"Dijital Ogrenme ve 0grenme Frrsatlarrna Erigim" Semineri
Hayat
Boyu
OErerlmC
kOnusunda
ycti§ kinlerin
farklndallk ve
ktiltttii
artHlllak,
ёzenikle tcmel becerilerinin
gelistirilmcsi
yOluyla
yetiskinlerin
yeterliliklerini gclisti11llck, yctiskinler i9in
daha csnek ve k01ay bir yo1 01an uzaktan
ёttrCrlme yё ntcmiylc Hayat Boyu OErcrlmc
flrsatlarina eri,iinlerini arttlrlnak alnaclyla
‐
I Avrupa Komisyonu EEitim Ve Kiltiir Gcnel
NIliidiirliittii taraflndan 2014‐
2015 Yctl,kin
EEitimi Avrupa Gindemi Uygulalnasl ba§ llttl altlnda dcsteklenen``Tiirkiyc Yeti§ kin Oこ rclllnc
Giindcmi Uygularnalarl II''Bakanll言 lmlZCa yurutulmektcdir.
Bu Kapsamdal
:瑞 計
‖
Ъ
驚lT:111:iⅢ :訓
│‖
網 ::躍
旧°
O"m me日 atlarlm印
“
"mmeЮ
)eklestirilecektir
Seminer Adl :"Dり 忙a10grenme ve ogrenme FI「 saJarina E‖ im Semine面
§
が
"
Seminer ttarihi:16 Nisan 2015(Persembe)Saat 13 00‐ 17:00
Se面 nσ 淘
:Rehbe‖ k Arastlrma MttkeJ S棚
Modu‖ ugu ve AfyOnkarahlsar Belediye Binas:`
;(A″
Seminere tum oOretmenlettmiz ve vatanda,larlmiz dave‖
onkttans釘 ‖M∝ ke4‖ Ⅷ ‖Eg蘭 m
idl「
Download

Konu ile ilgili duyuru yazısı.