ToC.
AFYONKARAⅡ ISAR VALILIGI
II PIilli EEitim Mindurliこ
i
09/04/2015
Sayr : 97 16797 01301 3807323
Konu: DynEd Semineri.
nauouru,uGUl.rp
1lgi : Valilik
Ⅳlakanllnin 08.04.2015 tarihli ve 97167970/30/3796290 saylll oluriarl.
MidiirliЁ iimiizc batth Temel Ettitim Okullarl ile Ortaё Ё
retim Okullarl(4‐ 12.)slnlf
ёttrencilerinin
kullanllnina sunulan]Dydd ingilizce dil ettitiln sistelninin etkili ve vcriinli bir
,ekildc kullanllmaslnl saこ lamak alnaclyla merkcz ve merkeze b電 1l temel eЁ itim Okullarmdan
ёttretinenlere yё neHk 13 Nisan 2015
tarihinde Rehberlik ve Arastlrma ⅣIerkezinde saat 14.00'de DynEd ingilizce dil eЁ itim
senlineri diizenlerllnesinin uygun gё riildiittiine dair Valilik Ⅳlakarllinin ilgi Olurlarl ekte
(4-8)slnlflarda gё rev yapan ingilizce dersine giren
gё nderilllnistir.
Bilgilerinizi ve sё z konusu selninere katlhlnln s罐 lmasl
hususunda gerettini rica
cdcrlln.
Gurbiiz BIDIK
Miidiir a.
H Milli EЁ itim Subc Midiiru
EKI :1lgi Valilik Olllru(l Sayね
)
DAGITIM :
‐
Mrk.ve Mrk.e btth tiim ilkoku1/0■ aokul Midiirliiklerinet
1l Mill EEitim Midurlugυ
AFYONKARAHiSAR
Elcktronik Ag:http:〃 attOn meb gov tr
c‐
postal [email protected] tr
AdI Soyadl:suttu AYDOCiAN scf
Tcl:(0272)2137604/176
Faks:(0272)2137605
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrqttr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden8c55-e062-3337-a907-f00ftoau
ile teyit edilebilir
ToC.
ど 赳
ざ
雉
l③ l 竃
AFYOmぶ
撤
R Ⅷ
LШ d
II PIilF Eこ itim ⅣIidirliiこ 饉
111ヽ
ヽ
Iヽ
kkiヽ 1=li
08/04/2015
Sayr : 97 167970/30/3796290
Konu: DynEd Semineri
VALILIK MAKAⅣ IINA
1lgi: ValiliЁ iniZin 27.03.2015 tarih vc 97167970/30/3324571 saylll Olurlarl.
Mudttlitttilnuzc baEll Terllcl EЁ itim Okullarl ile Ortaё Ё
retim Okullan(4-12)slnif
ёЁrCnCilCrinin kullanllnina sunulan Dyttd ingilizce dil eЁ itiln sisterninin etkili ve verirnli bir
ekilde kullanllmasml saこ lamak amaclyla 31 M〔 art 2015 tarihindc tcmel cЁ itim Okullarinda
§
ёЁretlnenlere yё nclik Rehberlik ve
(4… 8。 )slnl■ arda gё rev yapan ve ingilizcc dersinc giren
Arastlrma merkezinde saat 14.00'de il DynEd koordinatё r yardlllnclsl ingllizce ogretineni
lsmail DE卜 JK taraflndan scnliner diizenlelllmesi i9in ilgi ollr allIIml,,ancak elektrik kesintisi
nedeniyle selniner diizenlencmclni,tir.Bu nedenle 13 Nisan 2015 tarihinde aynl yer vc aynl
esi vc senlinere katllacak ё
ttretllllenlerilllizin
izinli sayllmalarl Mudurluttumuzce uygun gё rulmcktcdir.
saatte sё z konusu sellninerin diizenlerll■
SOlllra gё revli
ёЁleden
Makamlarlnlzca da uygun gё riilllnesi halinde olurlariniza arz ederim.
Metin YALcIN
1l Milli EЁ itim Mudurii
OLUR
08/04/2015
Akgiin CORAV
Vali a.
Vali Yardlmclsl
Karalnan l,Mcrkczi/AFYONKARAHiSAR
Ayrint11l bilgi 19ini su貯 I
ElcktronikAg::www,aヶ Onmcb.gov tr
c―
posta tcmcbtt■
[email protected] tr
Bu evrak gUvenli elektronik imza ile imzalanmrgttr. http://evraksorgu.meb gov.tr adresinden84T4-aed5-3 I
AYDOGAN scf
Tcl:(0272)2137608/176
Faks:(0272)2137605
be-beba-2297
Uoau rlc tcyir
edilcbilir
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 09/04/2015 tarih ve 3807323 sayılı