GÜNEYDOĞU ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİNDEN
GENEL KURULA ÇAĞRI
Birliklerimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantıları, 2015 yılı Nisan ayında aşağıdaki gündemi
görüşmek üzere ve tabloda belirtilen tarihlerde yapılacaktır. Toplantıların günü, saati ve yeri, çoğunluk
sağlanamadığı takdirde II. toplantıların günü, saati ve yeri ile hangi şartları haiz üyelerin Genel Kurula
katılabilecekleri aşağıda gösterilmiştir.
Tüm Üyelerimize duyurulur.
GÜNEYDOĞU ANADOLU HUBUBAT-BAKLİYAT, YAĞLI TOH. VE MAM. İHR. BİR. YÖNETİM KURULU
GÜNEYDOĞU ANADOLU KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHR. BİR. YÖNETİM KURULU
GÜNEYDOĞU ANADOLU TEKSTİL VE HAMMADDELERİ İHR. BİR. YÖNETİM KURULU
GÜNEYDOĞU ANADOLU HALI İHR. BİR. YÖNETİM KURULU
GÜNDEM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,
Başkanlık divanının seçilmesi,
Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,
Giriş, yıllık, nispi ödeme ve ek nispi ödeme miktar ve oranlarının tespit edilmesi,
Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,
Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,
Sekreterya hizmetleri Genel Sekreterliğimizce yürütülen Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım
Grubu’nun faaliyet raporu, hesapları ve bütçesinin ibrası, Sekreterya hizmetleri İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği tarafından yürütülen Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu’nun faaliyet raporu, hesapları ve bütçesinin
ibrası, Sekreterya hizmetleri Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Un ve Unlu
Mamuller Tanıtım Grubu’nun faaliyet raporu, hesapları ve bütçesinin ibrası, (Bu madde sadece Hububat - Bakliyat,
Yağlı Toh. Ve Mam. İhr. Birliği Genel Kurulu’nda görüşülecektir.)
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri sektöründe faaliyet gösteren Sektörel Tanıtım gruplarından,
Makarna Bulgur Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu ile Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu için alınan ek
nispi ödeme oranının %0,05’e (Onbindebeş) düşürülmesi, Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu için alınan ek nispi
ödeme oranının ise %0,1 (Bindebir) olarak devam etmesi hususunun görüşülmesi, (Bu madde sadece Hububat Bakliyat, Yağlı Toh. Ve Mam. İhr. Birliği Genel Kurulu’nda görüşülecektir.)
Sekreterya hizmetleri Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından yürütülen Kuru Meyve Tanıtım
Grubu’nun faaliyet raporu, hesapları ve bütçesinin ibrası, (Bu madde sadece Kuru Meyve ve Mam. İhr. Birliği Genel
Kurulu’nda görüşülecektir.)
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün “5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun”un yürürlüğe girmesinden sonra kesintilerine son verilen tüm fon
bakiyelerinin, bu fonların kuruluş amaçlarına uygun bir şekilde kullanılmak üzere Tanıtım Grubu bütçelerine, Genel
Kurul kararı ile irat kaydedilmesi” yönündeki 10.10.014 tarih ve 82679136-150.01-120006982 sayılı talimatına
istinaden; Kuru Kayısı Tanıtım Fonu ve Çekirdeksiz Kuru Üzüm Fonundaki bakiyelerin Kuru Meyve Tanıtım Grubu
bütçesine aktarılması hususunun görüşülmesi, (Bu madde sadece Kuru Meyve ve Mam. İhr. Birliği Genel
Kurulu’nda görüşülecektir.)
2015 yılı bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,
Dilekler.
BİRLİK ADI
HUBUBATBAKLİYAT, YAĞLI
TOHUMLAR VE
MAMULLERİ İHR.
BİR.
KURU MEYVE VE
MAMULLERİ İHR.
BİR.
HALI İHR. BİR.
TEKSTİL VE
HAMMADDELERİ
İHR.BİR.
I. TOPLANTI
TARİHİ
SAATİ ve YERİ
II. TOPLANTI TARİHİ
SAATİ ve YERİ
(Birinci Toplantıda gerekli çoğunluk
sağlanamadığı takdirde)
Temsilci
Yazılarının Birliğe
Son Verilme
Tarihi
20 Nisan 2015
Pazartesi
Saat 10.00
GAİB Toplantı Salonu
21 Nisan 2015 Salı
Saat 10.00
GAİB Toplantı Salonu
14 Nisan 2015
Salı Saat 18:00
(Mesai bitimine
kadar)
20 Nisan 2015
Pazartesi
Saat 11.00
GAİB Toplantı Salonu
20 Nisan 2015
Pazartesi
Saat 12.00
GAİB Toplantı Salonu
20 Nisan 2015
Pazartesi
Saat 13.00
GAİB Toplantı Salonu
21 Nisan 2015 Salı
Saat 11.00
GAİB Toplantı Salonu
14 Nisan 2015
Salı Saat 18:00
(Mesai bitimine
kadar)
14 Nisan 2015
Salı Saat 18:00
(Mesai bitimine
kadar)
14 Nisan 2015
Salı Saat 18:00
(Mesai bitimine
kadar)
21 Nisan 2015 Salı
Saat 12.00
GAİB Toplantı Salonu
21 Nisan 2015 Salı
Saat 13.00
GAİB Toplantı Salonu
Birliğe Yıllık Aidat
Borçlarının Son
Ödeme Tarihi
16 Nisan 2015
Perşembe Saat 18:00
(Mesai bitimine kadar)
16 Nisan 2015
Perşembe Saat 18:00
(Mesai bitimine kadar)
16 Nisan 2015
Perşembe Saat 18:00
(Mesai bitimine kadar)
16 Nisan 2015
Perşembe Saat 18:00
(Mesai bitimine kadar)
GENEL KURUL’A İŞTİRAK EDECEK ÜYELERİMİZE ÖNEMLİ NOT:
Genel Kurul’a;

2015 ve önceki yıllara ait YILLIK AİDAT’larını ödemiş, herhangi bir nedenle Birliğe borcu olmayan, (Borçların en geç
her bir Birlik için tabloda belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar ödenmiş olması gerekmektedir.)



2013 ve 2014 yıllarında üyesi bulunduğu Birliğin iştigal sahasına giren maddelerden, üyesi olduğu Birlik üzerinden fiili
ihracat ve/veya ihraç kaydıyla satış ve/veya birlik onayına tabi tutulmak şartı ile özel fatura kapsamında ihracat sayılan
satış yapan ve bu durumları birlik kayıtları ile doğrulanan veya gümrük beyannameleri ile tevsik edilen,
TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISINI, Birliğin genel kurul tarihi itibariyle geçerli firma imza sirküleri veya ticaret sicil gazetesi
ile birlikte en geç her bir Birlik için tabloda belirtilen tarihlerde mesai bitimine kadar GAİB kayıtlarına intikal ettiren üyeler
iştirak edebileceklerdir.
(ÖNEMLİDİR) Birlik genel kurullarında tüzel kişiler, temsil ve ilzama yetkili temsilcileri vasıtasıyla temsil edilir. Bu
temsilcilerin, temsil ettiği tüzel kişileri temsil ve ilzama yetkili olduklarını Ticaret Sicili Gazetesi veya Ticaret Sicili
Gazetesine istinaden hazırlanan ve geçerlilik tarihi birlik genel kurulu tarihini kapsayan noter tasdikli imza sirküleri ile
tevsik etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede, TEMSİLCİ BİLDİRİM YAZISININ, genel kurul ilk toplantı tarihinden en az
3 iş günü öncesine kadar ekleriyle birlikte genel sekreterliğe teslim edilmiş olması zorunludur. TEMSİLCİ BİLDİRİM
YAZISI ekinde verilecek imza sirküleri veya gerekmesi halinde ticaret sicil gazetesinin, noter tasdikli sureti veya
aslı görülmek kaydıyla ve Genel Sekreterlik tarafından “ASLI GÖRÜLDÜ” kaşesi vurularak fotokopisi kabul edilecektir.
Genel kurula gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten iştirak edilemez.
Download

Genel Kurul Çağrı Metni - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri