BORSA
iSTANBUL
Sayı
BİAş-30-GOO-OIO.07-/iJ
..
Konu
viop Alım Satım Sisteminde Yapılacak
3.4. 1.0 Numaralı TW Versiyon Güncellemesi
117573
.2.3:/0.1>2014
Genel Mektup No: 4.1:1:8
Finansal Türev Ürünler Piyasası Bölümü
Borçlanma Araçları w Türe\" Araçları Uygulama Geliştirıne Bölümü
Sayın Üyemiz.
Bilindiği üzere. YİOP Alım Satım Sisteminde (Sistem) mevcut sürümde yapılan geliştirme
çalışmaları kapsamında 19 Haziran 2014 tarihinde viOp test ortamına yeni bir sürüm
yüklenmiştir. Söz konusu yeni sürümün 03 Temmuz 1:014 Perşembe günü kapanış
işlemlerinden sonra tüm üyelerimizin katılımı ile gerçek ortama geçiş ve geçiş sonrası testleri
yapılacaktır. Giincdlcme işlemi sonrasında 04 Temmuz 2014 Cuma gününden itiharen
Sisteme 3.4. ı.o numaralı yeni TW sürümü ile bağlanılacak olup, yeni sürümü yükIemeyı:n
üyclı:rin 04 Temmuz 20ı4 tarihinden itibarı:n Sisteme bağlanmaları mümkün olmayacaktır.
Söz konusu teste tüm üyelerimizin uzaktan erişim noktalarındaki işlı:1ll ten11inaııcri n:
ViOPAPI kuııanıcıları ile katılımı zorunludur. 3.4.ı.0 numaralı yeni sürüm. 03 Temmuz 2014
tarihinden itibaren Ek'te yer alan dokümanda belirtildiği şekilde indirilebilecektir. Söz konusu
dokümanda geçiş sonrası yapılacak teste ilişkin planlama bilgileri detaylı olarak
bulunmaktadır.
Günceııeme işlemleri sırasında karşılaşılan teknik sorunlar için (0212) 298 24 27 numaralı
Borsa İstanbul Destek Hattından "ı" tuşlanarak. piyasaya ilişkin sorular için "r tuşlanarak
ya da viop':@borsaistanbuL.com e-posta adresi üzerinden yardım alınabilecektir. Test sırasında.
testin akışına ilişkin açıklamalar ve genel uyarılar yapılabileceğinden. internet ortamında
duyuruların yapıldığı Borsa İstanbul Piyasa Haberleri ve Yardım Masası Duyuruları
Panosunun (\\"\••.
w.borsaistanbul.com/uyeozel)
sürekli olarak takip edilmesi önem arL
etmektedir.
Gereği için bilgilerinizi rica ederim.
Saygılarımla.
Dr. M. İbrahim TURHAN
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel f\.1üdür
EK: Vadeli İşlem \c Opsiyon Piyasası Yiildeme Prosediirü \e Test Pınııı (4 sayfa)
BOfsa istanbut A.ş.
Reşitpaşa Mahallesi
TunGly Artun Caddesi
Emirgan 3tıtı67 istanbul
T:
I
+qO 212 29B 21 00
F: +90 212 29B 25 00
www.borsaistanbuLcom
F.K: VADEli
i~LEM VE OPSiYON
piYASASı
YÜKLE;\IE
PROSEIlÜRÜ
VE TF.ST
PLANI
/.iitre" bıı dilpUlırtl
(Bu tllll'tlfll
>;rli.e! rjinetidlnin;;!'
"k'II'k-'.ht!T.\tJiMuııblıl.nmı/lIl,eo;d"\(/rflı\1
ı"e hilgi iş/em mTllııı/lılımm;u
"BOT\tI lwıııhııl
Pinaalan
ileı;ııi;.
Ol/rum
Pllf10m "mlaıı
;lIlli,ilebilir.)
Bu dokümanda. Borsa istanbul Vadeli işlı:m ve Opsiyon Piyasası"nda yeni sürümün (VIOP
TW 3.4.1.0) kullanılacağı 4 Temmuz 20 ı-i tarihinde sorun yaşanmasının önüne geçilmesi ve
oluşabilccek
hataların
en aza indirilcbilmesi
amacıyla
yapılacak
geçiş testine
ilişkin
açıklamalar yer alııı<ıktadlf.
Yeni
sürümlin
planlanmaktadır.
yükleme
ve
3 Temmuz
2014
Perşembe
akşamı
gün
sonunda
devreye
Yeni sistemin dC\Tcye alııunası sırasında üye tarafında
sonrasındaki
test
ça1ışınasllUı. tüm
üyelerimizin
alınması
yapılacak
ViOPAPI
w
olan
işlem
temıinallcrindcn katılması gerekmektedir.
Yeni sürümde deneye alınacak değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
ı.
ViOI'API"dcn
işlem bilgisi indirme talcbinde bulunulduğunda
işlemin taraf olduğu
emrin TW'da bulunmaması durumunda alınan hata giderildi.
") ViOPAPI mesaj indinne işleminin uzun sürmesi durumunda
TW ile TE arasıııa
heartbt'at mesajı eklenerek kullanıcının sistemden çıkarılması engeııendi.
ı. İŞLEM SiSTEMi
SON SÜRÜM YAZıLıM
iNniRME
VE KURULUM
AşAMASı
Güncelleme
işlemi 3 Temmuz 201'" Perşembe günü, gün sonundan itibaren yapılacaktır.
Güncelleme işlemine üyelerimiz liye ofislerinden katılacaklardır.
işlem tenninallerindel14
.
olmavacaktır.
Güncellemcsi
yapılmamış
Temmuz 2014 Cuma gününden itibaren sisteme bağlanmak mümkün
Bu nedenle
.-
ün:lerimizİn
talimatlara uymaları önem taşımaktadır.
aşağıda
belirtilen
konulara
dikkat
etmeleri
ve
İşlem Sisteminin kullanıcı ekranların! içeren kurulum programları. Borsa İstanbul Uzaktan
Erişim
altyapısına
hağlı
terminaller
aracılığı
ile
Extranet
Server'ı
üzerinden
(hııp:lll 92.168.75.10 adresinden) H:ya internet ortamında "\\\\'w.borsaistanbul.com/uyeozel"
adresinden 3 Temınuz 1014 Perşembe günü saat 16:00 itibariyle indirilebilir. (İndirilmesi
gereken kurulum programlanna
ulaşmak için; "Uzak Erişim Ağı Yazılımları"
seçeneği
tıklanıp. geçilen ekranda ..vior Kullanıcıları İçin" başlığı altındaki. İşlem Sistemi Yazılımı
"vİor
linki tıklanınaiı ve geçilen ekranda
İşlem Sistemi Sürümü (SüIiim 3.4.1.0)" linki
seçilmelidir. İndirilen kurulum programları. "c:\tcmp" dizini altında saklanmahdır.
Kurulum esnasında meydana gelebilecek erişim ya da yazılım sorunları için (OıI2) 298 24 27
no 'Iu Borsa İstanbul Destek Ilalıl'ndan
l'i tuşlayarak BT Teknik Destek Masası'ndan yardım
alınabilecektir.
Kurulum
programı
(VIOP341O.exe).
otomatik
olarak
güncelleme
ile
ilgili
işlemleri
yapacaktır. Kurulum programının. ilgili dizinden çalıştırılması yeterli olacaktır. Ancak, ilgili
PC'de "adınin" yetkisine sahip bir kullanıcı tarafından kurulum yapılmalıdır. Aksi takdirde
c:\windows\system32\drivers\etc\services
dosyasını güncellemek ve c:\windo\\-s dizini altına
kopyalama yapmak mümkün olmayabilir.
Bu program "C:\Program
Fih:s\ıv.'_vip"
dizini
altına ilgili tüm dosyaları kopyalayacaktır.
Kurulum
tamamlandıktan
sonra
işlem
sİstemi
servıs
bilgileri
c:\windows\lw32fo.ini
dosyasında yer alacaktır.
Kurulum tamamlandığında.
çalıştırılmah
"C:\Program Files\tw_ "ip" dizini altından "tw32fo.exe" programı
ve Yardım>I1akkında
menü adıınından
ilgili
pe de
kurulu olan programın
sürümünün •.tw32fo.cxe \'3.4.1.0" olduğu kontrol edilmelidir.
!':ot: tw32fo.exe programı için masaüstOne "In" parametreleriyle
olacaktır ("C:\Program Filcs\tw_ vip\tw32fo.cxe" In).
kısayol yaratılması yararlı
2. TEST PLANI
2.1 Gerçek Ortanı'da Yapılacak Geçiş Testi
•
Gerçek Ortam "da yapılacak bağlantı testinin 3 Temmuz 2014 tarihinde 20:00-2 ı:00
saatleri arasında yapılması planlanmakta olup. testin başlangıç' saatinde bir değişiklik
olması dunımunda Üye Özel internet sayfasında duyuru :'apılaeaktır.
•
Tesı sırasında üyelerimizin w\••..
w.borsaistanbul.conı/uveozcl
sayfasındaki duyurulan
takip etmeleri önenı arz etmektedir. Üye Özel internet sayfasına giriş üye bazında şifre
gaektimıcktedir.
Şifresi olmayan üyelerimizin üye özel sayfası şifrelerini Pazarlama
ve Satış Bölümü'nden temin etmeleri gerekmektedir.
•
Teste sadece
viop üyesi olup gerçek ortamda tanımlı kullanıcısı olan üyeler
katılabilecektir.
•
Tesıe gerçek ortam kullanılan kullanıcı kodu ve şifreleri ile bağlanılacaktır.
•
Test öncesinde~C:\Program
Files\tw_vip" altındaki
111',\'
uzantılı log dosvalarının ismi
silinmelidir.
•
işlem
terminallerinden
bağlanabildiklerini
•
teste
katılan
üye
temsilcilerimizin
İşlem
Sistemine
ve sistem tarihinin 04/07/2014 olduğunu gönneleri gerekmektedir.
04107/2014 tarihinden itibaren 3.4.0.0 versiyün numaralı cski kullanıcı tenninallcri ile
viop İşlem Sistemine bağlanmak mümkün olmayacaktır
•
Üyelerin gerçek ortama T\\' ve viop APı üzerinden bağlanmaları beklenmektedir.
3. GEçişiN
Saat 10:00'de
TAMAMLANMAsı
başlayacak olan testin bitiş duyurusu aşağıda bildirilen Üye Özel internet
sayfası üzerinden yapılacaktır. Geçişi başarılı bir şckilde gerçckleştiren
üzerc.
du,'uru
ayrılmamaları
yapılınca,.a
kadar
testc
kııtılan
tüm
üyeler dahil olınak
ünlerimizin
ofislerinden
büyük öncm arı: ctmckh.'dir.
3
4. DEVREYE ALMANıN iPTALi
Test esnasında yaşanabilecek
herhangi bir sorun sonrası -gerek görülmesi halinde~ Borsa
İstanbul Vadeli işlemler ve Opsiyon Piyasası (ViOP) Bölümü tarafından internet ortamındaki
Duyuru Panosu aracılı~ı ile mevcut eski yazılıma dönüş yapılması gerektiği bildirilebilir. Bu
nedenle.
üyelerimizin
kesinlikle çıkmamaları.
yukarıda
belirtilen
test bitiş duyurusunu
geri dönme durumunda
"\\'\1'\1'.
görnıeden
horsaistanhul.com/urI!oze/"
"Uzaktan Erişim Ağı Yazılımları" altında yer alan "gerİyukleVIOP3400.exe"'
çalıştırmaları gerekecektir.
Sistem'den
adresi
dosyasını tekrar
Download

Ulaşmak İçin Tıklayınız.