+þ *Ì&$1Ť+Ť,ÌĒ1Ē-+$1Ť
Haziran 2014 Fiyat Listesi
2HFL@Ì $KDJSQHJÌ [email protected]@JÌ 3İQJHXDÌ [email protected]Ì RDJSīQİMDÌ @CťLÌ @SSťœťLťYC@Ì XťKÌ
SİÌ .[email protected]Ì RHFNQS@Ì İQDSHLHXKDÌ [email protected]@CťœťLťYÌ ATÌ XNKBTKTJS@Ì ATFİMÌ Ì
[email protected]ÌÌXťKC@ÌĜNJÌƑDXÌCDœHƑSHÌ&DQHXDÌCīMİOÌ[email protected][email protected]ÌRHFNQS@Ì
İQDSHLHXKDÌ [email protected]@CťœťLťYÌ XDQHMÌ ĜNJÌ HKDQHRHMCDÌ NKCTœTLTYTÌ XDMHÌ İQİMKDQHLHYÌ UDÌ GDQÌ
FDĜDMÌFİMÌFDQĜDJKDƑSHQCHœHLHYÌXDMHÌOQNIDKDQKDÌDKDJSQHœHMÌ[email protected]ÌAİSİMÌ@[email protected]@QC@Ì
[email protected]Ì[email protected]@SSťœťLťYťÌ[email protected]@CťJÌ$UDSÌÌXťKC@ÌĜNJÌƑDXÌCDœHƑSHÌ[email protected]ÌUDÌFİUDMKHœDÌ
UDQCHœHLHYÌīMDLÌCťƑťMC@
HĜHMCDJHKDQ
02
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
10
&ÌCDUQDÌ*DRHBHKDQHÌ [email protected]@Qť
13 [email protected]@JÌ JťLÌ [email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
14
ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌ[email protected]
16 [email protected]@XÌ3HOÌ[email protected]Ì8İJÌ XťQťBťRťÌ5DÌ-'Ì[email protected]@Q
18 Otomatik Sigortalar
24 ,NCİKDQÌ[email protected]Ì3HOHÌĒQİMKDQ
25 2HKHMCHQHJÌ[email protected]Ì[email protected]@Q
26 [email protected]@JÌ JťLÌ*NQTL@Ì[email protected]
28 AG Kontaktörleri&Termik Röleler
34 ,NSNQÌ*NQTL@Ì[email protected]
35 ,[email protected]ÌŤĜHMÌ*TSTKTÌ8NKUDQHBHKDQ
36 [email protected]Ì[email protected]
37
&Ì JťLÌ[email protected]@SīQKDQH
42 čKĜİÌ KDSKDQH
43
[email protected]Ì&DQHKHLÌ[email protected]@RXNMÌĒQİMKDQH
46 Kalite Belgeleri
!KTDONVDQÌ2DQHRHÌÌ*TSTOKTÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ[email protected]@QSÌ*NQTL@
3HOÌ*NCT
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
C160
K160
K250
K400
K630
M250
M400
M630
M800
6
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
JťLťÌ(QÌ ,@MXDSHJÌ [email protected]Ì *DRLDÌ[email protected]Ì(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
JťLťÌ(LÌ J Adedi
Koli
Adedi
[email protected]Ì*NCT
!HQHLÌ[email protected]̨
16
10-16
500
25
1
8
3C160016
198,00
20
16-20
500
25
1
8
3C160020
198,00
25
20-25
500
25
1
8
3C160025
198,00
32
25-32
500
25
1
8
3C160032
198,00
40
32-40
500
25
1
8
3C160040
198,00
50
40-50
500
25
1
8
3C160050
198,00
63
50-63
630
25
1
8
3C160063
198,00
80
63-80
800
25
1
8
3C160080
198,00
100
80-100
1000
25
1
8
3C160100
198,00
125
100-125
1250
25
1
8
3C160125
220,00
160
125-160
1600
25
1
8
3C160160
240,00
25
20-25
600
36
1
8
3K160025
255,00
32
25-32
600
36
1
8
3K160032
255,00
40
32-40
600
36
1
8
3K160040
255,00
50
40-50
600
36
1
8
3K160050
255,00
63
50-63
600
36
1
8
3K160063
255,00
80
63-80
800
36
1
8
3K160080
255,00
100
80-100
1000
36
1
8
3K160100
255,00
125
100-125
1250
36
1
8
3K160125
290,00
160
125-160
1600
36
1
8
3K160160
330,00
200
160-200
2000
36
1
6
3K250200
400,00
250
200-250
2500
36
1
6
3K250250
420,00
315
250-315
1260-2520
36
1
2
3K400315
830,00
400
315-400
1600-3200
36
1
2
3K400400
930,00
500
400-500
2000-4000
36
1
2
3K630500
1.300,00
630
500-630
2500-5040
36
1
2
3K630630
1.350,00
25
18-25
500
50
1
6
3M250025
350,00
32
23-32
500
50
1
6
3M250032
350,00
40
28-40
500
50
1
6
3M250040
350,00
50
35-50
500
50
1
6
3M250050
350,00
63
44-63
600
50
1
6
3M250063
350,00
80
56-80
800
50
1
6
3M250080
360,00
100
70-100
1000
50
1
6
3M250100
380,00
125
88-125
1250
50
1
6
3M250125
390,00
160
112-160
1600
50
1
6
3M250160
400,00
200
140-200
1000-2000
50
1
6
3M250200
420,00
250
175-250
1250-2500
50
1
6
3M250250
440,00
315
250-315
1260-2520
50
1
2
3M400315
950,00
400
315-400
1600-3200
50
1
2
3M400400
1.050,00
500
400-500
2000-4000
50
1
2
3M630500
1.450,00
630
500-630
2500-5040
50
1
2
3M630630
1.500,00
800
630-800
3200-6400
50
1
2
3M800800
2.200,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
S250
S400
S630
S800
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
JťLťÌ(QÌ ,@MXDSHJÌ [email protected]Ì *DRLDÌ[email protected]Ì(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
JťLťÌ(LÌ J Adedi
Koli
Adedi
[email protected]Ì*NCT
!HQHLÌ[email protected]̨
100
70-100
1000
70
1
6
3S250100
440,00
125
88-125
1250
70
1
6
3S250125
450,00
160
112-160
1600
70
1
6
3S250160
470,00
200
140-200
1000-2000
70
1
6
3S250200
490,00
250
175-250
1250-2500
70
1
6
3S250250
515,00
315
250-315
1260-2520
70
1
2
3S400315
1.150,00
400
315-400
1600-3200
70
1
2
3S400400
1.200,00
500
400-500
2000-4000
70
1
2
3S630500
1.575,00
630
500-630
2500-5040
70
1
2
3S630630
1.700,00
800
630-800
3200-6400
70
1
2
3S800800
2.400,00
!KTDONVDQÌ2DQHRHÌÌ*TSTOKTÌ &#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ$KDJSQNMHJ
3HOÌ*NCT
U250
U1600
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
JťLťÌ(QÌ ,@MXDSHJÌ [email protected]Ì *DRLDÌ[email protected]Ì(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
JťLťÌ(LÌ J Adedi
Koli
Adedi
[email protected]Ì*NCT
!HQHLÌ[email protected]̨
100
40-100
150-1000
50
1
6
3U250100
670,00
160
64-160
240-1600
50
1
6
3U250160
680,00
250
100-250
375-2500
50
1
6
3U250250
700,00
1000
400-1000
3000-10000
70
1
1
3U160010
5.000,00
1250
500-1250
3750--12500
70
1
1
3U160012
5.500,00
1600
640-1600
4800-16000
70
1
1
3U160016
5.800,00
!KTDONVDQÌ2DQHRHÌÌ*TSTOKTÌ &#DUQDÌ*DRHBHKDQH
3HOÌ*NCT
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ 20
KM160
,@MXDSHJÌ [email protected]Ì *DRLDÌ[email protected]Ì(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
JťLťÌ(LÌ J Adedi
500
36
1
Koli
Adedi
[email protected]Ì*NCT
!HQHLÌ[email protected]̨
24
1KM16020
90,00
25
500
36
1
24
1KM16025
90,00
32
500
36
1
24
1KM16032
90,00
40
500
36
1
24
1KM16040
90,00
50
500
36
1
24
1KM16050
90,00
63
600
36
1
24
1KM16063
90,00
80
800
36
1
24
1KM16080
90,00
100
1000
36
1
24
1KM16100
90,00
125
1250
36
1
24
1KM16125
90,00
160
1600
36
1
24
1KM16160
120,00
200
2000
36
1
24
1KM16200
140,00
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
!KTDONVDQÌ2DQHRHÌÌ*TSTOKTÌ
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ[email protected]@QSÌ*NQTL@Ì
[email protected]@QSÌ*NQTL@
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
O
!KTDONVDQÌ2DQHRHÌÌ*TSTOKTÌ
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ
3HOÌ*NCT
K160
K250
K400
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
K630
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ *DRLDÌ[email protected](BTÌ ,HMÌ2HOÌ
J Adedi
Koli
Adedi
[email protected]Ì*NCTÌ
,NSÌJNQTL@
[email protected]Ì*NCTÌ
)DMÌJNQTL@
!HQHLÌ[email protected]̨
25
20-25
36
1
8
MK160025
JK160025
260,00
32
25-32
36
1
8
MK160032
JK160032
260,00
40
32-40
36
1
8
MK160040
JK160040
260,00
50
40-50
36
1
8
MK160050
JK160050
260,00
63
50-63
36
1
8
MK160063
JK160063
260,00
80
63-80
36
1
8
MK160080
JK160080
260,00
100
80-100
36
1
8
MK160100
JK160100
260,00
125
100-125
36
1
8
MK160125
JK160125
295,00
160
125-160
36
1
8
MK160160
JK160160
340,00
200
160-200
36
1
6
MK250200
JK250200
440,00
250
200-250
36
1
6
MK250250
JK250250
460,00
315
250-315
36
1
4
MK400315
JK400315
860,00
400
315-400
36
1
4
MK400400
JK400400
970,00
500
400-500
36
1
2
MK630500
JK630500
1.340,00
630
500-630
36
1
2
MK630630
JK630630
1.385,00
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
$BNVGHSDÌ2DQHRHÌÌ*TSTOKTÌ[email protected]Ì3HOÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ
Tip Kodu
A125
A250
A400
8
Termik Ayar
JťLťÌ(QÌ ,NSNQÌÌ)DMÌ*NQTL@
$QPD$NÕPÕ
In (A)
7HUPLN$\DU$NÕPÕ Kesme Kap. Icu
Ir (A)
(kA)
Min. Sip.
Koli Adedi
Adedi
20
sabit
20
1
8
3A125020
168,00
25
sabit
20
1
8
3A125025
168,00
32
sabit
20
1
8
3A125032
168,00
40
sabit
20
1
8
3A125040
168,00
50
sabit
20
1
8
3A125050
168,00
63
sabit
20
1
8
3A125063
168,00
80
sabit
20
1
8
3A125080
178,00
100
sabit
20
1
8
3A125100
185,00
125
sabit
20
1
8
3A125125
205,00
160
sabit
25
1
6
3A250160
250,00
200
sabit
25
1
6
3A250200
300,00
250
sabit
25
1
6
3A250250
350,00
315
sabit
30
1
2
3A400315
750,00
400
sabit
30
1
2
3A400400
760,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
K100
K250
K400
K630
K800
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
JťLťÌ(QÌ *DRLDÌ[email protected]Ì(BTÌ ,HMÌ2HOÌ
J Adedi
Koli
Adedi
[email protected]Ì*NCT
!HQHLÌ[email protected]̨
25
Sabit
25
1
6
4K100025
260,00
32
Sabit
25
1
6
4K100032
260,00
40
Sabit
25
1
6
4K100040
260,00
50
Sabit
25
1
6
4K100050
260,00
63
Sabit
25
1
6
4K100063
260,00
80
Sabit
25
1
6
4K100080
260,00
100
Sabit
25
1
6
4K100100
260,00
125
Sabit
36
1
6
4K250125
325,00
160
Sabit
36
1
6
4K250160
335,00
200
Sabit
36
1
6
4K250200
525,00
250
Sabit
36
1
6
4K250250
555,00
315
Sabit
36
1
2
4K400315
945,00
400
Sabit
36
1
2
4K400400
1.470,00
500
Sabit
36
1
2
4K630500
1.850,00
630
Sabit
36
1
2
4K630630
1.850,00
800
Sabit
36
1
1
4K800800
2.500,00
.[email protected]Ì[email protected]Ì[email protected]
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. Icu
(kA)
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
SATS-100
100 A
36
SATS100
2.520,00
SATS-160
160 A
36
SATS160
2.890,00
SATS-250
250 A
65
SATS250
5.145,00
SATS-400
400 A
65
SATS400
5.460,00
SATS-630
630 A
65
SATS630
6.300,00
SATS-800
800 A
65
SATS800
11.000,00
Alçak Gerilim Devre Kesicileri
$BNVGHSDÌ2DQHRHÌÌ*TSTOKTÌ[email protected]Ì3HOÌ
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌÌ
[email protected]@QSÌ*NQTL@
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
1RW2WRPDWLNWUDQVIHUúDOWHUOHULDGHWNXWXSOXWHUPLNPDQ\HWLNNRPSDOWúDOWHURWRPDWLN
WUDQVIHUQLWHVLYHNRQWUROQLWHVLQGHQROXúPDNWDGÕU
9
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICISIÀ!KSESUARLARŨ
ĜSťQL@Ì!NAHMH
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Besleme Gerilimi (V)
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
C160
220
3C160AB
55,00
K160
220
3K160AB
105,00
K250
220
3K250AB
126,00
M250, S250
220
3M250AB
126,00
K400, M400, S400
220
3K400AB
200,00
K630, M630, S630
220
3K630AB
200,00
M800, S800
220
3M800AB
135,00
U1600
220
3U160AB
135,00
A125
220
3A125AB
84,00
A250
220
3A250AB
126,00
A400
220
3A400AB
158,00
K100 (4P)
220
4K100AB
105,00
K250 (4P)
220
4K250AB
105,00
K400 (4P)
220
4K400AB
158,00
K630 (4P)
220
4K630AB
175,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Besleme Gerilimi (V)
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
C160
380
3C160DG
115,00
K160
380
3K160DG
115,00
K250
380
3K250DG
140,00
M250, S250
380
3M250DG
140,00
K400, M400, S400
380
3K400DG
190,00
K630, M630, S630
380
3K630DG
190,00
M800, S800
380
3M800DG
195,00
U1600
380
3U160DG
210,00
A125
380
3A125DG
115,00
A250
380
3A250DG
140,00
A400
380
3A400DG
190,00
K100 (4P)
380
4K100DG
130,00
K250 (4P)
380
4K250DG
140,00
K400 (4P)
380
4K400DG
190,00
K630 (4P)
380
4K630DG
190,00
#İƑİJÌ&DQHKHLÌ!NAHMH
[email protected][email protected]@Rť
10
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Adet
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
K160
6
3K160UB
44,00
K250
6
3K250UB
88,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
C160
1NO+1NC
3C160YK
53,00
C160
2NO+2NC
3C160YL
60,00
K160
1NO+1NC
3K160YK
55,00
K250
1NO+1NC
3K250YK
63,00
M250, S250
1NO+1NC
3M250YK
63,00
K400, M400, S400
1NO+1NC
3K400YK
80,00
K630, M630, S630
1NO+1NC
3K630YK
80,00
M800, S800
1NO+1NC
3M800YK
92,00
U1600
1NO+1NC
3U160YK
115,00
A125
1NO+1NC
3A125YK
60,00
A250
1NO+1NC
3A250YK
63,00
A400
1NO+1NC
3A400YK
80,00
K100 (4P)
1NO+1NC
4K100YK
53,00
K250 (4P)
1NO+1NC
4K250YK
63,00
K400 (4P)
1NO+1NC
4K400YK
80,00
K630 (4P)
1NO+1NC
4K630YK
80,00
[email protected]Ì[email protected]
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
C160
1NO+1NC
3C160AK
53,00
K160
1NO+1NC
3K160AK
53,00
K250
1NO+1NC
3K250AK
63,00
M250, S250
1NO+1NC
3M250AK
63,00
K400, M400, S400
1NO+1NC
3K400AK
80,00
K630, M630, S630
1NO+1NC
3K630AK
80,00
M800, S800
1NO+1NC
3M800AK
92,00
U1600
1NO+1NC
3U160AK
115,00
A125
1NO+1NC
3A125AK
60,00
A250
1NO+1NC
3A250AK
63,00
A400
1NO+1NC
3A400AK
80,00
K100 (4P)
1NO+1NC
4K100AK
53,00
K250 (4P)
1NO+1NC
4K250AK
63,00
K400 (4P)
1NO+1NC
4K400AK
80,00
K630 (4P)
1NO+1NC
4K630AK
80,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICISIÀ!KSESUARLARŨ
[email protected]Ì[email protected]
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
[email protected]@QSÌ*NQTL@
[email protected]@MSťÌ*KDLDMRHÌ
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
Adet
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
KM160
2
3KM16BK
9,00
K160
6
3K160BK
25,00
M250
6
3M250BK
30,00
11
,NSNQÌ,[email protected]@Rť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
K160
220
3K160MK
600,00
K250
220
3K250MK
800,00
M250, S250
220
3M250MK
820,00
K400, M400, S400
220
3K400MK
1.270,00
K630,M630, S630
220
3K630MK
1.270,00
M800, S800
220
3M800MK
1.390,00
U1600
220
3U160MK
1.500,00
K250 (4P)
220
4K250MK
1.050,00
K400 (4P)
220
4K400MK
1.250,00
K630 (4P)
220
4K630MK
1.250,00
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
K160
3K160DK
130,00
K250
3K250DK
150,00
M250, S250
3M250DK
170,00
K400, H400, M400, S400
3K400DK
230,00
K630, H630, M630, S630
3K630DK
230,00
M800, S800
3H800DK
250,00
U1600
3U160DK
290,00
A125
3A125DK
105,00
A250
3A250DK
126,00
A400
3A400DK
210,00
K100 (4P)
4K100DK
105,00
K250 (4P)
4K250DK
126,00
K400 (4P)
4K400DK
210,00
K630 (4P)
4K630DK
231,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ$EVREÀ+ESICISIÀ!KSESUARLARŨ
#īMDQÌ[email protected]@Ì*NKT
[email protected]@JÌ JťLÌ [email protected]@Ì1īKDRH
(úLN$NÕPÕ$
Açma süresi (s)
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
0,03 - 30
0,03-3
SAR103LE
300,00
[email protected]Ì JťLÌ[email protected]@SīQİ
12
Tipi
øodDSɎPP
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
ST-55
55
ST055
90,00
ST-80
80
ST080
130,00
ST-110
110
ST110
320,00
ST-160
160
ST160
460,00
ST-210
210
ST210
640,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Tip Kodu
D100
D225
D400
D630
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. Icu
(kA)
40
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
50
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
63
36
80
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Koli Adedi
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
4
4D100040
630,00
1
4
4D100050
630,00
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
4
4D100063
630,00
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
4
4D100080
630,00
100
36
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
4
4D100100
630,00
125
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D225125
750,00
160
36
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
2
4D225160
800,00
200
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D225200
1000,00
250
50
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
2
4D400250
1.560,00
315
50
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
2
4D400315
1.675,00
400
50
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
2
4D400400
1.730,00
630
50
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
1
4D630630
2.900,00
1RW'YH'WLS$*GHYUHNHVLFLOHUL]HULQGHEDUDOÕRODUDNVHYNHGLOLU
Ì*TSTOKTÌ[email protected]@JÌ JťLÌ [email protected]@KťÌ &Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQHÌ
Tip Kodu
D100
D225
D400
D630
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. Icu
(kA)
40
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
50
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
63
36
80
(úLN$NÕPÕ$
(úLN=DPDQÕV
Min. Sip.
Koli Adedi
Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
4
4E100040
700,00
1
4
4E100050
700,00
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
4
4E100063
700,00
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
4
4E100080
700,00
100
36
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
4
4E100100
700,00
125
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E225125
840,00
160
36
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
2
4E225160
890,00
200
36
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E225200
1080,00
250
50
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
2
4E400250
1.660,00
315
50
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
2
4E400315
1.775,00
400
50
0,1-0,3,0,5-1 0,1-0,3,0,5-1
1
2
4E400400
1.830,00
630
50
0,1-0,3-0,5-1 0,1-0,3-0,5-1
1
1
4E630630
2.990,00
ĜSťQL@Ì!NAHMKH
+AğAKÀ!KŨMÀ!LGŨLAMALŨÀ!'À$EVREÀ+ESICILERI
Ì*TSTOKTÌ[email protected]@JÌ JťLÌ [email protected]@KťÌ
&Ì#DUQDÌ*DRHBHKDQH
[email protected]@QSÌ*NQTL@
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
1RW'YH'WLS$*GHYUHNHVLFLOHUL]HULQGHEDUDOÕRODUDNVHYNHGLOLU
[email protected]Ì[email protected]
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
<DUGÕPFÕ.RQWDN
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
D100
1NO+1NC
4D100YK
53,00
D225
1NO+1NC
4D225YK
63,00
D400
1NO+1NC
4D400YK
80,00
D630
1NO+1NC
4D630YK
105,00
[email protected][email protected]@Rť
%LUOLNWH.XOODQÕODFD÷Õ'HYUH.HVLFL7LSL
.XOODQÕODQ$GHW
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
D100
8
4D100UB
37,00
D225
8
4D225UB
95,00
13
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì3HO
Kesme Kap.
Icu (kA)
Kurma
0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
252-630
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA0630H3
6.300,00
320-800
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA0800H3
6.500,00
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1000H3
6.700,00
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1250H3
6.900,00
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1600H3
7.500,00
SFA-2000
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA2000H3
8.900,00
SFA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA2500H3
9.700,00
SFA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA3200H3
10.750,00
SFA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA4000H3
19.600,00
252-630
80
Motorlu
SFA0630M3
7.050,00
320-800
80
Motorlu
SFA0800M3
7.300,00
400-1000
80
Motorlu
SFA1000M3
7.500,00
500-1250
80
Motorlu
SFA1250M3
7.600,00
640-1600
80
Motorlu
SFA1600M3
8.150,00
SFA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SFA2000M3
9.600,00
SFA-2500
1000-2500
100
Motorlu
SFA2500M3
10.600,00
SFA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SFA3200M3
11.700,00
SFA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SFA4000M3
20.600,00
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap.
Icu (kA)
Kurma
0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1000H4
10.400,00
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1250H4
10.600,00
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA1600H4
10.970,00
SFA-2000
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ
SFA2000H4
11.200,00
SFA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA2500H4
14.400,00
SFA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ
SFA3200H4
16.750,00
(*)SDA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ SDA4000H4
31.000,00
400-1000
80
Motorlu
SFA1000M4
11.088,00
500-1250
80
Motorlu
SFA1250M4
11.319,00
640-1600
80
Motorlu
SFA1600M4
11.665,00
SFA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SFA2000M4
11.896,00
SFA-2500
1000-2500
100
Motorlu
SFA2500M4
15.361,00
Tip Kodu
SFA-1600
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
SFA-1600
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Ì*TSTOKTÌ[email protected]Ì3HO
SFA-1600
SFA-1600
SFA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SFA3200M4
17.671,00
(*)SDA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SFA4000M4
32.109,00
1RW.XWXSOX$$oÕN7LS*oúDOWHULoHNPHFHOLRODUDNUHWLOPHNWHGLU$oÕNWLSJoúDOWHUOHUL121&\DUGÕPFÕNRQWDN
EOR÷XWDNÕOÕRODUDNVHYNHGLOPHNWHGLU
14
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
Ì*TSTOKTÌþDJLDBDKHÌ3HO
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
[email protected]@QSÌ*NQTL@
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap.
Icu (kA)
Kurma
0HNDQL]PDVÕ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
SDA-1000
400-1000
80
%LLEÀKURMALŨ SDA1000H3
9.000,00
SDA-1250
500-1250
80
%LLEÀKURMALŨ SDA1250H3
9.300,00
SDA-1600
640-1600
80
%LLEÀKURMALŨ SDA1600H3
9.400,00
SDA-2000
1200-2000
80
%LLEÀKURMALŨ SDA2000H3
11.000,00
SDA-2500
1000-2500
100
%LLEÀKURMALŨ SDA2500H3
13.860,00
SDA-3200
1280-3200
100
%LLEÀKURMALŨ SDA3200H3
17.325,00
SDA-4000
1600-4000
100
%LLEÀKURMALŨ SDA4000H3
27.720,00
SDA-5000
2000-5000
100
%LLEÀKURMALŨ SDA5000H3
38.460,00
%LLEÀKURMALŨ SDA6300H3
46.000,00
SDA-6300
2560-6300
100
SDA-1000
400-1000
80
Motorlu
SDA1000M3
9.702,00
SDA-1250
500-1250
80
Motorlu
SDA1250M3
9.933,00
SDA-1600
640-1600
80
Motorlu
SDA1600M3
10.048,00
SDA-2000
1200-2000
80
Motorlu
SDA2000M3
11.665,00
SDA-2500
1000-2500
100
Motorlu
SDA2500M3
14.784,00
SDA-3200
1280-3200
100
Motorlu
SDA3200M3
18.249,00
SDA-4000
1600-4000
100
Motorlu
SDA4000M3
28.644,00
SDA-5000
2000-5000
100
Motorlu
SDA5000M3
39.616,00
SDA-6300
2560-6300
100
Motorlu
SDA6300M3
47.355,00
1RW$oÕNWLSJoúDOWHUOHUL121&\DUGÕPFÕNRQWDNEOR÷XWDNÕOÕRODUDNVHYNHGLOPHNWHGLU
ĜťJÌ3HOÌ&İĜÌ[email protected]Ì[email protected]@MÌ [email protected]@Q
Tip Kodu
7DQÕP
g]HOOLNOHU
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
À!NIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
230 V AC
SADG230
220,00
ÀÀ!NIÀÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
380 V AC
SADG380
220,00
À'ECIKMELIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
230 V AC
SAGDG230
496,00
'ECIKMELIÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINI
380 V AC
SAGDG380
496,00
SAAB
!ğTŨRMAÀ"OBINI
220 V AC
SAAB
210,00
SAKB
Kapama Bobini
220 V AC
SAKB
210,00
SAMM-1
-OTORÀ-EKANIZMASŨŸÀ!
220 V AC
SAM1
660,00
SAMM-2
0RWRU0HNDQL]PDVÕ$
9$&
SAM2
SAMK
Mekanik Kilitleme
kablolu tip
SAMK
SADG
SAGDG
!ğŨKÀ4IPÀ'ijğÀƓALTERLERI
Tip Kodu
15
[email protected]@XÌ3HOÌ[email protected]Ì8İJÌ XťQťBťRťÌ
Tip Kodu
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Boy
0LQ6LSDULú6GHGL
Koli Sdedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWՎ
SFH-160
160
ÀÀBUƔONSUZ
1
1
SFH160
110,00
9ATAYÀ4IPÀ3IGORTALŨÀ9ijKÀ!YŨRŨCŨSŨÀ6EÀ.(À3IGORTALAR
1RW7HVOLPVUHVLVRUXQX]
-'Ì[email protected]Ì2HFNQS@Ì[email protected]ÌFīUCD
Boy
NHC00
NH00
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Kesme Kap. (kA) 0LQ6LSDULú$GHGL
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
6
120
3
120
SNH00006
9,60
10
120
3
120
SNH00010
9,60
16
120
3
120
SNH00016
9,60
20
120
3
120
SNH00020
9,60
25
120
3
120
SNH00025
9,60
32
120
3
120
SNH00032
9,60
40
120
3
120
SNH00040
9,60
50
120
3
120
SNH00050
9,60
63
120
3
120
SNH00063
9,60
80
120
3
120
SNH00080
9,60
100
120
3
120
SNH00100
9,60
125
120
3
120
SNH00125
9,60
160
120
3
120
SNH00160
9,60
1RW7HVOLPVUHVLVRUXQX]
-'Ì[email protected]Ì2HFNQS@Ì KSKťœťÌ
Boy
$QPD$NÕPÕ
In (A)
NH00
Steatit
1RW7HVOLPVUHVLVRUXQX]
16
Kesme Kap. (kA) 0LQ6LSDULú$GHGL
160
5
Koli Adedi
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
120
SNB00
11,00
Otomatik Sigortalar
3 kA
.XWXS6D\ÕVÕ
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
1P
2P
3P
4P
18
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Minimum Sip.
Adedi
Koli Adedi
%(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
&(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
2
12
240
3SM102B
3SM102C
10,00
4
12
240
3SM104B
3SM104C
10,00
6
12
240
3SM106B
3SM106C
7,50
10
12
240
3SM110B
3SM110C
7,50
16
12
240
3SM116B
3SM116C
7,50
20
12
240
3SM120B
3SM120C
7,50
25
12
240
3SM125B
3SM125C
7,50
32
12
240
3SM132B
3SM132C
8,40
40
12
240
3SM140B
3SM140C
9.20
50
12
240
3SM150B
3SM150C
10,00
63
12
240
3SM163B
3SM163C
10,50
2
6
120
3SM202C
21,00
4
6
120
3SM204C
21,00
6
6
120
3SM206C
17,00
10
6
120
3SM210C
17,00
16
6
120
3SM216C
17,00
20
6
120
3SM220C
17,00
25
6
120
3SM225C
17,00
32
6
120
3SM232C
19,00
40
6
120
3SM240C
20,00
50
6
120
3SM250C
22,00
63
6
120
3SM263C
22,50
2
4
80
3SM302C
32,50
4
4
80
3SM304C
32,50
6
4
80
3SM306C
25,00
10
4
80
3SM310C
25,00
16
4
80
3SM316C
25,00
20
4
80
3SM320C
25,00
25
4
80
3SM325C
25,00
32
4
80
3SM332C
28,00
40
4
80
3SM340C
29,00
50
4
80
3SM350C
31,50
63
4
80
3SM363C
35,00
2
3
60
3SM402C
41,00
4
3
60
3SM404C
41,00
6
3
60
3SM406C
31,50
10
3
60
3SM410C
31,50
16
3
60
3SM416C
31,50
20
3
60
3SM420C
31,50
25
3
60
3SM425C
31,50
32
3
60
3SM432C
35,00
40
3
60
3SM440C
38,00
50
3
60
3SM450C
41,00
63
3
60
3SM463C
44,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
.XWXS6D\ÕVÕ
1P
2P
3P
4P
$QPD$NÕPÕ
In (A)
Minimum Sip.
Adedi
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
Otomatik Sigortalar
Koli Adedi
%(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
&(÷ULVLøoLQ
6LSDULú.RGX
%LULP)L\DWÕ¨)
1
12
240
4SM101B
4SM101C
10,50
2
12
240
4SM102B
4SM102C
10,50
3
12
240
4SM103B
4SM103C
10,50
4
12
240
4SM104B
4SM104C
10,50
6
12
240
4SM106B
4SM106C
8,40
10
12
240
4SM110B
4SM110C
8,40
16
12
240
4SM116B
4SM116C
8,40
20
12
240
4SM120B
4SM120C
8,40
25
12
240
4SM125B
4SM125C
8,40
32
12
240
4SM132B
4SM132C
9,45
40
12
240
4SM140B
4SM140C
10,50
50
12
240
4SM150B
4SM150C
11,55
63
12
240
4SM163B
4SM163C
13,13
2
6
120
4SM202C
22,00
4
6
120
4SM204C
22,00
6
6
120
4SM206C
16,80
10
6
120
4SM210C
16,80
16
6
120
4SM216C
16,80
20
6
120
4SM220C
16,80
25
6
120
4SM225C
16,80
32
6
120
4SM232C
19,95
40
6
120
4SM240C
22,00
50
6
120
4SM250C
25,00
63
6
120
4SM263C
27,30
2
4
80
4SM302C
32,55
4
4
80
4SM304C
32,55
6
4
80
4SM306C
26,25
10
4
80
4SM310C
26,25
16
4
80
4SM316C
26,25
20
4
80
4SM320C
26,25
25
4
80
4SM325C
26,25
32
4
80
4SM332C
30,45
40
4
80
4SM340C
32,55
50
4
80
4SM350C
36,75
63
4
80
4SM363C
41,00
2
3
60
4SM402C
43,00
4
3
60
4SM404C
43,00
6
3
60
4SM406C
33,60
10
3
60
4SM410C
33,60
16
3
60
4SM416C
33,60
20
3
60
4SM420C
33,60
25
3
60
4SM425C
33,60
32
3
60
4SM432C
37,80
40
3
60
4SM440C
43,00
50
3
60
4SM450C
48,30
63
3
60
4SM463C
52,50
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
[email protected]@QSÌ*NQTL@
4.5
kA
19
Otomatik Sigortalar
6 kA
*TSTOÌ2@XťRť
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ 1
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
1P
2P
3P
4P
20
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
!Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
2HO@QHƑÌ*NCT
"Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
2HO@QHƑÌ*NCT
#Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
12
240
6SM101B
6SM101C
6SM101D
12,60
2
12
240
6SM102B
6SM102C
6SM102D
12,60
3
12
240
6SM103B
6SM103C
6SM103D
12,60
4
12
240
6SM104B
6SM104C
6SM104D
12,60
6
12
240
6SM106B
6SM106C
6SM106D
10,29
10
12
240
6SM110B
6SM110C
6SM110D
10,29
16
12
240
6SM116B
6SM116C
6SM116D
10,29
20
12
240
6SM120B
6SM120C
6SM120D
10,29
25
12
240
6SM125B
6SM125C
6SM125D
10,29
32
12
240
6SM132B
6SM132C
6SM132D
11,55
40
12
240
6SM140B
6SM140C
6SM140D
12,60
50
12
240
6SM150B
6SM150C
6SM150D
13,65
63
12
240
6SM163B
6SM163C
6SM163D
14,18
2
6
120
6SM202C
6SM202D
31,50
4
6
120
6SM204C
6SM204D
31,50
6
6
120
6SM206C
6SM206D
20,48
10
6
120
6SM210C
6SM210D
20,48
16
6
120
6SM216C
6SM216D
20,48
20
6
120
6SM220C
6SM220D
20,48
25
6
120
6SM225C
6SM225D
20,48
32
6
120
6SM232C
6SM232D
23,10
40
6
120
6SM240C
6SM240D
26,25
50
6
120
6SM250C
6SM250D
28,35
63
6
120
6SM263C
6SM263D
30,45
2
4
80
6SM302C
6SM302D
49,35
4
4
80
6SM304C
6SM304D
49,35
6
4
80
6SM306C
6SM306D
34,65
10
4
80
6SM310C
6SM310D
34,65
16
4
80
6SM316C
6SM316D
34,65
20
4
80
6SM320C
6SM320D
34,65
25
4
80
6SM325C
6SM325D
34,65
32
4
80
6SM332C
6SM332D
37,80
40
4
80
6SM340C
6SM340D
42,00
50
4
80
6SM350C
6SM350D
45,15
63
4
80
6SM363C
6SM363D
47,25
2
3
60
6SM402C
6SM402D
55,65
4
3
60
6SM404C
6SM404D
55,65
6
3
60
6SM406C
6SM406D
51,45
10
3
60
6SM410C
6SM410D
45,15
16
3
60
6SM416C
6SM416D
45,15
20
3
60
6SM420C
6SM420D
45,15
25
3
60
6SM425C
6SM425D
45,15
32
3
60
6SM432C
6SM432D
49,35
40
3
60
6SM440C
6SM440D
54,60
50
3
60
6SM450C
6SM450D
57,75
63
3
60
6SM463C
6SM463D
59,85
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
10
kA
2S@MC@QSÌ*NQTL@
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ 2
1P
2P
3P
4P
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
!Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
2HO@QHƑÌ*NCT
"Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
2HO@QHƑÌ*NCT
#Ì$œQHRHÌŤĜHMÌ
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
12
240
1SM102B
1SM102C
1SM102D
17,85
4
12
240
1SM104B
1SM104C
1SM104D
17,85
6
12
240
1SM106B
1SM106C
1SM106D
16,80
10
12
240
1SM110B
1SM110C
1SM110D
16,80
16
12
240
1SM116B
1SM116C
1SM116D
16,80
20
12
240
1SM120B
1SM120C
1SM120D
16,80
25
12
240
1SM125B
1SM125C
1SM125D
16,80
32
12
240
1SM132B
1SM132C
1SM132D
17,85
40
12
240
1SM140B
1SM140C
1SM140D
18,90
50
12
240
1SM150B
1SM150C
1SM150D
19,95
63
12
240
1SM163B
1SM163C
1SM163D
21,00
2
6
120
1SM202C
1SM202D
42,00
4
6
120
1SM204C
1SM204D
42,00
6
6
120
1SM206C
1SM206D
31,50
10
6
120
1SM210C
1SM210D
31,50
16
6
120
1SM216C
1SM216D
31,50
20
6
120
1SM220C
1SM220D
31,50
25
6
120
1SM225C
1SM225D
31,50
32
6
120
1SM232C
1SM232D
33,60
40
6
120
1SM240C
1SM240D
36,75
50
6
120
1SM250C
1SM250D
44,10
63
6
120
1SM263C
1SM263D
46,20
2
4
80
1SM302C
1SM302D
60,90
4
4
80
1SM304C
1SM304D
60,90
6
4
80
1SM306C
1SM306D
54,60
10
4
80
1SM310C
1SM310D
54,60
16
4
80
1SM316C
1SM316D
54,60
20
4
80
1SM320C
1SM320D
54,60
25
4
80
1SM325C
1SM325D
54,60
32
4
80
1SM332C
1SM332D
56,70
40
4
80
1SM340C
1SM340D
58,80
50
4
80
1SM350C
1SM350D
60,90
63
4
80
1SM363C
1SM363D
63,00
2
3
60
1SM402C
1SM402D
84,00
4
3
60
1SM404C
1SM404D
84,00
6
3
60
1SM406C
1SM406D
65,00
10
3
60
1SM410C
1SM410D
65,00
16
3
60
1SM416C
1SM416D
65,00
20
3
60
1SM420C
1SM420D
65,00
25
3
60
1SM425C
1SM425D
65,00
32
3
60
1SM432C
1SM432D
69,30
40
3
60
1SM440C
1SM440D
71,40
50
3
60
1SM450C
1SM450D
80,85
63
3
60
1SM463C
1SM463D
84,00
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
*TSTOÌ2@XťRť
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
Otomatik Sigortalar
21
80-100-125A Otomatik Sigortalar
*TSTOÌ2@XťRť
1P
2P
3P
4P
6 kA
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
C80
8
40
6SM180C
32,00
C100
8
40
6SM100C
34,00
C125
8
40
6SM112C
37,00
C80
4
40
6SM280C
77,00
C100
4
40
6SM200C
96,00
C125
4
40
6SM212C
104,00
C80
2
40
6SM380C
100,00
C100
2
40
6SM300C
104,00
C125
2
40
6SM312C
110,00
C80
2
40
6SM480C
134,00
C100
2
40
6SM400C
144,00
C125
2
40
6SM412C
155,00
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
80-100-125A Otomatik Sigortalar
*TSTOÌ2@XťRť
1P
2P
3P
4P
10 kA
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
C80
8
160
1SM180C
40,00
C100
8
160
1SM100C
42,00
C125
8
160
1SM112C
44,00
C80
4
80
1SM280C
85,00
C100
4
80
1SM200C
106,00
C125
4
80
1SM212C
130,00
C80
2
40
1SM380C
115,00
C100
2
40
1SM300C
130,00
C125
2
40
1SM312C
140,00
C80
2
40
1SM480C
161,00
C100
2
40
1SM400C
175,00
C125
2
40
1SM412C
185,00
Otomatik Sigortalar
16 kA
*TSTOÌ2@XťRť
1P
22
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
C40
1
5SM140C
80,00
C50
1
5SM150C
85,00
C63
1
5SM163C
90,00
C80
1
5SM180C
102,00
C100
1
5SM100C
107,00
C125
1
5SM125C
120,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
2HFNQS@K@QÌÌÌÌÌÌÌÌJ
-īSQÌ*DRLDKHÌÌLLÌ&DMHƑKHJÌÌ/
-ÌÌ.SNL@SHJÌ2HFNQS@K@QÌÌÌÌÌÌÌÌJ
2S@MC@QSÌ*NQTL@
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
*TSTOÌ2@XťRť
1P+N
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
6
12
240
4SN106C
15,00
10
12
240
4SN110C
15,00
16
12
240
4SN116C
15,00
20
12
240
4SN120C
15,00
25
12
240
4SN125C
15,00
32
12
240
4SN132C
17,00
Özellikler
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
%HX@SťÌ¨
¨
À6À!#ÀÀÀ6À$#ÀÀÀ!ğTŨRMAÀBOBINIÀÀÀK!ÀIğIN
SMAB220
4,00
24,00
À6À!#À!ğTŨRMAÀ"OBINIÀÀK!ÀIğIN
SMAB024
4,00
24,00
SMYK
./.#ÀYARDŨMCŨÀKONTAKHATAÀSINYALÀKONTAŖŨÀÀ)THÀ!ÀÀÀ6À!# (10 kA için)
SMYK011
12,00
2,00
SMEK
%MNIYETÀ+ILIDIÀTijMÀTIPLERÀÀIğINÀORTAKÀKULLANŨM
SMEK
1,00
11,00
3HOÌ*NCT
SMAB
.SNL@SHJÌ2HFNQS@Ì2HO@QHƑÌŤĜHMÌ&DQDJKHÌ!HKFHKDQ
‡
2WRPDWLN6LJRUWD$QPD$NÕPÕ$
‡
2WRPDWLN6LJRUWD.HVPH.DSDVLWHVLN$N$N$N$N$
‡
2WRPDWLN6LJRUWD.XWXS6D\ÕVÕ3333
‡
2WRPDWLN6LJRUWD$oPD(÷ULVL%&'
/TOMATIKÀ3IGORTALAR
JRDRT@QK@Q
JRDRT@QK
J
KK@Q
MHÌ ĜL@Ì$œQHKDQHMDÌ&īQDÌ.SNL@SHJÌ2HFNQS@Ì2DĜHLH
%(÷ULVL
$NNRUÀDPDQOÕODPEDODUÕQÕVÕWÕFÕODUÕQ3/&VLVWHPOHULQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
&(÷ULVL
)ORUHVDQODPEDODUÕQJoSUL]GHYUHOHULQLQPDNLQDODUÕQGúNJoOPRWRUODUÕQNOLPDODUÕQVR÷XWPDPDNLQDODUÕQÕQ
JoGD÷ÕWÕPSDQRODUÕQÕQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
'(÷ULVL
0RWRU\ROYHULFLOHULQSRPSDODUÕQNRPSUHV|UOHULQNRQGDQVDW|UOHULQND\QDNYHSXQWDPDNLQDODUÕQÕQNRUXQPDVÕQGDNXOODQÕOÕU
.SNL@SHJÌ2HFNQS@Ì ĜL@Ì5DÌ ĜL@L@Ì*NƑTKK@Qť
ĜL@Ì$œQHRH
3DRSÌ JťLť
ĜL@Ì2İQDRH
2NMTĜ
B,C,D
À)N
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
B,C,D
À)N
t < 3600s
!ğMALŨ
B,C,D
À)N
1s < t < 60s
!ğMALŨ
B
À)N
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
C
À)N
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
D
À)N
TÀ̝ÀS
!ğMAMALŨ
B
À)N
t < 0.1s
!ğMALŨ
C
À)N
t < 0.1s
!ğMALŨ
D
À)N
t < 0.1s
!ğMALŨ
23
+DCKHÌ1@XÌ3HOHÌ2HMX@KÌ+@LA@K@QťÌ
Renk
Mavi
+ŨRMŨZŨ
9EƔIL
3ARŨ
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
220 V AC
12
120
SSL-B220A
15,00
24 V AC
12
120
SSL-B024A
15,00
24 V DC
12
120
SSL-B024D
1500
220 V AC
12
120
SSL-R220A
15,00
þ@KťƑL@Ì&DQHKHLH
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
24 V AC
12
120
SSL-R024A
15,00
24 V DC
12
120
SSL-R024D
15,00
220 V AC
12
120
SSL-G220A
15,00
24 V AC
12
120
SSL-G024A
15,00
24 V DC
12
120
SSL-G024D
15,00
220 V AC
12
120
SSL-Y220A
15,00
24 V AC
12
120
SSL-Y024A
15,00
24 V DC
12
120
SSL-Y024D
15,00
-ODijLERÀ2AYÀ4IPIÀĖRijNLER
1@XÌ3HOHÌ3NOQ@JKťÌ/@MNÌ/QHYH
Özellikler
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
À!ÀÀÀ6ÀÀTOPRAKLŨÀPRIZ
5
100
SPP-16T
19,00
#@QADÌ JťLÌ M@GS@QťÌ
Özellikler
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
16 A 230 V 1NO
1
SDA-16A
47,00
KĜ@JÌ&DQHKHLÌ/@Q@ETCQK@Qť
3HO
3@MťLÌ
*TSTOÌ2@XťRť
4BÌ5Ì "
(L@WÌJ (MÌJ 4OÌJ5
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SP1-B100
4IPÀÀ"ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀĮNCESIÀKULLANŨM
1
255
50 (10/350μs)
100
<2.5
SP1-B100
357,00
SP4-B100
4IPÀÀ"ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀĮNCESIÀKULLANŨM
4
255
50 (10/350μs)
100
<2.5
SP4-B100
1.400,00
SP1-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
1
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP1-C040
63,00
SP2-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
2
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP2-C040
126,00
SP3-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
3
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP3-C040
180,00
SP4-C040
4IPÀÀ#ÀSŨNŨFŨÀ3AYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
4
275
40 (8/20μs)
20
<1.4
SP4-C040
250,00
SP1-D005
4IPÀÀ$ÀSŨNŨFŨÀSAYAğÀSONRASŨÀKULLANŨM
1
275
5 (8/20μs)
3
<1
SP1-D005
50,00
1RW$*3DUDIXGUODU%WLSLKDULoKDWDVLQ\DONRQWD÷ÕLOHELUOLNWHVHYNHGLOLU
24
' 9Ť1
." *ÌÌ%Ť8
-ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3Ì+Ť23$2Ť
2HKHMCHQHJÌJ@QSTƑÌ2HFNQS@Ì8TU@K@Qť
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
2S@MC@QSÌ*NQTL@
3HO
SFH-232
ML@Ì JťLťÌ *TSTOÌ2@XťRť
J@QSTƑÌLLWLL
32
1
10x38
32
1P+N
32
3
,HMÌ2HOÌ CDCH
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
12
360
SFH132
8,00
10x38
6
180
SFH232
16,00
10x38
4
90
SFH332
24,00
ÌWÌLLÌ2HKHMCHQHJÌJ@QSTƑÌ2HFNQS@K@QÌ
3HO
G'ÀTIPÀSIGORTALARÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
KABLOLARŨNÀVEÀELEKTRIKÀ
DEVRELERINÀAƔŨRŨÀYijKÀVEÀ
KŨSAÀDEVRELEREÀKARƔŨÀGENELÀ
AMAğLŨÀKORUNMASŨ
A-ÀTIPÀÀSIGORTALARÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ
-OTORÀ$EVRELERININÀKŨSAÀ
DEVRELEREÀKARƔŨÀÀKORUNMASŨÀ
A2ÀTIPÀYijKSEKÀHŨZLŨÀSIGORTALARÀ503ÀYUMUƔAKÀYOLÀ
VERICIÀINVERTĮRÀKONVERTĮRÀ
!#$#ÀSijRijCijLERÀGIBIÀ
CIHAZLARŨNÀGijğÀYARŨILETKENÀDEVRELERININÀKŨSAÀ
DEVRELEREÀKARƔŨÀKORUNMASŨÀ
503ÀYUMUƔAKÀYOLÀVERICIÀ
INVERTĮRÀKONVERTĮRÀ!#$#À
SijRijCijLERÀGIBIÀCIHAZLARŨNÀ
GijğÀYARŨILETKENÀDEVRELERININÀKŨSAÀDEVRELEREÀKARƔŨÀ
KORUNMASŨ
ML@Ì JťLťÌ *TSTOÌ
2@XťRť
J@QSTƑÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LLWLL
2
500
100
4
500
6
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
10
2000
SFLG02
2,00
100
10
2000
SFLG04
2,00
500
100
10
2000
SFLG06
2,00
10
500
100
10
2000
SFLG10
2,00
16
500
100
10
2000
SFLG16
2,00
20
500
100
10
2000
SFLG20
2,00
25
500
100
10
2000
SFLG25
2,00
32
500
100
10
2000
SFLG32
2,00
2
500
100
10
2000
SFLM02
3,00
4
500
100
10
2000
SFLM04
3,00
6
500
100
10
2000
SFLM06
3,00
10
500
100
10
2000
SFLM10
3,00
16
500
100
10
2000
SFLM16
3,00
20
500
100
10
2000
SFLM20
3,00
25
500
100
10
2000
SFLM25
3,00
32
500
100
10
2000
SFLM32
3,00
2
500
100
10
2000
SFLR02
7,00
4
500
100
10
2000
SFLR04
7,00
6
500
100
10
2000
SFLR06
7,00
10
500
100
10
2000
SFLR10
7,00
16
500
100
10
2000
SFLR16
7,00
20
500
100
10
2000
SFLR20
7,00
25
500
100
10
2000
SFLR25
7,00
32
500
100
10
2000
SFLR32
7,00
3ILINDIRIKÀ+ARTUƔÀ3IGORTALAR
1RW7HVOLPVUHVLVRUXQX]
1RW7HVOLPVUHVLVRUXQX]
25
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
Ì*TSTOKTÌÌL Ì'@X@SÌ*NQTL@Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
2S@MC@QSÌ*NQTL@
6 kA
3HOÌ*NCT
SHM-2
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
25
30
100
SHM2025030
62,00
40
30
100
SHM2040030
64,00
63
30
100
SHM2063030
66,00
Ì*TSTOKTÌÌL Ì8@MFťMÌ*NQTL@Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
SHM-2
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
25
300
100
SHM2025300
62,00
40
300
100
SHM2040300
64,00
63
300
100
SHM2063300
66,00
80
300
100
SHM2080300
96,00
Ì*TSTOKTÌÌL Ì'@X@SÌ*NQTL@Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
SHM-4
6 kA
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ 6 kA
ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
25
30
50
SHM4025030
84,00
40
30
50
SHM4040030
86,00
63
30
50
SHM4063030
90,00
80
30
50
SHM4080030
118,00
Ì*TSTOKTÌÌL Ì8@MFťMÌ*NQTL@Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
SHM-4
ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
25
300
50
SHM4025300
84,00
40
300
50
SHM4040300
86,00
63
300
50
SHM4063300
90,00
80
300
50
SHM4080300
118,00
100
300
50
SHM4100300
140,00
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ Ì*TSTOKTÌÌL Ì&DBHJLDKHÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
SDM-2
26
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ 6 kA
ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
40
300
100
SDM2040300
130,00
63
300
100
SDM2063300
140,00
80
300
100
SDM2080300
160,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
6 kA
SDM-4
10 kA
3HOÌ*NCT
SGM-2
10 kA
3HOÌ*NCT
SGM-2
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
40
300
50
SDM4040300
170,00
63
300
50
SDM4063300
180,00
80
300
50
SDM4080300
205,00
Ì*TSTOKTÌÌL Ì'@X@SÌ*NQTL@Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
25
30
100
SGM2025030
82,00
40
30
100
SGM2040030
82,00
63
30
100
SGM2063030
88,00
Ì*TSTOKTÌÌL Ì8@MFťMÌ*NQTL@Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQHÌÌ
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
25
300
100
SGM2025300
82,00
40
300
100
SGM2040300
82,00
63
300
100
SGM2063300
88,00
10 kA
3HOÌ*NCT
SGM-4
10 kA
3HOÌ*NCT
SGM-4
Ì*TSTOKTÌÌL
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ Ì'@X@SÌ*NQTL@Ì*@Ĝ@JÌ
ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
25
30
50
SGM4025030
115,00
40
30
50
SGM4040030
115,00
63
30
50
SGM4063030
138,00
+AğAKÀ!KŨMÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
3HOÌ*NCT
Ì*TSTOKTÌÌL Ì&DBHJLDKHÌ*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQHÌ
JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
Ì*TSTOKTÌÌL Ì8@MFťMÌ*NQTL@Ì*@Ĝ@JÌ JťLÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ ML@Ì*@Ĝ@JÌ
JťLťÌ(zMÌL Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
25
300
50
SGM4025300
115,00
40
300
50
SGM4040300
115,00
63
300
50
SGM4063300
138,00
27
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*NMS@JSīQKDQH
28
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ 8@QCťLBťÌ*NMS@J
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
9
20
1NO+1NC
1
42
SCM009230
42,00
5,5
12
25
1NO+1NC
1
42
SCM012230
44,00
SCM-18
7,5
18
30
1NO+1NC
1
42
SCM018230
52,00
SCM-22
11
22
32
1NO+1NC
1
42
SCM022230
61,00
SCM-32
15
32
45
1NO+1NC
1
24
SCM032230
84,00
SCM-40
18,5
40
50
1NO+1NC
1
24
SCM040230
120,00
SCM-50
22
50
70
1NO+1NC
1
10
SCM050230
157,00
SCM-65
30
65
80
1NO+1NC
1
10
SCM065230
178,00
SCM-75
37
75
90
1NO+1NC
1
10
SCM075230
230,00
3HOÌ*NCT
ML@Ì&İBİÌJ6
SCM-9
4
SCM-12
ML@Ì JťLťÌ
"Ì SCM-85
45
85
100
1NO+1NC
1
10
SCM085230
252,00
SCM-100
55
100
160
2NO+2NC
1
4
SCM100230
567,00
SCM-125
60
120
160
2NO+2NC
1
4
SCM125230
620,00
SCM-150
75
150
200
2NO+2NC
1
4
SCM150230
714,00
SCM-180
90
180
230
2NO+2NC
1
1
SCM180230
955,00
SCM-250
132
250
350
2NO+2NC
1
1
SCM250230
1.120,00
SCM-330
160
330
400
2NO+2NC
1
1
SCM330230
1.550,00
SCM-400
200
400
500
2NO+2NC
1
1
SCM400230
1.750,00
SCM-630
330
630
800
2NO+2NC
1
1
SCM630230
3.235,00
Ì5Ì "Ì
!NAHMÌ#DUQDRHÌÌ5Ì#" NQS@JÌANAHM
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*NMS@JSīQKDQH
Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ 8@QCťLBťÌ*NMS@J
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
100
160
2NO+2NC
1
4
SCM100ADC
660,00
60
120
160
2NO+2NC
1
4
SCM125ADC
710,00
SCM-150
75
150
200
2NO+2NC
1
4
SCM150ADC
790,00
SCM-180
90
180
230
2NO+2NC
1
4
SCM180ADC
1.200,00
SCM-250
132
250
350
2NO+2NC
1
4
SCM250ADC
1.300,00
3HOÌ*NCT
ML@Ì&İBİÌJ6
SCM-100
55
SCM-125
ML@Ì JťLťÌ
"Ì ' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
2S@MC@QSÌ*NQTL@
ML@Ì&İBİÌJ6
ML@Ì JťLťÌ
"Ì Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ 8@QCťLBťÌ*NMS@J
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SDM-9
4
9
20
1NO+1NC
1
32
SDM009024
80,00
SDM-12
5,5
12
25
1NO+1NC
1
32
SDM012024
82,00
SDM-18
7,5
18
30
1NO+1NC
1
32
SDM018024
92,00
SDM-22
11
22
32
1NO+1NC
1
32
SDM022024
105,00
SDM-32
15
32
45
1NO+1NC
1
16
SDM032024
140,00
SDM-40
18,5
40
50
1NO+1NC
1
16
SDM040024
185,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
3HOÌ*NCT
ML@Ì&İBİÌJ6
ML@Ì JťLťÌ
"Ì Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*NMS@JSīQKDQH
JSī K H
8@QCťLBťÌ*NMS@J
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SDM-9
4
9
20
1NO+1NC
1
32
SDM009048
80,00
SDM-12
5,5
12
25
1NO+1NC
1
32
SDM012048
82,00
SDM-18
7,5
18
30
1NO+1NC
1
32
SDM018048
92,00
SDM-22
11
22
32
1NO+1NC
1
32
SDM022048
105,00
SDM-32
15
32
45
1NO+1NC
1
16
SDM032048
140,00
SDM-40
18,5
40
50
1NO+1NC
1
16
SDM040048
185,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
3HOÌ*NCT
SCF-9
ML@Ì&İBİÌ
J6
4
ML@Ì JťLťÌ
"Ì 9
Ì*TSTOKTÌ-.Ì&İĜÌ*NMS@JSīQKDQH
JSī K H
Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ ,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
20
1
42
SCF009230
53,00
SCF-12
5,5
12
25
1
42
SCF012230
58,00
SCF-18
7,5
18
30
1
42
SCF018230
70,00
SCF-22
11
22
32
1
42
SCF022230
82,00
SCF-32
15
32
45
1
34
SCF032230
115,00
SCF-40
18,5
40
50
1
34
SCF040230
140,00
SCF-50
22
50
70
1
10
SCF050230
250,00
SCF-65
30
65
80
1
10
SCF065230
300,00
SCF-75
37
75
90
1
10
SCF075230
350,00
SCF-85
45
85
100
1
10
SCF085230
400,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
3HOÌ*NCT
SCH-9
ML@Ì&İBİÌ
J6
4
ML@Ì JťLťÌ
"Ì 9
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
3HOÌ*NCT
Ì*TSTOKTÌ&İĜÌ*NMS@JSīQKDQH
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
Ì*TSTOKTÌ-.
-"Ì&İĜÌ*NMS@JSīQKDQH
Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ ,HMÌ2HOÌ CDCH
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
20
1
42
SCH009230
61,00
SCH-12
5,5
12
25
1
42
SCH012230
67,00
SCH-18
7,5
18
30
1
42
SCH018230
78,00
SCH-22
11
22
32
1
42
SCH022230
95,00
SCH-32
15
32
45
1
34
SCH032230
135,00
SCH-40
18,5
40
50
1
34
SCH040230
160,00
SCH-50
22
50
70
1
10
SCH050230
280,00
SCH-65
30
65
80
1
10
SCH065230
330,00
SCH-75
37
75
90
1
10
SCH075230
380,00
SCH-85
45
85
100
1
10
SCH085230
440,00
29
Ì*TSTOKTÌ$MUDQRīQÌ*NMS@JSīQKDQH
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
3HOÌ*NCT
ML@Ì&İBİÌJ6
Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ 8@QCťLBťÌ*NMS@J
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SCR-9
4
9
20
2NO+2NC
1
10
SCR009230
95,00
SCR-12
5,5
12
25
2NO+2NC
1
10
SCR012230
105,00
SCR-18
7,5
18
30
2NO+2NC
1
10
SCR018230
126,00
SCR-22
11
22
32
2NO+2NC
1
10
SCR022230
137,00
SCR-32
15
32
45
2NO+2NC
1
10
SCR032230
180,00
SCR-40
18,5
40
50
2NO+2NC
1
10
SCR040230
231,00
SCR-50
22
50
70
2NO+2NC
1
4
SCR050230
336,00
SCR-65
30
65
85
2NO+2NC
1
4
SCR065230
378,00
SCR-75
37
75
90
2NO+2NC
1
4
SCR075230
441,00
SCR-85
45
85
100
2NO+2NC
1
4
SCR085230
525,00
SCR-100
55
100
160
2NO+2NC
1
2
SCR100230
1.450,00
SCR-125
60
125
160
2NO+2NC
1
2
SCR125230
1.550,00
SCR-150
75
150
200
2NO+2NC
1
2
SCR150230
1.650,00
SCR-180
90
180
230
2NO+2NC
1
2
SCR180230
2.500,00
SCR-250
132
250
350
2NO+2NC
1
2
SCR250230
3.000,00
SCR-330
160
330
400
2NO+2NC
1
2
SCR330230
4.000,00
SCR-400
200
400
500
2NO+2NC
1
2
SCR400230
4.500,00
SCR-630
330
630
800
2NO+2NC
1
2
SCR630230
6.700,00
Yedek Bobinler
3HOÌ*NCT
SYB-1
SYB-2
SYB-3
!HQKHJSDÌ*TKK@MťK@B@œťÌ
Kontaktör
Bobin Gerilimi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
3#-Ÿ3#-
24 V AC 50/60 Hz.
SYB1-024AC
12,00
3#-Ÿ3#-
42 V AC 50/60 Hz.
SYB1-042AC
12,00
3#-Ÿ3#-
48 V AC 50/60 Hz.
SYB1-048AC
12,00
3#-Ÿ3#-
110 V AC 50/60 Hz.
SYB1-110AC
12,00
3#-Ÿ3#-
220 V AC 50/60 Hz.
SYB1-220AC
12,00
3#-Ÿ3#-
380 V AC 50/60 Hz.
SYB1-380AC
12,00
3#-Ÿ3#-
415 V AC 50/60 Hz.
SYB1-415AC
12,00
3#-Ÿ3#-
24 V AC 50/60 Hz.
SYB2-024AC
23,00
3#-Ÿ3#-
42 V AC 50/60 Hz.
SYB2-042AC
23,00
3#-Ÿ3#-
48 V AC 50/60 Hz.
SYB2-048AC
23,00
3#-Ÿ3#-
110 V AC 50/60 Hz.
SYB2-110AC
23,00
3#-Ÿ3#-
220 V AC 50/60 Hz.
SYB2-220AC
23,00
3#-Ÿ3#-
380 V AC 50/60 Hz.
SYB2-380AC
23,00
3#-Ÿ3#-
415 V AC 50/60 Hz.
SYB2-415AC
23,00
3#-Ÿ3#-
220 V AC 50/60 Hz.
SYB3-220AC
200,00
3#-Ÿ3#-
380 V AC 50/60 Hz.
SYB3-380AC
200,00
3#-Ÿ3#- 100-240 V AC / 100-220 V DC SYB3-0ACDC
320,00
SYB-4
SCM180-SCM250
380 V AC 50/60 Hz.
SYB4-380AC
350,00
SYB-5
SCM330
381 V AC 50/60 Hz.
SYB5-380AC
360,00
SYB-6
SCM400
382 V AC 50/60 Hz.
SYB6-380AC
450,00
SYB-7
SCM630
383 V AC 50/60 Hz.
SYB7-380AC
1.000,00
3$-Ÿ3$-
24 V DC
SYD1-024DC
32,00
3$-Ÿ3$-
48 V DC
SYD1-048DC
32,00
SYD-1
30
ML@Ì JťLťÌ
"Ì !NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
3$-Ÿ3$-
60 V DC
SYD1-060DC
32,00
3$-Ÿ3$-
110 V DC
SYD1-110DC
32,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
8@QCťLBťÌ*NMS@JÌ!KNJK@Qť
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
2S@MC@QSÌ*NQTL@
!HQKHJSDÌ*TKK@MťK@B@œťÌ
Kontaktör
8@QCťLBťÌ*NMS@J
,NMS@IÌƐDJKH
SAC-1
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
SAC-100
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
3#-Ÿ3#-
1NO+1NC
üst
SAC-2S11
15,00
3#-Ÿ3#-
2NO
üst
SAC-2S20
15,00
3HOÌ*NCT
SAC-2
SAC-4
SAC-5
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
sol yan
SAC-1S11
13,00
sol yan
SAC-1B11
13,00
3#-Ÿ3#-
2NO+2NC
üst
SAC-4S22
19,00
3#-Ÿ3#-
3NO+1NC
üst
SAC-4S31
19,00
3#-Ÿ3#-
1NO+3NC
üst
SAC-4S13
19,00
3#-Ÿ3#-
4NO
üst
SAC-4S40
19,00
3#-Ÿ3#-
4NC
üst
SAC-4S04
19,00
3#-Ÿ3#-
2NO+2NC
üst
SAC-5S22
21,00
3HOÌ*NCT
STRP-22
STRP-40
STRP-85
STRP-100
STRP150
STRP220
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
2@G@RťÌ !HQKHJSDÌ*TKK@MťK@B@œťÌ
Kontaktör
,HMÌ2HOÌ CDCH
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
0.16
0.1-0.16
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-016
38,00
0.25
0.16-0.25
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-025
38,00
0.40
0.25-0.40
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-040
38,00
0.63
0.40-0.63
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-063
38,00
1
0.63-1
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-1
38,00
1.6
1-1.6
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-1.6
38,00
2.5
1.6-2.5
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-2.5
38,00
4
2.5-4
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-4
38,00
6
4-6
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-6
38,00
8
5-8
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-8
38,00
10
7-10
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-10
38,00
13
9-13
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-13
38,00
18
12-18
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-18
38,00
22
16-22
3#-Ÿ3#-
1
54
STRP22-22
38,00
26
18-26
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-26
53,00
36
24-36
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-36
53,00
40
28-40
SCM-32, SCM-40
1
36
STRP40-40
53,00
50
34-50
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-50
76,00
65
45-65
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-65
76,00
75
54-75
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-75
76,00
85
63-85
SCM-50...SCM-85
1
24
STRP85-85
76,00
100
65-100
3#-Ÿ3#-
1
12
STRP100-100
150,00
125
85-125
3#-Ÿ3#-
1
12
STRTP100-125
150,00
150
100-150
SCM-150
1
12
STRP150-150
180,00
180
120-180
SCM-250
1
12
STRP220-180
450,00
240
160-240
SCM-251
1
12
STRP220-240
450,00
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
Termik Röleler
3DQLHJÌ1īKDÌ1@XÌ,NMS@IÌ C@OSīQİ
3HOÌ*NCT
!HQKHJSDÌ*TKK@MťK@B@œťÌ
Termik Röle
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SDR-22
STRP-22
SDR-22
15,00
SDR-40
STRP-40
SDR-40
17,00
SDR-85
STRP-85
SDR-85
22,00
31
Ì*TSTOKTÌ,HMHÌ*NMS@JSīQKDQ
3HOÌ*NCT
SCM-6M
SCM-9M
SCM-12M
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
SCM-16M
ML@Ì&İBİÌJ6
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
ML@Ì JťLťÌ
"Ì Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ 8@QCťLBťÌ*NMS@J
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
2.2
6
20
1NO
1
80
SCM0610230
36,00
2.2
6
20
1NC
1
80
SCM0601230
36,00
4
9
20
1NO
1
80
SCM0910230
40,00
4
9
20
1NC
1
80
SCM0901230
40,00
5.5
12
20
1NO
1
80
SCM1210230
42,00
5.5
12
20
1NC
1
80
SCM1201230
42,00
7.5
16
20
1NO
1
80
SCM1610230
44,00
7.5
16
20
1NC
1
80
SCM1601230
44,00
Ì*TSTOKTÌ,HMHÌ*NMS@JSīQKDQ
3HOÌ*NCT
SDM-6M
SDM-9M
SDM-12M
SDM-16M
ML@Ì&İBİÌJ6
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì#"
ML@Ì JťLťÌ
"Ì Anma Termik
JťLťÌ(SGÌ 8@QCťLBťÌ*NMS@J
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
2.2
6
20
1NO
1
80
SDM0610024
55,00
2.2
6
20
1NC
1
80
SDM0601024
55,00
4
6
20
1NO
1
80
SDM0910024
57,00
4
9
20
1NC
1
80
SDM0901024
57,00
5.5
12
20
1NO
1
80
SDM1210024
58,00
5.5
12
20
1NC
1
80
SDM1201024
58,00
7.5
16
20
1NO
1
80
SCM1610024
60,00
7.5
16
20
1NC
1
80
SCM1601024
60,00
,HMHÌ*NMS@JSīQKDQÌŤĜHMÌ8@QCťLBťÌ*NMS@JÌ!KNJK@Qť
3HOÌ*NCT
SAC-4M
8@QCťLBťÌ*NMS@J
,NMS@IÌƐDJKH
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
2NO+2NC
üst
SAC-4M22
24,00
3NO+1NC
üst
SAC-4M31
24,00
4NO
üst
SAC-4M40
24,00
4NC
üst
SAC-4M04
24,00
Bobin Gerilimi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
24 V AC 50/60 Hz.
SYM1-024AC
14,00
42 V AC 50/60 Hz.
SYM1-042AC
14,00
48 V AC 50/60 Hz.
SYM1-048AC
14,00
110 V AC 50/60 Hz.
SYM1-110AC
14,00
230 V AC 50/60 Hz.
SYM1-230AC
14,00
24 V DC
SMD1-024DC
18,00
48 V DC
SMD1-048DC
18,00
110 V DC
SMD1-110DC
18,00
,HMHÌ*NMS@JSīQKDQÌŤĜHMÌ8DCDJÌ!NAHMKDQ
3HOÌ*NCT
SYM-1
SMD-1
32
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
,HMHÌ*NMS@JSīQKDQÌŤĜHMÌ3DQLHJÌ1īKDKDQ
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
2S@MC@QSÌ*NQTL@
3HOÌ*NCT
ML@Ì JťLťÌ
(MÌ Termik Ayar
2@G@RťÌ ,HMÌ2HOÌ CDCH
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
1.6
1-1.6
1
80
STRM12-1.6
40,00
2.5
1.6-2.5
1
80
STRM12-2.5
40,00
4
2.5-4
1
80
STRM12-4
40,00
6
4-6
1
80
STRM12-6
40,00
9
6-9
1
80
STRM12-9
40,00
13
9-13
1
80
STRM12-13
40,00
16
12-16
1
80
STRM12-16
40,00
STRM-12
3HOÌ*NCT
!HQKHJSDÌ*TKK@MťK@B@œťÌ
Kontaktör
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SDR-12
STRM-12
SDR-12
14,00
"Ì2ťMťEťÌŤĜHMÌ2HFL@Ì*NMS@JSīQKDQDÌ*@QƑťKťJÌ&DKDMÌ#HœDQÌ,@QJ@K@Q
Ì%@YKťÌ,NSNQÌÌ5
J6
'O
Sigma
Elektrik
Federal
Elektrik
Siemens
3DKDLDB@MHPTD
ABB
Legrand
LG
&DMDQ@KÌ$KDBSQHB
*Ì,NDKKDQ
4
5
SCM-9
FC-O9D
3TF-40
LC1-D910
A9
CTX1 9A
GMC-9
CL00
$),-
5.5
7.5
SCM-12
FC-12D
3TF-41
,#$)
A12
CTX1 12A
GMC-12
CL01
$),-
7.5
10
SCM-18
FC-18D
3TF-42
LC1-D1810
A16
CTX1 16A
GMC-18
CL02
$),-
11
15
SCM-22
FC-25D
3TF-43
LC1-D2510
A26
CTX1 25A
GMC-22
CL025
$),-
15
20
SCM-32
FC-32D
3TF-44
LC1-D3210
A30
CTX1 32A
GMC-32
CL04
$),-
18.5
25
SCM-40
FC-40D
3TF-45
LC1-D4011
A40
CTX1 40A
GMC-40
CL45
$),-
22
30
SCM-50
FC-50D
3TF-46
LC1-D5011
A50
CTX1 50A
GMC-50
CL06
$),-
30
40
SCM-65
FC-65D
3TF-47
LC1-D6511
A63
CTX1 65A
GMC-65
CL07
$),-
37
50
SCM-75
FC-80D
3TF-48
LC1-D8011
A75
CTX1 80A
GMC-75
CL08
$),-
45
60
SCM-85
FC-95D
3TF-49
LC1-D9511
A95
CTX1 95A
GMC-85
CL09
$),-
55
80
SCM-100
FC-115D
3TF-50
LC1-F115
A110
CTX1 110A
GMC-100
CL10
$),-
75
100
SCM-150
FC-150D
3TF-51
LC1-F150
EH145
CTX2 150A
GMC-150
CK75
$),-
!LğAKÀ'ERILIMÀ+ONTAKTĮRLERIÀÀ4ERMIKÀ2ĮLELER
,HMHÌ3DQLHJÌ1īKDÌ1@XÌ,NMS@IÌ C@OSīQİ
*NMS@JSīQKDQHMÌ$MÌþNJÌ*TKK@MťKCťœťÌ*TKK@ML@Ì*@SDFNQHKDQHÌ
*TKK@ML@Ì
Kategorisi
8İJÌ*@Q@JSDQHRSHœH
&İĜÌ*@SR@XťRť
4XFTK@L@ÌčQMDJKDQH
*@O@L@Ì
JťLťÌ(
Kesme
JťLťÌ(B
)E
)E
X)E
X)E
)EÀ!ÀIğINÀ#OSÀ +OMPRESĮRLERÀPOMPALARÀFANLARÀVAL˱ERÀASANSĮRLERÀKONVEYĮR)EÀ!ÀIğINÀ#OS
ler, klimalar
X)E
X)E
)EÀ!ÀIğINÀ#OSÀ
)EÀ!ÀIğINÀ#OS
X)E
X)E
AC-1
%NDijKTIF
#OS
)SŨTMAÀSISTEMLERIÀ4EKÀFAZLŨÀŨSŨTŨCŨÀDEVRELERININÀKUMANDASŨNDAÀÀ
KUTUPLUÀKONTAKTĮRÀKULLANŨLDŨŖŨNDAÀKUTUPLARÀSERIÀBAŖLANMALŨDŨRÀ
ÀKUTUPÀSERIÀBAŖLANŨRSAÀANMAÀğALŨƔMAÀAKŨMŨÀKONTAKTĮRÀIƔLETMEÀ
AKŨMŨNŨNÀÀKATŨÀÀKUTUPÀSERIÀBAŖLANŨRSAÀÀKATŨÀALŨNABILIR
AC-2
Bilezikli asenkron motorlara
YOLÀVERMEÀTERSÀYĮNDEÀğALŨƔTŨRMAÀADŨMLŨÀğALŨƔTŨRMA
#OS
6INğÀVEÀMETALURJIÀUYGULAMALARŨÀTELÀVEÀKABLOÀğEKMEÀMAKINELERI
AC-3
3INCAPÀKAFESLIÀASENKRONÀ
motorlara yol verme
AC-4
3INCAPÀKAFESLIÀASENKRONÀ
motorlara yol verme, ters
YĮNDEÀğALŨƔTŨRMA
"ASKŨÀVEÀMATBAAÀMAKINELERIÀTELÀVEÀKABLOÀMAKINELERIÀKESIKÀ
ğALŨƔMALŨÀTAKŨMÀTEZGAHLARŨ
33
3DQLHJÌ,@MXDSHJÌ*@Q@JSDQHRSHJKHÌ,NSNQÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
-OTORÀ+ORUMAÀƓALTERLERI
SMK-25
34
ML@Ì&İBİÌÌ "Ì
5ÌJ6
Termik Ayar
2@G@RťÌ *ťR@Ì#DUQDÌ*DRLDÌ
,HMÌ2HOÌ
Koli Adedi
*@O@RHSDRHÌÌ(BTÌÌJ ÌÌ5 Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
0,02
0.1-0.16
100
1
48
SMK25-0.16
93,00
0,06
0.16-0.25
100
1
48
SMK25-0.25
93,00
0,09
0.25-0.4
100
1
48
SMK25-0.4
93,00
0,12
0.4-0.63
100
1
48
SMK25-0.63
93,00
0,25
0.63-1
100
1
48
SMK25-1
93,00
0,37
1-1,6
100
1
48
SMK25-1.6
93,00
0,75
1.6-2.5
100
1
48
SMK25-2.5
93,00
1,5
2,5-4
100
1
48
SMK25-4
93,00
2,2
4-6,3
100
1
48
SMK25-6.3
93,00
4
6-10
100
1
48
SMK25-10
94,00
5,5
9-14
15
1
48
SMK25-14
94,00
7,5
13-18
15
1
48
SMK25-18
96,00
9
17-23
15
1
48
SMK25-23
96,00
11
20-25
15
1
48
SMK25-25
96,00
,NSNQÌ*NQTL@ÌƐ@KSDQKDQHÌŤĜHMÌ JRDRT@QK@Q
3HOÌ*NCT
ML@Ì JťLťÌ(MÌ 2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SMK25-F11
./.#ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀĮNDENÀMONTAJ
SMK25-F11
13,50
SMK25-F20
./ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀĮNDENÀMONTAJ
SMK25-F20
13,50
SMK25-L20
./ÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀYANDANÀMONTAJ
SMK25-L20
15,00
SMK25-L11
./.#ÀÀYARDŨMCŨÀKONTAKÀÀYANDANÀMONTAJ
SMK25-L11
15,00
SMK25-DG
À6ÀDijƔijKÀGERILIMÀBOBINIÀ
SMK25-DG
45,00
SMK25-AB
À6ÀÀÀUZAKTANÀAğTŨRMAÀBOBINIÀ
SMK25-AB
45,00
SMK25-K
-UHAFAZAÀKUTUSUÀ
SMK25-K
25,00
SMK25-A
+ONTAKTĮRÀKOMBINASYONÀBLOŖUÀÀ3#-
SMK25-A
8,00
' 9Ť1
." *ÌÌ%Ť8
-ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
SMS009230
ML@Ì,NSNQÌÌ
&İBİÌJ6ÌÌ
Ì5Ì
X@QÌ2@G@RťÌ Bobin Gerilimi
5Ì "
*TSTÌ@CDCH
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
0.37
1-1.6
230
1
SMS090037
130,00
0.75
1.6-2.5
230
1
SMS090075
130,00
1.5
2.5-4
230
1
SMS090115
130,00
2.2
4-6
230
1
SMS090220
130,00
3
5-8
230
1
SMS090300
130,00
4
7-10
230
1
SMS090400
130,00
SMS012230
5.5
9-13
230
1
SMS0120550
140,00
SMS018230
7.5
12-18
230
1
SMS0180750
147,00
SMS022230
11
16-22
230
1
SMS0221110
152,00
SMS032230
15
24-36
230
1
SMS0321150
190,00
SMS040230
18.5
28-40
230
1
SMS0401185
200,00
SMS050230
22
34-50
230
1
SMS0501220
420,00
SMS065230
30
45-65
230
1
SMS0651300
441,00
SMS075230
37
54-75
230
1
SMS0751370
462,00
SMS085230
45
63-85
230
1
SMS0851450
493,00
-OTORLARÀŧğINÀ+UTULUÀ9OLVERICILER
,NSNQK@QÌŤĜHMÌ*TSTKTÌ8NKUDQHBHKDQÌ
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
2S@MC@QSÌ*NQTL@
35
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
ÌÌ ĜL@ÌÌ*@O@L@ÌƐ@KSDQKDQH
3HOÌ*NCT
2S@MC@QSÌ*NQTL@
*TSTOÌ2@XťRťÌ
2İQDJKHÌþ@KťƑL@Ì JťLťÌ(SGÌ Ì
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
1
10
SPA1-10
21,00
1
16
SPA1-16
22,00
1
20
SPA1-20
24,00
1
25
SPA1-25
32,00
1
32
SPA1-32
45,00
1
63
SPA1-63
60,00
3
10
SPA3-10
23,00
3
16
SPA3-16
25,00
3
20
SPA3-20
26,00
3
25
SPA3-25
38,00
3
32
SPA3-32
58,00
3
63
SPA3-63
70,00
SPA1
SPA3
0AKETÀƓALTERLER
čKĜİÌ*NLİS@SīQKDQH
36
3HOÌ*NCT
Özellikler
2İQDJKHÌþ@KťƑL@Ì JťLťÌ
(SGÌ Ì
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SPM-A
4 pozisyonlu
20
SPM-A
34
SPM-V
7 pozisyonlu
20
SPM-V
34
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
BKÌ
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
3HOÌ*NCT
/QHLDQÌ JťLťÌÌÌÌÌ
20
S25BN
S20
S30
S40
S50
S60
S80
S100
ML@Ì&İBİÌÌÌÌÌ
5 10
2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500200510
62,00
25
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500250510
62,00
30
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500300510
62,00
40
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500400510
59,00
50
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500500510
59,00
60
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500600510
59,00
75
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2500750510
59,00
100
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501000510
59,00
125
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501250510
59,00
150
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
SS2501500510
62,00
100
5
0,5
20X10
3
30
SS2001000505
108,00
125
5
0,5
20X10
3
30
SS2001250505
108,00
150
10
0,5
20X10
3
30
SS2001500510
109,00
150
5
0,5
30 X 10
3
30
SS3001500505
57,00
150
10
0,5
30 X 10
3
30
SS3001500510
110,00
200
10
0,5
30 X 10
3
30
SS3002000510
57,00
250
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3002500510
50,00
300
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3003000510
48,00
400
10
0,5
30 X 10
3
42
SS3004000510
48,00
300
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4003000510
50,00
400
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4004000510
48,00
500
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4005000510
49,00
600
10
0,5
40 X 10
3
42
SS4006000510
50,00
500
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5005000510
52,00
600
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5006000510
55,00
750
10
0,5
50 X 10
3
42
SS5007500510
58,00
800
15
0,5
50 X 10
3
42
SS5008000515
58,00
1000
15
0,5
50 X 10
3
42
SS5001000515
60,00
750
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6007500515
70,00
800
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6008000515
70,00
1000
15
0,5
60 X 10
3
36
SS6001000515
71,00
750
10
0,5
80 X 10
3
18
SS8007500510
75,00
800
10
0,5
80 X 10
3
18
SS8008000510
75,00
1000
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8010000515
80,00
1200
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8012000515
83,00
1250
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8012500515
85,00
1500
15
0,5
80 X 10
3
18
SS8015000515
87,00
1200
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001200515
81,00
1250
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001250515
81,00
1500
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001500515
87,00
1600
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1001600515
88,00
2000
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1002000515
92,00
2000
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1002000530
115,00
2500
15
0,5
100 X 10
3
18
SS1002500515
120,00
2500
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1002500530
127,00
3000
30
0,5
100 X 10
3
18
SS1003000530
138,00
S25BN
S20
S30
S40
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
2S@MC@QSÌ*NQTL@
JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQH
S60
S80
S100
37
BKÌ
JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S125
S125
S60D
(dar tip)
S60D
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
S100D
(dar tip)
/QHLDQÌ JťLťÌ
ML@ÌÌ&İBİÌ
5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
2000
15
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1252000515
133,00
2500
15
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1252500515
139,00
3000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1253000530
145,00
4000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1254000530
162,00
5000
30
0,5
3x (125 X 10)
3
12
SS1255000530
185,00
600
5
0,5
60X10
3
36
SD6006000505
77,00
750
7,5
0,5
60X10
3
36
SD6007500507
82,00
1000
10
0,5
60X10
3
36
SD6010000510
88,00
1200
15
0,5
60X10
3
36
SD6012000515
93,00
1250
15
0,5
60X10
3
36
SD6012500515
93,00
1600
15
0,5
60X10
3
36
SD6016000515
105,00
600
5
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1006000505
93,00
800
7,5
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1008000507
100,00
1000
10
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001000510
118,00
1200
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001200515
130,00
1250
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001250515
130,00
1600
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1001600515
140,00
2000
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1002000515
147,00
2500
15
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1002500515
152,00
3000
30
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1003000530
176,00
4000
30
0,5
4x(100x10)
3
12
SD1004000530
210,00
S100D
BKÌ
JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S30
S30
S40
S40
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌÌ CDCH
LL
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
3
30
SS3001001005
73,00
30x10
3
30
SS3001501005
52,00
1
30x10
3
30
SS3002001005
43,00
5
1
30x10
3
42
SS3002501005
36,00
300
5
1
30x10
3
42
SS3003001005
34,00
400
5
1
30x10
3
42
SS3004001005
32,00
400
5
1
40x10
3
42
SS4004001005
34,00
500
5
1
40x10
3
42
SS4005001005
34,00
600
5
1
40x10
3
42
SS4006001005
34,00
/QHLDQÌ JťLťÌ ML@ÌÌ&İBİÌÌ5 2ťMťEťÌBK
100
5
1
30x10
150
5
1
200
5
250
JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQH
BKÌ
3HOÌ*NCT
S30
S30
38
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LL
/QHLDQÌ JťLťÌ ML@ÌÌ&İBİÌÌ5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
50
2,5
3
30x10
60
2,5
3
75
2,5
3
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
3
30
SS300503002
35,00
30x10
3
30
SS300603002
35,00
30x10
3
30
SS300753002
35,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
S25BN
S30
S40
S60
S100
S125
,İGİQKİÌ3HOÌ JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQHÌ
/QHLDQÌ JťLťÌ ML@Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
20
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500200510
72,00
25
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500250510
72,00
30
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500300510
72,00
40
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500400510
69,00
50
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500500510
69,00
60
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500600510
69,00
75
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2500750510
69,00
100
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501000510
69,00
125
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501250510
69,00
150
10
0,5
KENDINDENÀBARALŨ
3
24
MS2501500510
72,00
150
10
0,5
30 X 10
3
30
MS3001500510
126,00
200
10
0,5
30 X 10
3
30
MS3002000510
69,00
250
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3002500510
62,00
300
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3003000510
60,00
400
10
0,5
30 X 10
3
42
MS3004000510
60,00
300
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4003000510
60,00
400
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4004000510
60,00
500
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4005000510
61,00
600
10
0,5
40 X 10
3
42
MS4006000510
62,00
750
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6007500515
81,00
800
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6008000515
81,00
1000
15
0,5
60 X 20
3
36
MS6001000515
82,00
1200
15
0,5
100x10
3
18
MS1001200515
92,00
1250
15
0,5
100x10
3
18
MS1001250515
92,00
1500
15
0,5
100x10
3
18
MS1001500515
99,00
1600
15
0,5
100x10
3
18
MS1001600515
100,00
2000
15
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1252000515
145,00
2500
15
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1252500515
152,00
3000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1253000530
158,00
4000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1254000530
175,00
5000
30
0,5
3x (125X10)
3
12
MS1255000530
198,00
S25BN
S30
S40
S60
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
BKÌ
S100
S125
ĜťK@AHKHQÌ3HOÌ JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S60A
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌÌÌ ,HMÌ2HOÌ
LL
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
3
18
SA6004001003
340,00
60x30
3
18
SA6005000505
370,00
0,5
60x30
3
18
SA6006000505
400,00
7,5
0,5
60x30
3
18
SA6008000510
430,00
10
0,5
60x30
3
18
SA6010000515
450,00
/QHLDQÌ JťLťÌ ML@Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌÌÌÌÌBK
400
3,75
1
60x30
500
5
1
600
5
800
1000
39
ÌLLÌ#(-Ì1@XťM@Ì,NMSDÌ$CHKDAHKDMÌ,HMHÌ JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQH
3HOÌ*NCT
S20M
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
S30M
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌ
,HMÌ2HOÌ CDCH
LL
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
3
51
SM2000751002
43,00
20x10
3
51
SM2001001002
45,00
1
20x10
3
51
SM2001251002
43,00
2,5
0,5
20x10
3
51
SM2001500502
43,00
200
3,75
0,5
20x10
3
51
SM2002000503
43,00
150
5
1
20x10
3
51
SM2001501005
43,00
200
5
1
20x10
3
51
SM2002001005
42,00
/QHLDQÌ JťLťÌ ML@Ì&İBİÌ5 2ťMťEťÌBK
75
2,5
1
20x10
100
2,5
1
125
2,5
150
150
2,5
0,5
30X10
3
51
SM3001500502
41,00
200
2,5
0,5
30X10
3
51
SM3002000502
39,00
200
5
0,5
30X10
3
51
SM3002000505
46,00
250
10
0,5
30X10
3
51
SM3002500510
47,00
300
10
0,5
30X10
3
51
SM3003000510
46,00
400
10
0,5
30X10
3
51
SM3004000510
46,00
500
10
0,5
30X10
3
51
SM3005000510
43,00
600
10
0,5
30X10
3
51
SM3006000510
42,00
150
5
1
30X10
3
51
SM3001501005
43,00
200
5
1
30X10
3
51
SM3002001005
42,00
250
5
1
30X10
3
51
SM3002501005
41,00
300
5
1
30X10
3
51
SM3003001005
39,00
400
5
1
30X10
3
51
SM3004001005
43,00
500
5
1
30X10
3
51
SM3005001005
41,00
600
5
1
30X10
3
51
SM3006001005
40,00
&Ì JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQHÌ3DLDKÌčKĜİKDQH
3HOÌ*NCT
40
*@AKNÌþ@OťÌÌÌÌÌÌÌ /DMBDQDÌčKĜİRİÌ
LL
LL
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌ
LL
Kablo Kesiti
LLʠ
/QHLDQÌ JťLÌÌÌÌÌÌÌÌ
ML@Ì&İBİÌÌÌÌÌÌÌ
5 #ťƑÌčKĜİKDQÌ&W8W#ÌÌÌÌ
LLÌÌ
S25BN
____
____
____
____
Ÿ
Ÿ
80x100x40
S20
20
21x11
20x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S20M
20
21x11
20x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
62x80x(30-45)
S30
24
31x11
30x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S30M
24
31x11
30x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
62x80x(30-45)
S40
31
41x11
40x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
80x100x(40-50-60)
S50
38
51x11
50x10
Ÿ
Ÿ
ŸŸ
80x100x(40-50-60)
S60
46
62x31
60x10
Ÿ
Ÿ
Ÿ
107x132x45
S60D
____
60x72
60x10
Ÿ
Ÿ
82x134x60
S80
67
81x31
2x(80x10)
Ÿ
Ÿ
145x165x55
S100
____
102x11
100x10
Ÿ
Ÿ
145x165x55
S100D
____
101x72
4x(100x10)
S125
126
126x11
3x(125x10)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
128x193x61
Ÿ
Ÿ
190x220x55
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
2S@MC@QSÌ*NQTL@
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
JťLÌ3Q@MRENQL@SīQİÌ&İBİMİMÌ3DROHSH
$NÕPWUDQVIRUPDW|UQQJFQQEHOLUOHQPHVLQGHDúD÷ÕGDNLIRUPOGHQID\GDODQÕODELOLU%XUDGDNLHQ|QHPOLKXVXVWHVSLWHGLOHQJFQWDOHSHGLOHFHN
WUDIRJFQQWDP\NQGHQID]ODYHoH\UHN\NQGHQGHD]ROPDPDVÕGÕU$NVLGXUXPGD\DQOÕú|OoPHYH\D\DQOÕúNRUXPDVLQ\DOOHULQLQROXúPDVÕQD
VHEHSRODELOLU
Ps = PA + PK + PT
JťLÌ3Q@MRENQL@SīQİÌ8İJÌ Q@RťÌ
,DR@EDÌ
2DJNMCDQÌ*@AKNÌ*DRHSHMDÌ&īQDÌ!@œK@MSťÌ*@AKNÌ*@XťOK@QťÌ/K
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
10 mm2
0,36
0,22
0,15
0,09
1m
2m
0,71
0,45
0,3
0,18
3m
1,07
0,67
0,45
0,27
4m
1,43
0,89
0,6
0,36
5m
1,78
1,12
0,74
0,44
6m
2,14
1,34
0,89
0,54
7m
2,5
1,56
1,04
0,63
0,71
8m
2,86
1,79
1,19
9m
3,21
2,01
1,34
0,8
10 m
3,57
2,24
1,49
0,89
3s6HNRQGHU7RSODP*F9$
3A$OÕFÕ*F9$
3K%D÷ODQWÕ.DEOR.D\ÕSODUÕ9$
3T7HPDVND\ÕSODUÕ9$DOÕQDELOLU
**
PK ,VQ [O6;
2
,VQ
O
6
6HNRQGHU$QPD$NÕPÕ$
$OÕFÕ6HNRQGHU$UDVÕøOHWNHQLQ8]XQOX÷XP
%DNÕUNDEORQXQNHVLWLPP2
%DNÕUNDEORQXQ|]JOLOHWNHQOL÷LPRKP[PP2
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
<XNDUÕGDNLWDEORKDULFLQGHNLLOHWNHQX]XQOXNODUÕQGDND\ERODFDNJoLoLQ\DQGDNLIRUPONXOODQÕODELOLU
JťLÌ3Q@ENK@QťM@Ì!@œK@M@MÌ!@YťÌ"HG@YK@QťMÌ ML@Ì&İBİÌ/A
KťBť
&İĜÌ5 Ampermetre
0,7 .... 1,5
Wattmetre
0,2 .... 5,0
CosØmetre
2,0 .... 6,0
Sayaçlar
0,4 .... 1,0
2EAKTIFÀ'ijğÀ+ONTROLÀ2ĮLELERI
0,5 .... 1,0
!ƔŨRŨÀ!KŨMÀ2ĮLELERI
0,2 .... 6,0
4ERSÀ!KŨMÀ2ĮLELERI
1,0 .... 2,0
3EKONDERÀ4ERMIKÀ2ĮLELERI
7,2 .... 9,0
JťLÌ8@MťKF@RťÌ5DÌ%@YÌ*@XL@RťÌ2ťMťQK@QťÌ32Ì$-ÌDÌFīQDÌÌRťMť͸@Qť
Ƒ@œťC@Ì5DQHKDMÌ ML@Ì JťLK@Qť
8İYCDKDQHÌŤĜHMÌqÌ8İYCDÌ JťL
.Q@MÌ'@S@Rť
#NœQTKTJ
2ťMťEť
%5
%20
%100
Ƒ@œťC@Ì5DQHKDMÌ ML@Ì JťLK@QťÌ8İYCDKDQHÌŤĜHMÌqÌ%@YÌ*@XL@Rť
Dakika
%120
%5
%20
Santiradyan
%100
%120
%5
%20
%100
%120
0,15
0,1
0,4
0,2
0,1
0,1
15
5
5
5
0,45
0,24
0,15
0,2
0,75
0,35
0,2
0,2
30
10
10
10
0,9
0,45
0,3
0,3
0,5
1,5
0,75
0,5
0,5
90
30
30
30
2,7
1,35
0,9
0,9
1,0
3,0
1,5
1,0
1,0
180
90
60
60
5,4
2,7
1,8
1,8
$QPDIUHNDQVÕQGDDNÕPKDWDVÕYHID]ND\PDVÕVHNRQGHU\NDQPD\NQQYH¶DUDVÕQGDGH÷LúWL÷LQGHWDEORGDNLGH÷HUOHUDúÕOPDPDOÕGÕU
‡
‡
‡
‡
JťLÌSQ@MRENQL@SīQİÌRHO@QHƑHÌHĜHMÌFDQDJKHÌAHKFHKDQ
dHYLUPH2UDQÕ$$
3HQFHUHgOoVPP
6HNRQGHU$QPDJF9$
'R÷UXOXN6ÕQÕIÕ
41
#HIHS@KÌčKĜİÌ KDSKDQH
3HOÌ*NCT
Özellikler
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SD 72A
!ÀÀAKŨMÀTRAFOLUÀ!MPERMETRE
72x72
1
72
SD72A-5000
89,00
SD 96A
!ÀÀAKŨMÀTRAFOLUÀ!MPERMETRE
96x96
1
72
SD96A-5000
91,00
SD 72V
0-600 V AC Voltmetre
72x72
1
72
SD72V-0600
89,00
SD 96V
0-600 V AC Voltmetre
96x96
1
72
SD96V-0600
91,00
Özellikler
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
!ÀÀDIREKTÀĮLğijMÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D030
42,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D050
47,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72A-D100
49,00
8À!ÀAKŨMÀTRAFOLUÀKULLANŨMÀIğINÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
* SA72A-X
41,00
!ÀÀDIREKTÀĮLğijMÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D030
42,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D050
47,00
!ÀDIREKTÀĮLğijMÀÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96A-D100
49,00
8À!ÀAKŨMÀTRAFOLUÀKULLANŨMÀIğINÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
*SA96A-X
41,00
M@KNFÌ#īMDQÌ#DLHQKHÌ LODQLDSQDKDQ
3HOÌ*NCT
!KŨMÀ4RANSFORMATĮRLERI
SA 72A
SA 96A
M@KNFÌ#īMDQÌ#DLHQKHÌ5NKSLDSQDKDQ
3HOÌ*NCT
SA 72V
SA 96V
Özellikler
čKĜİKDQÌLL
,HMHLTLÌ2HOÌÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
0-250 V AC Voltmetre
72x72
1
48
SA72V-0250
42,00
0-500 V AC Voltmetre
72x72
1
48
SA72V-0500
42,00
0-250 V AC Voltmetre
96x96
1
27
SA96V-0250
42,00
0-500 V AC Voltmetre
96x96
1
27
SA96V-0500
42,00
M@KNFÌ#DL@MSLDSQDKHÌ LODQLDSQDKDQ
3HOÌ*NCT
SA 72D
SA 96D
42
Özellikler
čKĜİKDQÌLL
,HMÌ2HOÌ
adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťĮ̀
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0250
118,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0400
118,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-0600
118,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
72x72
1
48
SA72D-1000
118,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0250
118,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0400
118,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-0600
118,00
À!ÀÀDAKÀDEMANTLŨÀ!MPERMETRE
96x96
1
27
SA96D-1000
118,00
' 9Ť1 -ÌÌ%Ť8 3Ì+Ť23$2Ť
3HOÌ*NCT
1SK230
3SK400
3SK440
&İĜÌJ5 QÌ
5
&DQHKHLÌ5
!NXTSK@QÌ#WGÌ
LL
,HMHLTLÌ
2HOÌ
Adedi
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
0.25
-ONOFAZE
230
76x105
3
3
1SK230-0.25
90,00
0.5
-ONOFAZE
230
76x105
3
3
1SK230-0.5
95,00
1
-ONOFAZE
230
76x105
3
3
1SK230-1
105,00
1.5
-ONOFAZE
230
76x105
3
3
1SK230-1.5
122,00
2.5
-ONOFAZE
230
76x120
3
3
1SK230-2.5
195,00
0
1,0
4RIFAZE
400
65x175
3
10
3SK400-1
95,00
1,5
4RIFAZE
400
65x175
3
10
3SK400-1.5
98,00
2,5
4RIFAZE
400
65x175
3
10
3SK400-2.5
0
110,00
5,0
4RIFAZE
400
76x175
3
7
3SK400-5
0
136,00
7,5
4RIFAZE
400
76x240
3
7
3SK400-7.5
0
171,00
10,00
4RIFAZE
400
76x240
3
7
3SK400-10
0
196,00
12,5
4RIFAZE
400
86x240
3
5
3SK400-12.5
0
237,00
15,0
4RIFAZE
400
96x240
3
4
3SK400-15
284,00
20,0
4RIFAZE
400
106x240
3
3
3SK400-20
347,00
25,0
4RIFAZE
400
116x240
3
3
3SK400-25
0
390,00
116X285
3
3
30,0
4RIFAZE
400
40
4RIFAZE
400
50
4RIFAZE
400
1,0
4RIFAZE
440
3
3
65x175
3
10
3SK400-30
0
440,00
3SK400-40
0
650,00
3SK400-50
0
900,00
3SK440-1
95,00
1,5
4RIFAZE
440
65x175
3
10
3SK440-1.5
98,00
2,5
4RIFAZE
440
65x175
3
10
3SK440-2.5
0
110,00
5,0
4RIFAZE
440
65x175
3
7
3SK440-5
0
136,00
7,5
4RIFAZE
440
65x240
3
7
3SK440-7.5
171,00
10,00
4RIFAZE
440
76x240
3
7
3SK440-10
196,00
12,5
4RIFAZE
440
76x240
3
5
3SK440-12.5
237,00
15,0
4RIFAZE
440
86x240
3
4
3SK440-15
284,00
20,0
4RIFAZE
440
96x240
3
3
3SK440-20
347,00
25,0
4RIFAZE
440
106x240
3
3
3SK440-25
390,00
116X240
3
3
3SK440-30
440,00
30,0
4RIFAZE
440
40
4RIFAZE
440
3
3SK440-40
0
650,00
50
4RIFAZE
440
3
3SK440-50
900,00
!NAHMÌ#DUQDRHÌ5Ì "
3HOÌ*NCT
Ì*TSTOKTÌ$BNVGHSDÌ2DQHRH
&Ì&İĜÌ*NMC@MR@SīQKDQHÌ
!LğAKÀ'ERILIMÀ+OMPANZASYONÀĖRijNLERI
2S@MC@QSÌ*NQTL@
*TQTÌRHKHMCHQÌSHOÌF@YKťÌJDMCHMHÌNM@Q@AHKDMÌ@ƑťQťÌA@RťMĜÌJNQTL@KťÌ
Ì*NLO@MY@RXNMÌ*NMS@JSīQKDQH
Anma
Anma
Kondansatör
Kondansatör
,HMÌ2HOÌ
8@QCťLBťÌ*NMS@J
5Ì&İBİÌ 5Ì&İBİÌ
Adedi
J5 Q
J5 Q
Koli
Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SCK-12
5
5
1NO+1NC
1
32
SCK012
85,00
SCK-18
6
10
1NO+1NC
1
32
SCK018
95,00
SCK-22
8
15
1NO+1NC
1
32
SCK022
100,00
SCK-32
12
20
1NO+1NC
1
18
SCK032
105,00
SCK-40
15
25
1NO+1NC
1
18
SCK040
145,00
SCK-65
20
33,3
1NO+1NC
1
8
SCK065
210,00
SCK-75
22
40
1NO+1NC
1
8
SCK075
225,00
SCK-85
33,3
50
1NO+1NC
1
8
SCK085
240,00
43
ÌLLÌ#(-Ì1@XťM@Ì,NMSDÌ$CHKDAHKDMÌ,HMHÌ JťLÌ3Q@MRENQL@SīQKDQHÌÌÌÌÌÌBK
3HOÌ*NCT
S20M
!LğAKÀ'ERILIMÀ+OMPANZASYONÀĖRijNLERI
S30M
/QHLDQÌ JťLťÌ ML@Ì&İBİÌÌÌÌ
5 2ťMťEťÌBK
!@Q@ÌčKĜİRİÌÌÌÌÌ
LL
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
75
2,5
1
20x10
3
51
SM2000751002
43,00
100
2,5
1
20x10
3
51
SM2001001002
45,00
125
2,5
1
20x10
3
51
SM2001251002
43,00
150
5
1
20x10
3
51
SM2001501005
43,00
200
5
1
20x10
3
51
SM2002001005
42,00
150
5
1
30X10
3
51
SM3001501005
43,00
200
5
1
30X10
3
51
SM3002001005
42,00
250
5
1
30X10
3
51
SM3002501005
41,00
300
5
1
30X10
3
51
SM3003001005
39,00
400
5
1
30X10
3
51
SM3004001005
43,00
500
5
1
30X10
3
51
SM3005001005
41,00
600
5
1
30X10
3
51
SM3006001005
40,00
1D@JSHEÌ&İĜÌ*NMSQNKÌ1īKDRH
3HOÌ*NCT
Özellikler
čKĜİKDQÌÌÌÌLL
,HMHLTLÌ2HOÌ
Adedi
Koli Adedi
2HO@QHƑÌ*NCT
!HQHLÌ%HX@SťÌ¨
SR144
ÀKADEMEÀÀFAZÀAYRŨÀKOMPANZASYONÀ-ONOFAZEÀ
KONDANSATĮRÀ DEVREYEÀ ALŨPÀ ğŨKARMAHERÀ FAZŨÀ AYRŨÀ
GĮSTERENÀLEDÀDISPLAYÀDIJITALÀGĮSTERGE
144x144
1
6
SR144-012
903,00
*NLO@MY@RXNMÌ
Kontaktörü
-NQL@KÌ&İĜÌ
Kontaktörü
3HO
3HOÌ
&Ì*NLO@MY@RXNMÌ,@KYDLDÌ2DĜHLH
Ì5Ì "ÌÌ%@YKťÌ*NMC@MR@SīQ
3HOÌ*NCT
44
ML@Ì&İBİÌ
J5 Q
Kablo
ML@Ì JťLťÌ
Kesit
LLʠ
&Ì#DUQDÌ*DRHBHÌ
3HOÌ
ML@Ì JťLťÌ
Otomatik sigorta
ML@Ì JťLťÌ
3SK400-1
1,0
1,4
2.5
C6
SCK-12
SCM-9
3SK400-1.5
1,5
2,16
2.5
C10
SCK-12
SCM-9
3SK400-2.5
2,5
3,6
2.5
C10
SCK-12
SCM-12
3SK400-5
5,0
7,2
2.5
C160,K160
20
C16
SCK-12
SCM-18
3SK400-7.5
7,5
10,80
2.5
C160,K160
20
C20
SCK-18
SCM-22
3SK400-10
10,00
14,40
4
C160,K160
32
C25
SCK-18
SCM-32
3SK400-12.5
12,5
18,00
6
C160,K160
40
C32
SCK-22
SCM-40
3SK400-15
15,0
21,60
6
C160,K160
40
C40
SCK-22
SCM-40
3SK400-20
20,0
28,80
10
C160,K160
50
C50
SCK-32
SCM-50
3SK400-25
25,0
36,00
16
C160,K160
63
C63
SCK-40
SCM-65
3SK400-30
30,0
43,20
25
C160,K160
80
C80
SCK-65
SCM-85
40
57,6
35
C160,K160
100
C100
SCK-75
SCM-100
50
72
35
C160,K160
125
C125
SCK-85
SCM-125
Ar-Ge
%100 Kalite
Kontrol
Yerli
Üretim
+!,ŧ4%À"%,'%,%2ŧ-ŧ:
)3/ÀÀ+ALITEÀ9ĮNETIMÀ3ISTEMIÀ"ELGESI
9ERLIÀ-ALŨÀ"ELGESI
)3/ÀÀĂEVREÀ9ĮNETIMÀ3ISTEMIÀ"ELGESI
#%À5YGUNLUKÀ"ELGELERI
4ijRKÀ3TANDARTLARŨNAÀ5YGUNLUKÀ"ELGELERI
'/342À5YGUNLUKÀ"ELGELERI
46
5+23%02/À5YGUNLUKÀ"ELGELERI
6DWÕúùDUWODUÕ
t )L\DWODUáPá]DKHUKDQJLELULKEDUDJHUHNGX\XOPDNVá]áQGHõLòLNOLN\DSPDKDNNáPá]
PDKIX]GXU
t )L\DWODUáPá]D.'9GDKLOGHõLOGLU
t )DWXUDODPDGDWHVOLPWDULKLQGHNLOLVWHIL\DWODUáJHÆHUOLGLU
t 7ÛPÛUÛQOHULPL]LPDODWKDWDODUáQDNDUòá\áOJDUDQWLNDSVDPáQGDGáU
t 7ÛPÛUÛQOHULPL]$YUXSD%LUOLõL7HNQLN0HY]XDWáQDX\XPOX&(LòDUHWLQHVDKLSROXS
XOXVDOYHXOXVODUDUDVáVWDQGDUWODUDX\JXQRODUDN76,62(1NDOLWHJÛYHQFH
VLVWHPLÆHUÆHYHVLQGHÛUHWLOPHNWHGLU
t %XOLVWHGHNLIRWRõUDIODUWHPVLOLGLU*HUÆHNÛUÛQOHUIRWRõUDIODUGDQIDUNOáOáNJÕVWHUHELOLU
3IGMAÀ%LEKTRIKÀ3ANÀVEÀ4ICÀ!Ɠ
8TMTRÌ$LQDÌ,@G@KKDRHÌ8DMHCNœ@MÌ8NKTÌ"@CCDRH
-NÌ ÌÌ2@MB@JSDODŤRS@MATK3İQJHXD
3Ì
ÌÌÌÌÌÌÌ%Ì
ÌÌÌÌ
RHFL@RHFL@DKDJSQHJBNL
VVVRHFL@DKDJSQHJBNL
REG
IS
REG
IS
14001
RED COM
TE
ISO
9001:
2008
NY
PA
ISO
NY
PA
RED COM
TE
Download

SIGMA HAZİRAN 2014 FIYAT LISTESI