MİGREN HASTALIĞININ PATOGENEZİNDE
OKSİDATİF STRES, DAMAR FİZYOPATOLOJİSİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER VE İNFLAMASYONUN ROLÜNÜN ARAŞTIRILMASI
Eray Metin Guler1, Hayriye Gul Polat2, Ulker Anadol Kelleci2, A. Destina Yalcin2, A.Suha Yalcin1
1 Marmara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, İstanbul, Türkiye;
[email protected]
Genel Bilgiler
Uluslararası Baş Ağrısı Derneği (IHS)’nin yapmış olduğu
sınıflandırmaya göre primer (birincil) baş ağrıları arasında
gösterilen migren genel olarak, nörojenik inflamasyon,
kranial kan damarlarının kontraktil disfonksiyonları ve
serebral korteksden başlayıp yayılım gösteren depresyon
mekanizmalarının rol oynadığı nörovasküler bir bozukluk
olarak
tanımlanmıştır.
Çeşitli
çalışmalarda;
nöroinflamatuvar durumlar, sitokinler, bazı nöropeptitler ve
vazomotor değişiklikler migren patogenezinden sorumlu
tutulmuştur
Çalışmamızda migren tanısı konmuş hastalar ile sağlıklı
kontrol
grubu
arasında
oksidatif
stres,
damar
fizyopatolojisi ve inflamasyon belirteçleri açısından bir
fark olup olmadığının araştırıldı.
Deney Dizaynı ve Materyal
DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER
Kontrol
Hasta
Yaş Ortalaması ± SD
37.85 ± 7.97
38.11 ± 8.39
Yaş Aralığı
18 - 49
18 - 49
Cinsiyet
25 K – 2 E
25 K – 2 E
Çalışmamızda 27 migren tanısı konmuş hasta ile 27 tane
sağlıklı gönüllülerden alınan kan ve idrar örneklerinde;
Oksidatif
hasar
parametreleri,
antioksidan
kapasite
parametreleri, inflamasyon ve damar fizyopatolojisi markırları
ölçüldü.
Oksidatif Stres Parametreleri
Spektrofotometrik
Antioksidan Parametreleri
Spektrofotometrik
İnflamasyon Parametreleri
ELİSA, Rutin Analiz
Damar Patofizyoloji Parametreleri
Spektrofotometrik, Rutin
Sonuçlar
ERİTROSİT ANTİOKSİDANLARI
Ortalama ± SD
Glutatyon
(μmol/gHb)
Glutatyon S Transferaz
(nmol product/ml)
Glutatyon Peroksidaz
(U/gHb)
Glutatyon Redüktaz
(U/gHb)
Süperoksit Dismutaz
(U/gHb)
Katalaz
Kontrol
Hasta
P Değeri
6.84 ± 0.39
4.75 ± 0.44
0.0001
47.59 ± 6.52
22.80 ± 5.03
0.0001
153.07 ± 10.53
42.93 ± 10.48
0.0001
6.43 ± 1.37
2.81 ± 0.98
0.0001
2016.98 ± 480.94
1172.37 ± 186.92
0.0001
827.26 ± 113,30
(U/gHb)
PLAZMA ANTİOKSİDANLARI
308.11 ± 51.34
0.0001
Ortalama ± SD
Albumin
Damarsal
Faktörler
(g/dl)
Ürik Asit
(mg/dl)
Bilirubin
İnflamasyon
(mg/dl)
Oksidatif Stres
Ortalama ± SD
Fibrinojen
Trombosit
(K/μl)
İNFLAMASYON PARAMETRELERİ
IL 1 
(pg/ml)
IL 6
(pg/ml)
IL 10
(pg/ml)
TNF α
(pg/ml)
HsCRP
(mg/dl)
Ferritin
(ng/ml)
Adenozin Deaminaz
(U/gHb)
Kontrol
Hasta
P Değeri
15.28 ± 2.55
19.35 ± 3.90
0.0001
4.69 ± 1.03
24.29 ± 3.17
87.11 ± 8.01
0.77 ± 0.03
82.30 ± 7.70
0.99 ± 0.07
18.58 ± 3.00
29.89 ± 4.02
186.15 ± 12.81
0.22 ± 0.07
25.60 ± 3.74
1.84 ± 0.15
Damarsal
Faktörler
4.18 ± 0.42
4.15 ± 0.30
0.766
3.53 ± 0.85
4.24 ± 0.79
0.0003
0.31 ± 0.10
0.49 ± 0.19
0.0001
Kontrol
Hasta
P Değeri
233.59 ± 8.86
305.30 ± 33.02
0.0001
186.52 ± 8.65
274.37 ± 29.07
0.0001
Ortalama ± SD
Protein Oksidasyonu
(nmol/mg protein)
İnflamasyon
Plazma Lipit Peroksidasyonu
(nmol/ml)
0.0001
0.0001
P Değeri
OKSİDATİF HASAR PARAMETRELERİ
0.0001
0.0001
Hastalık
DAMAR PATOFİZYOLOJİ PARAMETRELERİ
(mg/dl)
Ortalama ± SD
Kontrol
Oksidatif
Stres
0.0001
0.0001
Eritrosit Lipit Peroksidasyonu
(nmol MDA/gHb)
İdrar Lipit Peroksidasyonu
(nmol/ml)
Oksantest
(İdrar Lipit Peroksidasyonu)
(nmol/ml)
Kontrol
Hasta
P Değeri
67.42 ± 8.18
112.89 ± 7.68
0.0001
0.19 ± 0.09
0.69 ± 0.15
0.0001
178.97 ± 46.55
328.08 ± 42.05
0.0001
0.20 ± 0.06
1.72 ± 0.28
0.0001
0.26 ± 0.11
1.46 ± 0.33
0.0001
Sonuç:
Migren hastalarında oksidatif stres, damar fizyopatolojisi ve inflamasyon belirteçleri birlikte değerlendirildiğinde, hastalardaki baskılanan ve azalan antioksidan
düzeylerinin oksidatif stresi arttırdığı ve dolayısıyla inflamasyon ve damar fizyopatolojisi değişikliklerine neden olduğu sonucuna varıldı.
Referanslar:
Vanmolkot F. H., de Hoon J. H.: Increased C-reactive protein in young adult patients with migraine, Cephalalgia 2007; 27: 843–846..
Olesen J.: Are headache disorders caused by neurobiological mechanisms?, Curr Opin Neurol 2006; 19: 277-280.
Shukla R., Barthwal M. K, Srivastava N et al.: Blood nitrite levels in patients with migraine during headache-free period, Headache 2001; 41: 475-481.
Munno I., Marinaro M., Bassi A.: Immunological aspects in migraine: increase of IL-10 plasma levels during attack, Headache 2001; 41: 764-767.
Download

migren hastalığının patogenezinde oksidatif stres, damar