DEVELİ SEYRANİ KAMPÜSÜNDE YAPILACAK SINAVLAR
Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar
KASIM 2014
07
Bölümler
Bahçe Bitkileri
08
09
10
BB 101 Bahçe
Bitkileri
Prof.Dr. Halit YETİŞİR
TBD 109 Kimya
Yrd.Doç.Dr. Halil
ŞAHAN
TBD 107 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Anfi
Anfi
Anfi
11
TBD101 Botanik
Prof. Dr O.GÜLŞEN
12
13
14
TBD 105
Matematik
Öğr.Gör. Zeynel
KUŞ
15
16
TBD 103 Zooloji
Doç.Dr. Ayşe
TOLUK
Anfi
Anfi
Anfi
Bitki Koruma
KİM 101 Kimya
Yrd.Doç.Dr. Ö. Edip
KUZUGÜDENLİ
FİZ 101 Fizik
Öğr.Gör. Dr.
Mehmet KIŞ
TRM111 Botanik
Doç.Dr. Doğan IŞIK
Anfi
Anfi
TB 107 Genel Kimya
Yrd.Doç.Dr. Ö. Edip
KUZUGÜDENLİ
TB 103 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
TB105 Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Semih
YILMAZ
Anfi
Anfi
KARABAĞ
Anfi
MAT 101 Temel
Matematik
Prof. Dr. Osman
MUCUK
BTM 113 Tarımsal
Eko
Yrd.Doç.Dr. Adem
GÜNEŞ
Anfi
TB101 Matematik1
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Anfi
Anfi
Biyosistem
Mühendisliği
BM 101 Meteoroloji
Doç. Dr. Ali Ünlükara
Anfi
15301700
Tarımsal
Biyoteknoloji
TBD 109 Zooloji
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
TBD 103 Kimya
Prof. Dr. İlhan Özer
İLHAN
TBD 101 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
TBD 107 Botanik
Prof. Dr. Sibel
SİLİCİ
Anfi
Anfi
Anfi
KARABAĞ
Anfi
TBD 105
Matematik
Prof. Dr. Osman
MUCUK
ENF 101 Temel
Bilgisayar Bilimleri
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Anfi
Anfi
Anfi
Tarla Bitkileri
GZM 101
Meteoroloji
Doç. Dr. Ali Ünlükara
TBD 105 Kimya
Prof. Dr. Uğur
ŞAHİN
TBD 103 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
TBD 101 Botanik
Doç. Dr. Mehmet
Yaşar DADANDI
Anfi
Anfi
Anfi
TBD109 Kimya
Doç.Dr. Ayşe BENK
TB 107 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
TBD 101 Botanik
Doç. Dr. Cem
VURAL
Anfi
Anfi
TBD 107
Matematik
Prof. Dr. Osman
MUCUK
BTM 113 Tarımsal
Ekoloji
Doç.Dr. Satı UZUN
Anfi
Zootekni
GZM101
Meteoroloji
Doç. Dr. Ali Ünlükara
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
TBD 105
Matematik
Prof. Dr. Osman
MUCUK
ENF101
Enformatik-1
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Anfi
Anfi
TBD 103 Zooloji
Doç. Dr. Ayşe
TOLUK
Anfi
Ziraat Fakültesi 2. sınıflar
KASIM 2014
07
Bölümler
08
YDM 201Mes. İngilizce
II
Prof. Dr. Osman GÜLŞEN
GZM 209 İstatistik
Yrd. Doç. Dr. Asiye
Yılmaz ADKINSON
2. kat 01-17 nolu sınıf
Anfi, 1. Kat 20
Bahçe Bitkileri
09
11
GZM 201 Tarım
Ekonomisi
Doç. Dr. Oğuzhan
TÜRKER
BB 201 Bahçe
Bitkileri Fizyolojisi
Prof. Dr. Halit
YETİŞİR
Anfi
BHM 213 Biyokimya
Yrd.Doç. Dr. Abdullah
ULAŞ
2. kat 22-21 nolu sınıf
GDM 211 Mikrobiyoloji
Yrd. Doç. Dr. Handan
ALTINOK
GDM 211 Gıda Bil.
veTekno.
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
YD 201 Mes. İngilizce
Prof. Dr. Ramazan
CANHİLAL
2. kat 01-17 nolu
sınıf
TMM 211 Tarım
Makineleri
Doç. Dr. C. SAĞLAM
2. kat 22 nolu sınıf
2. kat 22-21 nolu sınıf
Anfi
2. kat 22-21 nolu
sınıf
Bitki Koruma
Biyosistem Müh.
10
GZM 207 Bilgisayar
Destekli Çizim
Yrd. Doç. Dr. Selçuk Emre
GÖRKEM
GZM 209 Araştır
DenemeMetotlar
Yrd.Doç.Dr. Asiye
Yılmaz ADKINSON
GZM211 Genel Ekonomi
Doç.Dr. Oğuzhan TÜRKER
1. Kat 20,21
Anfi
GZM 211 Bitki Fiz. ve
Met.
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KAPLAN
TBT 201
Biyoteknolojiye Giriş
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
MI 201 Mesleki İngilizce I
Yrd.Doç.Dr. Kahraman
GÜRCAN
2. kat 01-17 nolu sınıf
2. kat 01-17 nolu sınıf
2. kat 22-21 nolu sınıf
12
13
GZM 211 Tarımsal
Yapılar ve Sulama
Doç. Dr. Sinan GERÇEK
2. kat 01-17 nolu sınıf
Anfi
Tarımsal
Biyoteknoloji
Anfi
GZM 207 Tarım
Ekonomisi
Doç.Dr. Oğuzhan TÜRKER
2. kat 01-17 nolu sınıf
2. kat 01-17-18 nolu
sınıf,
Tarla Bitkileri
16
GZM 207 Toprak
Bilgisi
Doç. Dr. Mustafa
BAŞARAN
BTM 211 Entomoloji
Prof. Dr. Ramazan
CANHİLAL
TRM 211 Tarla Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KAPLAN
TPM 211 Toprak
Bilgisi.
Doç. Dr. Mustafa
BAŞARAN
2. kat 01-17 nolu
sınıf
2. kat 22-21 nolu sınıf
2. kat 01-17 nolu sınıf
2. kat 22-21 nolu
sınıf
BM 201 Biyosistem
Mühendisliğinde
Enstrüman.
Öğr.Gör. Zeynel A. KUŞ
GZM 201 Bilgisayar
Programlama
Öğr.Gör. Yılmaz
DELİCE
GZM 205 Tarla Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KAPLAN
TB 201 Diferansiyel
Denklemler
Öğr.Gör. Zeynel
Abidin KUŞ
1. Kat 20,21
2. kat 22-21 nolu sınıf
GZM 209 Tarım
Makineleri
Doç. Dr. Cevdet
SAĞLAM
GZM 205 Zootekni
Yrd. Doç.Dr. Jale Metin
KIYICI
Yrd. Doç.Dr. İsmail
ÜLGER
2. kat 22-21 nolu
sınıf
GZM 201 CProgramlamaya
Giriş
Öğr. Gör. Yılmaz
DELİCE
MYD 201 Mesleki
Yabancı Dil-I
Prof. Dr. Halil
KIRNAK
GZM 203 Statik
Yrd.Doç.Dr. Selçuk
Emre GÖRKEM
2. kat 20-18 nolu
sınıf,
GZM 209 Gıda Bil. ve
Tek.
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
15
Anfi
ZTM 211 Hayvan
Yetiştirme
Yrd. Doç. Dr. Jale
METİN KIYICI
2. kat 01-17 nolu sınıf
1. Kat 20,21
0830-1000
14
GZM 205 Biyokimya
Yrd. Doç. Dr. Abdullah
ULAŞ
Anfi
GZM 207 Tarımsal
Yapılar ve Sulama
Doç. Dr. Zeki GÖKALP
2. kat 20-18 nolu
sınıf
GZM 203 Genetik
Yrd. Doç. Dr.
Kahraman GÜRCAN
2. kat 20-18 nolu sınıf
2. kat 01-17 nolu
sınıf
GZM 211 Peyzaj
Tasarımı ve Süs
Bitkileri
Pey. Mim. Emine
YORULMAZ
GZM 203 Genel
Mikrobiyoloji
Doç.Dr. Semih
YILMAZ
Anfi
GZM 205 Tarım
Alet ve Makineleri
Doç. Dr. Cevdet
SAĞLAM
TBD 201 Bitki
Biyokimyası
Yrd.Doç.Dr. Abdullah
ULAŞ
GZM 201 Hayvan
Yetiştirme
Yrd.Doç.Dr. Jale Metin
KIYICI
Anfi
Anfi
Anfi
GZM 205 Tarım
Makineleri
Doç. Dr. Cevdet
SAĞLAM
GZM 209 Genetik
Doç. Dr. M. Ulaş
ÇINAR
ZT 201Hayvan
Yetiştirme İlkeleri
Yrd.Doç.Dr. Jale Metin
KIYICI
YDM 201 Mesleki
Yabancı Dil
Yrd.Doç.Dr. İsmail
ÜLGER
GZM 207 Tarla Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KAPLAN
1. Kat 20,21
Anfi
1. Kat 20,21
Anfi
Anfi
Zootekni
VET 201 Evcil Hayvan
Anatomisi
Yrd. Doç. Dr. İsmail
ÜLGER
GZM 211
İstatistikYrd.Doç.Dr.
Asiye Yılmaz
ADKINSON
Anfi
1. Kat 21, 22nolu
sınıflar
GZM 201 Tarım
Ekonomisi
Doç.Dr.Oğuzhan TÜRKER
2. kat 22-21 nolu sınıf
Anfi
Anfi
GZM 203 Genel
MikrobiyolojiDoç.
Dr. Semih YILMAZ
1. Kat 20,21
Ziraat Fakültesi 2. sınıflar
KASIM 2014
Bölümler
1300-1430
Zootekni
07
08
09
10
11
12
13
GZM213 Laboratuar ve
Analiz
Teknikleri
Yrd. Doç. Dr. İsmail
ÜLGER
TBT 201
Biyoteknolojiye
Giriş
Doç. Dr. M. Ulaş
ÇINAR
1. Kat 20,21
1. Kat 20,21
14
15
16
Ziraat Fakültesi 3.sınıflar
KASIM 2014
07
Bölümler
Bahçe Bitkileri
08
BB 305 Genel
Meyvecilik
Doç. Dr. K.
Uğurtan Yılmaz
09
BB 303 Genel Sebzecilik
Prof. Dr. Osman GÜLŞEN
10
11
12
BB 307 Örtüaltı
Sebzeciliği
Prof. Dr. Halit Yetişir
13
14
15
16
BB 319 Üzümsü
Meyveler
Doç. Dr. K. Uğurtan
YILMAZ
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
YD 301 M. İngilizce
Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL
BTM 319 Viroloji
Doç. Dr. Doğan IŞIK
Anfi
Anfi, 1. Kat 21
BTM 321 Nematoloji
Prof. Dr. Ramazan
CANHİLAL
BTM 315 Bakteriyoloji
Yrd. Doç. Dr. H.
ALTINOK
Anfi,1. Kat 21
Anfi
BTM 317 Böcek
Morfolojisi ve
Anatomisi
Yrd. Doç. Dr. M.
Alper ALTINOK
Bitki Koruma
MYD 301 Mesleki
Yabancı Dil
Prof. Dr. Halil
KIRNAK
Biyosistemmüh.
BM 303 Makine Elemanları
Öğr. Gör. Z Abidin KUŞ
2. kat 22nolu sınıf
GZM 301
Akışkanlar
Mekaniği
Doç. Dr. Ali
ÜNLÜKARA
BM 301 Sulama
Mühendisliği
Doç. Dr. Ali ÜNLÜKARA
2. kat 01 nolu sınıf
2. kat 22nolu sınıf
Anfi
00
2. kat 22nolu sınıf
30
10 -11
Tarımsal
Biyoteknoloji
Tarla Bitkileri
TBT315 Enzimoloji
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
TBT 305 Proteomik
Doç.Dr. Semih YILMAZ
Anfi
2. kat 22nolu sınıf
TBT 303 Mikrobiyel
Genetik
Doç.Dr. Semih YILMAZ
TBT 309 Doku
Kültürü
Doç.Dr. Satı UZUN
2. kat 01 nolu sınıf
2. kat 01-22nolu
sınıf
TAB 311 Genel Bitki
Doku Kül. Te
Doç. Dr. Satı UZUN
MI 301 Mesleki
İngilizce III
Yrd.Doç.Dr. Kahraman
GÜRCAN
2. kat 01
TAB 301 Buğdaygil
Yem Bitkileri
Yrd. Doç. Dr. Mahmut
KAPLAN
TAB 303 Nişasta ve
Şeker Bitkileri
Prof. Dr. Mehmet
ARSLAN
TAB 305 Serin İklim
Tahılları
Doç. Dr. Sancar
BULUT
2. kat 01-22nolu sınıf
2. kat 01-22nolu sınıf
ZT 311 Anatomi ve
Fizyoloji
Doç. Dr. Ayhan
DÜZLER
ZT 305 Araştırma
Deneme Metotları
Yrd.Doç.Dr. Asiye
Yılmaz ADKINSON
YDM 301 Mesleki
Yabancı Dil
Yrd. Doç. Dr. İsmail
ÜLGER
1. Kat 21, 22 nolu
sınıflar
1. Kat 21, 22 nolu
sınıflar
2. kat 01 nolu sınıf
2. kat 20-18 nolu sınıf
Zootekni
ZT 301Çiftlik
Hayvanları
Ekolojisi
Yrd.Doç.Dr. Jale
METİN KIYICI
Anfi
ZT 307 Kanatlı Hayvan
Yetiştirme
Doç. Dr. Yusuf KONCA
1. Kat 21, 22 nolu sınıflar
TAB 313 Yem Kül.
Gen Esasl
Yrd. Doç. Dr.
Mahmut KAPLAN
Anfi
Anfi
ZT 303 Hayvan
Besleme Biyokimyası
Doç. Dr. Yusuf KONCA
2. kat 01 nolu sınıf
Ziraat Fakültesi 3.sınıflar
KASIM 2014
07
Bölümler
08
09
10
11
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
12
13
15
16
BB 301 Genel
Bağcılık
Doç. Dr. Aydın
Uzun
2. kat 22-01nolu
sınıf
2. kat 22-01 nolu
sınıf
BTS 319 Akaroloji
Yrd. Doç. Dr. M.
Alper ALTINOK
BTS 321 Kentsel
Entomo
Yrd. Doç. Dr. M.
Alper ALTINOK
2. kat 22-21 nolu
sınıf
13001430
14
BB 325 Bahçe Bit.
Biyot. Uygul.
Prof. Dr. Osman
GÜLŞEN
2. kat 22-21 nolu
sınıf
Biyosistem
Mühendisliği
Tarımsal
Biyoteknoloji
TBT 301 Moleküler
Biyoloji
Yrd.Doç.Dr. K.
Gürcan
Anfi
Tarla Bitkileri
YDM 301 Mesleki
Yabancı Dil-1
Prof. Dr. Mehmet
ARSLAN
TAB 309 Bitki Gen
Kaynakları
Doç. Dr. Sancar
BULUT
TAB 307 Tarla
Tarımı
Doç. Dr. Sancar
BULUT
2. kat 01-22nolu
sınıf
Anfi
Anfi
Zootekni
ZT 309 Hayvan
Hastalıkları ve
Sağlık Koruma
Doç.Dr. Ali Cesur
ONMAZ
Anfi
Ziraat Fakültesi 4.sınıflar
KASIM 2014
07
Bölümler
Bahçe Bitkileri
Bitki Koruma
08
BB 405 Kışlık
Sebzeler
Prof. Dr. Osman
GÜLŞEN
Arş. Gör. A.
DALDA
ŞEKERCİ
Anfi
BTS 415 Mantar
Yet. Bitki Koruma
Sorun.
Yrd. Doç. Dr.
Handan ALTINOK
09
BB441 Bahçe
Bitkileri
Hastalıkları
Doç. Dr. Doğan IŞIK
10
BB 403 Ilıman İklim
Meyve. II
Doç. Dr. Aydın UZUN
11
12
13
BB 401 Turunçgiller
Doç. Dr. Aydın UZUN
BB 407 Süs Bitkileri
Prof. Dr. Osman GÜLŞEN
Anfi
Anfi
14
Anfi
BTM 415 Bahçe
Bitkileri
Fungal Hastalık
Yrd. Doç. Dr. Handan
ALTINOK
BTS 411 Organik
Tarım Bitki Koruma
Doç. Dr. Doğan IŞIK
BTS 413 Endüstri
Bitkileri Zararlıları
Yrd. Doç. Dr. M.
Alper ALTINOK
BTM 417 Yabancı
Otlarla Mücadele
Doç. Dr. Doğan IŞIK
BTM 411 Tahıl Baklagil
Yem Bitkileri Zararlıları
Yrd. Doç. Dr. M. Alper
ALTINOK
Anfi
Anfi
Biyosistem
Mühendisliği
Anfi
BM 427 Açık Kanal
Hidroliği
Prof. Dr. Halil KIRNAK
BM 437 Sulama
Suyu
Kalitesi ve Tuzluluk
Doç. Dr. Ali
ÜNLÜKARA
BM 431 Sulama
İşletme ve
Yönetimi
Doç. Dr. Sinan
GERÇEK
Anfi
BM 401 Su Çıkarma
Makineleri
Doç. Dr. Cevdet
SAĞLAM
BM 421 Hassas Tarım
Öğr. Gör. Zeynel Abidin KUŞ
BM 423 Ekim Bakım ve
Gübreleme Makineleri
Doç. Dr. Cevdet
SAĞLAM
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Tarımsal
Biyoteknoloji
MYD 401 Mes. Yabancı
Dil
Prof. Dr. Halil KIRNAK
Anfi
Anfi
15301700
16
Anfi
Anfi
Anfi
BM 403 Tarımsal
Yapılar
Doç. Dr. Zeki
GÖKALP
15
TBT 405 Biyoteknoloji
Biyogüvenlik
ve Etik
Prof. Dr. Mehmet
ARSLAN
TBT 401 Kromotoğrafik
Teknikler
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
Anfi
TBT 411 Endüstriyel
Biyoteknoloji
Doç. Dr. Semih
YILMAZ
TBT 413 Bit.
Abiyotik Stres
Koşul. Dayan. Mek.
Prof. Dr. Mehmet
ARSLAN
TBT 403 Biyoinformatik
Yrd. Doç Dr. Kahraman
GÜRCAN
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
TAB 405 Çayır ve Mera
Amenajmanı
Yrd.Doç.Dr. Mahmut
KAPLAN
Tarla Bitkileri
TAB 419 Bitki
Biyoteknolojisi
Doç.Dr. Satı UZUN
TAB 417 Tohumluk
Testleri
Yrd.Doç.Dr. Mahmut
KAPLAN
Anfi
TAB 401 Bitki Islahı
Doç.Dr. Satı UZUN
TAB 411 Ekim Nöbeti
Sistemleri
Doç.Dr. Sancar BULUT
TAB 407 Organik ve
Sürdür Tarım
Doç.Dr. Sancar BULUT
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
Zootekni
ZT 403 Hayvan
Islahı
Yrd. Doç. Dr. Asiye
Yılmaz ADKINSON
Anfi
ZT 401 Büyükbaş
Hayvan Yetiştiriciliği
Yrd. Doç. Dr. Jale Metin
KIYICI
ZT 405 Hayvan
Davranışları ve Refahı
Yrd. Doç. Dr. Jale Metin
KIYICI
Anfi
Anfi
Anfi
Anfi
ZT 407 Alter.
Hay.Üretim
Teknikeri
Doç. Dr. M. Ulaş
ÇINAR
ZT 413 Hayvancılıkta
Biyoteknoloji
Doç. Dr. M. Ulaş
ÇINAR
Anfi
ZT 409 Kanatlı Hayvan
Besleme
Doç. Dr. Yusuf KONCA
Anfi
Anfi
Anfi
TAB 403 Yağ Bitkileri
Prof. Dr. Mehmet
ARSLAN
MERKEZ KAMPÜSTE YAPILACAK SINAVLAR
Ziraat Fakültesi 1. Sınıflar
KASIM 2014
Bölümler
Bahçe Bitkileri
08
BB 101 Bahçe
Bitkileri
Prof.Dr. Halit YETİŞİR
TBD 109 Kimya
Yrd.Doç.Dr. Halil
ŞAHAN
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu
derslik
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu
derslik
KİM 101 Kimya
Yrd.Doç.Dr. Ö. Edip
KUZUGÜDENLİ
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
Bitki Koruma
Biyosistem
Mühendisliği
15301700
Tarımsal
Biyoteknoloji
BM 101 Meteoroloji
Doç. Dr. Ali Ünlükara
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TBD 109 Zooloji
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
Hukuk Fak. Derslik
1. Kat 207 (Hukuk4)
nolu derslik
Tarla Bitkileri
GZM 101
Meteoroloji
Doç. Dr. Ali Ünlükara
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
Zootekni
GZM101
Meteoroloji
Doç. Dr. Ali Ünlükara
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
09
10
11
TBD 107 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu
derslik
TBD101 Botanik
Prof. Dr O.GÜLŞEN
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu
derslik
TBD 105 Matematik
Öğr.Gör. Zeynel KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TBD 103 Zooloji
Doç.Dr. Ayşe
TOLUK
FİZ 101 Fizik
Öğr.Gör. Dr.
Mehmet KIŞ
TRM111 Botanik
Doç.Dr. Doğan IŞIK
MAT 101 Temel
Matematik
Prof. Dr. Osman
MUCUK
BTM 113 Tarımsal
Eko
Yrd.Doç.Dr. Adem
GÜNEŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TB 107 Genel Kimya
Yrd.Doç.Dr. Ö. Edip
KUZUGÜDENLİ
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TBD 103 Kimya
Prof. Dr. İlhan Özer
İLHAN
TB 103 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TBD 101 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Hukuk Fak. Derslik
1. Kat 207 (Hukuk4)
nolu derslik
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TBD 105 Kimya
Prof. Dr. Uğur
ŞAHİN
Arş. Gör. A.
DALDA ŞEKERCİ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TBD109 Kimya
Doç.Dr. Ayşe BENK
Arş. Gör. A.
DALDA ŞEKERCİ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TB105 Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Semih
YILMAZ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
12
13
15
16
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu derslik
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TB101 Matematik-1
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TBD 107 Botanik
Prof. Dr. Sibel
SİLİCİ
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TBD 105 Matematik
Prof. Dr. Osman
MUCUK
TBD 103 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TBD 101 Botanik
Doç. Dr. Mehmet
Yaşar DADANDI
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TBD 107 Matematik
Prof. Dr. Osman
MUCUK
TB 107 Fizik
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu
derslik
TBD 101 Botanik
Doç. Dr. Cem
VURAL
TBD 105 Matematik
Prof. Dr. Osman
MUCUK
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
14
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
ENF 101 Temel
Bilgisayar Bilimleri
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Arş. Gör. A. SAY
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
BTM 113 Tarımsal
Ekoloji
Doç.Dr. Satı UZUN
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
ENF101
Enformatik-1
Öğr.Gör.Dr.
Mehmet KIŞ
Arş. Gör. A. SAY
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TBD 103 Zooloji
Doç. Dr. Ayşe
TOLUK
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
Ziraat Fakültesi 4.sınıflar
KASIM 2014
Bölümler
Bahçe
Bitkileri
07
08
BB 405 Kışlık Sebzeler
Prof. Dr. Osman GÜLŞEN
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105 (Hukuk3)
nolu derslik
Bitki Koruma
Biyosistem
Mühendisliği
15301700
BTS 415 Mantar Yet. Bitki
Koruma Sorun.
Yrd. Doç. Dr. Handan
ALTINOK
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
BM 403 Tarımsal Yapılar
Doç. Dr. Zeki GÖKALP
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
Tarımsal
Biyoteknoloji
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu derslik
10
BB 403 Ilıman İklim
Meyve. II
Doç. Dr. Aydın UZUN
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105 (Hukuk3)
nolu derslik
BTS 411 Organik
Tarım Bitki Koruma
Doç. Dr. Doğan IŞIK
Hukuk Fak. Derslik
1. Kat 207 (Hukuk4)
nolu derslik
TAB 405 Çayır ve Mera
Amenajmanı
Yrd.Doç.Dr. Mahmut
KAPLAN
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
ZT 403 Hayvan Islahı
Yrd. Doç. Dr. Asiye Yılmaz
ADKINSON
Hukuk Fak. Derslik
1. Kat 207 (Hukuk4) nolu
derslik
ZT 401 Büyükbaş
Hayvan Yetiştiriciliği
Yrd. Doç. Dr. Jale Metin
KIYICI
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
11
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
BM 437 Sulama Suyu
Kalitesi ve Tuzluluk
Doç. Dr. Ali
ÜNLÜKARA
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TAB 419 Bitki
Biyoteknolojisi
Doç.Dr. Satı UZUN
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
ZT 405 Hayvan
Davranışları ve Refahı
Yrd. Doç. Dr. Jale Metin
KIYICI
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105 (Hukuk3)
nolu derslik
13
14
BTM 411 Tahıl Baklagil
Yem Bitkileri Zararlıları
Yrd. Doç. Dr. M. Alper
ALTINOK
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
BM 401 Su Çıkarma
Makineleri
Doç. Dr. Cevdet
SAĞLAM
Arş. Gör. S. KARABAĞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TBT 411 Endüstriyel
Biyoteknoloji
Doç. Dr. Semih YILMAZ
Hukuk Fak. Derslik
1. Kat 207 (Hukuk4) nolu
derslik
TBT 413 Bit. Abiyotik
Stres
Koşul. Dayan. Mek.
Prof. Dr. Mehmet
ARSLAN
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu derslik
TAB 417 Tohumluk Testleri
Yrd.Doç.Dr. Mahmut
KAPLAN
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TAB 401 Bitki Islahı
Doç.Dr. Satı UZUN
Arş. Gör. S. KARABAĞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
ZT 407 Alter. Hay.Üretim
Teknikeri
Doç. Dr. M. Ulaş ÇINAR
Hukuk Fak. Derslik
1. Kat 207 (Hukuk4) nolu
derslik
ZT 413 Hayvancılıkta
Biyoteknoloji
Doç. Dr. M. Ulaş ÇINAR
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Derslik
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu derslik
16
BB 407 Süs Bitkileri
Prof. Dr. Osman
GÜLŞEN
Zemin Kat 105
(Hukuk3) nolu
derslik
BTM 417 Yabancı
Otlarla Mücadele
Doç. Dr. Doğan IŞIK
BM 431 Sulama İşletme ve
Yönetimi
Doç. Dr. Sinan GERÇEK
Hukuk Fak. Derslik
Zemin Kat 105 (Hukuk3)
nolu derslik
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TBT 401 Kromotoğrafik
Teknikler
Prof. Dr. Sibel SİLİCİ
12
BB 401 Turunçgiller
Doç. Dr. Aydın UZUN
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
BTS 413 Endüstri Bitkileri
Zararlıları
Yrd. Doç. Dr. M. Alper
ALTINOK
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
TBT 405
BiyoteknolojiBiyogüve
nlik
ve Etik
Prof. Dr. Mehmet
ARSLAN
Tarla Bitkileri
Zootekni
BTM 415 Bahçe
Bitkileri
Fungal Hastalık
Yrd. Doç. Dr. Handan
ALTINOK
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
BM 427 Açık Kanal
Hidroliği
Prof. Dr. Halil KIRNAK
09
BB441 Bahçe Bitkileri
Hastalıkları
Doç. Dr. Doğan IŞIK
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
BM 421 Hassas
Tarım
Öğr. Gör. Zeynel
Abidin KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
BM 423 Ekim
Bakım ve
Gübreleme
Makineleri
Doç. Dr. Cevdet
SAĞLAM
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
010 nolu derslik
MYD 401 Mes. Yabancı
Dil
Prof. Dr. Halil KIRNAK
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Zemin Kat 105 (Hukuk3)
nolu derslik
TBT 403 Biyoinformatik
Yrd. Doç Dr. Kahraman
GÜRCAN
Öğr. Gör. Zeynel KUŞ
Zemin Kat 105 (Hukuk3)
nolu derslik
TAB 411 Ekim
Nöbeti Sistemleri
Doç.Dr. Sancar
BULUT
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TAB 407 Organik
ve Sürdür Tarım
Doç.Dr. Sancar
BULUT
Öğr. Gör. Zeynel
KUŞ
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
TAB 403 Yağ Bitkileri
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
ZT 409 Kanatlı Hayvan
Besleme
Doç. Dr. Yusuf KONCA
Hukuk Fak. Derslik
Bodrum Kat
005 nolu derslik
Download

develi seyrani kampüsünde yapılacak sınavlar