ATCOSS-4
25-27 Ekim October 2014 / Petra Univ., Amman
Accepted Abtracts / Kabul Edilen Özetler /
Name
Dr. Adem Efe, Turkey
Dr. Adem Kalça, Turkey &
Mr. Atakan Durmaz, Turkey
Dr. Badie El Abid, Jordan
Dr. Cavid Kasimov,
Azerbaijan &
Dr. Toğrul Gafarov,
Azerbaijan
Dr. Cevher Şulul, Turkey
‫اﻟﻤﻠﺨﺼﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ‬
Title
Başlık / ‫اﻟﻌﻧوان‬
‫اﻹﺳم‬
Uluslar arası Göç, Küreselleşme ve Kültürel Etkileşim Üzerine
Sosyolojik Bir Yaklaşım
International migration, Globalization and Cultural Interaction: A
Sociological Approach
Beşeri Sermaye İhtiyacına Alternatif Bir Kaynak: Diaspora
An Alternative Source for Human Capital Stock: Diaspora
‫ اﻟ ﺑﻴﺔ‬،‫ ﻗﺘﺼﺎد‬،‫ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‬/‫اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
Religion, Education and Development
Russian Academicians’ View on Turkish-Arab Relations since Ataturk
Era
Civil Society Organizations and Development in the Middle East
Atatürk döneminden gününüze kadar Türk-Arap ilişkilerine Rus
akademisyenlerinin yaklaşımı
Ortadoğu'da Sivil Toplum Örgütleri ve Kalkınma
‫ﺴﺎن‬
‫ﺷﺒ ﺎت اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺟﺘﻤﺎ وﻗﻀﺎﻳﺎ ﺣﻘﻮق‬
Dr. Driss Lagrini, Morocco
Social Networks and Issues of Human Rights
Dr. Faisal Gharaiba, Jordan
The Arab Youth’s Participation in Knowledge Society
Dr. Faouzi Bendridi, Algeria
How University Students Imagine Unemployment and Poverty?
Dr. Fatih Topaloğlu, Turkey
The Problems Caused by Sectarianism and Suggestions of Solution
Dr. Friha muhammed Karim,
Algeria
Arab Intellectual Projects for Reform and Evaluation of State Power in
Algeria
‫ﺻﻼح وﻗﻴﺎس ﻗﻮة اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﺮاءة ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬
Dr. Halil Savaş, Turkey
The Comparison of Turkey and Arab Countries according to
Environmental Performance
Türkiye ve Arap Ülkelerinin Çevre Performans İndeksine Göre
Karşılaştırılması
The Effects of the AK Party’s Policies on Turkey’s Foreign Trade
Adalet ve Kalkınma Partisi Politikalarının Türkiye Dış Ticaretinin
Yönü Üzerindeki Etkileri
The Role of Islamic Education in Teaching Work Ethics
İş Ahlakının Kazandırılmasında İslami Eğitimin Rolü
Dr. HalukYergin, Turkey,
Dr. Mehmet Mercan, Turkey,
Dr. Abdullah Erol, Turkey
Dr. Harun Çağlayan, Turkey
‫ ردن‬/‫ ﺑﺪ ﻊ اﻟﻌﺎﺑﺪ‬.‫د‬
‫اﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﺮ ﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ‬
‫ﻛﻴ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻒ ﻳﺘﺼ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻮر اﻟﻄﻠﺒ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ا ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻌﻴ ن اﻟﺒﻄﺎﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ واﻟﻔﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮ؟‬
1
‫إدر ﺲ ﻟﻜﺮ‬.‫د‬
‫ ردن‬/‫ ﻓﻴﺼﻞ ﻏﺮاﻳﺒﺔ‬.‫د‬
‫ ﻓﻮزي ﺑﻨﺪر ﺪي‬.‫د‬
Mezhep Taassubunun Müslümanlar Arasında Oluşturduğu
Sorunlar Ve Çözüm Önerileri
‫اﳌﺸﺎر ﻊ اﻟﻔﻜﺮﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ‬
‫ا ﺰاﺋﺮي‬
/‫ ﻓﺮ ﺤﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮﻢ‬.‫د‬
‫ا ﺰاﺋﺮ‬
Dr. Hasan Basri Karadeniz
The Physical Structure of the Ottoman City: Comparing Turkish &
Arab Cities
Dr. Judy El-Bataineh, Jordan
Women and Development
Dr. Kadir Kan, Turkey
‘The Islamic Art’ as an Expression of Common Faith and Aesthetics
Dr. Kemal Argon,
Turkey/USA
Osmanlı Şehrinin Fiziki Yapısı: Türk ve Arap Şehirleri
Karşılaştırması
Methodology for Turkish-Arab Inter-Muslim Dialogue and Improving
Relations.
Dr. Latifa Ali Alkumaishy,
Libya
Education through Social Media: The Case of Educational Suitcases
Dr. M. Levent Yılmaz,
Turkey
Turkey’s Trade with the MENA Countries after the Arab Revolts
Dr. Mahmoud Alsarhan,
Jordan
Education in the Light of Third Millennium Development Goals.
Dr. Marwa Fekri, Egypt
Dr. May Abdallah, Lebanon
Dr. May ElBatran, Egypt
Dr. Mehmet Karakaş
Dr. Mehmet Ozkan, Turkey
Dr. Mohammed Ben Talha
Doukkalı, Morocco
Dr. Muhammed Lagrini,
Morocco
/‫ ﺟﻮدي اﻟﺒﻄﺎﻳﻨﺔ‬.‫دة‬
‫ردن‬
‫اﳌﺮأة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
Araplar ve Türkler Arasında Ortak İnanç ve Estetik Anlayışının
İfadesi:
“İslam Sanatı”
Türkler ve Araplar Arasında Diyaloğun ve İlişkileri Geliştirmenin
Metodolojisi
‫أﻧﻤﻮذﺟﺎ‬
ً
‫ ا ﻘﺎﺋﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ‬-‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋ وﺳﺎﺋﻂ إﻟﻜ وﻧﻴﺔ‬
/
‫ ﻟﻄﻔﻴﺔ ﻋ اﻟﻜﻤ‬.‫د‬
‫ﻟﻴ ﻴﺎ‬
Arap Baharı’nın Ardından Türkiye’nin MENA Ülkeleri İle
Ticaretinin Analizi
‫اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺿﻮء‬
/‫ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﺮﺣﺎن‬.‫د‬
‫ردن‬
‫اﻟﺪور اﻟﺴﻴﺎ‬
‫ ﻣﺼﺮ‬/ ‫ ﻣﺮوة ﻓﻜﺮي‬.‫دة‬
‫ ﻧﻤﻮذج ﻟﺒﻨﺎن‬-‫دور وﺳﺎﺋﻞ ﻋﻼم و ﺗﺼﺎل ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺸﺎر ﻊ ﻧﻤﺎﺋﻴﺔ‬
‫ ﻟﺒﻨﺎن‬/‫ ﻣﻲ اﻟﻌﺒﺪﷲ‬.‫د‬
‫ﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻮ ﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬
The Political and Social Role of Universities: Building Bridges during
Transitional Periods
The Role of Media in Developmental Projects: The Case of Lebanon
Taking a Leap Forward in Education: Adaptive Technology Based
Education
Transparency and Accountability in Political Financing in Turkey
Peace Starts at Home: Turkey and Brazil as Models in Their Regions
E-learning and the impact of the public sphere
‫ ﺑﻨﺎء ا ﺴﻮر ﻓ ات اﻟﺘﺤﻮل‬:‫و ﺟﺘﻤﺎ ﻟ ﺎﻣﻌﺔ‬
Eğitim’de İleri Sıçrama: Esnek Teknoloji Temelli Eğitim
Türkiye’nin Siyaset Finansmanında Şeffaflık ve Hesapverebilirlik
Barış Evde Başlar: Bölgelerinde Türkiye ve Brezilya Modelleri
E-Öğrenme ve Kamusal Alan Etkisi
Arab Countries and Scientific Research Option
Dr. Nadia Saadeddin,
Jordan
Dual economic and educational aspects of the Israeli Project against
the Jerusalem
Dr. Nureddin Nebati, Turkey
The Transformation of Turkey’s Public Administration in a Global
Context
Dr. Radia Bouziane, Algeria
&
Dr. Wafa Altarawna, Jordan
Youth Tendency toward Civil Society in Democratic Trasition in the
Arab World: The Cases of Jordan and Algeria
‫دول اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮ ﻴﺔ وﺧﻴﺎر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ‬
‫ اﳌﻐﺮب‬/ ‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻜﺮ‬.‫د‬
‫ُاﻟﺒﻌﺪان اﻟﺘﻌﻠﻴ و ﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺸﺮوع ﺳﺮاﺋﻴ ﺿﺪ اﻟﻘﺪس‬
‫اﳌﺤﺘﻠﺔ‬
/‫ ﻧﺎدﻳﺔ ﺳﻌﺪ اﻟﺪﻳﻦ‬.‫دة‬
‫ردن‬
Küreselleşme Bağlamında Türkiye’de Kamu Yönetiminin
Dönüşümü
2
‫اﺗﺠﺎ ﺎت اﻟﺸﺒﺎب ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪ ﻲ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ‬
‫ﻧﻤﻮذﺟﺎ‬
ً
‫ ا ﺰاﺋﺮو ردن‬:‫اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮ ﻲ‬
/‫دة راﺿﻴﺔ ﺑﻮز ﺎن‬
‫ وﻓﺎء‬.‫ ودة‬،‫ا ﺰاﺋﺮ‬
Dr. Reda Selatnia, Algeria
Unemployment in Algeria and the Future of Development
Dr. Riad Hamdouch, Algeria
Turkish-Arab Relations: Analyzing the Role of New Turkey in the
Region about the Arab Revolts.
Dr. Sezai Özçelik, Turkey &
Dr. Ayşe Dilek Öğretir,
Turkey
Dr. Sıtkı Karadeniz, Turkey
& Mr. Ömer Faruk Günenç,
Turkey
‫ وﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬،‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ا ﺰاﺋﺮ‬
‫ اﻟ ﻛﻴﺔ ]ﻗﺮاءة اﻟﺪور اﻟ ﻲ ا ﺪﻳﺪ اﳌﻨﻄﻘﺔ‬-‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﻴﺔ‬
[‫ﻌﺪ ا ﺮاك اﻟﻌﺮ ﻲ‬
Islamic Peace Paradigm and Islamic Peace Education: The Study of
Islamic Nonviolence in Post-September 11 World
İslami Barış Paradigması ve İslami Barış Eğitimi: 11 Eylül
Sonrası Dünyada Şiddetsizlik İncelemesi
A Search for a New Notion of Educational Location and Development
in the Middle East
Ortadoğu’da Yeni Bir Eğitim Mekânı Ve Kalkınma Arayışı
Dr. Suzy Muhammed
Abdelaziz, Egypt
A Theoretical Approach to the Role of Education in Social
Development
Dr. Walid Salama, Egypt
Turkey’s Image in Egypt
Dr. Zafer Akbaş, Turkey
The Effects of Capitalist Globalization on Socio-Economic and Political
Sphere: An Opportunity or Threat to Stability and Development
Mısır’ın Gözüyle Türkiye
Kapitalist Küreselleşmenin Ortadoğu’da Sosyo-Ekonomik ve
Politik Alana Etkileri: İstikrar ve Kalkınma İçin Fırsat mı Tehdit
mi?
Mr. Abdulmuttalip Işıdan,
Turkey
The Scientific and Cultural Aspects of Turkish-Jordanian Relations
Bilimsel Ve Kültürel Boyutuyla Türkiye-Ürdün İlişkileri
Mr. Amgad Ahmed Gibril,
Egypt
Turkish-Arab Relations after the 2010-2013 Arab Revolutions: The
Case of Turkish-Saudi Reations
‫ اﻟﻌﻼﻗﺎت‬/2013-2010 ‫ اﻟ ﻛﻴﺔ ﻌﺪ اﻟﺜﻮرات اﻟﻌﺮﻴﺔ‬-‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﻴﺔ‬
‫ﻧﻤﻮذﺟﺎ‬
ً
‫ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬-‫اﻟ ﻛﻴﺔ‬
The Relations between Human Capital and Economic Development: A
Sociological Analysis
A New Understanding for Education from a Civilizational Background:
Freedom in Education and Going Back to Roots
The ‘Gas’ State of the Cooperation between Turkey and the Arab
World: The Project of Natural Gas Pipeline between Qatar and Turkey
Islamic Moral Education as an Alternative to the moral hazards of
globalization
Beşeri Sermaye ve Ekonomik Kalkınma Arasındaki İlişkinin
Sosyolojik Analizi
Türk ve Arap Dünyasında Medeniyet Eksenli Yeni Eğitim
Anlayışı- Eğitimde Bağımsızlık Ve
Öze Dönüş
Türkiye-Arap Bölgesi İşbirliğinin ‘Gaz’ Hali: Türkiye-Katar Doğal
Gaz Boru Hattı Projesi
Küreselleşmenin ortaya çıkardığı ahlaki bunalımına bir alternatif
olarak İslam ahlak eğitimi
Mr. Celal İnce, Turkey
Mr. Ebuzer Demirci, Turkey
Mr. Emre Can Dağlıoğlu,
Turkey
Mr. İshak Tekin, Turkey
‫ﻧﻈﺮة ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﺪور اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻔﺎﻋﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬
Mr. Islam Awad Abdelmajid,
Egypt
Multidimensional Poverty: Education and Discrepancies of Income or
Opportunities
Mr. Mahmoud Jamil Aljundi,
Jordan
Unemployment as the sickness of modern times: Islamic View for
Solution
Mr. Mostapha Shafiq Allam,
Economic Relations between Turkey and the Gulf Countries: Strategic
3
‫ ردن‬/‫اﻟﻄﺮاوﻧﺔ‬
‫ ا ﺰاﺋﺮ‬/‫ رﺿﺎ ﺳﻼﻃﻨﻴﺔ‬.‫أ‬
/‫ ر ﺎض ﺣﻤﺪوش‬.‫د‬
‫ا ﺰاﺋﺮ‬
‫ ﺳﻮزي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ‬.‫دة‬
‫ ﻣﺼﺮ‬/‫اﻟﻌﺰﺰ‬
/‫ أﻣﺠﺪ أﺣﻤﺪ ﺟ ﻳﻞ‬.‫أ‬
‫ﻣﺼﺮ‬
‫ إﺳﻼم ﻋﻮض ﻋﺒﺪ‬.‫أ‬
‫ ﻣﺼﺮ‬/‫اﳌﺠﻴﺪ‬
/‫ ﻣﺤﻤﻮد ﺟﻤﻴﻞ ا ﻨﺪي‬.‫أ‬
‫ اﻟﻌﻼج ﻣﻦ وﺟ ﺔ ﻧﻈﺮ إﺳﻼﻣﻴﺔ‬-‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻣﺮض اﻟﻌﺼﺮ‬
‫ردن‬
‫ اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﺳ اﺗﻴﺠﻴﺔ واﳌﻮازن‬:‫ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟ ﻛﻴﺔ ا ﻠﻴﺠﻴﺔ‬/‫ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﻔﻴﻖ ﻋﻼم‬.‫أ‬
[‫ ﺗﻔﺎوت اﻟﺪﺧﻮل أم اﻟﻔﺮص ]اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻛﻨﻤﻮذج‬... ‫ﻌﺎد‬
‫اﻟﻔﻘﺮﻣﺘﻌﺪد‬
Egypt
Mr. Muhammed Berdibek,
Turkey
Mr. Muhammed Taifouri,
Morocco
Mr. Ramazan Korkut,
Turkey/Jordan
Mr. Yusuf Eşit, Turkey
Mr. Zaid Alrawadieh, Turkey
partnership and regional balances in a changing context of alliances in
the Middle East
The Future of Turkish-Arab Cultural Relations
Social Entrepreneurship as a Base of Social Economy: Introduction to
Arab Development
The Problems of Graduate Education in Jordan and Academic
Relations with Turkey
Religious Education Aspect of Turkish-Arab Relations: The Case of
Islamic Law
The Role of Tourism in Strengthening Cultural Ties Between Turkey
and Jordan
Arab-Turkish relations: Future Limitations and Challenges
Ms. Elif Zeynep Yılmaz,
Turkey
Reversing Brain Drain: Knowledge Economy, Innovation and
Sustainability
Ms. Fatima Bousabah,
Tunisia
Evaluation in Higher Education: The Case of Tunisian University
Ms. Khushbu Gupta, India
Women’s Movement in Turkey: Limitations and Achievements
Ms. Mallal Ommelkhair,
Algeria
The Role of Small and Medium Size Institutions in Economic
Development: A Comparative Study between Algeria and Turkey
Ms. Mona Abdelfattah,
Sudan
The Participation of Turkish and Sudanese Women in Development
Ms. Radwa Samy Mohamed,
Egypt
Ms. Zakia Setti, Algeria
‫ﻗﻠﻴ‬
‫ﻣﺼﺮ‬
Türk & Arap Kültürel İlişkilerinin Geleceği
Ms. Awatif Sayid A. Hamza,
Sudan
Ms. Mounira Bouderdabine,
Algeria
‫ﺳﻴﺎق ﺧﺮ ﻄﺔ ﺗﺤﺎﻟﻔﺎت ﻣﺘﻐ ة اﻟﺸﺮق وﺳﻂ‬
‫ اﳌﺪﺧﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﻴﺔ‬: ‫اﳌﻘﺎوﻟﺔ ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ رﻛ ة ﻗﺘﺼﺎد ﺟﺘﻤﺎ‬
‫ اﳌﻐﺮب‬/‫ ﻣﺤﻤﺪ ﻃﻴﻔﻮري‬.‫أ‬
Ürdün Lisansüstü Eğitim Sorunları ve Turkiye ile Akademik
İşbirliği
Türk-Arap İlişkilerinin Din Eğitimi Boyutu: İslam Hukuk Eğitimi
Örneği
Türkiye ve Ürdün Arasında Kültürel Bağları Güçlendirmede
Turizmin Rolü
‫ اﳌﺤﺪدات واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ‬:‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺮﻴﺔ اﻟ ﻛﻴﺔ‬
‫ ﻋﻮاﻃﻒ ﺳﻴﺪ أﺣﻤﺪ‬.‫أة‬
‫ اﻟﺴﻮدان‬/‫ﺣﻤﺰة‬
Tersine Beyin Gücü Göçü ve Kalkınma: Bilgi Ekonomisi,
İnovasyon, Sürdürülebilirlik
‫ﻧﻤﻮذﺟﺎ‬
ً
‫ ا ﺎﻣﻌﺔ اﻟﺘﻮ ﺴﻴﺔ‬: ‫اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ‬
/‫ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻮﺻﺒﺎح‬.‫أة‬
‫ﺗﻮ ﺲ‬
Türkiye’de Kadın Hareketi: Sınırlılıklar ve Başarılar
‫ دراﺳﺔ‬:‫دور اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﻐ ة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‬
‫ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑ ن ا ﺰاﺋﺮوﺗﺮﻛﻴﺎ‬
‫دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺮأة اﻟﺴﻮداﻧﻴﺔ واﻟ ﻛﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
Security and Development and the Contents of Environmental
Security: The Apperances of Security Threats and Realization of
Human Security
Conventional energy subsidy in the Arab region: Reform Scenarios &
Implications for Renewable Energy Market Development
Arap Bölgesininde Enerji Subvansiyonları: Reform Senaryoları ve
Yenilenebilir Enerji Piyasası Geliştirmeye Etkileri
Leadership activities as a Tool for National Economic Development in
the MENA Region
‫ دراﺳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﳌﻨﻄﻘﺔ‬: ‫اﻟ ﺸﺎط اﻟﺮﺎدي ﻛﺂﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻮﻃ‬
‫اﻟﺸﺮق وﺳﻂ وﺷﻤﺎل أﻓﺮ ﻘﻴﺎ‬
4
‫ اﻟ ﺪﻳﺪات ﻣﻨﻴﺔ‬:‫ ﻣﻀﺎﻣ ن ﻣﻦ اﻟﺒﻴ ﳌﻮاﺟ ﺔ ﻣﻈﺎ ﺮ‬-‫ﻣﻦ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬
‫وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﺎﻧﻴﺔ‬
/
‫ ﻣﻼل أم ا‬.‫أة‬
‫ا ﺰاﺋﺮ‬
/‫ ﻣ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح‬.‫أة‬
‫اﻟﺴﻮدان‬
/‫ ﻣﻨ ة ﺑﻮدرداﺑﻦ‬.‫أة‬
‫ا ﺰاﺋﺮ‬
‫ ا ﺰاﺋﺮ‬/ ‫ زﻛﻴﺔ ﺳﻴ‬.‫أة‬
Download

List of Accepted Abtracts