2015 CFM - BAYK KIŞ TROFESİ
V.AYAK
11-12 NİSAN 2015
YARIŞ İLANI
1.
1.1
1.2.
1.3.
UYGULANACAK KURALLAR
2015 CFM-BAYK Kış Trofesi Genel Yarış Talimatı uygulanacaktır.
Yarış Sekreterliği BAYK Ofisinde kurulacaktır.
Resmi İlan panosu BAYK Ofisi önünde bulunacaktır.
2.
2.1.
SEÇİLME NİTELİKLERİ ve KAYITLAR
Yarışlar, 2015 senesi için geçerli IRC Ölçü belgesine sahip, içten veya dıştan takma motor
taşıyan tam boyları 6-27 metre arası tekneler ile daha önce hiç IRC sertifikası almamış ve
Destek sınıfında yarışmayı kabul eden DESTEK sınıfı yatlara açıktır.
Yarışa katılacak tekneler, yarış kayıt formunu eksiksiz doldurmuş ve imzalamış olarak,
kayıt ücreti ile beraber 10 NİSAN 2015 günü saat:17:00’ye kadar B.A.Y.K. Ofisindeki
Yarış Sekreterliğine teslim edeceklerdir.
Tekne kayıt ücreti 225 TL., B.A.Y.K. üyelerine 200 TL.dir.
10 NİSAN 2015 saat 17:00 sonra yapılacak geç kayıt veya ödemeler için 50 TL gecikme
bedeli uygulanır.
Türkiye Yelken Federasyonu için Faaliyete Katkı payı bedeli olarak 65 TL ücret
alınmaktadır. Bu ücret ofise nakit olarak ödenecektir.
İlk Brifing başlama saatinden sonra kesinlikle kayıt kabul edilmeyecektir.
Yarışlar, IRC-A , IRC-B ve DESTEK sınıfları olmak üzere üç ana sınıfta yapılacaktır.
Teknelerin hangi ana sınıfta yer alacaklarına Yarış Organizasyon Komitesi karar
verecektir.
Yarış Organizasyon Komitesi, eşitlik ve hakkaniyeti sağlamak için, her ana sınıf
içerisindeki grupları, kayıt adedi, IRC rating değerleri: TCC - HF - DLR - RF, tekne
özellikleri ve komite görüşü gözönüne alarak oluşturacaktır. Bu kararlar kesindir, itiraz
edilemez ve protesto/düzeltme talebi sebebi sayılamaz.
DESTEK sınıfında yarışacak yatlarda daha önce hiç IRC sertifikası almamış olma şartı
aranacaktır. Önceki yıllarda IRC sertifika alan bir tekne Destek sınıfında yarışamayacaktır.
Yeterli katılım olduğu taktirde Destek sınıfında AHŞAP teknelere ayrıca bir sınıf açılacaktır.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
Teknelerdeki yarışçıların 2015 yılı için vizelenmiş Sporcu Lisansı olmak zorundadır. Geçerli
lisansı olmayan yarışçılara geçici sporcu lisansı BAYK Yarış Sekreterliği’nce çıkartılacak ve
lisansı olmayan yarışçı kaydı kesinlikle kabul edilmeyecektir. 2015 yılı için tespit edilen
geçici lisans ücreti 35 TL’dir. Yabancı uyruklu sporculardan sporcu lisansı istenmez.
Yarışlar tüm bölgelere ve yabancı yatçılara açıktır.
Yarışlara numarasız tekne kabul edilmeyecektir. Yelken numarası bulunmayan tekneler
bordalarının her iki tarafına açıkça görülecek şekilde ve pruvadan en fazla 40cm geride,
beyaz zemin üzerinde siyah numaralar yapıştıracaklardır. Numaraların yarış süresince
düşmemesi için gerekenin yapılması teknenin sorumluluğundadır. Bu numaralar kayıt
formuna işlenecektir.
3.
3.1
3.2.
4.
4.1.
YARIŞÇILARA DUYURULAR
Yarış duyuruları BAYK Ofisi ilan panolarında asılacaktır. Bu şekilde yapılmış duyurular tüm
yarışçılara yapılmış Resmi Duyuru niteliği taşıyacak olup resmi ilan panosunun
incelenmesi her yarışçının kendi sorumluluğundadır.
Ayrıca Yarış Organizasyon Komitesi, Marina Yacht Club içinde ek bir ilan panosu temin
edecektir.
Bu ek ilan panosu yarışçılara kolaylık sağlamak amacını taşır ve güncel tutulmaya
çalışılacaktır ancak bu panonun BAYK Ofisi önündeki resmi ilan panosu ile
güncelleştirilmemiş olması düzeltme talebi nedeni sayılmayacaktır.
Kıyıdan verilecek işaretler için BAYK Ofisi gönderi kullanılacaktır.
PROGRAM
10 NİSAN Cuma
11 NİSAN Cumartesi
12 NİSAN Pazar
4.2.
4.3.
4.4.
17:00
09:30
11:30
18:30
09:30
11:30
KAYITLARIN KAPANIŞI
BRIFING – MARINA YACHT CLUB
START
IV.AYAK ÖDÜL TÖRENİ
BRIFING – MARINA YACHT CLUB
START
Ana Sınıf ve Gruplara göre start sıralamaları Ek yarış talimatları ile ilan edilecektir.
2015 CFM-BAYK KIŞ TROFESİ IV.AYAK yarışları için :
IRC-A SINIFINDA
2 yarış
IRC-B & DESTEK SINIFINDA
2 yarış
programlanmıştır.
Ancak V. Ayak sonuçları yapılabilen geçerli yarış adedi ile neticelendirilecektir.
Rotalar resmi İlan panosunda ilan edilecektir.
5.
5.1.
SINIF/GRUP BAYRAKLARI
Ek Yarış Talimatlarıyla belirtilecektir.
Bayraklar, sınıfların/grupların ilanından sonra BAYK Ofisinden temin edilebilir.
6.
6.1.
CEZA SİSTEMLERİ
RRS Bölüm 2 Kurallarını ihlal eden tekne/tekneler RRS 44.1 ve 44.2’ye uygun olarak ceza
alternatiflerini kullanacak ve bu hususta protesto zaman limiti içinde Yarış Ofisinde
Ceza/Terk Deklarasyon Formu’nu dolduracaklardır. Deklarasyon vermeyen tekne/tekneler
ceza alternatifi kullanmamış sayılacaktır.
Protesto Komitesinin, ISAF RRS Bölüm 2 ve 2015 CFM-BAYK KIŞ TROFESİ Genel Yarış
Talimatı madde 20.6 haricindeki kural ihlallerinde vereceği cezalar DSQ’dan az olabilir.
Start işlemlerinde “Z” kod bayrağı uygulaması yapıldığında teknenin yarışta geçen
zamanına %20 ilave edilecektir (RRS kural 30.2 değişikliği)
6.2.
6.3.
7.
7.1.
EKİP SINIRLAMALARI
Yarışlarda teknelerde bulunan ekip sayısı, IRC sertifikasının üzerinde yazan ekip sayısı +2
ile sınırlıdır. Organizasyon Otoritesinin bilgisi dahilinde teknede olacak medya mensubu
veya ziyaretçiler bu sayı dahilinde değildir ancak emniyet kurallarına uymak
mecburiyetindedirler. Her iki gruptada teknelerde en az 3 kişilik bir ekip daimi ve fiilen
bulunacaktır.
7.2.
Kayıt formlarında belirtilen ekip listelerinde değişiklik varsa değişiklikler en geç yarışın ilan
edilen start saatinden bir saat önce Yarış Sekreterliğine veya Yarış Komitesine yazılı
7.3.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
9.
9.1.
9.2.
10.
10.1.
10.2.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
12.
12.1.
12.2.
13.
13.1.
olarak bildirilecektir.
Yarış veya Protesto Komitesinin yazılı izni olmaksızın, ekip ve ekipman değişimi
yapılamaz.
ÖLÇÜ ve DENETLEMELER
Tekne ölçümleri, kayıt esnasındaki beyanların geçerliliği ve teknenin sertifikasına uygun
şekilde muhafazasından tekne sahibi sorumludur.
Tekneler, yarıştan önce veya sonra Yarış Komitesi Başkanının veya tayin ettiği ölçücünün
isteği ile herhangi bir protestoya gerek görülmeksizin kontrole tabi tutulabilirler.
IRC kurallarından, "21.8 Furling Headsails"e göre IRC sertifikalarında tek ön saha yelkeni
ve furling deklare ederek rating indirimi sağlayan tekneler, IRC kurallarına ek olarak,
sarılabilir ön saha yelkenlerini Furling alt tamburundaki bağlantı kilidi ve top swivel
bağlantı kilidi arasına basacaklar ve yarış esnasında ön saha yelkenlerini herhangi bir
başka donanım ve/veya müdahaleye gerek kalmadan sarabileceklerdir. Aksi durumda
olan tekneler Protesto Komitesi kararı ile diskalifiye edilebilir.
REKLAM
Tekneler, Organizasyon Otoritesi tarafından sağlanacak reklam malzemelerini taşımak
zorundadırlar. Bu husustaki uygulama ilan panosunda yarıştan bir gün önce
duyurulacaktır.
Reklam taşıyan tekneler kayıt esnasında Yarış Sekreterliğine TYF Reklam Talimatı’na
uygun belgelerini vereceklerdir.
KARAYA ÇEKME, PLASTİK HAVUZLAR ve DALIŞ TAKIMLARI
Yarış Komitesi veya Protesto Komitesinin yazılı izni olması haricinde, tüm yarışan tekneler,
Trofe ayaklarında, ilk yarış günü saat:10:00’dan itibaren son günü protesto süresi
bitimine kadar suda olacaklardır.
Su altı dalış takımları, plastik havuzlar veya onların benzerleri, Trofe ayaklarının ilk yarış
günü saat:10:00’dan itibaren son günü protesto süresi bitimine kadar yarışan teknelerde
ve yakınında, Yarış Komitesi veya Protesto Komitesinin yazılı izni olmadan kullanılamaz.
TELSİZ İLETİŞİMİ
Yarışlar süresince Yarış Komitesi tekneler ile iletişim için VHF Kanal 72 kullanacaktır.
Yarışlar süresince teknelerde VHF deniz telsizi bulundurulması ve yarışlar süresince VHF
kanal 72 de açık olması şarttır.
Telsiz ve/veya telefon ile üçüncü şahıslarla temas kurarak yarışlara yön verilmesi ve
yardım edilmesi veya yardım alınması yasaktır.
Tekneler yarışlar süresince telsizle özel gönderme yapamaz, diğer tüm teknelere yönelik
özel telsiz konuşmalarını dinleyemezler. Bütün tekneler VHF Kanal 72’de kalacaklardır. Bu
kanalda yarışla veya herhangi bir teknenin güvenliği ile ilgili olmayan şahsi konuşmalar
yapılırsa, Yarış Komitesi tekne hakkında işlem yapabilir.
ÖDÜLLER
2015 CFM - BAYK Kış Trofesi V.ayak sonunda her alt grupta ilk 3 dereceye ödüller
verilecektir.
V.Ayak ödülleri 2 MAYIS 2015 tarihinde verilecektir.
SORUMLULUK
Yarışçılar yarışlara tamamen kendi sorumlulukları altında katılırlar (Bakınız ISAF RRS
Kural 3, Kural 4 ve 2015 CFM-BAYK KIŞ TROFESİ YAT YARIŞLARI GENEL YARIŞ TALİMATI
madde 30). Kayıt formunu imzalamakla bu kural ve talimatları okuduklarını ve
sorumluluklarını peşinen kabul ve taahhüt etmişlerdir.
14.
14.1.
SİGORTA
Yarışlara katılan her tekne geçerli bir Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet sigortasına sahip
olacaktır.
15.
15.1.
GÖRSEL MALZEME KULLANIM HAKKI
Yarışlara katılan tüm yarışçılar, Organizasyon Otoritesinin ve/veya sponsorlarının
yarışlarla ilgili her türlü görsel kayıt yapmasını/yaptırmasını, kaydın canlı ve/veya banttan
herhangi bir süre ve zaman kısıtlaması olmaksızın yayınlanmasını ve/veya
yayınlattırılmasını, fotoğraf çekmesini, fotoğrafların her türlü maksatla kullanılmasını
peşinen kabul ederler.
16.
16.1.
TEKNE BAĞLAMA
Yarışlar süresince tekneler Bodrum Milta Marina’da ücretsiz konaklayabilirler.
17.
17.1.
DİĞER HUSUSLAR
Yarış ile ilgili sorularınız için B.A.Y.K. Yarış Ofisi’ne müracaat ediniz.
Tel : 0 252 316 3385
Fax : 0 252 313 4732
Mobil: 0 537 476 2107
E-mail: [email protected]
B.A.Y.K. YARIŞ ORGANİZASYON KOMİTESİ
NİSAN 2015
Download

Yarış İlanı