KARAR TARİHİ
31/10/2014
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ
KARAR SAYISI
2014/07/59
KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ : UKOME Komisyonu Denizli BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Dairesi
BaĢkanı Niyazi TÜRLÜ BaĢkanlığında, aĢağıda isimleri yazılı bulunan komisyon üyelerinin iĢtirakleri ile
31/10/2014 tarihinde Saat 09:30’de bir araya gelerek gündemde bulunan konuları görüĢmek üzere
toplanmıĢtır.
TEKLİF: Denetim ve Toplu TaĢıma ġube Müdürlüğü'nün 23/10/2014 tarih ve 585 sayılı yazısında;
10.07.2014 tarih ve 2014/02/04 sayılı UKOME kararı gereği muhtelif tarihlerde baĢvuruda bulunan
baĢvuru sahiplerine “Ticari Yolcu TaĢımacılığı Ġzin Belgesi” verilip verilmeyeceği hakkında karar alınması
talebi.
TEKLİF İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ: 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi
Kanununun 7 ve 9. Maddeleri, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 10. ve Yönetmeliğinin 15 ve 16.
maddeleri ile UKOME'nin 10/07/2014 tarih ve 2014/02/04 sayılı kararı hükümleri kapsamında
incelenmiĢtir.
KARAR - 59
S.S Babadağ Motorlu TaĢıyıcılar kooperatifi üyesi Süleyman ATLI adına kayıtlı 20 SC 313 plakalı
aracın tüm üyelik haklarının ve U-NET:D4.20,7773 numaralı D4 belgesinin oğlu Koray ATLI üzerine
devrinin yapılmasının uygun olduğu;
S.S Babadağ Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi üyesi Mehmet KARABULUT adına kayıtlı 20 SR 186
plakalı aracın tüm üyelik haklarının ve U-NET.D4.20,7773 numaralı D4 belgesinin kızı Pınar SÖYLER
üzerine devrinin yapılmasının uygun olduğu;
Osman Selim KARA adına kayıtlı 20 H 7884 ( 17 kiĢi kapasiteli ) plakalı KalkıĢ Honaz Ara Durak
Organize Sanayi Bölgesi VarıĢ Denizli taĢıma güzergâhında düzenli yolcu taĢımacılığı yapmak üzere Ticari
Yolcu TaĢımacılığı Belgesi verilmesinin uygun olduğu;
Adem ÇAVUġ adına kayıtlı 20 NN 516 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yapmadan yeni aracın (17 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin uygun olduğu
Ahmet AġIKOĞLU adına kayıtlı 20 HZ 585 (18 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği
nedeniyle, plaka değiĢikliği yapmadan yeni aracın (21 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin uygun
olduğu;
Ġbrahim ULABA adına kayıtlı 20 HU 801 (18 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği
nedeniyle, plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 HU 811 (20 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet
göstermesinin uygun olduğu;
Veli AKSÖL adına kayıtlı 20 UK 359 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı KalkıĢ; Çardak VarıĢ; Denizli arası
yolcu taĢımacılığı yapan aracın tüm ticari haklarının eĢi Sultan AKSÖL üzerine devrinin yapılmasının
uygun olduğu;
Murat ÖZGÜL adına kayıtlı 20 SR 947 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 SU 314 (15 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin
uygun olduğu;
Nilgün KOÇ adına kayıtlı 20 SL 507 (18 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yapmadan yeni aracın (22 kiĢi kapasiteli ) olarak faaliyet göstermesinin uygun olduğu;
1
KARAR TARİHİ
31/10/2014
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ
KARAR SAYISI
2014/07/59
KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ : UKOME Komisyonu Denizli BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Dairesi
BaĢkanı Niyazi TÜRLÜ BaĢkanlığında, aĢağıda isimleri yazılı bulunan komisyon üyelerinin iĢtirakleri ile
31/10/2014 tarihinde Saat 09:30’de bir araya gelerek gündemde bulunan konuları görüĢmek üzere
toplanmıĢtır.
Ahmet ANIL adına kayıtlı 20 P 2761 ( 15 kiĢi kapasiteli ) kalkıĢ Avdan, Ara Durak Denizoluk,
Gökçeler, YahĢiler, Vakıf, Sekiköy, Çalıköy, Kızılca bölük, Tavas VarıĢ Denizli taĢıma güzergâhında
düzenli yolcu taĢımacılığı yapmak üzere Ticari Yolcu TaĢımacılığı Belgesi verilmesinin uygun olduğu;
Hayati ÖZKAN adına kayıtlı 20 Y 5612 (17 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka ve koltuk sayısı değiĢikliği yapmadan yeni aracın faaliyet göstermesinin uygun olduğu;
Mustafa KOYUNCU adına kayıtlı 20 H 0139 (18 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği
nedeniyle, plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 H 7824 (21 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet
göstermesinin uygun olduğu;
Mehmet ġĠMġEK adına kayıtlı 20 NP 877 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı KalkıĢ; Süller VarıĢ; Çal arası
yolcu taĢımacılığı yapan aracın tüm ticari haklarını eĢi Fatma ġĠMġEK üzerine devrinin yapılmasının
uygun olduğu;
Abdullah CENGĠZ adına kayıtlı 20 AC 510 (21 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği
nedeniyle, plaka ve koltuk sayısı değiĢikliği yapmadan yeni aracın faaliyet göstermesinin uygun olduğu;
Orhan EDEN adına kayıtlı 20 UD 966 ( 15 kiĢi kapasiteli ) kalkıĢ, Ġnceler, Ara Durak Bozkurt VarıĢ
Denizli taĢıma güzergâhında düzenli yolcu taĢımacılığı yapmak üzere Ticari Yolcu TaĢımacılığı Belgesi
verilmesinin uygun olduğu;
Recep GÖKCE adına kayıtlı 20 H 1054 (18 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 H 7842 (18 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin
uygun olduğu;
Dindar UZUNOĞLU adına kayıtlı 20 SN 018 (21 kiĢi kapasiteli) plakalı KalkıĢ Sarayköy VarıĢ
Denizli taĢıma güzergâhında düzenli yolcu taĢımacılığı yapmak üzere Ticari Yolcu TaĢımacılığı Belgesi
verilmesinin uygun olduğu;
Erol YILMAZ adına kayıtlı 20 LK 302 ( 18 kiĢi kapasiteli ) plakalı aracıma model ve plaka
değiĢikliği yapmadan yeni aracın faaliyet göstermesinin uygun olduğu;
Hasan ġENTÜRK adına kayıtlı 20 UH 224 ( 17 kiĢi kapasiteli) plakalı KalkıĢ Bozkurt Ara Durak
Tutluca VarıĢ Denizli taĢıma güzergâhında düzenli yolcu taĢımacılığı yapmak üzere Ticari Yolcu
TaĢımacılığı Belgesi verilmesinin uygun olduğu;
Fuat BEYLEN adına kayıtlı ait 20 HR 363 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç ve plaka değiĢikliği
yapmadan aracın (17 kiĢi kapasiteli ) olarak faaliyet göstermesinin uygun olduğu;
Mustafa ÜNAL adına kayıtlı 20 LP 442 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 L 0025 (19 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin
uygun olduğu;
Mehmet BOYRACI adına kayıtlı 20 LF 348 (18 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği
nedeniyle, plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 BL 7779 (17 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet
göstermesinin uygun olduğu;
Ayhan ÜN adına kayıtlı 20 K 6400 (17 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç ve plaka değiĢikliği
yapmadan aracın (20 kiĢi kapasiteli ) olarak faaliyet göstermesinin uygun olduğu;
Ramazan YAPINTI adına kayıtlı adına kayıtlı 20 HA 717 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç
değiĢikliği nedeniyle, plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 HC 040 (15 kiĢi kapasiteli) olarak
faaliyet göstermesinin uygun olduğu;
Musa ISANMAZ adına kayıtlı20 VE 489 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 VF 987 (15 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin
uygun olduğu;
2
KARAR TARİHİ
31/10/2014
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ
KARAR SAYISI
2014/07/59
KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ : UKOME Komisyonu Denizli BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Dairesi
BaĢkanı Niyazi TÜRLÜ BaĢkanlığında, aĢağıda isimleri yazılı bulunan komisyon üyelerinin iĢtirakleri ile
31/10/2014 tarihinde Saat 09:30’de bir araya gelerek gündemde bulunan konuları görüĢmek üzere
toplanmıĢtır.
Cafer BELLĠ adına kayıtlı20 HL 201 (17 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 HU 801 (18 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin
uygun olduğu;
Fehmi MUTLULUK adına kayıtlı20 K 5080 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği
nedeniyle, plaka ve koltuk sayısı değiĢikliği yapmadan yeni aracın faaliyet göstermesinin uygun olduğu
Osman TOSUN adına kayıtlı 20 Y 0515 (18 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yapmadan yeni aracın (20 kiĢi kapasiteli) olarak yeniden düzenlenmesinin uygun olduğu
Zehra SOYSAL adına kayıtlı 20 Y 1092 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 Y 4219 (17 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin
uygun olduğu
Gökhan ARGUT adına kayıtlı 20 AST 39 (17 kiĢi kapasiteli ) plakalı KalkıĢ Kaklık VarıĢ Denizli
TaĢıma güzergâhında düzenli yolcu taĢımacılığı yapmak üzere Ticari Yolcu TaĢımacılığı Belgesi
verilmesinin uygun olduğu;
Servet ġENER adına kayıtlı 20 E 2472 (19 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yaparak yeni aracın plakası 20 E 4110 (19 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin
uygun olduğu;
S.S Kaklık Denizli Motorlu TaĢıyıcılar Kooperatifi üyesi Fatma ÖZDEMĠR adına kayıtlı 20 H 5947
plakalı aracın tüm üyelik haklarının ve U-NET:D4.20,8278 numaralı D4 belgesinin oğlu Gökhan
ÖZDEMĠR üzerine devrinin yapılmasının uygun olduğu;
Ġbrahim GÜNDAġ adına kayıtlı 20 VE 885 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı KalkıĢ; Serinhisar VarıĢ;
Denizli arası yolcu taĢımacılığı yapan aracın tüm ticari haklarını oğlu Mehmet GÜNDAġ üzerine devrinin
yapılmasının uygun olduğu
Mehmet ERCAN adına kayıtlı20 Y 177 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, araç değiĢikliği nedeniyle,
plaka değiĢikliği yapmadan yeni aracın (17 kiĢi kapasiteli) olarak faaliyet göstermesinin uygun olduğu
Aysel MISIRLI adına kayıtlı 20 NN 165 (15 kiĢi kapasiteli) plakalı KalkıĢ; ġabcılar VarıĢ; Çal arası
yolcu taĢımacılığı yapan aracın tüm ticari haklarını eĢi Alâeddin MISIRLI üzerine devrinin yapılmasının
uygun olduğu
Muzaffer TAġGINOĞLU adına kayıtlı 20 L 6762 (18 kiĢi kapasiteli) KalkıĢ Irgıllı VarıĢ Çivril olan
yolcu taĢıma güzergâhını peron devri yaparak yeni güzergâhının KalkıĢ Irgıllı Ara durak Çivril VarıĢ
Denizli olarak yeniden düzenlenmesinin uygun olduğu
Yahya KONYALI adına kayıtlı 20 HT 447 (15 kiĢi kapasiteli)plakalı araca, araç ve plaka değiĢikliği
nedeniyle Ticari Yolcu TaĢımacılığı Belgesinin 20 HY 440(15 kapasiteli) plakalı araç üzerine yeniden
düzenlenmesinin uygun olduğu;
S.S GümüĢsu Minibüs ve Motorlu TaĢıyıcılar kooperatifi üyesi Ali AKYEL adına kayıtlı 20 YL 789
plakalı aracın tüm üyelik haklarının ve U-NET:D4.20,11919 numaralı D4 belgesinin oğlu Erol AKYEL
üzerine devrinin yapılmasının uygun olduğu;
Hüdayi EFESOY adına kayıtlı 20 FZ 438 (25 kiĢi kapasiteli)plakalı araca, araç ve plaka değiĢikliği
nedeniyle Ticari Yolcu TaĢımacılığı Belgesinin 20 R 3471(18 kapasiteli) plakalı araç üzerine yeniden
düzenlenmesinin uygun olduğu;
Ali ABAKAN adına kayıtlı20 K 5135 (16 kiĢi kapasiteli) plakalı araca, plaka değiĢikliği yapmadan
yeni aracın (17 kiĢi kapasiteli ) olarak faaliyet göstermesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verilmiĢtir.
3
KARAR TARİHİ
T.C.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ
31/10/2014
KARAR SAYISI
2014/07/59
KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ : UKOME Komisyonu Denizli BüyükĢehir Belediyesi UlaĢım Dairesi
BaĢkanı Niyazi TÜRLÜ BaĢkanlığında, aĢağıda isimleri yazılı bulunan komisyon üyelerinin iĢtirakleri ile
31/10/2014 tarihinde Saat 09:30’de bir araya gelerek gündemde bulunan konuları görüĢmek üzere
toplanmıĢtır.
Asil Üye
UKOME BaĢkanı
Niyazi TÜRLÜ
Asil Üye
Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü
Ahmet SARI
Asil Üye
11.Piyade Tugay Komutanlığı
Mehmet ġAHAN
( Katılmadı )
Asil Üye
ġoförler ve Oto. Es.Odası
Osman ġĠMġEK
Asil Üye
1.Hukuk MüĢaviri V.
Emre KARCI
Asil Üye
Ġl Jandarma Komutanlığı
Mehmet KÜÇÜK
Yedek Üye
Ġktisas Zabıta ġb Müd. V.
Ali OKSAY
Yedek Üye
TCDD 3.Bölge Müdürlüğü
Özgür ÇEKĠÇ
Asil Üye
Ġl Emniyet Müdürlüğü
A. Ġhsan DOĞAN
( Katılmadı )
Asil Üye
Çardak Havalimanı Müdürlüğü
Mesut ġIMARIK
Asil Üye
Fen ĠĢleri Dairesi BaĢkanı
Ali AYDIN
Asil Üye
Etüt ve Projeler D. BaĢkanı
H. Ġbrahim KAġLIKÖSE
Yedek Üye
Ġmar ve ġeh. Dairesi BaĢkanı
Mehmet KESKĠN
Asil Üye
Asil Üye
Asil Üye
DESKĠ Pln. ve Yatır.ĠnĢ.D.BaĢkanı UlaĢım Koordinasyon ġb Müd. V. Planlama ve Yapım ġb. Müd. V.
Ufuk YARAR
Okan PALA
Cem BAĞCI
( Katılmadı )
Asil Üye
Fen ĠĢleri D. Yol ĠĢl. ġb. Md.
Hüseyin ÇOLAKOĞLU
ONAY
…./10/2014
OSMAN ZOLAN
Denizli BüyükĢehir Belediye BaĢkanı
4
Download

KOMİSYON TEŞEKKÜLÜ : UKOME Komisyonu