vntiMry.$E oRGANizE sANAyi eor,cnsi
yoNrriM KURULU KARART
i201s/l0
_:Velimege OSB Biilge Mtidiirliigii
VE UYELERI : LEVENT KILIq METiN AKGI,N
HULYA iNCi
IERAHIN4 KASAP
MEHMET ELVERDi
KARAR
I-AAT Alammr
Koordinasyon
Komisyon
ilgesi,salhk
metrekare fiyatr
bulunmasrna.
Katrlanlar
ermiqtir.
Kamulagrrma gahgmalannr ytiriiten , Tekirda$ valili[i
,yatrrm izleme ve
kanlrsr 'nrn 16.03.20rs rarih ve 2499 y*rtl ve eklndeki Krymet Takdir
.gdri.igtilmtig olup,bahse konu yan ve ekleri do!rultusunda , ilimiz,Ergene
lesi, 602 p4rsel no su ile tescilli tagrnmazrn ,1.75g.gg m2 lik krsmrmn birim
00 Tl(Yirgriiki) tizerinden uzlaqma komisyonu tarafindan uzlaqrlmasgy;;;
oy birlipi ile karar verilmiq, gdrtiqiiiecek bagka konu olmadrlrndan toplantr sona
event KITIQ
Yrin.Kurulu Bagkanr
Metin
ar{cuN
Baqkan
lvlehmet
Vekili
Download

10 Numaralı Karar - Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi | Velimeşe