T.C.
DiNARKAYMAKAMLIGI
IIceMⅢEgitimMudurl鴫n
(ONEMLIveGUNLUDUR)
Sayl:82203202/903,01/3959378
14/04/2015
Konu:HitapTakipProgramlEksiklikIeri・
……MUDURLUGUNE
llgi :SGK!nun13.04.2015tarihlie−maiiyazISl.
HitapTakipProgramlndakibiigieksikliklerikonuluaIlnanilgle−mailyaziSuretiekte
g6nderilmlStIr.
Bilgileriniziveekteg6nderiIene−mailyazISidogrultusundaisveiSiemlerinacil
yapllmasln16nemlericaederim.
HasanTAHTAOGLU
埴eMilliEgitimMudiirn
EKLER:
日lgie−mailyazISureti(ladet)
DAGITIM:
1_TEMELEGITiMOKULMd.
−AtaturkYBO,FatihOO,SPK.YBO,Sh.P.U.C.SelcukG加daliOK,CengizTopeiio.?akirOnVer
io,Menderesio,YeniyolioVeYunusemreioMd.
2−GBNELORTAOGRETiMOKULMd.
−MehmetCavusAnadoluLisesLAnadoluLisesi,YavuzSultanSelimAnadoluLisesiveFen
LisesiMd.
3−MESLEKiveTEKNIKEGTTIMOKULMD.
−Metem.HaydarllCPAL,TatarliCPALveMeslekiveTeknikAnadoluLisesiMd.
4−HAYAT BOYUOGRENMEGENEL MD.
−HALKEgitimMd.
5−DINOGRETIN GENELMD.
−AnadoIuiHLisesiMd,DinariHOOMd.
6−DESTEK HIZMETLERlGENELMD.
一時eMEM(insanKaynaklarlBOrn6me)
(tlceMEM)82203202−lnsallKaynaklarlSb
BuevrakIn5070Saylilka…ngeregInCe
AdllyeMah AdliyCCadllukumetKonag103400DINAR
lciO2723536020(1205)SefRCA(訂∧YANFaxO2723534377
e−POSla dlnarO3@mcbgoVtr−KurumKoduII5605
1dariBirim KImllkKodu79038795
(−imzaiIeilTIZaland一gltagd順oIumur
時…I.副..I201・≦
LlucVrakguvc面elektro…k,mZaiielnZaianmi坤rhltp//cvraks(一子gumebgovJradresLndena353−4aOf−3544−b2f7−d806kodulicIcyilediiehIiir
PageloFl
HnAPHk.
SosYalGuvenlikKurulTIu−lliTAP
Kime:dinarO3@meb.gov.tr
Hitap∴Web ekranlarlVe Web servis metotiarlnda 22・04・2015 tarihi
mesaibitiminde de匂iS⊥klik yapllmasIPlanlanmakta 0lup(01as⊥
StlreC de匂iSikiiklerinde epostaile duyurulacaktlr)
gerGekleStirilecek de匂isiklikler su Sekildedir;
1− Di匂er hizmet ekranlnda(Web serviste hizmetBirlestirme
alanl)buiunan hizmet nevialanlna12 koduile SSK FHZ
(01/10/2008 Sonrasl主Gin)ifadesieklenecektir.
2− UnvanBilgileriekranlna(webservistehizmetUnvanalanl);
unvanaili$kin fiiiihizmet zamlnln(FHZ)tam veya yarlm 0lmaslni
FHZ∴aimaya haiz hizmet SinlfiarlSeCildi匂inde aktif Clacaktlr・
kiSmllbasamak,Ondailk klSm12 basamak alacak Sekiide kesirli
Sayleklenecektir varsayllan de匂erl・0,yarlm FHZ O・5
$eklindedir.Bu de匂iSiklik web servisistemcisinin yeniden
01uiturulmaslihtiyaclhlOrtaya∴Glkaracaktir.
3− 0zltlk alanlna1416 E匂itimibOiumu eklenmiStir.Bu bC)lLlm
主ntibakSebep,Ba$lama Tarihi,BitiS Tarihi,工ntibakta
De魯erlendirilen Gun SaylSlalaniarlndan 01u…〉aCakt1r・
Web serviste hizmetMahkemeyeiliskinmetotIarla gCnderilecek
01up,metOticerisinde mahkeme sebebi6 koduile gOnderilecektir・;
1416 eらitimibaSlama tarihikarar tarihialanlnda,bitiS tarihi
kesinleSme tarihiaianlnda,intibakta de匂erlendiriien gun saylSl
gun saylSlalanlnda g6nderilecek ve ylne aynlParametrelerle
SOrgulanabilecektir・
4− Aclkta∴geGen Sure bilgileriglrl$ ekranlnda∴SeCiienAGlga t
Ailnma Sekli.Durumve Hizmet DurumneviLerine gC)re giriSi
ZOrunlu alanlar de匂i$eCek 01up∴Web ekranlarlnda ★ seklinde
gC〉Sterimi01acaktlr・Yeniweb servis doktlmanlndailgiiialanlar
detayllifade edilecektir.
5− Hizmet hesablnda de匂isikli匂e gidilecek Ciup askerlik,
aGlk sure∴gibi,borclanma,diすer hizmet gibialaniarda 01asl
tarih cakl$malarlSebebiyle hizmet stlreleride匂isebiiecektir.
Bilgilerinize sunulur.
Bu elektronik posta bilgilendirme amaGll
gC)nderilmistir.CevaplamaylnlZ.
YASAL UYAR工
Bu e − POStaninicerdigibilgiler(ekleridahil01mak tlZere)
gizlidir.SGK−ninonayl01maksizinuGtmCtlkisilereaGiklanamaz. Bumesa]ingC)nderilmekistendigikisidegilseniz,lutfenmesa]l Sisteminizdenderhalsiiiniz.SGKbumesa]inicerdigibilgilerin dogruluguveyaeksiksiz01dugukonusundab⊥rgaranti Vermemektedir.Bunedenlebilgilerinnesekilde01ursa01sun iGerlginden,iletilmesinden,alinmasindan,Saklanmasindansorumlu degildir・Bumesa]lnlCerlglyaZarina一一ait01up′SosyalGtlVenlik
lli†n!・//nillifermph onvITパhPlPr/afもOn/梢nデーrOl nで飾Nn†pC爪〟ail/?(ヽnpnTInr.一一mOm†R…l二心具′Q∴禽・Qm‘〕R,1 1ノl nA_701く
Download

Hitap Takip Programı Eksiklikleri - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü