Koþubantlý Egzersiz EKG Sistemi
ars-Efor model sistemimiz ülkemizde
20 yildir kullanilan en yaygin
Koþubantlý Egzersiz EKG Sistemidir.
Dünyada ilk kez grubumuz
tarafýndan geliþtirilen Bilgisayar
Tabanlý EKG sistemini kullanan
Koþubantlý Egzersiz EKG Sistemimiz
ülkemizin ve firmamýzýn gurur
kaynaðýdýr.
Yüksek teknoloji ürünü bu sistem
üniversiteler ve çeþitli
hastanelerden aldýðýmýz destekle
sürekli olarak geliþtirilerek
kullanýcýlara en iyi hizmeti
verecek düzeye ulaþtýrýlmýþtýr.
Elektronik tasarýmý ve mekanik
aksamý ile modern teknolojiyi
uluslararasý kalite standartlarýnda
týbbýn hizmetine sunan bu ürünümüz,
özgün yazýlýmý ile de güncel bilgisayar
iþletim sistemleri ile uyumludur.
Koþubantlý EKG Sistemimizin
kullanýcýlarý yurt çapýnda yaygýn teknik
servis, yedek parça ve sarf malzemesi
hizmetlerimizden yararlanmaktadýrlar.
EKG Sistemi
Ayrýntýlý analiz ve sinyal iþleme
12 Kanal eþ zamanlý kayýt
“On-Line” filtreleme
Anýnda 12 kanal sinyal ortalamasý
gösterimi
Anýnda 12 kanal ST seviye ve eðim
hesabý ve gösterimi
A4 boyutunda normal milimetrik
kaðýda çýktý
Türkçe kullaným komutlarý
Yüksek arþivleme kapasitesi
Opsiyon: HRV ve LP analiz sistemleri
Koþubandý
Bilgisayar ile otomatik kontrol
Yüksek taþýma kapasitesi
Hýz ve eðimin hassas kontrolü
Çok sayýda protokol uygulama
RS 232 baðlantýsý
Teknik
özellikler için
arka sayfaya
bakýnýz
Model: ars-Efor
Teknik Özellikler
“StressWin” YAZILIMI
Microsoft Windows tabanlý, özgün
egzersiz EKG testi yazýlýmý: StressWin Pro
3, 6, 12 kanal gerçek zamanda - online
EKG monitorizasyonu
Koþubandýnýn bilgisayardan StressWin
yazýlýmý ile otomatik kontrolü
Bruce, Naughton vb. tüm protokoller,
sýnýrsýz protokol ekleme olanaðý
Gerçek zamanda sürekli ST seviye ve
eðim grafikleri
ST seviyesi, ST eðimi, kalp atým hýzý trendleri
ve ST seviyesi/Kalp atým hýzý grafikleri
Hasta bilgileri ve Doktor raporu
Olay kayýtlarý
Kan basýncý trendi
SONRADAN ÝNCELEME (Postprocessing)
Aritmi analizi
Ayrýntýlý retrospektif sinyal inceleme
Süperimpozisyon
Gerçek zamanda ortalama (averaj)
hesabý ve gösterimi
“Full Disclosure” yazdýrma olanaðý
Kalp atim hizi gösterimi, elektrod temas kontrolü
Yüksek Rezolüsyon EKG ekleme imkani HRV-LP
(Vx, Vy, Vz derivasyonlarý)
Ekrandaki EKG sinyallerini dondurma
ve çýktý alma olanaðý
KOÞUBANDI ÖZELLÝKLERÝ
Efor testi sýrasýnda adým atlatma
HIZ: 0-17 km/saat, Opsiyonel: 0-25 km/saat
EKG verilerini bilgisayarda saklama, CD' ye yazma
ve tekrar çýktý alma olanaðý
Eðim: % 0-25, Kosu esnasinda manuel kontrole geçebilme
Koþu alaný: 50 cm - 140 cm
EKG SÝNYAL KAYIT ÖZELLÝKLERÝ
Yük kapasitesi: 180 kg
Veri alýmý: 12 kanal
Yükten etkilenmeyen dinamik hýz kontrolü
Standart derivasyonlar: DI, DII, DIII,
aVR, aVL, aVF, V1-V6
Acil durdurma düðmesi
Standart ornekleme hızı: 1000 sps
Maksimum örnekleme hizi: 4000 sps
RS 232 baðlantýsý
KONTROL ÜNÝTESÝ
Frekans yaniti: 0.05 - 300 Hz
PC ve Windows iþletim sistemi
Zaman sabiti: 3.2 s
Özel trolley, Senkronize Dinamik Kan Basinç Monitörü
Ortak modda yok etme oraný
(CMRR): 100 dB
Renkli LCD 17" (inch) monitör ve Lazer printer
Örnekleme hassasiyeti: 0.3 mV
Çözümleme: 16 bit
Defibrilatör korumalý hasta kablosu
ve giriþ devreleri (400 joule)
Software kontrollü digital filtreler: 20 Hz,
Baseline düzeltme filtresi ve þebeke filtresi
SÝPARÝÞ BÝLGÝLERÝ:
700070 ars-Efor Koþubandlý Egzersiz Test Sistemi
Kazanç kontrolü:
5, 10, 20 mm/mV (ekranda ve çýktýda)
Kayýt hýzý kontrolü: 10, 25, 50 mm/sn
(ekranda ve çýktýda)
RAPORLAMA
Kullanýcý tarafýndan seçilebilen
raporlama seçenekleri
EKG Master USB Kit
TM-Pro 2000 Koþubandý
StressWin yazýlýmý, ars-EKG için
USB Hasta Kablosu Kemeri
EKG Top Kaðýt , A4, Milimetrik
Elektrod, Tek Kullanýmlýk, 25 adet
Efor filesi, 50 Çekimlik, 25m
Bilgisayar, Windows iþletim sistemli
Laser Yazýcý
Bilgisayar Masasý
B.PvS.01/00
Ortalama ve ham veri sinyallerinden
oluþan sinyal çizdirme seçenekleri
700080
700110
690080
600350
900010
900030
900090
610020
500220
610030
TEPA A.Þ. Bir ISO 9001:2000 ve ISO 13485 sertifikali bir þirkettir. Ürünlerimiz EN-60601-1 Hasta Güvenlik Standartlarina uygundur. Tüm haklarý saklýdýr. Copyright © Tepa A.S. 2005
TEPA is an ISO 9001:2000 and ISO 13485 certified company. Our products are design to meet EN 60601-1 patient safety specifications. All rights reserved. Copyright © Tepa Inc. 2005
Tepa Týbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Þ.
Tepa Medical and Electronic Products Industry & Trade Inc.
www.tepa.com.tr [email protected]
Merkez Ofis / Head Office:
Gersan Sitesi 655. Sokak No: 28
Ergazi, 06370 Ankara - TURKEY
T : +90 312 257 04 77
F : +90 312 257 04 78
Fabrika / Factory:
Gersan Sitesi 656. Sokak No: 45
Ergazi, 06370 Ankara - TURKEY
T : +90 312 257 04 75
F : +90 312 257 04 78
Istanbul Office:
Acýbadem Caddesi No: 214/8
Acýbadem, Ýstanbul - TURKEY
T : +90 216 326 88 52
F : +90 216 326 88 53
Download

Koşubantlı Egzersiz EKG Sistemi - Tepa Tıbbi ve Elektronik Ürünler