BALONU KORONERDEN GERİ ÇEKERKEN
KILAVUZ KATETERİN LMCA’YA İLERLEMESİ
SONUCU GELİŞEN LMCA DİSSEKSİYONU
Doç.Dr.Barış Ökçün
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
• 33 yaşında erkek hasta
• 4 hafta önce Anteriyor MI+akciğer ödemi entübasyon
LAD proksimal primer PKG (Çıplak stent)
• Kardiyojenik şok inotropik destek (dopa+noradrenalin)
+IABP
• 7.gün extübe
• 15.gün akciğer ödemi+hipotansiyon tekrar entübasyon
• 17.gün extübasyon
• 18.gün antiaritmik tedaviye rağmen hemodinamiyi
bozan VT atakları
• 20.gün iskemi? KAG stent trombozu LAD Taxus stent
• 25.gün hemodinamiyi bozan VT atakları tekrar
entübasyon sonrası hastanemize gönderilmiş
• YBÜ geliş VT atakları devam ediyor. Kardiyak arrest
gelişiyor. CPR uygulanıyor
• Kateter laboratuvarı ile konuşularak (Stent
trombozu?) laboratuvara alınıyor
7F JL4 KILAVUZ KATETER
7F JL4 KILAVUZ KATETER
CHOICE PT KILAVUZ TEL
CHOICE PT KILAVUZ TEL
2.5x20mm Sprinter
2.5x20mm Sprinter
2.5x20mm Sprinter
2.5x20mm Sprinter
3.5x20 mm Lecton Motion Stent
3.0x22 mm Lecton Motion Stent
3.0x22 mm Lecton Motion Stent
2.75x22 mm Lecton Motion Stent
CHOICE PT KILAVUZ TEL
2.75x20 mm Lecton Motion Stent
• Tirofiban infüzyonu ( 25 µg/kg 3 dk bolus,
0.15µg/kg/dk idame) başlanılan ve IABP takılan
hasta YBÜ’ ye alındı
• YBÜ’ de TA:90/60 mm-Hg. KH:70/dk
• EKO:Anteriyor, anteroseptal, apikal, septal
akinezi. EF%25. Inferiyor, posteriyor, lateral
bölgeler normal
• 12 saat sonra asistoli-VT-VF. Resüsitasyon
sonrası ex
WG Hwa et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2010; 74:967-970
LMCA DİSSEKSİYONU
• İatrojenik
• Spontan
• Çıkan aort disseksyon komplikasyonu
Whan S et al. Clin.Cardiol 2004; 27:393-95
İATROJENİK LMCA DİSSEKSYON
• PKG %0.02-O.35
• Mortalite %17
WG Hwa et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2010; 74:967-970
İATROJENİK LMCA DİSSEKSİYONU
• Antegrade disseksiyon:Kılavuz katater,tele
bağlı
• Retrograde disseksiyon: Anjiyoplasti/stent
sonrası-Aort kökü ve çıkan aortaya yayılabilir
Hokken RB et al. Neth Heart J 2002; 10:395-98
RİSK FAKTÖRLERİ
• HASTAYA BAĞLI
• DAMARA BAĞLI
• İŞLEME BAĞLI
Mulvihill NT et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2003; 58:214-219
HASTA-DAMARA BAĞLI
•
•
•
•
•
•
>60 yaş
HT,Marfan
Biküspit aort kapak
Akut açılanma (Aort-LMCA, LMCA-LAD)
Kalsifikasyon
LMCA hastalığı
Özdol C et al. J.Inv.Cardiol. 2007;19:E93-95
İŞLEME BAĞLI












>6F kateter kullanımı
Kateter ucunun sert olması
Kateterin aşırı manipülasyonu
Kateter pozisyonun damara coaxial olmaması
Kateter ucunun ostiumda devamlı hareket etmesi, bu esnada balon ya da
stentin yerleştirilmeye çalışılması ya da geri çekilmesi
Kateterin (özellikle >6F) derin entübasyonu
Kontrastın hızlı olarak verilmesi
Kılavuz tellerin sert olması
Kılavuz telin ucuna yeterli şeklin verilmemesi
Kılavuz tellerin, balon/stentin LMCA dan geçerken zorlanarak itilmesi
Basınç trasesinde ventrikülazisyon gözlenirken işleme devam edilmesi
Kılavuz tel,balon,stent ve yardımcı cihazları koronerden geri çekerken
kılavuz kateterin LMCA’ ya ilerlemesi
Özdol C et al. J.Inv.Cardiol. 2007;19:E93-95
Awadalla H et al. J.Inv.Cardiol. 2004;17:253-257
Mulvihill NT et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2003; 58:214-219
LMCA DİSSEKSİYON-TEDAVİ
• Medikal (Hemodinamik bozukluk yoksa)
• STENT
• CABG
Khandenahally S et al. J.Inv.Cardiol. 2009;21:E93-95
STENT
• FOKAL
• DİSSEKSİYON HATTI BOYUNCA
Mulvihill NT et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2003; 58:214-219
KILAVUZ KATETERE BAĞLI DİSSEKSİYON
BAŞLANGIÇ YERİNE FOKAL STENT
Mulvihill NT et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2003; 58:214-219
BALONU GERİ ÇEKERKEN KATETERİN LMCA
YÖNELMESİ SONUCU OLUŞAN DİSSEKSİYON
DİSSEKSİYON HATTI BOYUNCA STENT
Cheng-Chung et al. Southern Medical Journal. 101:1165-1167, 2008.
• Akım sağlanmaz, hemodinamik instabilite
varlığında LMCA stentlemesi CABG için
köprüdür
Mulvihill NT et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2003; 58:214-219
SONUÇ
• Stent trombozunda stent ihtiyacı doğarsa ilaçlı stent
kullanma
• Çok iyi bir anamnez almadan işleme başlama
• Yeterli malzemen olmadan işleme başlama
• Kılavuz kateterin ucunu ostiumda coaxial ve sabit tut
• Stentli damara girişim yapacaksan hidrofilik tel
kullanma
• Teli/balonu/stenti geri çekerken dikkat et
• Antegrad bir disseksiyonda retrograd (LMCA-aorta)
yayılım olup olmadığına bak
Akut açılanma AORT-LMCA
LAD PROKSİMALE STENT
SONRASI LMCA DİSSEKSİYONU
Çıkan aortaya yayılan LMCA
disseksiyonu
Al-Sahif et al. Cathet Cardiovasc Intervent 2000; 49:86-89
MEDİKAL TAKİP EDİLEN LMCA
DİSSEKSİYONU
ÇIKAN AORTA KOMPLİKASYONU LMCA
HEMOTOM BASIYOR
RETROGRAD BALON SONRASI
DİSSEKSİYON
HEMODİNAMİK BOZUKLUK YOKSA BEKLENEBİLİR
Khandenahally S et al. J.Inv.Cardiol. 2009;21:E93-95
RETROGRAD: STENT SONRASI AORTAYA
YAYILAN LMCA DİSSEKSİYONU
Yip H et al. Chest 2001;119:493-501
Download

Doç.Dr.Barış Ökçün İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü