DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
cilt XIII, sayı 1, 2011/1
ULUSAL HAKEMLİ DERGİ
CİLT: XIII, SAYI: 1
2011/1
DİYARBAKIR / 2011
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
DÜİFD
ISSN: 1303-5231
2011/1, Cilt: XIII, Sayı: 1
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Adına Sahibi: Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
Editör Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. İsmail AYDIN
Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
Yayın Kurulu
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
Prof. Dr. H. Musa BAĞCI
Prof. Dr. Yener ÖZTÜRK
Doç. Dr. Nazım HASIRCI
Doç. Dr. Metin YİĞİT
Yrd. Doç. Dr. Aydın TAŞ
Yrd. Doç. Dr. Celal ÇAYIR
Yrd. Doç. Dr. M. Sait MERMUTLU
Yrd. Doç. Dr. Oktay BOZAN
Yrd. Doç. Dr. Necmi DERİN
Yrd. Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜCE
Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ
Yrd. Doç. Dr. Nihat TOSUN
Mizanpaj & Tasarım
Yrd. Doç. Dr. Ali BUDAK
Kapak
Abdullah ERDOĞAN
Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları No: 26
ISSN 1303-5231
BAHAR-2011
Basım Yeri ve İletişim
Diyarbakır / tel: 0 412 248 80 27
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
YAYIN DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Abdurrahman ACAR
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdurrahman KURT
(Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Abdulkerim ÜNALAN
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Asım YAPICI
(Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Beşir GÖZÜBENLİ
(Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Cemal TOSUN
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Hacı Musa BAĞCI
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Hüseyin ELMALI
(Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU
(Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin BOZAN
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhittin AKGÜL
(Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
(Ankara Üniversitesi)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ
Cilt: XIII, Sayı: 1 HAKEMLERİ
Prof. Dr. Adem APAK
(Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Habil ŞENTÜRK
(Süleyman Demirel Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK
(Çukurova Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ
(Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. İskender OYMAK
(Fırat Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail KÖKSAL
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Prof. Dr. Metin BOZAN
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurettin TURGAY
(Dicle Üniversitesi)
Prof. Dr. Osman GÜNER
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Sönmez KUTLU
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Şaban Ali DÜZGÜN
(Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Yener ÖZTÜRK
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Adem KORUKÇU
(Hitit Üniversitesi)
Doç. Dr. Ali AKAY
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Behçet ORAL
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Cengiz BATUK
(Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail AYDIN
(Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Kadir PAKSOY
(Harran Üniversitesi)
Doç. Dr. Metin YİĞİT
(Dicle Üniversitesi)
Doç.Dr. Süleyman AKYÜREK
(Erciyes Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Abdulvahid SEZEN
(Dicle Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Ahmet GÜNEŞ
(Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
(Dicle Üniversitesi)
Yayın ve Yazım İlkeleri dergimizin sonunda yer almaktadır.
İÇİNDEK İLER / CONTENT S
Yrd. Doç. Dr. Celal ÇAYIR & Yrd. Doç. Dr. Özer ÇETİN
Din ve Şiddet Üzerine Psikolojik Bir Yaklaşım .....................................1-34
A Psychological Approach on Religion and Violence
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YÜCE
Allah-Âlem-İnsan İlişkisi Bağlamında Nübüvvet Meselesi .............35-60
Matter of Prophethood in the Context of God-Universe-Human
Relationship
Yrd. Doç. Dr. Hayreddin KIZIL
Düalizm ve Antik Ari Kültürü ................................................................61-92
Dualism and Ancient Arian Culture
Yrd. Doç. Dr. Orhan ATEŞ
İbâzî Edebiyatı (Ebu’l-Kasım Berrâdî ve “er-Risale fî Ba’dı Kütübi’lİbâziye” Örneği) .......................................................................................93-122
Ibadi/Ibadiyyah Literature (Example of Ebu'l-Kasım Berrâdî and Risale fi
Ba'di Kutubi'l Ibâziye)
Yrd. Doç. Dr. Hasan YENİBAŞ
Peygamberimizin Davranışlarının Ahlakî Temelleri .....................123-142
The Moral Bases of Our Prophet's Behaviors
Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin
Öğrenme Stilleri ile Bazı Değişkenler Arasındaki İlişkinin
Araştırılması ...........................................................................................143-168
Investigation of the Relationships Between the Learning Styles of
Department of Primary Culture of Religion and Ethics Education
Students and Some Variables
Yrd. Doç. Dr. Hikmet KOÇYİĞİT
Tefsirin İşlevi .........................................................................................169-204
Function of Exegesis
Yrd. Doç. Dr. Celal ÇAYIR & Yrd. Doç. Dr. Mücahit ARPACI
Üniversite Öğrencilerinin Dini Başaçıkma Tutumları Üzerine Bir
Araştırma (Dicle Üniversitesi Örneği) ..............................................205-246
A Research on the Religious Coping Attitudes of University Students
(The Example of Dicle University)
ÇEVİRİLER
Mohamad Zaidin MOHAMAD (Çev.: Mehmet Emin YURT)
Kur’ân Perspektifinden Medeniyetin Yükselmesinin ve Çökmesinin
Faktörleri ................................................................................................247-270
Factors of the Rise and Fall of Human Civilization Based on the
Perspective of al-Quran
Nikolaus A. SIEGFRIED (Çev.: Yrd. Doç. Dr. Muhammed Tayyib KILIÇ)
İslam Hukuk Düşüncesinde Kâğıt Para Kavramı ..........................271-294
Concepts of Paper Money in Islamic Legal Thought
Download

2011-1 giriş ve içindekiler