Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu
Mesleki ve Teknik Eğitimi
Tanıtma ve Yöneltme
Sene Başı Toplantısı
19 Mart 2015
Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Sene Başı Toplantısı
Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 2007/30
sayılı Genelgesi emrince kurulan Yenimahalle Meslekî
ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Komisyonu,
Tanıtım ve Yöneltme Sene Başı Toplantısı’na hoş
geldiniz.
Toplantı Sunum İçeriği
 Eğitim Öğretim Sistemi Hakkında Genel Bilgiler
 MEB Temel Eğitim Kanunu`nun İlgili Maddeleri
 Eğitim Sistemimiz Hakkında Genel Bilgiler
 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılında Mesleki Eğitimin
Genel durumu
 Okul Ekiplerinin yapacakları Tanıtım ve Yöneltme
Faaliyetleri
 İlçe Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu`nun Faaliyetleri
Eğitim Öğretim sistemimiz Hakkında Genel Bilgiler
Mesleki rehberlik hizmetlerinin ilk basamağı, gencin
özelliklerini tanıma; ikinci basamak ise meslekleri
inceleme ve tanıma, sonra da bu bilgileri eşleştirerek
uygun bir karara gitmeyi kapsar. O halde ikinci
aşamada öğrencilerin çeşitli meslekleri tanıması için
yardım etmek gerekir. Çünkü birey kendini ne kadar iyi
tanırsa tanısın, meslekler hakkında doğru ve yeterli
bilgiye sahip değilse uygun bir meslekî seçim
yapamaz.
MEB Temel Eğitim Kanunu, Genel Amaçlar Bölümü
Madde 2.3.: Fertler eğitimleri süresince, İlgi, istidat ve
kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar
ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle
hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve
toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek
sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk
toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan
milli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel
kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk
Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı
yapmaktır.
MEB Temel Eğitim Kanunu, Temel ilkeler Bölümü
Madde 6 : Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve
kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli
programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
Yöneltmede ve başarının ölçülmesinde, rehberlik
hizmetlerinden ve objektif ölçme ve değerlendirme
metodlarından yararlanılır.
Eğitim Öğretim Sistemimiz Hakkında Genel Bilgiler
Eğitim sistemimiz;
1. Temel eğitim içerisinde; 8.sınıfın ikinci yarısında
öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecek okul ve
programların, hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve
bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaşam
standardı konusunda, tanıtıcı bilgiler vermek üzere
rehberlik servislerince gerekli çalışmalar yapılır,
2. Ortaöğretim kurumları içerisinde, ”Mesleki ve Teknik
eğitim okul ve kurumları” öğrenciye; ortaöğretim
seviyesinde ortak genel kültür ve çağdaş bir dünya
görüşü ile istihdam imkânı olan çeşitli meslek
alanlarında endüstrinin ve hizmet sektörlerinin talepleri
ve ihtiyaçlarına göre meslekî bilgi, beceri, tavır ve
yeterlilikleri kazandırmanın yanı sıra; onları ilgi, istek ve
yetenekleri doğrultusunda hayata, iş alanlarına ve
yükseköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır.
Bu hedefe ulaşmak için, okul öncesinden başlayıp
ortaöğretimde de devam eden iyi bir “Meslekî
Rehberlik ve Yöneltme” önem kazanmaktadır. Ayrıca
öğrencilerin; meslekî rehberlik ve yöneltme yardımı ile
ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda öğrenim
görmeleri, başarılı ve mutlu bir yaşam sürmeleri
açısından da önemlidir.
Sevdikleri işi yapan insanlar, hayatları boyunca bir
gün bile çalışmış sayılmazlar. (Konfüçyüs)
2014-2015 Yılında Mesleki Eğitim
 Ankara’da orta öğretim çağ nüfusu 305.087’dir.
 39.209 kız , 37.390 erkek toplam 76.600 öğrenci 2013-2014
öğretim yılında 8. sınıftan mezun oldu. 2014-2015 öğretim
yılında 9. sınıf olarak bunların, tamamının aday kayıtları yapıldı.
 39 meslek lisemizde sadece kız öğrencilerimiz, 116 meslek
lisemizde kız ve erkek öğrencilerimiz karma olarak eğitim
almaktadır. Toplamda 155 meslek lisemiz mevcuttur.
 Bu 155 meslek lisemizden; 119 tanesi normal, 36 tanesi ikili
eğitim vermektedir.
 Bu okullarımızda en çok öğrencisi olan alan, «Bilişim
Teknolojileri Alanı»dır. En az öğrencisi olan alan ise «Ulaştırma
Hizmetleri Alanı»dır.
2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Meslekî ve Teknik Eğitim
Tanıtım ve Yöneltme Çalışmalarının Değerlendirilmesi
 Kalkınma planlarında, Mili Şûra kararlarında, ortaöğretimin
meslekî ve teknik eğitim ağırlıklı bir yapıya ulaştırılması, Avrupa
Birliği ülkelerinde olduğu gibi çağ nüfusunun %65’nin meslekî ve
teknik ortaöğretimde, %35’inin de genel ortaöğretimde öğrenim
görmesi hedeflenmektedir.
 2013-2014 öğretim yılında, ilimizde Meslekî Eğitim %45,82,
Genel Ortaöğretim %44,70, Din Öğretimi %9,48’idi.
 2014-2015 öğretim yılında, Meslekî Eğitim %47,03, Genel
Ortaöğretim %41,29, Din Öğretimi %11,68’e ulaşmıştır.
 Bu oran ile meslekî eğitim açısından 2010-2014 İl Strateji
Planımızda belirlenen okullaşma hedefinin üzerine çıkılmış
durumdadır. (Hedef 1.6.)
2013 Performans Hedeflerine Ulaşmak İçin Yapılan
Çalışmalar
Bakanlığımızın 2007/30 Sayılı Genelgesinin hükümleri
doğrultusunda
İlimizde
ve
ilçe
millî
eğitim
müdürlüklerimizde ve okullarımızda ‘2014-2015 Meslekî
ve Teknik Eğitimi Tanıtma ve Yöneltme Ekipleri’ kurulup,
il-ilçe eylem planları hazırlandı.
2010-2014 ANKARA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Meslekî ve Teknik Eğitim KURUMLARI TANITIM ve YÖNELTME
ETKİNLİKLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FORMLARI ÇİZELGESİ
METEF,
Görsel ve Meslekler,
Meslekî ve
Eğitim
Ortaöğretimde
Proje
yazılı
meslek
Teknik Eğitimi
Kurumları ve Programlar /
Kurum
Tabanlı
basında yer alanları,
Aile
tanıtıcı seminer,
program/alan Alanlara Geçiş
Ziyareti
Beceri
alan
bölgedeki
Yıllar
Semikonferans,
hakkında
Hakkında
Yarışması
tanıtım
sektörler, iş
nerleri
sempozyum,
bilgilendirme- Bilgilendirmeve Diğer
faaliyetleri olanakları vb
panel vb
danışma
Danışma Kurum Öğrenci
Sergi
bilgilendirme
Görsel Yazılı
etkinlikler
Sayısı Sayısı
Ziyaretleri
faaliyetleri
2013-2014
191.856
134.583
3.035 81.563 69.920
19.205
99.353
2.794 4.182
16.790
2012-2013
163.168
122.407
2.862 53.568 46.512
34.960
101.978
1.559 1.156
15.520
2011-2012
155.475
112.126
2.242 46.535 67.320
28.552
86.919
1.590 1.173
86.919
2010-2011
152.059
102.933
1.554 82.957 52.736
26.532
89.841
2.568 2.859
16.904
SONUÇ :
2013-2014 öğretim yılı için;
 14.500 olarak hedeflenen Tanıtım Faaliyetleri
Sayısı, 15.078 olarak gerçekleştirilmiş,
 Aynı şekilde 522.000 olarak hedeflenen tanıtım
faaliyetleriyle ulaşılan kişi sayısı 613.360 olarak
gerçekleştirilmiştir.
2014-2015 Meslekî ve Teknik Eğitim Tanıtım ve Yöneltme
İl Eylem Planı’nın görüşülmesi
 2012-2013 öğretim yılından itibaren öğretim
kademeleri, 4+4+4 şeklinde olup, ortaöğretim
kurumlarında 9. sınıf ortak sınıftır.
 2014-2015 öğretim yılında meslek liselerimizin
isimleri , «Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi» olarak
değişmiştir.
 Bu yapılanma ile tüm ortaöğretim kurumlarında,
meslekî ve teknik eğitimi tanıtım ve yöneltme
faaliyetlerinin daha planlı, etkili ve verimli şekilde
yerine getirilmesi, bir zorunluluk haline gelmiştir.
 Müsteşarlık makamının 2007/30 sayılı genelgesi doğrultusunda
ilimizde meslekî ve teknik eğitimden sorumlu milli eğitim şube
müdürümüz başkanlığında «İl Mesleki ve Teknik Eğitimi
Tanıtma ve Yönlendirme Komisyonu» kuruldu.
 İlçemizde ilçe şube müdürümüz başkanlığında «Meslekî ve
Teknik Eğitim Tanıtma ve Yöneltme Komisyonu» kuruldu.
 Kurulan ilçe komisyonumuz, il komisyonumuz tarafından
hazırlanan Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü 2014-2015 Tanıtım
ve Yönlendirme Çerçeve Eylem Planından yola çıkarak, İlçe
Eylem Planını hazırladı ve il komisyonuna ulaştırdı.
İlçede Yapılacak Tanıtım ve Yöneltme Faaliyetleri
 2014-2015 il eylem planına göre ilçe komisyonumuz
tarafından; ilçedeki bütün meslekî ortaöğretim
kurumlarının tanıtım ve yöneltmeden sorumlu müdür
yardımcıları ile tüm ortaokul ve liselerden bir müdür
yardımcısı, bir sınıf öğretmeni ve bir rehber
öğretmenden oluşan bu tanıtım toplantısında,
«Meslekî ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme
Çalışmaları» konulu, 2007/30 sayılı genelgeye göre
hazırladığımız
eylem planı ve uygulaması
tanıtılacaktır.
Okul Ekiplerinin Tanıtım ve Yöneltme Faaliyetleri
İlçe Eylem Planı’na göre Okul Ekiplerinin yapması gereken
faaliyetler :
 7 ve 8. sınıf öğretmenlerine yönelik e-Rehberlik
Sistemi ve Ankara Mesbil portallarının tanıtılması,
ANKARA MESBİL PORTALI
Ankara MESBİL Portalı’nda
REHBERLİK
Öğrencilere :
 Kişiye uygun meslek seçiminin önemi
 Meslek seçiminin etkenleri
 Çevre faktörü ve aile yapısı
 Mesleklerle ilgili neler bilinmelidir?
Ailelere :
 Meslek gelişim dönemlerinde anne babanın rolü
 Meslek seçiminde anne ve babaların bazı olumsuz tutumları
Öğretmenlere :
 Meslekî gelişim süreci
 Karar verme stilleri
 İş ve meslek danışmanlığı
 Mesleki rehberlikte öğrenciyi tanıma
 İlgi ve yetenekleri ölçme araçları
MESLEKLERİ TANIYALIM
 Tanıtım Filmi 1
 Tanıtım Filmi 2
 Meslek Standartları
 Tanıtım Modülü
 Mesleklerin Gerektirdiği Özellikler Çalışma Ortamı ve Koşulları
 Alan Tanıtımları
 Yayımlanan Ulusal Meslek Standartları
ALANLARI- DALLARI TANIYALIM
MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ İŞ İMKANLARI
 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarını İzleme
Portalı
 Güncel iş olanakları
 Meslek liselerinden mezun olan başarılı kişilerin tanıtımları
 Duyurular
 Ortaokul 8. sınıf ve liselerde ortak 9. sınıf
öğrencilerinin
bilinçlendirilmesine
yönelik;
«Anadolu Teknik/ Anadolu Meslek Programlarında
alanlara/dallara Geçiş, Tercih ve Yerleştirme EKılavuzu» doğrultusunda, alan/meslek seçimi, meslekî
ve teknik eğitim sistemi, öğretim yapılan dallar,
ortaöğretim kurumları arasında geçiş gibi konularda
bilgilendirme seminerlerinin düzenlenmesi,
 «İlgilerini, değerlerini,
yeteneklerini keşfet»
anketinin uygulanması ve sonuçlarının velilerle
paylaşılması,
 9. Sınıf öğrencilerine yönelik meslek seçimi, alana
yöneltme tavsiye formu ve teknik liseye geçiş
hakkında bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
(5.2.2.) (2007/30 Sayılı Genelge ve 2006/32 Sayılı
Genelge teknik liseye geçiş)
 Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik, eğitim
kurumları ve programlar (Mesleki ve Genel Lise
programları, Teknik Lise programları, Anadolu Lisesi
türü programlar) ve alan/dallar hakkında
bilgilendirme-dayanışma etkinliklerinin yapılması,
(metefankara.meb.gov.tr portalından yararlanılabilir)
 10. Sınıf öğrencilerine yönelik, Dal seçimi ve Dal
Seçim Formu (mesleki ve teknik eğitim okul ve
kurumlarında Dal Tercih ve Ön Kayıt Formu)
hakkında bilgilendirme ve danışma etkinliklerinin
yapılması, (5.2.3)
 Ortaokul 8 ile Lise 9. ve 10. sınıflardaki öğrencilere
Rehberlik Servislerinde yer alan “Birey Tanıma
Anketleri"nin uygulanması ve sonuçlarının mutlaka
velilerle paylaşılması,
 Öğrencilere yönelik ,Meslek Seçimi, Mesleki ve
Teknik Eğitim Sistemi, Alan/Dallar, Kurumlar Arası
Geçişler, ilçede öğretimi yapılan Alan/Dallar
hakkında broşür, afiş, tanıtım filmleri ve SMS
gönderimi gibi tanıtım materyallerinin dağıtılması,
 Meslek Tanıtma Kulüplerinin kurulması ve etkin
hale getirilmesi
 Ortaokul 7. ve 8.sınıf öğrencileri için meslek
liselerine yönelik kurum ziyaretleri düzenlenmesi,
 Lise 9. ve 10. sınıf öğrencileri için STK, Meslek
Odaları ve sektör tanıtım gezileri düzenlenmesi,
 İlçede bulunan ortaokulların Mesleki Tanıtım
Yönlendirme Ekibi tarafından ziyaret edilmesi,
 Alan tanıtım, Fuar, Proje ve Beceri Yarışmaları ve
Sergilerinin öğrencilere gezdirilmesi,
 Yerel Yönetimler, İŞKUR, STK, üniversiteler gibi
kurum ve kuruluşların düzenlediği mesleki ve teknik
eğitimi tanıtıcı etkinliklere öğrencilerin ve
öğretmenlerin katılımının sağlanması,
 Okul yayınlarında mesleki eğitimin önemi
vurgulanması, meslek alanlarının tanıtılmasının
sağlanması,
 Okul web sayfalarında mesleki ve teknik eğitim ile
ilgili bilgi ve dokümanlara yer verilmesi. Mesleki
eğitim ile ilgili haber, makale, projelerin web
sayfalarında yayınlanmasının sağlanması. Mesleki
eğitimle ilgili sitelere link verilmesi,
 Ortaokul 7. ve 8.sınıf velilerine
«ankaramesbil» portalının tanıtılması,
yönelik,
 Ortaokul 7. ve 8.sınıf velilerine yönelik Meslek
Seçimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi, Mesleki
Eğitimin önemi ile ilgili bilgilendirme seminerlerinin
düzenlenmesi,
 Liselerde ortak 9.sınıf, sınavla öğrenci alan Anadolu
Liseleri, Mesleki ve Teknik Liseleri velilerine « tavsiye
formu» ve teknik liselere geçiş hakkında bilgilendirme
seminerlerinin düzenlenmesi,
 Meslek Liseleri 10. Sınıf velilerine yönelik,
«Dala
Yöneltme Tavsiye Formu» hakkında bilgilendirme
seminerlerinin düzenlenmesi,
 Liselerde kayıt döneminde Mesleki ve Teknik Eğitim
Sistemi, Programlar, Alanlar ve Geçişler hakkında bilgi
verilmesi,
 Liselerde kayıt döneminde ve veli toplantılarında velilere
yönelik meslek seçimi, Mesleki ve Teknik Eğitim Sistemi,
alanlar, dallar, ilçede bulunan meslek liselerinde uygulanan
alanlar, dallar, kendi okulunda uygulan alanlar, dallar ile
ilgili tanıtım materyali dağıtılması,
 Mesleki ve Teknik Anadolu
Liseleri Okul Ekiplerinin
Hazırlayıp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Göndermeleri
Gereken Belgeler;
• E-Mezun Takip Çizelgesi:
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinden mezun olacak 12.sınıf
öğrencilerinin, E-Mezun Sistemi’ne mutlaka üye girişleri
yapılacak ve koordinatör müdür yardımcıları, alan şefleri ve
koordinatör öğretmeler aracılığı ile mezun olduktan sonra 3 yıl
boyunca takip edilerek, E-Mezun Sistemi’nde bilgileri
güncellenecektir.
(Her yıl Aralık ve Mayıs ayının 3. haftası internet ortamında
ilçeye gönderilecek)
İLÇE
KURUM ADI
Alanıdışında İstihdam
Edilenlerin Sayısı
Alanında İstihdam
Edilenlerin Sayısı
2012-2013
Lisansa Yerleşenlerin
Sayısı
2 Yıllık MYO'ya
Yerleşenlerin Sayısı
Mezun Sayısı
İstihdam Edilemeyenlerin
Sayısı
Alanıdışında İstihdam
Edilenlerin Sayısı
Alanında İstihdam
Edilenlerin Sayısı
2011-2012
Lisansa Yerleşenlerin
Sayısı
2 Yıllık MYO'ya
Yerleşenlerin Sayısı
Mezun Sayısı
İstihdam Edilemeyenlerin
Sayısı
Alanıdışında İstihdam
Edilenlerin Sayısı
Alanında İstihdam
Edilenlerin Sayısı
Lisansa Yerleşenlerin
Sayısı
2 Yıllık MYO'ya
Yerleşenlerin Sayısı
Mezun Sayısı
(Mesleki ve teknik anadolu liseleri her yıl aralık ve mayıs ayının 3. haftasının ilk pazartesi günü doldurularak Mesleki ve Teknik Eğitim Bölümüne gönderilecektir.)
e-MEZUN TAKİP ÇİZELGESİ
2013-2014
• İşletmede Beceri Eğitimi ve Staj Takip Çizelgesi
(Her yıl Aralık ve Mayıs ayının 3. haftası internet ortamında ilçeye
gönderilecektir.)
İŞLETMEDE BECERİ EĞİTİMİ VE STAJ TAKİP ÇİZELGESİ
İşletmede Beceri Eğitimi Veya Staja Giden Öğrencilerin Sayıları
İLÇE
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
YENİMAHALL
E
KURUM ADI
OKULDA/KURUMUN
DA
RESMİ
KURUMDA
0
58
212
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
114
1
115
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Adolu Lisesi
32
75
107
Çiğdemtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
9
106
115
245
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadoludolu Lisesi
ÖZEL SEKTÖRDE YERLEŞTİRİLEMEYEN
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
39
69
137
Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
0
65
336
43
19
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
0
1
TOPLAM
270
402
62
Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
0
Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
142
165
307
Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
95
197
292
89
215
304
716
1463
Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GENEL TOPLAM
39
1
2219
• Proje Takip Çizelgesi
(Her yıl Aralık ve Mayıs ayının 3. haftası internet ortamında
ilçeye gönderilecektir.)
PROJE TAKİP ÇİZELGESİ
Son Üç Yıl Boyunca Yapılan Projeler
İLÇE
KURUM ADI
PROJE ADI
KONUSU
AMACI
DESTEKLEYEN KURUMKURULUŞ (Kalkınma Ajansı
v.b)
PROJE ORTAKLARI
BAŞLANGIÇ
TARİHİ
BİTİŞ TARİHİ
DURUM (Yeni
Yazıldı/Müracaat
Edildi/Devam
Ediyor/Bitti)
YENİMAHALLE
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadoludolu Lisesi
(SPORT-SEN) Engelli
Öğrencilerin Spor Yoluyla
Sosyal Uyum düzeyini
Yükseltme
Engelli Öğrencilerin Spor Mesleki ve Özel Eğitim
Ulusal Ajans
Yoluyla Sosyal Uyum
Alanlarında hizmet veren
düzeyini Yükseltme
eğitimcilerin mesleki bilgi ve
becerilerini geliştirmek,
Engelli Öğrencilerin Spor
Yoluyla Sosyal Uyum
düzeyini Yükseltmek.
*MEB Özel Eğitim ve Rehberlik
Hizmetleri Genel Müdürlüğü
*Ankara Altındağ Çağdaş
Eğitim Uygulama Okulu
*Türkiye Özel Sporcular Spor.
Fed.
01.10.2011
06.07.2012
Bitti
YENİMAHALLE
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadoludolu Lisesi
E-Fatura ve E-Defter
Uygulamalarını Avrupa
Birliği'nde kullanan
İşyerlerinde Mesleki Eğitim
Stajı
E-Fatura ve E-Defter
Uygulamalarını Avrupa
Birliği'nde kullanan
İşyerlerinde Mesleki
Eğitim Stajı
YURT İÇİ ORTAKLAR *Balıkesir
Bandırma Haydar Çavuş
Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
*Denizli
Baklan Limak Hüsamettin Tuyji
Çok Proğramlı Lisesi
YURT DIŞI ORTAKLAR
*BELÇİKA
(Terra
Solution, Betiad)
*ALMANYA (SA Consulting,
Metro Gmbh, SETA)
03.11.2014
02.11.2015
Devam Ediyor
E-Fatura ve E-Defter
Ulusal Ajans
Uygulamalarını Avrupa
Birliği'nde kullanan
İşyerlerinde Mesleki Eğitim
Stajının uygulaması
konusunda bilgi alışverişinde
bulunmak
• Devam - Devamsızlık Takip Çizelgesi
Okul ekipleri her ay düzenli olarak internet ortamında ilçeye
gönderecektir.
DEVAM - DEVAMSIZLIK TAKİP ÇİZELGESİ
21 ve Üstü Devamsızlık
Yapanların Sayısı
5-10 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
11-15 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
16-20 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
21 ve Üstü Devamsızlık
Yapanların Sayısı
5-10 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
11-15 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
16-20 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
21 ve Üstü Devamsızlık
Yapanların Sayısı
5-10 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
11-15 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
16-20 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
21 ve Üstü Devamsızlık
Yapanların Sayısı
GENEL TOPLAM
12. Sınıflar
16-20 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
KURUM ADI
11. Sınıflar
11-15 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
İLÇE
10. Sınıflar
5-10 Gün Devamsızlık
Yapanların Sayısı
9. Sınıflar
111
36
8
41
127
20
1
4
87
19
4
6
97
16
0
0
577
YENİMAHALLE
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadoludolu Lisesi
YENİMAHALLE
Halide Edip Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
6
YENİMAHALLE
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Adolu Lisesi
94
12
3
17
30
1
1
1
50
2
2
1
63
1
YENİMAHALLE
Çiğdemtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
70
13
6
45
74
7
6
10
76
15
2
4
79
9
3
2
421
YENİMAHALLE
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
1
1
59
17
6
5
29
12
1
2
55
12
1
4
205
YENİMAHALLE
Ostim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
92
21
9
30
93
10
0
4
99
6
0
2
110
6
1
1
484
YENİMAHALLE
Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
21
18
10
10
25
12
4
9
6
5
120
YENİMAHALLE
Harun Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
36
8
2
2
43
44
6
1
182
YENİMAHALLE
Batıkent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
15
3
1
3
64
YENİMAHALLE
Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
94
4
3
8
107
14
YENİMAHALLE
Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
117
20
3
15
192
TOPLAM
657
135
45
172
808
19
16
1
2
33
4
2
63
3
4
80
34
4
7
104
23
70
71
1
112
278
2
1
5
2
94
2
154
10
6
172
20
1
3
758
683
81
25
795
78
12
11
3713
14
1
156
420
 İlgi, Yetenek ve Beceri test/anketleri düzenlenecek iki
nüsha olarak çıktıları alınacak. Bir nüshası mutlaka
öğrenci velisine verilecek, diğer nüsha rehber
öğretmende kalacak. Okul, alan ve dal seçimleri
sırasında yönlendirmeye yardımcı olmak üzere
kullanılacaktır.
 Ayrıca; yapılan çalışmaların sayısal verileri ilçe
komisyonlarına bildirilecektir (YÖNSİS). Bu verileri ilçe
komisyonları yılsonu raporunda ayrıca bir tablo ile
belirteceklerdir.
 Yapılan her faaliyetten sonra etkinlikler sorumlu
kurum/kişi tarafından «Meslekî ve Teknik Eğitim
Kurumları
Tanıtım
Etkinlikleri
İzleme
ve
Değerlendirme Formu (Ek-1)»’na işlenecek. Ayrıca
yapılan her faaliyet rapor şeklinde belgelendirilecek
.Yılsonunda her okul ve kurum faaliyetlerine ilişkin
Ek-1 formlarını birleştirerek ilçe komisyonuna
ulaştırılması sağlanacaktır.
İlçe Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu Faaliyetleri
 İlçe Tanıtım ve Yöneltme Komisyonumuz , ilçemizde
bulunan ortaokulları ziyaret ederek okul bünyesinde
yapılan tanıtım ve yöneltme etkinliklerine katkıda
bulunacaktır.
 Komisyonumuz, 9. ve 10. sınıflar ve ortaokul
öğrencilerinin çevrelerindeki meslek liselerine, meslek
odalarına, sektör ve STK’lara ziyaretlerine destek
verecektir.
 Komisyonumuz, ilçemizde bulunan organize sanayi
bölge başkanlıkları, esnaf odaları vb. kurum ve
kuruluşlarla işbirliği yapacaktır.
 Komisyonumuz, 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında
yapılacak olan
«Bir Meslek Alanının Tanıtımı»
faaliyetini
gerçekleştirecektir. Tanıtımı yapılacak
alanlar belirlenirken ilçede istihdamı olan veya az
tanınan alanlar tercih edilecektir.
 Her ilçe komisyonu da kendi ilçesine ait Ek-1 formlarını
toplayacak ve birleştirerek il komisyonuna, 10 Haziran
2015 tarihine kadar ulaştıracaktır.
 Yukarıda sıralanan faaliyetler eylem planına uygun
olarak bütün bir yıla dengeli olarak dağıtılacak ve
faaliyetlerin sürekli olmasına özen gösterilecektir.
İl ve İlçe Tanıtım ve Yöneltme Komisyonu İletişim Bilgileri
İlçe Şube Müdürü:
İlçe Komisyon Üyeleri:
Arzu Ataş
533 433 66 88
Yeşim Türkcan 532 691 68 76
 e-mail: [email protected]
Download

PowerPoint Sunusu - Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü