T.C.
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
5018 sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca Üniversitemize aşağıda adedi ve kadro
dereceleri belirtilen İÇ DENETÇİLER alınacaktır.
UNVANI
İÇ DENETÇİ
İÇ DENETÇİ
KADRO
DERECESİ
3
5
ADET
1
1
I-GENEL ŞARTLAR:
-657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
II-ÖZEL ŞARTLAR:
a) Naklen atanma talebinde bulunacaklar için herhangi bir kurumda iç denetçi olarak görev yapıyor olmak veya bir kamu
kurumunda çalışmakta olup iç denetçi sertifikasına sahip olmak
b) İlk defa atanacaklar için Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi
Sertifikasına sahip olmak
c) Söz konusu sertifikaya sahip olmayanlardan;
-Merkezi yönetim kapsamındaki idarelerde ve sosyal güvenlik kurumlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla girip
yeterlik sınavında başarılı olan ve başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil denetçi, müfettiş, kontrolör,
sigorta denetleme uzmanı, sigorta denetleme aktüeri, yasama uzmanı, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda murakıp ve
uzman ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet
Tazminatı”bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda en az beş yıl çalışmış
olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya
başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli) puan almış olanlar ya da denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eş değer puan almış olanlar ve anılan Kanunun
geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar,
- 5018 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerde mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve
Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle yardımcılıkta geçen süre dahil mali hizmetler uzmanı olarak en az beş yıl
çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından en az 50 (elli) puan almış olanlar ya da denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından eş değer puan almış olanlar ve anılan Kanunun
geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013 tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar veya;
- Mesleğe özel yarışma sınavıyla girip yeterlilik sınavında başarılı olan ve Rektörlüğümüze başvuru tarihi itibariyle
yardımcılıkta geçen süre dahil il eğitim denetmeni, muhasebe denetmeni, milli emlak denetmeni, sosyal güvenlik
denetmeni veya mahalli idarelerde müfettiş olarak en az beş yıl çalışmış olanlar, İngilizce, Almanca veya Fransızca
dillerinin birinden; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya başvuru tarihinden önceki beş yıl içinde alınmış
olması kaydıyla Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil
Sınavından en az 50 (elli) puan almış olanlar ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil
sınavından eşdeğer puan almış olanlar ve anılan Kanunun geçici 21. maddesinin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.04.2013
tarihi itibariyle kırk yaşını doldurmamış olanlar da başvurabilirler.
III-BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
Rektörlüğümüzce kurulacak komisyon tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde atanmaya hak kazanan
adaylar www.bingol.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adayların ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde gerekli belgeleri tamamlamak suretiyle
Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Belgelerin teslimine müteakip
atama yapılır, atamanın adaylara yazılı olarak bildirilmesinden itibaren 15 gün içinde aday göreve başlamak zorundadır.
Bu süre içersinde göreve başlamayanlar haklarını kaybederler.
V-BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER
-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
-4 adet fotoğraf
-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
-Naklen atanacaklar için hizmet belgesi ve iç denetçi kadrosunda görev yaptığına dair yazı
-Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti
-Kamu İç Denetçi Sertifikasının aslı veya onaylı sureti
-Kamu İç Denetçi Sertifikası olmayanların ise yukarda istenen hizmet şartı ile ilgili yazı ve hizmet belgesi
-Yabancı dil belgesi
-Özgeçmiş
(Not: İlan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir)
Başvuru Adresi: Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
İLK BAŞVURU TARİHİ
: 18.09.2014
SON BAŞVURU TARİHİ
: 02.10.2014
Download

ektedir. - İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü