşük enerjiye sahip foton ışığı kullanarak uygulayın. Radyoterapi sırasında
konvansiyonel röntgen kalkanı kullanılması cihazı nötronların etkilerine karşı korumaz. Foton ışığı enerjileri
10 MV’u aşarsa, Medtronic cihazın radyoterapi tedavisinden hemen sonra sorgulanmasını tavsiye eder.
Elektriksel sıfırlanma, cihaz parametrelerinin yeniden programlanmasını gerektirir. Nötronlar üretmeyen
elektron ışın tedavileri cihazda elektriksel sıfırlanmaya neden olmaz.
Stereotaksi – Stereotaksi, klinisyenlerin manyetik navigasyon kullanarak kateter esaslı diyagnostik ve terapötik
cihazları vücut boyunca yönlendirmesine imkan veren bir kateter navigasyon platformudur. Stereotaksi prosedürü
sırasında, manyetik alan, implante cihazdaki mıknatıs saptama sensörünü etkinleştirebilir ve bu da, taşiaritmi
saptamasını askıya alır. Cihaz, prosedürün ardından normal programlanan şekilde çalışmaya devam eder.
Transkütan elektrikli sinir stimülasyonu (TENS) – TENS (nöromüsküler elektrik stimülasyonu veya NMES
dahil), sinirleri stimüle etmek için derinin içinden geçen elektrik uyartıları kullanılan bir ağrı kontrol tekniğidir. Aşırı
algılama, uygun olmayan tedavi veya pacing inhibisyonu olasılığı nedeniyle TENS cihazının kardiyak cihazı
bulunan hastalar tarafından evde kullanımı tavsiye edilmez. TENS cihazının tıbbi olarak gerekli olduğu belirlenirse
daha fazla bilgi için Medtronic temsilcisiyle iletişime geçin.
Transüretral iğne ablasyonu (Medtronic TUNA tedavisi) – Transüretral iğne ablasyonu, prostat dokusuna
ablasyon uygulamak için tam odaklı, iletilen radyo frekansı enerjisinin kullanıldığı benign prostat hiperplazisi (BPH)
için kullanılan cerrahi bir prosedürdür. İmplante kardiyak cihazları bulunan hastalar, Medtronic TUNA sisteminin
kullanıldığı prosedürlerden koşullu olarak geçebilirler. TUNA prosedürünü gerçekleştirirken kardiyak cihaz işlevini
etkilemekten kaçınmak için, beldeki ya da alt ekstremitedeki dönüş elektrodunu implante cihazdan ve lead’lerden
en az 15 cm uzakta konumlandırın.
1.3 Kardiyak cihazı bulunan hastalar için elektromanyetik girişimle (EMI) ilgili uyarılar,
önlemler ve rehberlik
Kardiyak cihazı bulunan birçok hasta, ameliyatın ardından tamamen iyileştikten sonra normal günlük aktivitelerine
devam ederler. Ancak, hastaların kaçınmaları gereken belli durumlar olabilir. Kardiyak cihaz kalbin elektriksel
aktivitesini algılayacak şekilde tasarlandığından cihaz, vücudun dışındaki güçlü bir elektromanyetik enerji alanını
algılayabilir ve ihtiyaç duyulmayan bir tedavi iletebilir ya da ihtiyaç duyulan bir tedaviyi engelleyebilir. Aşağıdaki
bölümlerde hastalarınızla paylaşmanız için implante kardiyak cihazlarıyla girişime neden olabilecek elektrikli
ekipman veya ortamlar hakkında önemli bilgiler sunulmuştur. EMI (Elektromanyetik Girişim) hakkında sorularınız
veya endişeleriniz varsa bir Medtronic temsilcisiyle iletişime geçin.
Hastalara yönelik genel EMI yönergeleri – Hastalar EMI ile ilgili olarak aşağıdaki genel yönergeleri
gözetmelidir:
●
Alan kısıtlamaları – Pacemaker ya da ICD gibi bir implante kardiyak cihazı bulunan kişilerin girmesinin yasak
olduğunu belirten levhaların asılı olduğu bir alana girmeden önce doktorunuza danışın.
●
EMI Semptomları – Başınız dönerse, hızlı veya düzensiz kalp atışları hissederseniz ya da elektrikli bir alet
kullanırken elektrik şoku alırsanız dokunduğunuz her neyse bırakın ya da aletten uzaklaşın. Kardiyak cihaz
hemen normal işleyişine dönmelidir. Cihaz bir tedavi şoku iletirse ya da aletten uzaklaştığınızda semptomlar
iyileşmezse doktorunuza danışın.
6
●
Elektrikli aletlerin doğru topraklanması – Yanlış topraklanmış elektrikli aletlerden sızarak vücuttan geçebilecek
elektrik akımından kaynaklanan girişimi önlemek için, aşağıdaki önlemleri gözetin:
– Tüm elektrikli aletlerin doğru bir şekilde kabloyla bağlandığından ve topraklandığından emin olun.
– Yüzme havuzlarının ve jakuzilerin elektrikle besleme hatlarının, yerel ve ulusal elektrik kanunu
gerekliliklerine göre doğru bir şekilde döşendiğinden ve topraklandığından emin olun.
Kablosuz iletişim cihazları – Kablosuz iletişim cihazları, kardiyak cihazları etkileyebilen vericiler içerir. Kablosuz
iletişim cihazlarını kullanırken bunları kardiyak cihazınızdan en az 15 cm uzakta tutun. Aşağıdaki eşyalar bu türden
cihazlara örnek olarak verilmiştir:
●
Elde taşınan cep telefonları, mobil veya kablosuz telefonlar; çift yönlü çağrı cihazları; avuç içi bilgisayarlar
(PDA’lar); akıllı cep telefonları ve mobil e-posta cihazları
●
Dizüstü, defter tipi veya tablet bilgisayarlar gibi kablosuz özelliği etkinleştirilmiş cihazlar; ağ yönlendiricileri;
MP3 çalarlar; elektronik kitap okuyucular; oyun konsolları; televizyonlar; DVD oynatıcılar ve kulaklıklar
●
Uzaktan kumandalı anahtarsız giriş ve uzaktan kumandayla araba çalıştırma cihazları
Kablosuz telefonların kullanılması – Kardiyak cihazlar, kablosuz bir telefon kullanılırken doğru çalıştıklarından
emin olunması için birçok türden kablosuz telefon teknolojisiyle test edilmiştir. Kardiyak cihazı, elde taşınan
kablosuz telefonun anteninden en az 15 cm uzakta tutun (örneğin, telefonu kardiyak cihazdan en uzak noktada
kulağınıza tutarak). Telefonu cihazın yukarısındaki cebinizde ya da cihazın yakınındaki omuz çantanızın içinde
taşımayın.
Motorlu veya mıknatıslı ev ve hobi aletleri ve EMI’ye neden olan diğer aletler – Motorları veya mıknatısları
bulunan ya da elektromanyetik enerji alanları oluşturan ev ve hobi aletleri kardiyak cihazı sekteye uğratabilir.
Kardiyak cihazı aşağıdaki nesnelerden en az 15 cm uzakta tutun:
●
Elektrikli mikserler gibi elle tutularak çalıştırılan mutfak aletleri
●
Dikiş makineleri ve overlok makineleri
●
Elde tutulan, kablolu saç kurutma makineleri, kablolu elektrikli tıraş makineleri, elektrikli veya ultrasonik diş
fırçaları (şarj standı) veya sırt masaj aletleri gibi kişisel bakım aletleri
●
Bingo değnekleri, tamirci sökme değnekleri, manyetik bileklikler, manyetik kopçalar, manyetik koltuk
minderleri veya stereo hoparlörler gibi mıknatıs içeren nesneler
●
Kumanda düzenli oyuncakların uzaktan kumandaları
●
Çift yönlü telsiz telefonlar (3 W’tan düşük)
Aşağıdaki bölümlerde özel önlemler gerektiren bazı ev ve hobi aletleri açıklanmaktadır:
●
Manyetik döşek yastıkları veya yastıklar – Mıknatıs içeren nesneler, kardiyak cihazın 15 cm yakınındalarsa
cihazın normal işleyişini sekteye uğratabilirler. Cihazdan kolayca uzakta tutulamayacağından manyetik döşek
yastıklarını veya manyetik yastıkları kullanmaktan kaçının.
●
İndüksiyonlu setüstü ocaklar – İndüksiyonlu setüstü ocakta, ısı üretmek için dalgalı bir manyetik alan kullanılır.
İndüksiyonlu setüstü ocak açıldığında kardiyak cihazı, ısıtma bölgesinden en az 60 cm uzakta tutun.
●
Vücut yağını ölçen elektronik tartı – Vücudun içinden elektrik geçirdiğinden ve cihazı sekteye
uğratabileceğinden, bu tür tartıların kullanılması, kardiyak cihazı bulunan hastalar için tavsiye edilmez.
●
200 A’e kadar UPS (kesintisiz güç kaynağı) – Kardiyak cihazı UPS’den en az 30 cm uzakta tutun. UPS, pil
kaynağıyla çalışıyorsa kardiyak cihazı en az 45 cm uzakta tutun.
●
Elektronik evcil hayvan çitleri veya görünmez çitler – Kardiyak cihazı, elektronik evcil hayvan çitlerinin veya
görünmez çitlerin gömülü tel ve bina içi anteninden en az 30 cm uzakta tutun.
●
Evde kullanıma yönelik elektrikli seramik fırınlar – Kardiyak cihazı evde kullanıma yönelik elektrikli seramik
fırınlarından en az 60 cm uzakta tutun.
●
Elde tutulan metal dedektörleri – Kardiyak cihazı dedektör ucundan en az 60 cm uzakta tutun.
●
Tekne motorları – Kardiyak cihazı elektrikli trol motorlarından ya da benzinle çalışan tekne motorlarından en az
30 cm uzakta tutun.
●
20 kW’a kadar taşınabilir elektrik jeneratörleri – Kardiyak cihazı taşınabilir elektrik jeneratörlerinden en az
30 cm uzakta tutun.
Evde kullanılan elektrikli el aletleri – Evde kullanılan çoğu elektrikli el aleti kardiyak cihazları etkilememelidir.
Aşağıdaki sağduyuya dayalı yönergeleri göz önünde bulundurun:
●
Elektrik çarpmasından kaçınmak için tüm ekipmanları iyi işler durumda tutun.
7
Fişli aletlerin doğru bir şekilde topraklandığından (veya çift kat yalıtıldığından) emin olun. Topraklama arızası
kesici priz kullanılması, iyi bir güvenlik önlemidir (bu pahalı olmayan cihaz, sürekli elektrik çarpmasını önler).
Evde kullanılan bazı elektrikli el aletleri kardiyak cihazın işleyişini etkileyebilir. Girişim olasılığını azaltmak için
aşağıdaki yönergeleri göz önünde bulundurun:
●
Elektrikli bahçe aletleri ve elektrikli el aletleri (fişli ve kablosuz) – Kardiyak cihazı bu tür aletlerden en az 15 cm
uzakta tutun.
●
Lehim tabancaları ve manyetik siliciler – Kardiyak cihazı bu aletlerden en az 30 cm uzakta tutun.
●
Benzinle çalışan aletler ve benzinle çalışan bahçe ekipmanları – Kardiyak cihazı ateşleme sisteminin
bileşenlerinden en az 30 cm uzakta tutun. Ayarlamalar yapmadan önce motoru kapatın.
●
Araba motoru tamiri – Herhangi bir ayarlama yapmadan önce araba motorlarını kapatın. Motor çalışıyorken
kardiyak cihazı ateşleme sisteminin bileşenlerinden en az 30 cm uzakta tutun.
●
Endüstriyel ekipman – İmplantasyon ameliyatının ardından iyileştikten sonra muhtemelen işe, okula ya da
günlük rutininize dönebileceksinizdir. Ancak, cihazın işleyişini etkileyebilen yüksek voltajlı ekipman, yüksek
elektrik akımı kaynakları, manyetik alanlar ya da diğer EMI kaynaklarını kullanacak ya da bunların yakınında
çalışacaksanız doktorunuza danışın. Aşağıdaki türden endüstriyel ekipmanları kullanmaktan ya da bunların
yakınında çalışmaktan kaçınmanız gerekebilir:
●
Çelik imalatında kullanılan elektrik fırınları
●
İndüksiyonlu ısıtma ekipmanı ve seramik fırınları gibi indüksiyonlu fırınlar
●
Yüzey taşlamada ve elektromanyetik vinçlerde kullanılan mıknatıslar gibi endüstriyel mıknatıslar veya büyük
mıknatıslar
●
Mobilya imalatında plastiğin ısıtılması ve tutkalın kurutulması için endüstride kullanılan dielektrik ısıtıcılar
●
Elektrik arkı ve direnç kaynağı ekipmanı
●
AM, FM, kısa dalgalı radyo ve TV istasyonlarının yayın antenleri
●
Mikrodalga vericileri. Mikrodalga fırınların kardiyak cihazları etkilemesinin olası olmadığını göz önünde
bulundurun.
●
Elektrik santralleri, büyük jeneratörler ve iletim hatları. Evlere ve iş yerlerine yönelik düşük voltajlı dağıtım
hatlarının kardiyak cihazları etkilemesinin olası olmadığını göz önünde bulundurun.
Radyo vericileri – Bir radyo vericisinin anteniyle kardiyak cihaz arasında güvenli bir mesafe belirlenmesi verici
gücü, frekans ve anten türü gibi birçok faktöre bağlıdır. Verici gücü yüksekse ya da anten kardiyak cihazdan uzağa
çevrilemiyorsa antenden daha da uzakta durmanız gerekebilir. Farklı türlerdeki radyo vericileri için aşağıdaki
yönergelere bakın:
●
Çift yönlü radyo vericileri (3 W’tan düşük) – Kardiyak cihazı antenden en az 15 cm uzakta tutun.
●
Taşınabilir vericiler (3 ile 15 W arasında) – Kardiyak cihazı antenden en az 30 cm uzakta tutun.
●
Ticari taşıtlara ve kamu taşıtlarına monte edilen vericiler (15 ile 30 W arasında) – Kardiyak cihazı antenden en
az 60 cm uzakta tutun.
●
Diğer vericiler (125 ile 250 W arasında) – Kardiyak cihazı antenden en az 2,75 m uzakta tutun.
250 W’ın üzerindeki elektrik iletim düzeyleri söz konusuysa daha fazla bilgi için bir Medtronic temsilcisiyle
iletişime geçin.
Güvenlik sistemleri – Güvenlik sistemlerinden geçerken aşağıdaki önlemlere uyun:
●
Örneğin bir mağaza veya kütüphanedeki elektronik hırsızlık önleme sistemleri ve radyo frekansıyla tanımlama
ekipmanı içeren kapılar ya da okuyucular gibi giriş-çıkış noktası kontrol sistemleri – Bu sistemler, kardiyak
cihazı etkilememelidir; ancak bir önlem olarak, bu tür sistemlerin yakınında oyalanmayın ya da bunlara
yaslanmayın. Bu sistemlerden normal hızda yürüyerek geçmeniz yeterlidir. Elektronik hırsızlık önleme
sisteminin ya da giriş-çıkış noktası kontrol sisteminin yakınındaysanız ve semptomlar yaşıyorsanız
ekipmandan vakit kaybetmeden uzaklaşın. Ekipmandan uzaklaştıktan sonra, kardiyak cihaz önceki çalışma
durumuna kaldığı yerden devam eder.
8
●
Havaalanı, mahkeme binası ve cezaevi güvenlik sistemleri – Güvenlik taramasının kısa sürdüğü göz önüne
alındığında, havaalanları, mahkeme binaları ve cezaevlerindeki metal dedektörlerinin (içinden geçilen kemerli
girişler ve elle tarama aletleri) ve tüm vücut görüntüleme tarayıcılarının (milimetrik dalgalı tarayıcılar ve üç
boyutlu görüntüleme tarayıcıları da denir) kardiyak cihazı etkileme olasılığı düşüktür. Bu güvenlik sistemlerine
denk geldiğinizde aşağıdaki yönergeleri izleyin:
– Her zaman kardiyak cihaz kimlik kartınızı yanınızda taşıyın. Kardiyak cihaz metal dedektörünü ya da
güvenlik sistemini tetiklerse kimlik kartınızı güvenlik görevlisine gösterin.
– Güvenlik taraması işleminden geçerken herhangi bir tarama ekipmanının etrafındaki metal yüzeylere
dokunmamak suretiyle, kardiyak cihazınızla geçici girişim oluşması riskini en aza indirin.
– İçinden geçilen kemerli bir girişte durmayın ya da oyalanmayın; kemerli girişten normal hızda yürüyerek
geçmeniz yeterlidir.
– Elle tarama aleti kullanılıyorsa güvenlik görevlisinden bu aleti kardiyak cihazınızın üzerinde tutmamasını ya
da ileri geri hareket ettirmemesini isteyin.
– Güvenlik taraması yöntemleri hakkında endişeleriniz varsa kardiyak cihaz kimlik kartınızı güvenlik
görevlisine gösterin, alternatif bir tarama talep edin ve daha sonra güvenlik görevlisinin talimatlarına uyun.
9
Medtronic, Inc.
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432
ABD
www.medtronic.com
+1 763 514 4000
Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili Temsilci
Medtronic B.V.
Earl Bakkenstraat 10
6422 PJ Heerlen
Hollanda
+31 45 566 8000
Avrupa/Orta Doğu/Afrika
Medtronic International Trading Sàrl
Route du Molliau 31
Case Postale 84
CH-1131 Tolochenaz
İsviçre
+41 21 802 7000
© Medtronic, Inc. 2014
M955782A018A
2014-02-06
*M955782A018*
Avustralya
Medtronic Australasia Pty Ltd
97 Waterloo Road
North Ryde, NSW 2113
Avustralya
Kanada
Medtronic of Canada Ltd
99 Hereford Street
Brampton, Ontario L6Y 0R3
Kanada
+1 905 460 3800
Teknik el kitapları
www.medtronic.com/manuals
Download

Tıbbi Prosedür ve EMI Önlemleri