TANITIM DOKÜMANI
ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ, EVREN KÖYÜ 106 ADA 1 PARSEL
BAġBAKANLIK
ÖzelleĢtirme Ġdaresi
BaĢkanlığı
ADÜAġ
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ĠSTANBUL ĠLĠ, MALTEPE ĠLÇESĠ, FEYZULLAH MAHALLESĠ
273 ADA 1 PARSEL
TANITIM DOKÜMANI
Nisan 2015, Ankara
1
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
ĠÇĠNDEKĠLER
ÖNEMLĠ NOT
3
1- TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
1.2. Tapu Kaydı
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
4
5
5
2- BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Ġstanbul Ġli
2.2. Maltepe Ġlçesi
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
7
8
8
10
3- COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1.Ġklim ve Bitki Örtüsü
3.2.Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
3.3.Su Kaynakları
3.4.Toprak Kabiliyeti
12
12
13
13
4- EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
4.2.Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
14
15
5- MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
5.3. Mülkiyet Durumu
5.4. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
16
16
16
17
6- ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
6.2. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
6.3. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
18
19
20
7- HUKUKĠ DURUM
22
8- EKLER
23
Ek-1: Tapu Kaydı
Ek-2: Kadastral Durum
Ek-3: 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-4: 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
Ek-5: 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
Ek-6: Fotoğraflar
2
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
ÖNEMLĠ NOT
Özelleştirme kapsam ve programına alınarak “satış” yöntemiyle özelleştirilmesine karar verilen
Ġstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi, 273 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın satışı
için Şirketimiz Yönetim Kuruluna Özelleştirme İdaresi Başkanlığı(ÖİB)’nın 06.06.2013 tarih ve
5039 sayılı yazısı ile yetki verilmiştir.
Bu kapsamda bu Tanıtım Dokümanı, Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ (ADÜAŞ)
tarafından, Ġstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi, 273 ada 1 parselde
“Ticaret+Konut Alanı” niteliğindeki taşınmazın özelleştirilmesi ile ilgilenen muhtemel
yatırımcılar (Katılımcı) için hazırlanmıştır.
Bu Tanıtım Dokümanı ve içeriği, Katılımcı tarafından kesinlikle dağıtılamaz, çoğaltılamaz, 3.
kişilere açıklanamaz veya Taşınmazın değerlendirilmesi amacı dışında başka bir amaçla
kullanılamaz.
Bu Tanıtım Dokümanı, Maltepe Belediyesi, Maltepe Kaymakamlığı Tapu Sicil Müdürlüğünden
alınan Tapu Takyidat Durumu ve konu ile ilgili Özel Sektör temsilcilerinden sağlanan bilgiler ile
hazırlanmıştır. Konu ile ilgili Resmi ve Özel Kurumlardan sağlanan bütün bilgiler ve elde edilen
belgeler ÖİB ve ADÜAŞ tarafından denetlenmemiş veya bağımsız olarak doğrulanmamıştır.
ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanındaki bilgilerin yetersiz, eksik, kat’i ya da tam olmaması nedeniyle
sorumlu tutulamaz. Bilgiler ya da bilgilerin değerlendirilmesi ile elde edilen herhangi bir sonuçtan
dolayı Katılımcı ya da 3. kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak uğradıkları zararlardan dolayı
ADÜAŞ sorumlu olmayacaktır. Bu Tanıtım Dokümanının verilmesi bu Tanıtım Dokümanı
içeriğinin tam, uygun veya geçerli olduğu anlamında yorumlanamayacağı gibi, bilgilerin
doğruluğu hakkında açık veya dolaylı garanti verdiği anlamına gelmez.
Bu Tanıtım Dokümanı Katılımcılara sadece bilgi ve yukarıda belirtilen çerçevede kullanılması
amacıyla verilmiştir. ADÜAŞ bu Tanıtım Dokümanını vererek Katılımcının ilave bilgiye ulaşımı,
Tanıtım Dokümanının güncelleştirilmesi, yanlışlıkların düzeltilmesi konularında herhangi bir
yükümlülük altına girmez.
Bu Tanıtım Dokümanının temin edilmesi, hiçbir şekilde Taşınmazın satışı veya alışı ile ilgili
olarak bir teklif, icap, icaba davet veya sözleşme yapma vaadi olarak yorumlanamaz. Bu Tanıtım
Dokümanının kapsadığı bilgi ve verilen diğer bilgiler bir sözleşmeye temel teşkil etmezler.
ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Cumhuriyet Mah. İnkılap Sokak No:4 D:4-6 Kızılay Çankaya-ANKARA
Tel : (312) 286 62 46 * Faks: (312) 286 62 48
www.aduas.gov.tr
3
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
1
TAġINMAZ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER
1.1. Genel Özellikler
Taşınmaz “Tarla” niteliğinde, tek parselde konumlu ve yüzölçümü 11.121,00 m2 olup mülkiyeti
TC Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne (TCDD) aittir.
Taşınmaz, ulaşım bağlantılarının güçlü olduğu bir konumda bulunmakta olup kuzey batıda İkinci
ilkokul caddesine, kuzey/kuzeydoğuda ise Bağdat caddesine cephesi vardır. Diğer taraftan,
TaĢınmaz’ın batısında dolmuş durakları, güneyinde ise TCDD Maltepe İstasyonu bulunmaktadır.
Taşınmaz üzerinde park ve yol alanları terkini sonucu geriye kalan alan Konut+Ticaret Alanı
olarak planlanmıştır.
Taşınmaz üzerinde mevcut durumda lunapark, büfe, lunapark işletmecisi tarafından ofis olarak
kullanılan bir yapı ile TCDD’ye ait tek katlı bir lojman binası mevcuttur.
Taşınmazın denize mesafesi 750 metre olup cephesi bulunan caddelerde 4,5, 6 katlı konut altı
ticaret alanları ve 2 katlı alışveriş merkezlerine sıkça rastlanılmaktadır.
4
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
1.2. Tapu Kaydı
Bağımsız Bölüm
Ana Gayrimenkul
Ġli
İstanbul
Pafta No
-
Blok No
-
Ġlçesi
Maltepe
Ada No
273
Kat No
-
Bucağı
-
Parsel No
1
Bağ. Böl. No
-
Köyü
-
Niteliği
Tarla
Niteliği
-
Mahallesi
Feyzullah
Sokağı
-
Eklentiler
-
Mevkii
Gülsuyu Caddesi
Malik
TCDD
Takyidat Bilgisi
11.121,00 m
Satış-06.03.1959
Edinme Sebebi ve Tarihi
Tapunun Türü
Parsel Alanı
2
Kat Mülkiyeti
Kat İrtifakı
Arsa
Takyidat Bilgisi Yoktur.
1.3. TaĢınmaz Adresi ve UlaĢımı
Taşınmaz Maltepe ilçesi Feyzullah Mahallesi sınırları içerisinde yer almakta olup ulaşım
bağlantılarının güçlü olduğu bir konumdadır. Taşınmazın hem Bağdat caddesine hem de İkinci
İlkokul caddesine cephesi bulunmaktadır. Bağdat caddesi üzerinde bulunan Maltepe Belediyesine
yaklaşık 1 km. mesafededir.
5
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
Taşınmaza ulaşmak için sahil parkından izlenmesi gereken güzergah aşağıda verilmiştir:
6
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
2
BÖLGE VE ÇEVRE ANALĠZĠ
2.1. Ġstanbul Ġli
İstanbul tarihi abideleri ve şahane tabii
manzaraları ile ünlü, önemli bir
megapoldür. Asya ile Avrupa Kıtaları'nın
dar bir deniz geçidi "Boğaziçi" ile ayrıldığı
yerde, iki kıta üzerinde kurulu tek şehirdir.
2500 yılı aşan bir tarihe sahip olan
İstanbul, deniz ve karaların kucaklaştığı bu
stratejik bölgede kuruluşunu takiben
önemli bir ticaret merkezi olmuştur.
Tarihi İstanbul şehri üç tarafını Marmara
Denizi, Boğaziçi ve Halic'in sardığı bir
yarım ada üzerinde yer alır. Burası 3 dünya
imparatorluğuna, Roma, Bizans ve
Osmanlı Türklerine başkent olmuş,1600
yılı aşan bir süre boyunca 120 den fazla
imparator ve sultan burada hüküm sürmüştür. Dünyada bu özelliğe sahip tek şehirdir.
Ana yolların denize ulaştığı kavşak noktasında yer alması, kolay savunulur bir yarım ada, ideal
iklim, zengin ve cömert tabiat, stratejik Boğaziçi'nin kontrolü gibi özellikler ve coğrafi
konumunun dünyanın merkezinde bulunması, iki kıtanın birleştiği noktada yer alması, sıcak
iklimlere ve okyanuslara açılan bir kapı olması, tarihi İpekyolu’nun Avrupa’ya uzanan kapısı
olması gibi sebeplerle tarih boyunca çok önemli bir stratejik öneme sahip olmuştur.
Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne
alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da, Moskova'dan sonra, ikinci sırada gelir.
İstanbul’un yüz ölçümü 5.313 km2 olup 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır ve batıda Çatalca
Yarımadası, doğuda Kocaeli Yarımadası'ndan, kuzeyde Karadeniz, güneyde Marmara Denizi ve
ortada İstanbul Boğazı'ndan oluşan kent, kuzeybatıda Tekirdağ'a bağlı Saray, batıda Tekirdağ'a
bağlı Çerkezköy, Çorlu, güneybatıda Tekirdağ'a bağlı Marmara Ereğlisi, kuzeydoğuda Kocaeli'ne
bağlı Kandıra, doğuda Kocaeli'ne bağlı Körfez, güneydoğuda Kocaeli'ne bağlı Gebze ilçeleri ile
komşudur. İstanbul'u oluşturan yarımadalardan Çatalca Avrupa, Kocaeli ise Asya
anakaralarındadır. Kentin ortasındaki İstanbul Boğazı ise bu iki kıtayı birleştirir.
İstanbul, Akdeniz, Karadeniz, Balkan ve Anadolu kara ikliminin tesiri altında bulunur. Kışın
Akdeniz’den gelen ılık lodosları, Balkanlar üzerinden gelen soğuk veya Karadeniz’den gelen
yağışlı havalar tâkip eder. Bitki örtüsü ise Akdeniz bitkilerini andırır. Bölgede en çok görülen
bitki “maki”dir. İklimi sebebiyle her çeşit bitki yetişir. Yayla ve tepeler çıplak değildir. Orman
bakımından zengin sayılır. 280 bin hektar (ilin % 60’ı) orman ve fundalıktır. Ormanlar içinde en
meşhuru İstanbul’un 20 km kuzeyindeki Belgrat Ormanıdır.
Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4
defa genişletilen şehrin 39 ilçesi büyükşehir belediyesi ile birlikte ise toplam 78 belediye ve 167
köy bulunmaktadır.
7
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
2.2. Maltepe Ġlçesi
Maltepe, İstanbul iline bağlı Marmara Denizi'ne kıyısı olan, Kocaeli Yarımadası'nın güney
batısında yer alan Anadolu yakasında bir ilçedir.
Yüzölçümü 5200 hektar alan üzerine kurulmuş olan Maltepe, Kadıköy, Kartal, Sancaktepe ve
Ataşehir ilçeleriyle komşu olan Maltepe İstanbul'un 10. büyük ilçesi konumundadır.
Maltepe İlçesinin geçmişini ancak 6. asrın başlarından itibaren tetkik etmek mümkündür. Verimli
topraklara sahipken, tamamına yakın bir bölümünün sanayi ve yerleşim alanıyla kaplı olan
Maltepe yer altı memba sularıyla tanınmaktadır.
Maltepe Dragos tepesinin Kartal İlçesine bakan eteklerinde deniz kıyısında köy iken yer sarsıntısı
neticesinde yıkılmış ve şimdiki yerinde inşa edilmiştir. Maltepe`nin eski adı BRYAS`dır.
İlçede ticaret, küçük sanayi, hizmet birimleri ve kooperatiflerin mevcudiyeti inşaat sektörünü
büyütmüş olup, İlçenin gelişmesine ve büyümesine neden olmuştur.
1992 yılında Kartal ilçesinden ayrılarak ayrı bir ilçe olmuştur.18 mahallesi vardır.
2.3. UlaĢım Ağındaki Yeri
İstanbul'da ulaşım kara, hava, deniz ve demiryolu gibi farklı şekillerde yapılmaktadır. Şehir içi,
şehirlerarası ve uluslararası taşımacılığın yapıldığı büyük merkezlere sahiptir.
Karayolu:
Karayoluyla ulaşım, İstanbul'da özellikle şehirlerarası yolculukta büyük bir paya sahiptir.
Türkiye'nin her iline ve ayrıca Gürcistan, Yunanistan, Bulgaristan gibi komşu ülkelere
İstanbul'dan doğrudan seferler vardır.
Avrupa’yı Anadolu ve Ortadoğu’ya bağlayan milletlerarası E-5 karayolu Boğaziçi ve Fatih
Köprüsünden geçer.
8
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
İstanbul ili, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına girmekte olup 2.101 km devlet
yolu, 4.433 km'si il yolu ve 737 km’si otoyol olmak üzere toplam şebeke uzunluğu 4.271 km.’dir.
SATIH CĠNSLERĠNE GÖRE YOL AĞI (km)
ASFALT YOLLAR
DĠĞER ġEBEKE
ĠSTANBUL ASFALT
PARKE STABĠLĠZE TOPRAK
SATHĠ
YOLLAR
UZUNL.
TOPLAM
BETONU KAPLAMA
1.791
310
2.101
-
-
-
-
2.101
Ġl Yolu
827
503
1.330
1
-
-
102
1.433
Otoyol
737
-
737
-
-
737
Toplam
3.335
813
4.168
1
102
4.271
Devlet Yolu
-
-
Demiryolu:
İstanbul, demiryolu ağının mühim bir kavşak noktasıdır. Anadolu yakasında Haydarpaşa ve
Trakya yakasında Sirkeci istasyon ve garları bulunmaktadır. Haydarpaşa’dan Anadolu’ya
Sirkeci’den Trakya’ya her gün tarifeli seferler yapılmaktadır. Ayrıca Viyana, Münih, Budapeşte,
Selanik, Halep, Tahran, Moskova, Bükreş gibi yurt dışındaki çeşitli şehirlere tren seferleri
muhtelif günlerde Sirkeci garından yapılmaktadır. 577 km uzunluğundaki Haydarpaşa-Ankara
hattı Türkiye’nin en yoğun demiryolu hattıdır.
Ayrıca, Elektrikli banliyö trenleri, şehir içi ulaşımında çok önemli bir yer işgal etmekte ve
Anadolu yakasında Adapazarı’na kadar uzanmaktadır. 140 km’lik Haydarpaşa-Adapazarı ve 30
km’lik Sirkeci-Halkalı banliyö hatlarında senede 100 milyona yakın yolcu taşınmaktadır.
9
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
Havayolu:
Atatürk Havalimanı, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda Bakırköy ilçesi sınırları içerisindedir.
1900’lerin başında Türkiye'de ilk hava ulaşımının başlatıldığı yer olan Atatürk Havalimanı, 1953
yılında uluslararası hava trafiğine açılmıştır. 2012 yılı istatistiklerine göre dünyanın 20. en yoğun
Türkiye'deki istatistiklerine göre ise toplam yolcu trafiği bakımından birinci havalimanıdır.
Günlük ortalama 1100 uçağın kullandığı havalimanı, Avrupa'nın en önemli transit yolcu
havalimanları arasında bulunmaktadır.
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Pendik ilçesi sınırlarında inşa edilen İstanbul'un 2.
Havalimanıdır. 2001 yılında hizmete giren havalimanı yurt içi ve yurt dışı seferleri ile Türkiye’nin
en yoğun 3. Havalimanı konumundadır.
Ġstanbul Hezarfen Havaalanı ise İstanbul'un Arnavutköy ilçesi sınırları içinde olup,
Büyükçekmece Gölü'nün kuzeyinde, tam 500 dönümlük bir araziye sahiptir. 1992'den beri
Türkiye’nin uluslararası tescilli ilk özel havaalanı olarak hizmet vermektedir. İstanbul'un 50 km
batısında yer alan Hezarfen Havaalanı genel havacılık ve eğitim uçuşlarına ağırlıklı olarak hizmet
vermektedir.
Samandıra Hava Üssü, Sancaktepe ilçesi içinde kalan, yönetimi ve denetimi Türk Silahlı
Kuvvetleri'nde olan 1988 yılında inşa edilen askeri havalimanıdır.
Denizyolu:
Her tarafı denizlerle çevrili olan, Ege ve Marmara denizi ile Karadeniz’i birbirine bağlayan
İstanbul Boğazının etrafında yer alan İstanbul, binlerce senedir dünyanın sayılı liman şehri
olmuştur.
İstanbul’da deniz yolu ile hem şehir içi, hem de yurt içi ulaşım sağlanmaktadır. Ayrıca
marinaların Avrupa limanlarına bağlantısı vardır.
Kadıköy- H.Paşa- Karaköy, Eminönü, Üsküdar, Eminönü-Kadıköy, Köprü-Yeniköy, BeykozKavaklar, Sirkeci, Bostancı, Köprü-Adalar, Köprü-Yalova, Kabataş-Çınarcık, Bostancı, Çınarcık
arasında vapur işlemektedir.
İlin merkezinde, şehir içi ulaşım ise büyük bir sektördür. Otobüslerle ulaşım sağlayan İETT; şehir
hatları vapurlarını ve deniz taksi işleten İDO; tramvay, metro, füniküler ve teleferik hatlarının
sahibi İstanbul Ulaşım A.Ş.; banliyö hizmeti sağlayan TCDD; dolmuşlar, yolcu motorları ve ticari
taksilerle İstanbul ili kompleks bir ulaşım ağına sahiptir.
2.4. Kentsel Kademelenme ve Etki Alanları
Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan Ġllerin Sosyo-Ekonomik GeliĢmiĢlik Sıralaması (SEGE)
AraĢtırmasında demografik, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçi ve yenilikçi kapasite, mali
kapasite, erişilebilirlik ile yaşam kalitesi olmak üzere 8 alt kategoride, çoğunluğu 2009-2010
yıllarına ait 61 değişken kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlerin seçiminde ilin ülke
içindeki ekonomik ağırlığı ve potansiyeli, sosyal gelişmişlik seviyesi, ortalama bireysel refah
düzeyi, il ölçeğinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik ile bireysel refah arasındaki kümülatif denge
ve veri teminine ilişkin süreklilik hususları gözetilmiştir.
2011 yılı SEGE araştırmasına göre, İstanbul İli, 1. kademe gelişmiş iller (İstanbul, Ankara, İzmir,
Kocaeli, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Muğla) grubunda yer almakta olup; Türkiye'deki iller
arasındaki genel sıralamada 1. sıradadır.
10
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
İstanbul ülkenin en gelişmiş ili olma konumunu bu dönemde de sürdürmektedir. Ülke nüfusunun
yüzde 18’i İstanbul’da yaşamakta ve ülke ihracatının yaklaşık yarısı İstanbul’dan
gerçekleştirilmektedir. İmalat sanayi işyerlerinin yaklaşık üçte biri ve ülke genelindeki OSB’lerde
üretim yapılan parsellerin yarıdan fazlası İstanbul’da bulunmaktadır. Bu yönüyle İstanbul
Türkiye’nin sanayi ve üretim merkezi olma konumunu sürdürmektedir. İstanbul Türkiye’nin
finans merkezidir. İstanbul’da banka kredilerinin yüzde 43’ü kullanılmakta ve tasarruf
mevduatının ise yüzde 39’u toplanmaktadır.
11
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
3
COĞRAFĠ VE FĠZĠKĠ YAPI
3.1. Ġklim ve Bitki Örtüsü
İstanbul genel olarak Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş bölgesi olduğundan ılıman
bir havaya sahiptir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılık ve yağışlı geçer. Ancak yüksek nem
yüzünden sıcaklar daha sıcak, soğuklar daha soğuk hissedilir. Haziran en sıcak, Ocak en soğuk
aylardır. İstanbul'un en uzun yaşanan mevsimi ise sonbahardır.
Yıllık ortalama sıcaklığı 13.5°C dir. Yıllık yağış miktarı ise 720-788 mm.dir. Yağışların % 40’ı
kış, % 20’si ilkbahar aylarında olur. Yazın yağış, sonbaharın yarısı kadardır. Genel olarak yazlar
sıcak ve kurak, kışlar yağışlı ve ılık geçer. Sıcaklık bir yıl boyunca -14°C ile +41,5°C arasında
seyreder. Kar yağışlı gün sayısı normalde 10 günü geçmez.
İstanbul çevresinin bitki örtüsü Akdeniz bitkilerini andırır. Bölgede en çok görülen bitki
“maki”dir. İklimi sebebiyle her çeşit bitki yetişir. Yayla ve tepeler çıplak değildir. Orman
bakımından zengin sayılır. 280 bin hektar (ilin % 60’ı) orman ve fundalıktır. Ormanlar içinde en
meşhuru İstanbul’un 20 km kuzeyindeki Belgrat Ormanıdır.
3.2. Jeomorfolojik, Jeolojik ve Topoğrafik Yapı
İstanbul Metropoliteni Kocaeli ve Çatalca Yarımadaları üzerinde yer almaktadır. Her iki yarımada
aşınmış birer platodur. İstanbul ve çevresi, jeolojik zamanlar içinde III. Zamanın Miosen devri
sonunda Sarmat iç denizinin bir körfezi iken, Pliosen devrinde deniz çekilmiş, karalar ortaya
çıkmış daha sonra akarsu ve rüzgar aşındırmaları ile uzun bir erozyon devrinin ardından,
yükseltilerin kaybolduğu, aşınmaya dayanıklı kuvarsit tepelerin kaldığı, geniş bir peneplen ortaya
çıkmıştır. Boğaziçi’nin yerindeki vadi de genişlemiştir. Daha sonra peneplenin Boğaziçi
Vadisi’nin doğusunda kuzey kısmın kabarması (yükselmesi) batısında ise güney kısmın kabarması
ile su bölümü hatları değişmiş, akarsu vadilerinde eğim artışı nedeniyle su aşındırması da artmış,
doğu yakasında büyük akarsular Karadeniz’e, batı yakasında ise Marmara Denizi’ne
dökülmüşlerdir.
Söz konusu jeolojik hareketler sonucunda İstanbul Metropoliteni’nin yer aldığı alan, genellikle
aşınmaya uğramış silik yeryüzü şekilleri içeren bir plato (peneplen) görünümü kazanmıştır.
Jeomorfolojik birimler olarak gruplanabilen, vadiler, ovalar, yükseklikler ( hafif dalgalı tepelik
alanlar), yüksek alanlar vb, anlatılan nedenlerle İstanbul metropoliten alanda keskin ve çarpıcı bir
görünüme sahip değillerdir. Soğu yakasında (Kocaeli Platosu’nda) aşınmaya dayanıklı Kuvarsit
tepelerle (Aydos, Kayışdağı, Alemdağ vs.) Gebze - Ömerli Barajı hattının doğusundan başlayan
ve doğuya doğru yükselmeyi sürdüren (350m+) yüksek alanlar yer alır. Bu yarımadada “su
bölümü hattı”, Marmara kıyılarına daha yakındır. Peneplen geri kalan kısımlarda akarsuların akış
yönünün daha çok Karadeniz olduğu, geniş vadi tabanlı ve hafif dalgalı alanları içerir.
Batı yakasında (Çatalca veya Trakya Penepleni’nde), Boğaziçi’nden Büyükçekmece - Karacaköy
hattına yer yer 200 m.yi bulan ve aşan birkaç tepelik dışında yine geniş tabanlı akarsu vadilerinin
yer aldığı bir peneplen söz konusudur. Ancak bu yarımadada “su bölümü hattı” bu kez
Karadeniz’e daha yakındır. Akarsular daha çok Haliç’e, Büyük ve Küçükçekmece göllerine ve
Marmara Denizi’ne su verirler. Terkos gölü ise esas suyunu kuzey batıda yer alan Istranca
Dağları’ndan alır. Yer yer 350 m.’nin üzerinde yüksekliklere sahip olan Istrancalar dışında,
Çatalca’nın batısında, ayrıca Kestanelik - Belgrad Köyleri hattının batısında, yükseklikleri 200350 m. arasında değişen tepeler ve sırtlar göze çarpmaktadır.
12
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
3.3. Su Kaynakları
İstanbul'da su kaynaklarının, kente uzaklığı büyük sorun oluşturmuştur. Bu nedenle kente
içilebilir su sağlamak için çeşitli yollara başvurulmuş ve günümüzde gelişen teknolojinin
yardımıyla il genelinde büyük baraj gölleri oluşturulmuştur. İstanbul'da hizmet veren 9 adet baraj
bulunmaktadır. Bunlar içinde en büyükleri, Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Darlık ve Sazlıdere
barajlarıdır.
İstanbul'da akarsu bazında kayda değer bir su kaynağı bulunmamaktadır. İstanbul'un akarsuları
içinde başlıcaları Riva, Kâğıthane, Alibey, Göksu, Kurbağalı ve Ayamama dereleridir. İstanbul
derelerinin büyük çoğunluğu sularını Küçükçekmece ve Büyükçekmece gölleriyle Haliç'e
boşaltırlar. İstanbul derelerinin büyük bir bölümü ıslah edilerek yer altına alınmış olup, kimileri
kanalizasyon aktarımında kullanılmaktadırlar. Beşiktaş, Ortaköy, Sarıyer, Bayrampaşa ve
Mecidiyeköy (Büyükdere) dereleri yeraltına alınan İstanbul derelerindendir. Düzensiz ve kayıt
dışı yapılaşmanın yanı sıra, dere yataklarının gereğinden fazla küçültülerek ıslah edilmesi
nedeniyle İstanbul ilinde sık sık su taşkınları olmakta, can ve mal kaybı yaşanmaktadır.
3.4. Toprak Kabiliyeti
İstanbul ve çevresinde kahverengi orman, kireçsiz kahverengi orman ve kireçsiz orman toprakları
yaygındır. Aşınmanın fazla olduğu yerlerde bu topraklarda ana kayanın yüzeye yaklaşması
nedeniyle taşlılık görülmektedir.
İstanbul İli'ndeki topraklarda erozyon, toprağın sığlığı, taşlılık, kayalık, drenaj ve tuzluluk gibi
etkinlikleri değişen bitki yetişmesini ve tarımsal faaliyetleri sınırlayan bazı problemler
bulunmaktadır.
Yörenin kuzeyi ve platoları ile güney kıyı şeridinde oldukça kuvvetli bir podzolizasyon hakimdir
ve bu durum gerek Belgrad Ormanında, gerek Karadeniz kıyı şeridi boyunca uzanan ve yer yer
platoyu da örten gevşek Neojen depoları üzerinde meydana gelen toprak profillerinde açıkça
görülmektedir.
13
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
4
EKONOMĠK, SOSYAL VE DEMOGRAFĠK YAPI
4.1. Ekonomik Yapı
Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi konumundaki İstanbul, tarihi, turistik ve kültürel açıdan
olduğu kadar ekonomik faaliyetler ve istihdam açısından da ülke ekonomisine en büyük katkıyı
sağlayan bölgemizdir.
Sanayinin üçte biri, ithalatın üçte biri, ihracatın beşte biri İstanbul’dan yapılmakta ve Türkiye’nin
en büyük sanayi, ticaret, ulaşım, reklam ve iktisadî kuruluşları İstanbul’da bulunmaktadır.
İstanbul’da gayri safi hasılanın % 40’ı sanayi, % 30’u ticaret ve geri kalanı diğer sektörlerden
sağlanır. Tarımın payı sadece % 1’ dir.
Türkiye Bütçesinin ana kaynağı İstanbul’dur. Toplam vergilerin yaklaşık % 37’si İstanbul’dan
toplanmaktadır.
İstanbul ilinde nüfusa nazaran ekilen arazi az olmasına rağmen verimi yüksektir. İl dahilinde
modern tarım yapılmakta olup modern tarım araçları oldukça fazladır. Buğday, arpa, yulaf, mısır,
bakla, ayçiçeği ve soğan en çok ekilen bitkilerdir.
Türkiye’de en çok et, süt ve süt ürünleri tüketen ilimiz İstanbul’dur. İstanbul’un hayvan varlığı,
İstanbul halkının ihtiyacını karşılamaktan çok uzaktır. Fakat yine de hayvan potansiyeli
küçümsenemez.
İstanbul balıkçılık bakımından Türkiye’nin ve Marmara bölgesinin merkezidir. Marmara’da
200’den fazla balık cinsi vardır. Fakat deniz kirliliği bazı yerlerde balık cinsini çok azaltmıştır.
İstanbul Boğazı çok önemli bir balık avlama sahasıdır.
İstanbul’un orman varlığı zengindir. Ormanlık, fundalık ve ağaçlık bölgelerin miktarı arazinin %
60’ını kaplar. Orman içi ve kenarlarında 160 bin m3 tomruk, maden ve telgraf direği ile bir milyon
stere yakın yakacak odun elde edilir. İstanbul’un yakacak ihtiyacının çok büyük kısmı kendi
imkânı ile karşılanmaktadır.
İstanbul, aynı zamanda bir sanayi şehri olup sanayi ve ticaret hacmi çok büyüktür. Türkiye’nin en
büyük 100 sanayi kuruluşunun 42’si ve en büyük 500 kuruluşun 250’si İstanbul’dadır. 1952’de
kurulan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye’nin en büyük sanayi odasıdır. İstanbul İlinde
sanayinin gelişimi, giyim eşyası imalatı ve tekstil ürünleri sektörü çekim merkezli doğal bir
kümelenme yapısı içerinde olduğu görülmektedir.
1950'lerde iç kesimlerin iskana açılması, Levent ve Etiler mahallelerinin doğuşu, Barbaros
Bulvarı'nın inşası, Boğaziçi sahil yolunun genişletilmesi gibi kent içi ulaşımı artıran etkenler
ekonomik yaşamı da canlandırmıştır. Bu canlılık 1970'lerde Boğaziçi Köprüsü'nün (1973)
açılmasıyla artarak sürmüş, 1980'lerde ise Beşiktaş'ı merkezi iş alanı durumuna getiren bir
sıçramaya dönüştürmüştür. Bu dönemden itibaren İstanbul'u uluslararası bir iş ve turizm merkezi
yapmaya yönelik politikalar sonucu Beşiktaş'ta da iş merkezleri, alışveriş merkezleri ve beş
yıldızlı oteller birbiri ardınca yükselmiştir.
Türkiye'de faaliyet gösteren en büyük ticari bankalar arasında olan Türkiye İş Bankası, Garanti
Bankası, Yapı Kredi, Akbank ve Fibabanka'nın genel müdürlükleri ilçe sınırları içindedir.
14
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
4.2. Kentsel Nüfus ve Sosyal Yapı
2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre ilin toplam nüfusu 14.377.018 kişi
olup, bunun 7.221.158’i erkek, 7.155.860’ si kadındır. Maltepe ilçesi toplam nüfusu 476.806 kişi
olup tamamı ilçe merkez nüfusunu oluşturmaktadır.
İlçenin 1940 ve 1973 senelerinde kadastro ve tapulanmasının yapılmış olduğu şehrin tamamının
imar planının olmaması, imar planı bulunan yerlerde de plan uygulamasının tam olarak
yapılmaması sonucu alt yapı olmayan sağlıksız bir yapılaşmaya sebep olmuş, bu sorun halen
devam etmektedir. İlçenin sanayi merkezlerinden olması, bölgede hazine yerlerinin de çokluğu
sebebiyle yurdun muhtelif yörelerinden gelen ve konut sorunuyla karşılaşan vatandaşların
gecekondu yapmasında en etken unsurlardandır. Ayrıca ilçede gözle görülebilecek boyutta konut
sıkıntısı yoktur. İlçe Nüfusunun 1/3’üne yakın kısmı gecekondularda yaşamaktadır.
15
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
5
MÜLKĠYET VE YAPILAġMA DURUMU
5.1. Tapu Kayıt Bilgileri
İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi 273 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaz 06.03.1959
tarihinde 631 yevmiye numarası ile TCDD adına tapu tescili gerçekleştirilmiştir.
Konu taşınmazın tapu kaydındaki son durumunu gösteren bilgiler aşağıda verilmiştir:
Ġl-Ġlçe
AdaParsel
No
Malik
İstanbulMaltepe
273-1
TCDD
Tarih-Yevmiye
Ana TaĢınmazın
Niteliği
Yüz
Ölçümü
(m2)
06.03.1959-631
Tarla
11.121,00
5.2. Parsel Üzerindeki Takyidatlar
Maltepe Kaymakamlığı Tapu Müdürlüğünün 24.06.2013 tarihli tapu kaydında herhangi bir
takyidat bilgisi bulunmamaktadır. Tapu Müdürlüğü ile yapılan şifai görüşmelerde aradan geçen
sürede tapu durumunda herhangi bir değişikliğin olmadığı bilgisi edinilmiştir.
5.3. Mülkiyet Durumu
Taşınmazın mülkiyet durumunu gösteren şablon ise aşağıda verilmiştir:
16
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
5.4. Parsel Üzerindeki YapılaĢma Durumu
Taşınmaz, ulaşım bağlantıları güçlü bir noktada bulunmakta olup denize uzaklığı yaklaşık 750
metredir.
Taşınmazın 7.300,00 m2lik kısımda TCDD tarafından özel bir firmaya kiralanmış bir lunapark
alanı bulunmakta olup lunapark içinde ofis olarak kullanılan bir yapı mevcuttur.
Taşınmazın Bağdat Caddesine bakan köşesinde ise yine aynı firma tarafından işletilen bir büfe ve
mülkiyeti TCDD’ye ait lojman olarak kullanılan tek katlı bir bina mevcuttur.
Yaklaşık 7 dönüm dışında kalan kısımda ise herhangi bir kullanım yoktur.
17
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
6
ĠMAR DURUMU
6.1. 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.02.2009 tarihinde aldığı 103 sayılı kararı ile uygun
bulunan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı, 15.06.2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı'nca onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 273 ada 1 no.lu parsel 1/100.000 Çevre
Düzeni planında, Meskûn Alan içerisinde kalmaktadır.
Meskûn Alan: Bu alanlar konut ağırlıklı meskun alanlar olup konut ve konut kullanımına hizmet
edecek ticaret sosyal, kültürel ve teknik alt yapı tesisleri ile küçük sanayi sitesi vb. kullanımlar yer
alabilir. Meskûn alanlar içerisinde ilgili kurumlarca sağlıksız olduğu tespit edilen yerlerde, yasam
kalitesinin yükseltilmesi için yasal statüsüne, mevcut kent dokusuna, yapı stokunun durumuna,
ayrıntılı jeolojik etütlere, donatı niteliğine ve niceliğine, alanda yasayanların sosyal ve ekonomik
yapısına göre yenileme, dönüşüm ve sağlıklaştırma yönünde projeler geliştirilebilir. Meskun
alanlardaki yoğunluk dağılımı; projeksiyon nüfusu, ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri göz
önüne alınarak şehircilik ilke ve planlama esasları dahilinde alt ölçekti planlarda belirlenecektir.
273 ada 1 parselde kayıtlı 11.121 m2 yüzölçümlü taĢınmazda, park ve yola terkinler
yapılmamıĢtır. Park ve yola terkinler yapıldıktan sonra oluĢacak ticaret+konut alanlarına
iliĢkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları ve plan notları aĢağıda detaylı açıklanmıĢtır:
18
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
6.2. 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar Planı
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 273 ada 1 no.lu
parsele yönelik ÖYK’nın 24.05.2013 tarih ve 2013/92 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli
nazım imar planı değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar sonucunda yeniden
düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı, ÖYK’nın 09.12.2013 tarih ve 2013/196 sayılı
Kararı ile onaylanmış olup 17.03.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Plan Notları:
1. Plan onama sınırı İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi 273 ada 1 parseli kapsar.
2. Ticaret+Konut Alanları (TK-2): Bu alanda brüt yoğ:700 K/HA olacaktır.
2.1. Ticaret+Konut alanlarında tamamen konut, tamamen ticaret fonksiyonu olabileceği gibi
konut ve ticaret bir arada yapılanabilir. Ticaret fonksiyonu içerisinde apart otel ve
rezidans, yönetim merkezleri, büyük alışveriş merkezleri, mali kuruluşlar (büyük banka
merkezleri, finans kuruluşları, sigorta kurumları vb.), toptan ve perakende ticaret, sosyal
ve kültürel kuruluşlar (otel, lokanta, kafeterya, sinema, tiyatro vb.), turizm ve diğer
hizmetler (meslek odaları, teknik bürolar, uluslar arası organizasyon büroları, sendika ve
dernekler, reklam büroları, ticari ve mali bürolar, avukatlık büroları, muayenehaneler vb.
gibi kullanımlar) yer alabilir.
2.2. Ticaret+Konut alanları içinde planın getirdiği yapılaşma koşullarını geçmemek, plan
yapımına ait esaslara dair yönetmelikteki standartlara uygun olmak şartıyla özel sağlık ve
özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim tesisleri hariç) yapılabilir.
2.3. Ticaret+Konut alanları içerisinde tiyatro, sinema, sergi salonu gibi kültürel etkinliklere
yönelik fonksiyonlar yer alabilir.
2.4. Ticaret+Konut alanları içerisinde planın getirdiği yapılanma koşullarını geçmemek koşulu
ile katlı otopark yapılabilir.
19
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
3. Park ve Yeraltı Otopark Alanı: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına
cevap veren alanlardır. Bu alanlarda çocuk bahçesi, WC, süs havuzları ve pergola yapılabilir. Park
alanında yer altı otoparkı yapılabilecektir. Yeraltı otoparkında uygulama, Belediyesince
onaylanacak projeye göre yapılacaktır.
4. 1/5.000 ölçekli nazım imar planında çizilen sınırlar şematik olarak gösterildiğinden bu plan
üzerinden plan ölçeği ile ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz.
5. Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral sınırlar arasında uyuşmazlık olması
durumunda imar uygulaması kadastrodan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.
6. 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı onanmadan uygulama yapılmaz.
7. Planlama alanında “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ” ve “Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
8. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili
yönetmelik hükümleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine, 1/5.000
ölçekli Maltepe E5 Güneyi Nazım İmar Planı plan hükümlerine ve ilgili mevzuat hükümlerine
uyulacaktır.
6.3. 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 273 ada 1 no.lu
parsele yönelik ÖYK’nın 24.05.2013 tarih ve 2013/92 sayılı Kararı ile onaylanan 1/1.000 ölçekli
uygulama imar planı değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazlar sonucunda yeniden
düzenlenen 1/1.000 ölçekli Nazım İmar Planı, ÖYK’nın 09.12.2013 tarih ve 2013/196 sayılı
Kararı ile onaylanmış olup 17.03.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
20
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
Söz konusu Kararda itirazlardan emsal hesabının brüt parsel üzerinden yapılmasına ve park alanı
fonksiyonunun park ve zeminaltı otopark alanı olarak düzenlenmesine ilişkin itirazlar kabul
edilmiş, düzenleme ortaklık payının arttırılması ile ilgili itirazın ise reddine Karar verilmiştir.
Plan Hükümleri:
1. Plan onama sınırı İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi 273 ada 1 parseli kapsar.
2. Ticaret+Konut Alanlarında;
2.1. Ticaret+Konut Alanlarında tamamen konut, tamamen ticaret fonksiyonu olabileceği gibi
konut ve ticaret bir arada yapılanabilir. Ticaret fonksiyonu içerisinde apart otel ve rezidans,
yönetim merkezleri, büyük alışveriş merkezleri, mali kuruluşlar (büyük banka merkezleri,
finans kuruluşları, sigorta kurumları vb.), toptan ve perakende ticaret, sosyal ve kültürel
kuruluşlar (otel, lokanta, kafeterya, sinema, tiyatro vb.), turizm ve diğer hizmetler (meslek
odaları, teknik bürolar, uluslararası organizasyon büroları, sendika ve dernekler, reklam
büroları, ticari ve mali bürolar, avukatlık büroları, muayenehaneler vb. gibi kullanımlar) yer
alabilir.
2.2.Ticaret+Konut alanları içinde planın getirdiği yapılaşma koşullarını geçmemek, plan
yapımına ait esaslara dair yönetmelikteki standartlara uygun olmak şartıyla özel sağlık ve özel
eğitim tesisleri (yüksek öğrenim tesisleri hariç) yapılabilir.
2.3.Ticaret+Konut alanları içerisinde tiyatro, sinema, sergi salonu gibi kültürel etkinliklere
yönelik fonksiyonlar yer alabilir.
2.4.Ticaret+Konut alanları içerisinde planın getirdiği yapılanma koşullarını geçmemek koşulu
ile katlı otopark yapılabilir.
2.5.Ticaret+Konut alanları içerisinde E=1,75 Hmax=5 kat olacaktır. Emsal(KAKS) değeri net
parsel alanı üzerinden hesaplanacaktır.
2.6. Ticaret+Konut alanları içerisinde ada bazında tek ada tek parsel olarak uygulama
yapılması durumunda Emsal=2,00 Hmax=6 kat olacaktır.
3. Halihazır haritadaki mülkiyet sınırları ile kadastral sınırlar arasında uyuşmazlık olması
durumunda imar uygulaması kadastrodan alınacak röperli krokiye göre yapılacaktır.
4. Park ve yer altı otopark alanı: Kentte yaşayanların yeşil bitki örtüsü ile dinlenme ihtiyaçlarına
cevap veren alanlardır. Bu alanlarda çocuk bahçesi, WC, süs havuzları ve pergola yapılabilir.
Park alanında yer altı otoparkı yapılabilecektir. Yer altı otoparkında uygulama Belediyesince
onaylanacak projeye göre yapılacaktır.
5. Ticaret ve Konut alanlarında otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır.
6. Donatı alanları kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz.
7. Avan projeye göre uygulama yapılacaktır.
8. Yapılar yaklaşma sınırları içinde kalmak şartı ile parsel içinde istenilen şekilde yerleşebilir.
9. Planlama alanında “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik ” ve “Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
10. Bu plan ve plan hükümlerinde belirtilmeyen hususlarda 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili
yönetmelik hükümleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümlerine,
1/1000 ölçekli Maltepe E5 Güneyi Nazım İmar Planı plan hükümlerine ve ilgili mevzuat
hükümlerine uyulacaktır.
21
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
7
HUKUKĠ DURUM
Resmi Kurumlar nezdinde yapılan araştırmalarda konu taşınmazın satışına engel hukuki bir
durumun mevcut olmadığı belirlenmiştir.
TaĢınmaz Üzerindeki ĠĢletmelerin Tahliyesi:
273 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın 7.300,00 m2’lik kısmı TCDD tarafından 23.09.2005 tarihli
sözleşme ile değişik ticari amaçlı kullanımlara yönelik olarak bir firmaya kiralanmıştır.
Söz konusu firma taşınmaz üzerine lunapark, taşınmazın Bağdat caddesine bakan köşesinde de bir
büfe/kafeterya inşa etmek suretiyle işletme faaliyetlerini yerine getirmektedir.
Yapılacak özelleştirme işlemi neticesinde anılan taşınmazın alıcı firmaya devir ve teslimi bu
taşınmaz üzerinde faaliyet gösteren tüm işletmelerin tahliyesinden sonra gerçekleştirilecektir.
22
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
EK-1: TAġINMAZA AĠT TAPU KAYDI
23
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
EK-2: KADASTRAL DURUM
24
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
EK-3: 1/100.000 ÖLÇEKLĠ ÇEVRE DÜZENĠ PLANI
25
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
EK-4: 1/5.000 ÖLÇEKLĠ NAZIM ĠMAR PLANI
26
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
EK-4: 1/1.000 ÖLÇEKLĠ UYGULAMA ĠMAR PLANI
27
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
EK-5: FOTOĞRAFLAR
28
TANITIM DOKÜMANI
İSTANBUL İLİ, MALTEPE İLÇESİ, FEYZULLAH MAHALLESİ, 273 ADA 1 PARSEL
29
Download

Tanıtım Dokümanı - Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.