Ek-2.28: Eczacılık Fakültesi Öğretim Elemanlarının Çeşitli Birimlerdeki Araştırıcılarla Sundukları BAP
8 7 2014
BAPSO / BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SÜREÇ OTOMASYONU
Projesi
Hoşgeldiniz dak
Çıkış
Proje Önerisi Hakemler Alan Komisyonu BAP Komisyonu
Proje Detayları
SIÇAN PLAZMA VE BEYİN MİKRODİYALİZ ÖRNEKLERİNDE BAZI ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN VE METABOLİTLERİNİN SIVI
KROMATOGRAFİ-TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRİ İLE TAYİNİ VE KLİNİK UYGULAMALAR
Proje Öneri Formunu Yazdır
BAP Komisyonu Görüşü
Geri Dön
Proje Bilgileri
PROJE TİPİ
Genel Amaçlı Projeler
BAŞLIK
SIÇAN PLAZMA VE BEYİN MİKRODİYALİZ ÖRNEKLERİNDE BAZI ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN VE METABOLİTLERİNİN SIVI KROMATOGRAFİ-TANDEM KÜTLE
SPEKTROMETRİ İLE TAYİNİ VE KLİNİK UYGULAMALAR
KONU
Proje kapsamında çalışılmak üzere, genel kullanımda olan ikinci kuşak antiepileptik ilaç olarak levetirasetam, gabapentin, topiramat, okskarbazepin, ve
lamotrijin seçilmiştir. Çalışmanın amacı, fentilen tetrazol modeli ile epilepsi yapılmış sıçanlarda söz edilen ilaçları i.p. uygulayarak serum ve beyin
hippocampus bölgesinden mikrodiyaliz örneklerini sağlamak, bu örneklerde ilaç ve metabolit düzeylerini ölçmek, ilaç-ilaç etkileşimlerini incelemek, söz
edilen antiepileptik ilaçları kullanan epilepsi hastalarında kan düzeylerini ölçmektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için geliştirilecek sıvı kromatografi-tandem
kütle spektrometri (LC-MS/MS) yöntemi elde edilen örneklerin analizi için uygulanacaktır.
BİRİM
Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Merkezi (AÜBİBAM)
BÖLÜM
PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ
20.02.2013
PROJE SÜRESİ
36 ay
DEĞERLENDİRME DÖNEMİ
Aralık 2012
Proje Çalışanları
AD
SOYAD
BÖLÜM
ÇALIŞAN KİŞİ YETKİSİ
Dilek
Ak
Eczacılık Fakültesi
Proje Yöneticisi
Lütfi
Genç
Eczacılık Fakültesi
Araştırmacı
Neşe
Tunçel
Osmangazi Üniversitesi
Araştırmacı
Orhan Tansel
Korkmaz
Osmangazi Üniversitesi
Araştırmacı
Şükrü
Torun
Acıbadem Hastanesi
Araştırmacı
Erol
Şener
Eczacılık Fakültesi
Araştırmacı
ÖZGEÇMİŞ
Proje Özeti
SIÇAN PLAZMA VE BEYİN MİKRODİYALİZ ÖRNEKLERİNDE BAZI ANTİEPİLEPTİK İLAÇLARIN VE METABOLİTLERİNİN SIVI KROMATOGRAFİ-TANDEM KÜTLE SPEKTROMETRİ İLE TAYİNİ VE KLİNİK
UYGULAMALAR
Proje kapsamında çalışılmak üzere ikinci kuşak antiepileptik ilaçlar olarak levetirasetam, gabapentin, topiramat, okskarbazepin, ve lamotrijin seçilmiştir. Çalışmanın amacı, pentilen
tetrazol modeli ile epilepsi yapılmış sıçanlarda söz edilen ilaçları i.p. uygulayarak serum ve beyin hippocampus bölgesinden mikrodiyaliz örneklerini sağlamak, bu örneklerde ilaç ve
metabolit düzeylerini ölçmek, ilaç-ilaç etkileşimlerini incelemek, söz edilen antiepileptik ilaçları kullanan epilepsi hastalarında kan düzeylerini ölçmektir. Bu amaçla geliştirilecek sıvı
kromatografi-tandem kütle spektrometri (LC-MS/MS) yöntemi kullanılacaktır.
Bu çalışmanın özgün değeri levetiracetam, gabapentin ve lamotrijin için sıçan beyin mikrodiyaliz örneklerinde ilk defa ilaç tayininin gösterilecek olmasıdır. Diğer bir özgün taraf ise epilepsi
yapılmış sıçanların beyin mikrodiyaliz örneklerinde ilk defa antiepileptiklerin (okskarbazepin için söz edilen koşullarda bir çalışma mevcuttur) ölçülecek olmasıdır. Şimdiye kadar yapılmış
olan çalışmalarda genellikle antiepileptik ilaçlar normal sıçanlara uygulanmış ve beyindeki düzeyleri çeşitli yöntemlerle gösterilmiştir. Kontrol grupları ile karşılaştırmalı yapılacak
çalışmalarda elde edilecek sonuçların bilimsel literatüre önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
Üniversitemiz için de sıçan serum ve beyin mikrodiyaliz örnekleri ve hasta kan örneklerinde LC-MS/MS ile yapılacak ölçümlerin gösterilmesi bir ilk olacaktır. Ayrıca hasta kan
numunelerinde yapılacak ölçümlerin gösterilmesi terapötik ilaç izleme ve tedavinin optimizasyonu bakımından önemli katkılar sağlayacaktır.
Okskarbazepin aktif metabolite sahiptir ve lamotrijin için de metabolit ölçümü ile çalışmalar bulunmaktadır. Bu iki ilaç maddesinin metabolitlerinin tayininin gösterilmesi konusunda
yapacağımız çalışmalar ile çok güncel ve önemli bir konu olan metabolomik çalışmaları başlatmak üzere ilk adımlar atılmış olacaktır. Bu bağlamda proje sayesinde ilaç metabolitleri,
terapötik doz optimizasyonu ve kan-beyin farmakokinetik araştırmaları için üniversitemizde alt yapı oluşturulacaktır. Aynı zamanda projeye dahil edilecek yüksek lisans ve doktora
öğrencileri ile bu alanda ülkemizdeki yetişmiş araştırmacı ihtiyacına da katkı sağlanmış olacaktır.
Proje ekibinde, Prof. Dr. Dilek Doğrukol-Ak, Prof. Dr. Neşe Tunçel, Doç. Dr. Şükrü Torun, Doç.Dr. Lütfi Genç, Yard.Doç.Dr. Erol Şener ve Yard.Doç.Dr. O.Tanel Korkmaz yer almaktadır.
Projenin 36 ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.
DETERMINATION OF SOME ANTIEPILEPTICS AND THEIR METABOLITES IN RAT PLASMA AND BRAIN MICRODIALYSATE SAMPLES BY LIQUID CHROMATOGRAPHY–TANDEM MASS SPECTROMETRY
AND CLINICAL APPLICATIONS
Second generation antiepileptics including levetiracetam, gabapentine, topiramate, oxcarbazepine and lamotrigine mechanisms were chosen to study in this project. The aims of this
project are to obtain plasma and brain hippocampal microdialysate samples from penthylene tetrazole induced rats after acute administration of antiepileptic drugs by i.p. injection, to
determine the concentration of the drugs and metabolites in the samples, to investigate drug-drug interactions, and to determine the concentration of the drugs in blood of epileptic
patients. The analyses of the all samples will be performed by liquid chromatography – tandem mass spectrometric (LC-MS/MS) method developed with this study.
The originalty of the project is the drugs such as levetiracetam, gabapentine and lamotrigine in microdialysate samples from the hippocampus region of rat brain are going to be
determined for the first time. Secondly, the antiepileptics (except for oxcarbazepine) will also be determined in brain microdialysate samples of penthylene tetrazole induced rats for the
first time. These experimental studies will be done for the first time in Anadolu University. Additionally, the blood samples of epileptic patients received the drugs mentioned above will be
analysed for the determination of drug plasma levels by using the developed method and the obtained results will be evaluated for the therapeutic drug monitoring and pharmacological
response.
Oxcarbazepine has one active metabolite and some reports have been presented for lamotrigine metabolites. The studies on the metabolite determination will be first step to start
metabolomics which is very important subject. Therefore, there will be constract a backgorund for the studies on drug metabolites, optimization of therapeutic dose and blood-brain
pharmacokinetics. MSc and PhD students will be include in the project to progress scientifically.
Prof. Dr. Dilek Doğrukol-Ak, Prof. Dr. Neşe Tunçel, Doç. Dr. Şükrü Torun, Doç.Dr. Lütfi Genç, Yard.Doç.Dr. Erol Şener ve Yard.Doç.Dr. O.Tanel Korkmaz will participate in this project.
It is expected to complete the project in 36 months.
Destekleyen Kuruluşlar
http://bapso.anadolu.edu.tr/Kullanici/ProjeDetay.aspx?ProjectId=0a6d7b61-646b-45b1-a30d-112859280c7c
1/3
8 7 2014
BAPSO / BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SÜREÇ OTOMASYONU
Proje için eklenmiş destekleyen kuruluş b ulunmamaktadır.
Bütçe Kalemleri
Genel Bütçe
CARİ HARCAMALAR
YATIRIM HARCAMALARI
MAKİNE TEÇHİZAT
ÜNİVERSİTE KATKISI
642000,00 TL
HİZMET
57600,00 TL
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME
14849,50 TL
SEYEHAT
12500,00 TL
TOPLAM
84949,50 TL
TOPLAM
642000,00 TL
726949,50 TL
DESTEKLEYEN KURULUŞ KATKISI
0,00 TL
TOPLAM
726949,50 TL
Yolluk / Yevmiye
SEYAHAT TÜRÜ
KALEM DETAY
GİDİLECEK YER
Yurtiçi
03.3.3.01 - Yurtdışı Geçici Görev Ankara , İstanbul, İzmir
Yollukları
Yurtdışı
03.3.3.01 - Yurtdışı Geçici Görev Avrupa ve Amerika Kıtası
Yollukları
GİDİŞ-DÖNÜŞ
TUTARI
GÜNLÜK
YEVMİYE
GÖREV
SÜRESİ
KATILAN KİŞİ
SAYISI
TOPLAM
AÇIKLAMA PROFORMA
500 TL
50 TL
5
2
1500,00 TL Bilimsel
toplantılara
katılım ve
bildiri
sunumu
5000 TL
100 TL
5
2
11000,00 TL Bilimsel
toplantılara
katılım ve
bildiri
sunumu
Makine - Teçhizat Alımı
KALEM
KALEM DETAY
MİKTAR
UHPLC-Triple Quadrupole LC06.1.2.04 - Laboratuar Cihazı
MS/MS Kütle Spektrometresi Sistemi Alımları
BİRİM FİYATI
1
642000 TL
TOPLAM
AÇIKLAMA
PROFORMA
642000,00 TL Karışık biyolojik örneklerden ilaç ve
metabolit bileşenlerinin
pikogram/mL derişimlerde miktar
tayinlerinin kimyasal yapıların
doğrulanarak yapılması için
kullanılacaktır.
Hizmet Alımı
KALEM
KALEM DETAY
Temel Laboratuar Hizmetleri,
Lisansüstü öğrenci
03.5.1.02 - Araştırma ve Geliştirme
Giderleri
MİKTAR
BİRİM FİYATI
2
28800 TL
TOPLAM
AÇIKLAMA
PROFORMA
57600,00 TL Araştırma çok kapsamlı olduğ için
her gün deneylerle ilgili taze
çözeltilerin hazırlanıp kullanılması
gerekmektedir. Analizi edilecek
maddelerin standart çözeltileri,
ayırım için gerekli hareketli faz
çözeltileri, sıçanlara tatbik edilecek
çözeltiler vb. Proje kapsamında bu
çözeltileri hazırlayacak ve
labaratuardaki cam malzemeleri
temizleyecek 36 aylık iş gücüne
ihtiyaç duyulmaktadır
Tüketim Malları ve Malzeme Alımı
KALEM
KALEM DETAY
Sodium phosphate monobasic
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
MİKTAR
1
BİRİM FİYATI
514.8 TL
TOPLAM
514,80 TL Ringer çözeltisini hazırlamak için
kullanılacak
Sodium phosphate dibasic
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
397.8 TL
397,80 TL Ringer çözeltisini hazırlamak için
kullanılacak
Acetonitrile E HPLC Gradient
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
10
70.2 TL
1 mL’lik enjektör (100’lük paket)
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
29.5 TL
Potassium chloride
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
222.3 TL
222,30 TL Ringer çözeltisini hazırlamak için
kullanılacak
Ammonium formate
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
865.8 TL
865,80 TL Hareketli fazın tamponlanması için
kullanılacak
Pudrasız eldiven (100'lük paket)
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
141.6 TL
141,60 TL Deneylerde analizcilerin güvenliği
için kullanılacak
Calcium chloride dihydrate
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
216.45 TL
216,45 TL Ringer çözeltisini hazırlamak için
kullanılacak
Magnesium chloride hexahydrate
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
193.05 TL
193,05 TL Ringer çözeltisini hazırlamak için
kullanılacak
http://bapso.anadolu.edu.tr/Kullanici/ProjeDetay.aspx?ProjectId=0a6d7b61-646b-45b1-a30d-112859280c7c
AÇIKLAMA
PROFORMA
702,00 TL Çözücü olarak ve hareketli faz
hazırlamada kullanılacak
29,50 TL Maddelerin enjeksiyonunda ve
biyolojik örneklerin toplanmasında
kullanılacak
2/3
8 7 2014
BAPSO / BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ SÜREÇ OTOMASYONU
Carbamazepine 10,11-epoxide
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
871.65 TL
871,65 TL Analizi hedeflenen ilaç
metabolitlerinden biri
UHPLC Kolonu C18 (100x2.1)
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
1380.6 TL
1380,60 TL Analizi hedeflenen ilaçları ayırmak
için kullanılacak
Sodium chloride
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
280.8 TL
280,80 TL Ringer çözeltisini hazırlamak için
kullanılacak
Levetiracetam
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
362.7 TL
362,70 TL Analizi hedeflenen ilaçlardan biri
Pentylenetetrazole
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
245.7 TL
245,70 TL Analizi hedeflenen ilaçlardan biri
Gabapentin
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
1597.05 TL
1597,05 TL Analizi hedeflenen ilaçlardan biri
Oxcarbazepine
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
1327.95 TL
1327,95 TL Analizi hedeflenen ilaçlardan biri
Lamotrigine
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
1936.35 TL
1936,35 TL Analizi hedeflenen ilaçlardan biri
Topiramate
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
1251.9 TL
1251,90 TL Analizi hedeflenen ilaçlardan biri
10 mL’lik yeşil uçlu enjektör (100’lük 03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
paket)
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
53.1 TL
53,10 TL Maddelerin enjeksiyonunda ve
biyolojik örneklerin toplanmasında
kullanılacak
2 mL’lik siyah uçlu enjektör (100’lük
paket)
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
1
35.4 TL
35,40 TL Maddelerin enjeksiyonunda ve
biyolojik örneklerin toplanmasında
kullanılacak
Methanol
03.2.6.01 - Laboratuvar Malzemesi
ile Kimyevi ve Temrinlik Malzeme
Alımları
10
222.3 TL
2223,00 TL Çözücü olarak ve hareketli faz
hazırlamada kullanılacak
Ayrıntılı Öneri
DOSYA ADI
EPİLEPTİK İLAÇ TAYİNİ-LCMSMS
DOSYA DOSYA BOYUTU
992 KB
© 2010 Anadolu Üniversitesi
Proje Birimi
http://bapso.anadolu.edu.tr/Kullanici/ProjeDetay.aspx?ProjectId=0a6d7b61-646b-45b1-a30d-112859280c7c
3/3
Download

Sirküler No: 136 __ C ŞEKERİ HAKK