KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Tapunun Karatay İlçesi, …………….………….…Mahallesi,..……........pafta,
.........................ada,..............parselinde bulunan ruhsatlı gayrimenkulümün............ ruhsatının
aslı gibi olduğunun tasdik edilerek tarafıma elden verilmesi hususunu;
Gereğinin arz ederim.
...../....../...........
ADRES:
TEL:
T.C.NO Veya Vergi NO
AD-SOYAD
Download

ASLI GIBI