T.C,
SAGLIKBAKANLIGI
Hiii.#-*Ylf-'RrBeKyF-D.ns(
Tiirkiye Halk Sagh[r Kurumu Baqkanlrgr',
9,,,.i91f
lf
Sayt: 544662141081
Konu: Banka Promosyonu
.io,i;,-:rTpiru
ililIililIlil.illffi iltnn l: lt
BANKA PROMOSYON IHALESi DAVET MEKTUBU
Banka Promosyon ihalesi (Merkez Tegkilatr)
Tiirkiye Halk Sa!hgr Kurumu Baqkanltgt
1-Kurumun Adr
Adnan Saygun Mah. No: 55 06/100
Adresi
Telefon ve Faks Numarast
Elektronik Posta Adresr
2- ihale Konusu
3- Ihale Usulii
Teklif Usulii
4- Kurumdaki Qaltgan Personel Saytsr
5- Promosyon ihalesi Toplantr Yeri
6- Promosyon ihalesi Tarih ve Saati
Srhhiye/ANKARA
0312 56s 5t 3r I 0312 s65 56 52
*ik. [email protected]!-ti, t1'
Banka Promosyon ihalesi
47 34 Sayrb Kanuna Tabi O I mayan Kapah Zarf
956 (878 Memur, 78 iqgi)
A Blok Toplantt Salonu
3010312015 Pazartesi giinii Saat l0:00
saym:
Banka Promosyon ihalesinde Uygulanacak Kriterler
1-Banka Promosyon ihalesinde ekteki gartnamede belirtilen gartlar esas ahnarak yaptlacaktrr.
2-Banka Promoiyonu ihale Sartnamesi ve diler belgeler http://www.thsk.gov.tr adresinde
g<irtlebilir.
J-Ekonomik aqrdan en avantajl teklif, Kapal Zarf Teklif U sulii ile belirlenecektir.
4-Ornegine uygun olarak doliurulacak Banka Promosyon ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu ihale
giinii Teklif Mektubu ile birlikte teslim edilecektir.
i-T"k1ifl"., en geg 30/03/2015 Pazartesi giinii, saat 10:00'a kadar Kurumumuz Genel Errak
Birimine teslim edilmesi ve Ttrkiye Halk Salhlr Kurumu A Blok Toplantr Salonuna ihaleye
katrlacak banka yetkilileri tarafindan kapah zarf igerisinde getirilecek $artname hiiktimlerine
gdre Kapah Zarf Teklif Usulti ile belirlenecektir.
Bilgilerinizi ve gere!ini rica ederim
Ekler:
1 -Banka Promosyonu Ihale $artnamesi
2-Banka Promosyon ihalesi Banka Yetkilisi Mektubu Ome!i
3-Banka Promosyon ihalesi TeklilMektubu Omegi
Daire Baqkanhgr. Mutemetlik Birimi / Saghk Mahallesi Adnan Salgun Caddesi No:55 Srhhile Qankala/
ANKARA /ilctisim: Telefon (0312) 565 51 3l -Faks:(o312) 565 56 52
fHSf 6rttit lgt".l
T.C.
SACLIK BAKANLIEI
TURKiYE HALK SAELIEI KURUMU BA$KANLIGI
BANKA PROTOKOL SARTNAMESi
Madde
I
:
Kuruma iliqkin Bilgiler:
Tiirkiye Halk Saghgt Kurumu Bagkanltlt
:Adnan Saygun Mah. No: 55 06100
Srhhrye/ANKARA
:
0.3
I 2.565 50 00 / 0.3 l2 565
Telefon-Faks
: Banka Promosyonu
2- Anla$masrn
3 Dayanak:20.07.2007tarihve26588SayrhResmiGazeteileyiiLriirliigegiren2007/21 Sayrh
Bagbakanhk Genelgesi.20l0/17 sayrh Bagbakanhk Genelgesi ile 19.02.2015 tarih ve 801
Makam Onayt.
Kapdt Zarf ve Agrk Artuma Usulii
4- Protokol usulii
956 (878 memur ve 76 iqgi) Personel
5 -Kurumun toplam Personel saYtst
2.781.273,44.-TL
6- Kurum personelinin ayhk nakit akqt
(Maaq+Ek Odeme vb. )
2015 $ubat itibariyle Ekli tabloda g6sterilmiqtir.
Tnrkiye Halk Sa!h$r Kurumu Bagkanlt!t
7- Promosyon protokolii toplantt yeri
A Blok 3.Kat SrhhiYe/ANKARA
:
1-Kurum adr
Adres
konusu
Madde 2 -
saati
:3010312015 tarihve saat 10:00
ve
Son Teklif Verme Tarih ve Saati
Banka Protokoliine iliqkin Bilgiler
8- Promosyon protokolii tarih ve
2.1. Banka Promosyon Anlaqmastna itigkin Bilgiler :
Banka promosyon anlaEmasrnrn siiresi: 1 8.06.201 5 - 18'06'201 8 (36 Ay)
Protokoliin kapsamr : "Protokol kapsamrndaki birimler ve personel bilgileri listesinde
(Ek-l)" belirtilen birimleri ve personel sayrsr ile Kurumca yaprlacak diler aqfttan
atamalar ve kuruma naklen gegecek olan personel protokol kapsamrndadr'
:
c) Banka protokolii tarihi ve saati
: Tiirkiye Halk Sa!1!r Kurumu A Blok
i) tetnneri' sunulacalr adres
a)
b)
Ihale Birimi
Halk Saghlr Kurumu A Blok
:
Tiirkiye
adres
e) Banka protokoliiniin imzalanacalr
f) Banka protokolii igin son teklif verme tarihi ve giinii : 3010312015 Pazartesi
: 10:00
g) Banka protokolii son teklifverme saati
: TiiLrkiye Halk Salhlr
[j n"nr" irotokolii komisyonunun toplantr yeri
Kurumu Baqkanhfr A Blok
r) Bildirim ve tebligatlar imza karqrh elden yaprlacaktr.
2.2 Teklifler, son teklif verme tarih ve saatine kadar 1'ukarrda belirtilen ( zarfagtfrlmadan
Genel Evrak Biriminden tarih ve sayr almacak) yere verilecek ve son teklif verme saatlne
kadar Kuruma ulaqmayan teklifler delerlendhmeye almmayacaktr'
2.3 Verilen teklifler, zeyilname diizenlenme hali harig herhangi bir sebeple geri ahnamaz.
2.4 Atama, istifa, emeklilik, askerlik, dolum izni. iicretsiz izne ayrrlma vb. kaynakh personel
hareketlerinden dolayr yukarrda ve Ek-l'de yer verilen personel saytlarrnda ve mevduat
tutarlannda meydana gelen sapmalardan Kurum sorumlu tutulamaz.
2.5 Bankalar, Banka Promosyon Anlagmasma Genel Mtidiirliikleri yada yetkilendirilmig
Baqkanhla en yakm tek bir gubeleri ile katrlabilir.
Madde 3 - Tanrrnlar
Kururn: Salhk Bakanhlr Ttirkiye Halk Salhlr Kurumu Baqkanltlr
Birim: Merkez Teqkilatr Birimleri (BagL Kuruluqlar harig, yeni agrlabilecek Merkez Tegkilatr
birimleri ddhil)
Personel: Protokol kapsamrndaki birimler ve personel bilgileri listesinde (Ek-l) yer alan
birimlerde memur, scizleqmeli personel ve iqgi olarak g6rev yapan tiim gahqanlar.
Maag: Personele bordroya dayah olarak yaprlan ayhk" bunlarla birlikte 6denen sosyal
yardrmlar, harcuah <idemeleri, fazla mesai, Kurumun britiin birimlerinde kurulabilecek olan
bilirr Kurulu vb. Kurullar igin toplantrya katrlan Bakanhlrmz harici veya Bakanllrmtz
personeli ki|ilere yaprlacak olan ddemeler vb. ve ayhklara iligkin 6deme siirelerine iggilere
yaprlacak ikramiye ve ilave ddemeler,
ii,t Oa.-.r 375 iayrl KHK'mn ek 9. (Ek: r1/10/201I-KHK-666/l md.) maddesinde belirlenen oranlar
iizerinden ayhkla birlikte yaprlan peqin ddemedir.
KomisyoniPersonel maag ve ddemelerinin bankacrhk 6deme sistemi aracrhglyla yaprlmasr ile
ilgili oLrak protokol yaprlacak bankanm segimi ve promosyon tutaruun belirlenmesine iligkin
gahgmalan yiiriitmek iizere Makam Onayr ile olugturulan komisyon'
banka: Banka, promosyon Anlagmasrna komisyon tarafindan karar verilen ve protokol
imzalanan bankayr ifade eder.
istekli: Banka Promosyon Anlaqmasr igin teklif veren her bir bankayt'
promosyon: Maag ile diler ddemelerin, bankacrhk odeme sistemi aracrhfir ile yaptlmast
kargrhgrnda Banka tarafrndan ilgili personelin hesabrna bir defada peqin ve dogrudan
aktarrlmak sureti ile 6denmesi gerelen nakit parayr ifade eder.( kigi bagr 36 ayhk sure igin teklif
edilen tutar)
Protokol: Kurum ile banka arasrnda imzalanan protokolii ifade eder'
Madde 4 - ihale Diikiimanrn kapsamr:
4.1 ihale ddkiimam agagrdaki belgelerden olugmaktadr'
a) Sartname
b) Protokol taslagr
c) Davet mektubu
d) Yetki belgesi
e) Teklif mektubu
4.i aFrca bu gartnamenin ilgili hiikiimleri gere!ince Kurumun diizenleyecepi zeyilnameler ile
protokol
isteklilerin yairh talepleri iizerine Kurum tarafindan yaprlan yazrh aqtlamalar, Banka
anlagmasmm baglayrcr parqalarldr.
l.l istekti tarafrndan B;nka Protokol Anlagmasr ddki.imamnrn iqerigi dikkatlice incelenmelidir.
Teklifin verilmesine iliSkin Sartlarrn yerine getirilmesinden kaynaklanan sorumluluk teklif
verene aittir.
,h*
Madde 5 - Banka Protokoliine itiqkin Genel Bitgiler
5.1. Protokol, Merkez Tegkilat Birimleri tarafindan personeline yaprlan maa5, ek 6deme,
harc rrahlar, fazla mesai, ikramiye Kurumun biitiin bfimlerinde kurulacak olan Bilim Kurulu
vb. kuruliar igin toplantrya katrlan Bakanhlrmz harici veya Bakanhlrmrz personeli kigilere
yaprlacak olan ddemeler vb. diger cizliik haklarr tjdemelerini kapsamaktadr.
5.2. Merkez te$kilatrnda 878 memur ve 78 i99i olmak iizere toplam 956 personel bulunmakta
ol\p,1510212015 tarihi itibari ile ayhk yaklagrk olarak (maag + ek <ideme vb.\ 2.781.273'44 TL
ddeme ile yolluklar, fazla mesai ve iggi statiisiinde gah$an personele Sdenen ikramiyeler
protokol yaprlan banka aracrhfit ile hesaplarrna aktartlacaktr
5.4. Merkez Tegkilatr personelinin yaz tatillerinde iqlem yapma konusunda srkrntr qekmeyece!i
ve yaygrn servis alr bulunan bankalarla protokol yaprlmasl esas almmlgtr'
S.S. (urumcq peisonelin maag ddemeleri ve diler ek ddemeler. 1.710712012 tarih ve 28356
sayrh Resmi Gazetede yayrmlanan "Ayhklarrn Banka Aracrh[ryla 0denmesi Hakknda Genel
T;blig" in 7. Maddesi kapsamrnda aybagLndan 2 (iki) i$ gtinii 6ncesi bankada bulunan
Kurum/Birim hesaplarrna aktar r. Banka bu <idemeleri personelin maaq hesaplarrna her aytn
l5 inin bagladrgr gece 00.01-02.00'de, igqi o larak gdrevli personel iqin ise maag hesaplartna her
ayrn l4 iintin bigludtgr g".. 00.01-02.00'de aktararak hesap sahibi personelin kullanrmrna hazr
hale getirecektir. ttirtiye Cumhuriyeti Hiikiimeti tarafindan alman karar gereli erken
ridernJerin zorunlu oldulu durumlarda Banka bu hususu dikkate alarak gerekli tedbirleri almak
mecburiyetindedir. Personelin D<iner Sermaye Ek odemesinde, Bankada bulunan birim
maddesinde
hesabura aktanldrktan sonra 375 sayrlt KHK'ntn ek 9. tel, t l/ 10/201l'KHK-66{'/l md.)
tirim
bulunan
gdre maa$ hiikiimleri uygulanacak, i99i personelin ikramiyeleri de Bankada
iesab-a aktarrldrktan 2 (ikD i$ giinii ionra personelin hesaplarma aktar acaktr. Birim
personeline maag haricinde yaprlacak diler ddemeler ( fazla mesai, dolum yardtmr' harcrah
geqtigi aynl
uU..l ir., banka listesinin Bankaya ulaqt'rldrgr ve 6deme tutannm banka hesabrna
tarafindan
banka
saatinde
giiniin
ilk
gtin, sistemle ilgili sorun olmair halinde ise takip eden
hesap sahibi personelin kullantmrna hazr hale getirecektir'
.'ne
ek cidemelerinden
S.O ganka, furum perronelinin hesapla.na yaturlan aylk maagla'ndan
vb.
icra kesintisi vb.(Kurum personelinin kendi rzast ile imzaladlgr s6zleqme, yazrh beyan
Kesinti yaprlmast gereken durumlarda, Kurumdan yazrh gdriig
durumlar hariq) yapmayacaktr.
^dogiultusunda
harekit idilecektir. Maaqmda icra takibi. nafaka gibi yasal
ahnacak ve gbrrig
kesinti bulunanlann kesintisi Kurum tarafindan yaprlacaktu'
i.Z gunku kigi baqrna tespit edilen promosyon tutannr petin olarak 1010712015 tarihli maaq
ismi bulunan her
6demesi ile birlikte higbirkesinti yapmaksrzrn Kurumdan gdnderilen listede
person"tin hesabrna aktaracaktu. Personel hesabma ne kadar 6demenin yaprldr[rna iliqkin bilgi
ait
banka tarafurdan Ek- 1 'deki personel listesine g6re her bir birime ayT r ayrr ve tiim birimlere
Bagkan
promosyon riderne bilgisi Tiirkiye Halk Sa$hgr Kurumu Destek Hizmetleri
Yardrmcrhgrna 2 (iki) i$ giinii igerisinde yazrh olarak bildirecektir'
5.8 Banka- ile piotokoi imzaiandrgr tarihte bi.itiin Merkez Teqkilat birimlerinin mevcut
promosyon tutart
personeline bir clefada ddenecek promosyon tutanmn,.7o10 si kadar ilave
gelen (naklen
kurum adrna Bankada agrlacak olan bir hesapta tutulacak olup, bu tutar soruadan
atamaveag*tanatamailegelen,askerlikg6reviniyapanpersonelingdrevebailamastve
(ki9i baqma
iicretsiz izinli olanlarm izinleiinin sona ermesi halinde) personel igin krstelyevm
(protokoltin bitig
belirlenen promosyon miktannrn 36 aya b6liiniip, personelin maag alacalr ay
tarihi esas almacaktr) sayrsr ile gaiprlmasr sonucu bulunacak rakam) olarak 6denecek
pro.oryon ddemesinde kullanrlacaktr. Hesapta tutulan miktara, hesapta tutuldulu siirece
'piv"r"ahi en yriksek mevduat oram iizerinden delerlendirme yaprlacak ve bankl tarafindan
'"vr,t
ekstrasr geklinde anapara + faiz getirisi)-Tiirkiye
-"ro*t lurumu hakkmda (ay1k hesap
Protokol
Fialk Sagllr Kurumu Destek Hizmetleri Baqkan Yardrmctllrna bilgi verilecektir.
bitimine bir ( I ) ay kala bahse konu hesapa mevduat bulunmast durumunda birimlerden
{
LL+
//
(/
allnacak gtincel personel listesine g<ire
tiim
personele egit oranda promosyon olarak
<idenecektir.
5.9 Protokol siiresi igerisinde tayin, atama vb. durumlarda, gelen personele de Madde 6'da yer
alan hiikiimler gere!ince promosyon ddemesi yaprlacaktr.
5.10 Banka, Kurumdan herhangi bir nedenle nakil, emeklilik, istifa, iicretsiz izin, 6liim vb. gibi
nedenlerle gdrevinden alrtlan personelden tidenmig promosyonun iadesini talep edemez,
protokol siiresince Kurumumuzun idari baprmhhlrntn ve kurulug yasasmn deligmest
durumunda personele 6denen promosyon tutarlannm iadesi talep edilemeyece!i gibi herhangi
bir hak talebinde de bulunmayacaktr.
Madde 6 Promosyon Anlagmasrndan Sonra ki Personel Hareketleri
ve Ucrer odeme Protokolii yiiriirliige gifdikten sonra; Tiirkiye Halk Salltgt Kurumu
Merkez Tegkilatr Birimlerine naklen gegen (atama), agrktan atama ile gcireve baglayan
personele. askerlik gcirevini yapan personelin goreve baglamasr ve iicretsiz izinli olanlarrn
izinlerinin sona ermesi halinde, bu personele de banka tarafindan protokoliin kalan siiresi hesap
edilerek (krstelyevm) promosyon 6demesi yaprlacaktr.
6.2 Tiirkiye Halk Salhlr Kurumu Merkez TeEkilatlna baqka bir kurumdan atamasl,yaprlan
personel olmasr halinde, ilgili personelin daha dnceki kurumunda gdrev yaptrgr suada almtq
oldugu p.o..roryon miktarr maag nakline yazrlacak ve ilgili birimin mutemetli$ince gelmig
oldulu yerdeki protokol siiresi ve almrg oldufu promosyon tutarl ile mevcut protokol siiresi ve
mikt!,.r iargrlagiurlacak varsa farkr, krstelyevm olarak promosyon 6demesi yaptlacaktrr. Ancak
bu madde de belirtilen promosyon bedelini hak edebilmek iqin TiiLrkiye Halk Salltlt Kurumu
Merkez Tegkilatr Birimierinde 6 (altr) ay gahgma qartr aranacaktr.( Kurum taraftndan Bankaya
(altt)
bildirilecek personel listesine balh kahnarak ddeme yaprlacak olup, sdzleqmenin son 6
ayr iqerisinde 0110212018 Tarihinden sonra gdreve baqlayan personele ise herhangi bir
6,1
Aylk
promosyon 6demesi ya.prlmayacaktr. )
^O.f
baglangrq tarihinden sonra sisteme dAhil olan
p".ro*I" gdreve bagladrktan altr (6) ay sonra cideme yaprlacak ancak gdreve bagladrfr tarih
dikkate ahnarak klslelyevm olarak 6denecektir.
ayitt ve Ucret 6deme Protokoliiniin
Madde 7 Bankacrhk iglem ve Hizmetlerine iliqkin Dfizenlemeler
T.rBanka'protokolsiiresince,ATM,ekkartvekedikarttverilmesi,yenilenmesi,
Halk
degiqtirilmesi. iptal edilmesi veya kullamlmamasrndan dolayr Saghk Bakanhlr Tiirkiye
bankacrllr'
internet
Suitigr fu.u.u Merkez Tegkilatrmn personelinden yrllk kart iicreti,
ve
tetlfo"n bankucrhgr veya ATM aracrhlryla gergekleqtirilen havale ve EFT iglemlerinden
masrafi,
iqlem
iicreti,
igletim
personelin bankalati maa$ hesaplanndan aylk veyayrllk hesap
higbir masraf talep
i<art aidatr iiyelik iicreti, elstra iicreti veya her ne ad altrnda olursa olsun
etmeyecektir.
7.2 Banka, personelin alacagr ig avanslan da dahil gerek kendi hesaplart gerekse iigiincii
gahrslara veya bankalara yapacagr havale ve .EFT ile birtikte diler tiim bankactltk
Kurumu
irizmetlerindin herhangi bir masraf ve komisyon almayacaktr. TiiLrkiye Halk Salhgt
devam
Merkez Teqkilatr birimlerinde gegici g6rev ile 9ah9an personel, gegici 96revlendirmesi
vb'
harcrah
iicreti,
mesai
ettigi siirece Merkez Tegkilatr.ui.-.1ligin.. kendisine odenen fazla
vs. adt altmda
cide-melerde personelin iresabrndan her hangi bir hesap iqletim iicreti, komisyon
kesinti yaprlmayacaktr.
7.3 Banka" Kurum personelinin hesabrmn bulundulu gubenin drqmda ki herhangi bir
ya da internet Subesinden parasrnr gekebilecek. yatfabilecek, iigiincii kigilere havale
I.,t*
ve EFT iqlemlerini herhangi bir limite balh olmaksrztn gergeklegtirebilecek olup, bu iqlemler
igin adr ne olursa olsun herhangi bir iicret talep edilmeyecektir.
1.4 Barka, kurum personelinin yazrlt talebi olmadan kredi kartrnda veya ATM maag kartrnda
Kullanrlabilir Bakiye, Ek Hesap vb. ad altrnda olugturulan ya da faiz <idemesi gerektiren her
tiiirlii iqlem aqtlmayacaktr. Personelin yazlh talebi olmadan maa$ hesabr banka tarafrndan
delerlendirmeye (tasanufa) tabi tutulmayacaktr.( 6rnek: her ti.irlil sigortalama. yatrtm fonu,
fon hesabr olugturma vb.)
7.5 Banka, Kurum personelinin adrna otomatik olarak vadesiz maag hesabr agacak ve personel
adrna iicretsiz olarak ATM kartr diizenleyecektir. isteyen personele talebi halinde kredi kartr
qrkarrlacak, bunun igin yrlhk kredi kartr kullanrm aidatr veya herhangi bir ad altrnda iicret talep
etmeyecektt.
7.6 Personel adma aQrlacak olan maa$ hesabmdan elektrik. su, dofalgaz. kablolu tv, cep
telefonu vb. her tiirlii diizenli $demeler igin hizmet verilecek ve bu iglemlerden herhangi bir
ticret veya komisyon ahnmayacaktu.
7.7. Butka, kurum personelinin saytstnt da dikkate alarak bankanm bankamatik (ATM,/ BTM)
sayrsrnr idarenin talebi halinde ve toplamda I (bir) adeti geqmemek iizere Tiirkiye Halk Salltlt
Kurumu Destek Hizmetleri Ba5kan Yardrmcrhlr'nrn gcisterecegi yerlere yerlegtirecektir.
Yerlegtirilen bankamatiklerin (ATM/BTM) "yer kirasr'' Milli Emlak Genel Miidiirliigii
hesabrna protokol yaprlan banka tarafindan 6denecektir. Ayrrca bankamatikler igin kullamlacak
elektrik, telefon, data vb. tiim abonelik iglemleri protokol yaprlan banka adrna yaprlacak olup.
masraflart banka tarafrndan kar$rlanacaktr.
para
7,g Protokol yaprlan bankanrn bankamatik cihazlannda (ATM / BTM) olugacak arrza ve
devamr
(iki)
hizmetin
iginde
saat
bitirni durumunia bankaya bildirilmesinden itibaren en gee 2
saglanacaktr.
z.i ganka, maag miktarrna bakmaksrzrn bankamatiklerden (ATIWBTM) giinliik nakit gekme
limit
miktannr 2000 TL altrna dii$tirmeyecektir. S<izlegme stiresince her yrlbaqrnda %.2Q
artumr sallanacak olup, 2000 TL ATM limiti iistiinde gube igerisinden para gekmek isteyen
personelden higbir suretle masraf almmayacaktr.
i.to guntu, *uu9 u. ticretlerin (her tiirlti personel Sdemelerinin) personel hesabtna dolru ve
hrzh bir gekilde aitanlmasrnr saglamak amactyla maaq ve ek ddeme ticret listelerinin elektronik
ortamda bankaya ulagmasmr saglayacak yazrhmlarr iicretsiz olarak temin edecektir.
7.ll Banka, Kurumun istemesi halinde vadesiz hesap ve difer cldemelere iligkin hesap cizett ve
gekilde
dekontlanni kuruma Word / Excel formatrnda dijital ortamda velveya onayh bir
gdnderecekth.
7,t2 Ku-- personelinin
ilgili banka gubelerinde yapacak oldukla. bankacrhk iglemlerinde
personel banka kartr veya kredi kartr ile numara aldllrnda numeroloji sisteminde <jncelik
ile
iuornu.ak ve Bankanrn diger il ve ilgelerdeki gubelerinden yapacagr kendi maaq hesaplarr
ilgili iglemlerde herhangi bir hizmet iicreti talep etmeyecekt ir'
ilff fiunf.u, Kurumca laprlan anlaqma siiresince ve sonrasrnda elde ettigi personel bilgilerini
higbir zaman ve higbii suretle bu $artname hiikiimleri drgrnda baqka bir amagla kullanamaz,
iigiincti gahrslarla payla5amaz.
sonra en
7.14 protokol imialamp, kurum gahqanlarrnrn kimlik bilgileri kurumdan alndlktan
Banka kartlart
krsa siire igerisinde personele vadesiz hesap aqacak ve ATM kartl basacaktu.
(errvg rs.bz.zol5 tarihinden en az 15 (onbeg) giin dnce personelin elinde olacak gekilde hazr
ilgili Banka
hale getirilecek ve kartlar Merkez Tegkilatr Birim idarelerinin bildirecegi adreste
personel
olursa
almayan
f..rolrr.lirr.. dalrtrmr yaprlacak ve herhangi bir sebeple kartrnt teslim gergeklegtirilecektir.
igiiieu*u gub"esinden Lartrnr teslim alacak ve bu gekilde kart teslimi
/4
,,(_u
Madde 8 Tekliflerin Sunulmasr
8.1 Ayhk ve Ucret Odeme Protokoli.i igin ahnacak teklifler kapah zarf usuli.i ile yaprlacaktrr.
Teklif zarfinrn iqinde biitiin belgeler ( Yetki Belgesi, Imza sirkiileri ve teklif mektubu(Ek. ..),
imza| gartname ve imzah protokol) tistiinde bankanm adt, tam adresi, yetkili kiqinin imzasr
mi.ihtir veya kagesi bulunacaktu. Teklif zarfinrn kapatrldrIr yer imzah olmahdu.
8.2 Teklifler 30/03/2015 giinii saat 10:00 kadar Tiirkiye Halk SalhEr Kurumu Destek
Hizmetleri Ba;kan Yardrmcihgr Satrnalma ve ldari igler Daire Baqkanhgr ihale Birimine elden
teslim edilecek. idarece belirlenecek kiqiye teslim edilecek ve ilgili kiqi tarafindan Genel Evrak
Biriminden zarf aQtlmadan numara altnacaktr. Posta ile yaprlacak miiracaatlar kabul
edilmeyecektir. $artnamede belirtilen kriterlere uygun olmayan teklifler degerlendirmeye
almmayacaktg. Belirtilen saate kadar verilen teklifler Baqkanh!rmzca olu$turulan Komisyon
tarafindan aynr giin saat 10:00'da srayla aqllarak tekliftutana!rna kaydedilecektir.
s.3 Banka t;k[fmektubu ekinde: Tiirkiye genelinde Eube saytst, Ankara il Merkezinde bulunan
gube sayrsr, ATM/BTM sa]tsl ve protokol yaprlacak gubenin gahqtlldllt personel saytlartnt
i9...n bilgil", ile Ayhk ve Ucret Odeme teklif mektubunda imzasr bulunan Banka personelinin
letkili oldulurn dair Yetki Be'lgesi ( asrl evrak) sunulacak ve teklif mektubu ekine protokoliin
biitiin hiikiimlerini kabul ettiklerine dair onayh belge ekleyecektir.
Madde 9 Tekliflerin Delerlendirilmesi
9.1 Komisyon. Banka protokol toplantlsrru belirtilen saatte baglatr. Bu saate kadar kag teklif
verildigini tutanakla tespit eder ve toplanttya katrlan isteklilere dulurur'
g.2 KJmisyon teklif zarflarrnr ahmg suasrna g6re isteklilerin huzurunda agar ve inceler.
Usuliine uygun verilmemig teklifveya belge varsa bu hususu tutanakla tespit eder ve bu teklifin
sahibi isteklileri protokol drSr brakr.
9.3 isteklilerin ilk yazrh teklifleri. Komisyonca tutanak altma altntr. maa; ve iicret odeme
protokoliine katrlan isteklilere aqftlanrr.
9.4 Bankalar tarafindan sunulan tekliflerden en I'riksek teklifi veren ilk 3 (nq) banka
Komisyonca belirlenen tarih ve saatte aqlk alttumaya davet edilecektir'
g.5 Komisyon, agrk artfma agamasmda istekli bankalarrn kendi yetkilileri ile gciriigme
yapabilmeleri igin siire.talebinde bulunmalan halinde makul bir siire takdir ederek aglk
u.t'olnuyu ara verebilir. istekliler her turda kendilerine slla geldifinde, kendisinden dnceki
10
isteklinin en son teklif ettigi tutan kigi bagr asgari l0 (on) TL artrmak zorundadf. Istekli
(on) TL art'ma yapamadfir taktirde, ihaleden gekilmiq oldugu kabul edilecek ve_bu husus
u.riigi *on teklifle'berabei tutanaga yazrlarak istekliye imzalatrlacaktu. Ancak; Komisyon,
a9ft a:rtuma turlanna baglanrlmadan 6nce ve ileriki agamalarda asgari artrlm tutarlarurda daha
ylksek ve daha az bir fiyat arallr belirleyebilecegi gibi yeni gartlar ihdas edebilir.
q.o aq* arttrma, Komisyonca belirlenen ve bankalar tarahndan daha tince kapah zarf ile
verilen en yiiksek tekliften baglar.
g6rdUgii,
9.7 Ayhk ve Ucret Odeme tikliflerinin degerlendirilmesinde; komisyonun uygun
qartnamede belirtilen tiim Eartlarm kabul edildifi ve komisyonca karar verilen iideme
e1s ahnacaktu'
iekline giire toplam olarak verilen en yiiksek promosyon tutan .11f19maya
i.t r.otitot yuimaya hak kazanan bankaya bu karar yazrl olarak bildirilecek ve Aylk ve Ucret
banka bu
6deme protokllii imzalamaya davet edilecektir. Protokol yapmaya hak kazananAyhk ve ucret
davetin tebli! tarihini izleyen 5 (beq) i9 giinii iginde $artnameye uygun olarak
Destek
Kurumu
Sa!1gr
Halk
Odeme protJkoliinii imzalamak zorundadr. Protokol Ttirkiye
Hizmetleri Bagkan Yardrmcrh!rmn toplantr salonunda imzalanacaktr. Protokol imzalandlktan
hazu hale
sonra yiikleniti Banka proto:koliin |aglayacalr ilk giine kadar tijm iglemleri
i
\r-1-
9.9 Komisyonca Banka Promosyon Anlagmasr imzalanmastna karar verilen ve yaztlt olarak
bildirim yaprlarak, protokol imzalamasma davet edilen Bankantn, protokolii imzalama siiresi
iQerisinde imzalamamasr halinde, agrk artrma sonucunda verdigi teklifin %5 (yiizde bel)'i
kadar ceza ddemeyi kabul eder. Bu agamadan sonra Kurum aynr koqullarda ikinci en yiiksek
teklifi teklifi veren istekliyi protokol imzalamaya davet edebilir.
Madde 10 Cezai Hiikiimler
10.1 Anlagma yaprlan banka, bu gartnamede belirtilen $artlan yerine getirmekle yiikiimliidtir.
10.2 istekli olarak ayhk ve ticret ddeme protokolti imzalamaya hak kazanan banka bu gartname
gartlarr yerine getirmekle sorumludur. YiikiiLrnltiliiklerini yerine
getirmedili takdirde 2 (iki) defa yazrh olarak uyanlr. 3. (iiq) defa tekrannda promosyon
tutarurm 7o5 (yiizde beg)'i kadar ceza uygulanu. 4. (dcirt) defa tekaru:rda ise stizleqme tek tarafl
olarak fesh edilir. Bu qartnamede belirtilen hususlar banka tarairndan yerine getirilrnedili
takdirde banka herhangi bir hak talep edemez ve davact olamaz.
10,3 9.9 ve 10.2 maddelerine g6re tahsil edilen ceza tutarlan, tahsil edildili tarihte Kurum adrna
aqrlan hesaba aktarrlacak olup, 5.8 maddeye gore illem tesis edilecektir.
10.4 Anlagma yapllan Bankamn, banka gubesinin herhangi bir sebepten dolayt kapanmast
halinde Banka. idareye alternatii gube teklif eder, idare bu teklifi kabul ederse protokol aynr
gartlarla devam eder. idare bu teklifi kabul etmezse protokol kendililinden sona erer, taraflar
protokoliin bitiminden en az I (bir) ay dncesinden yazrh olarak haber vermek kogulu ile
protokolii sona erdirebilirler.
i0.5 Bunku, imzalanacak protokol ile iistlendigi hak ve yiikiimliiliiklerini Ttirkiye Halk Sagltgt
Kurumu Destek Hizmetleri Baskan Yardtmctltgrnrn izni olmaksrzm tamamen veya ktsmen bir
baqkasrna devredemez. Dewettigi takdirde her trhlii sorumlululu Bankaya ait olmak iizere
Tiiikiye Halk Saghlr Kurumu Destek Hizmetleri Bagkan Yardtmcthfrnrn mahkemeden karar
almaya, ihtar ve protestoya gerek kalmakszrn protokolii sona erdirme hakkrna sahiptir.
10.6 Bu protok;le gcire, Kurum personelinin hesaplanna yatrtlmast gereken tutarlartn,
Kurumdan kaynaklanmayan ve 4735 sayrh Kamu ihale Sozlegmeleri Kanunu'nun "Mucbir
sebepler" baqirkl 10. Maddesinde bahsedilen haller drqrnda. Banka tarafrndan personelin
hesatrna aktanlamamasr veya geg aktarrlmasr halinde, Banka noksan aktar an tutarlarm
personelin hesabrna aktarrlmast gereken tarihten, aktanmm yaplldlgl tarihe kadar geqecek siire
igin yiiriirliikte bulunan faiz ile birlikte Kurum personelinin hesabrna aktaracaktr.
ve eklerinde belirtilen
Madde 1l Diger Hiikiimler
1l.l isteklilei teklifleri hazrrlanmasl agamasrnda, ilgili dtikiimanlarda agrklanmasrna
ihtiyag duyduklan hususlarla ilgili olarak, anlaqma tarihinden 10 (on) iE giinii iincesine
yazil agrklama talep edebilirler. Kurum, taleple ilgili agrklama yapllmasrnr gerekli
t
"Oar
giirmesi halinde yazlh olarak cevap verir.
il.2 Dokiirnanlaida tespit edilen maddi ve teknik hatalar Kurum taraftndan zeyilname
diizenlenmek suretiyle degigtirebilir. Yaprlacak de!iqiklikler, davet mektubu 96nderilen
bankalara yazrh olarak bildirilil.
ve harglarr
11.2 Protolol imzalanan banka, protokol ve eklerinden dolan her tiirlii vergi, resim
kargrlamakla yiikiimlii olup. protokolden dnce vergilerin yatu.rldrfrnr gdsteren makbuzlart
ibraz
Tiirkiye Halk Saghlr Kurumu Destek Hizmetleri Ba;kan Yardrmcrh[r Ihale Birimine
etmek zorundadu.
11.3 Komisyon, banka promosyonuna iligkin protokolii higbir gerekge gdstermeksizin _yaptp
isteklilerce
vaDmamaya: yaptlmts olan protokolii iptal etmeye yetkilidir' B6yle bir durumda
nernu{gibir hak ileri siiriilemez ve Klrutndan herhangi bir talepte bulunamaz'
,ti.u
11.4 i$ bu lartname 11 (onbir) ana madde ve 8 (sekiz) sayfadan ibarettir
rr.5 ihtilaf halinde Ankara Mahkemeleri ve icra Daireleri vetkilidir.
llr..ri
nn uJ
uhammet DOGAN
ve idari igler Daire Bagkanr
APtut",,
Mustafa 6nNrr
Memur-Sen Genel Bapkan Yardrmcrsr
Yardrmcrsr
1- Bankarun Adt
a)
b)
Adresi
Telefon ve Faks Numarast
c) Elektronik Posta Adresi
d) Balh Oldulu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
2- Ihale Konusu
3- ihale Usulti
4- Kurumdaki Qahgan Personel Saytst
5- Promosyon Ihalesi Tarih ve Saati
Salhk Bakanhlt Tiirkiye Halk
Salhgr Kurumu Baqkanhlr Banka
Promosyon ihalesi
: 4734 Sayh Kanuna Tabi Olmayan
Kaoah Zarf Teklif Usulii
: g5O (SZS Memur+ 78 i99i ) Personel
: 301 03 l20I 5 saat: 1 0:00
TURKIYE HALK SAGLIGI KURUMU BA$KANLIGI
BANKA PROMOSYONU iHALE KOMiSYON BA$KANLIGINA
l-............ Bankasrm temsil etmeye ve onun adrna hareket etmeye tam yetkili olarak ve verilen
tiim yeterlik $artlarml ve bilgilerini g$zden gegirip tamamml anlayarak, Kurumunuz Banka
Promosyon ihalesine ba5vurmaktayz.
2-Agalrdaki isim imza dmekleri bulunan personel Bankamz adrna hareket etmeye tam
yetkilidirler. imza sahipleri olarak bu baqr,urudaki taahhiit ve bilgilerin tam, gerqek ve her detayt
ile dogru oldulunu bildiririz.
Sra
Adr ve Soyadr
Bankadaki G6revi
imzasr
l.Yetkili
2.Yetkili
3.Yetkili
Adr SOYADI
.............Bankasr
Yetkilisi
imza
(Temsile Yetkili Olunduluna
Daire Belgeler Eklenecektir. )
1- Bankamn Adr
a) Adresi
b) Telefon ve Faks Numarasr
c) Elektronik Posta Adresi
d) Balh Oldugu Vergi Dairesi ve Vergi Nosu
2- Ihale Konusu
3- Ihale Usulii
4- Kurumdaki Qahgan Personel Sayrsr
5- Promosyon ihalesi Tarih ve Saati
Sa!l* Bakanhlr Ttirkiye Halk
Salh$r Kurumu Baqkanh[r Banka
Promosyon Ihalesi
: 4734 Sayft Kanuna Tabi Olmayan
Kapah Zarf Teklif Usulii
: 956 (878 Memur+ 78 iqgi ) Personel
: 30/03 /201 5 saat: 1 0:00
3010312015 giirrii, saat 10:00 da ihalesi yaprlacak olan Ttirkiye Halk Salhgr Kurumu
Bagkanlllr Banka Promosyon lbalesi igine ait Sartname incelenmig, okunmug ve herhangi bir
ayrrm ve srntrlama yapmadan bUtun kofullarryla kabul edilmigtir. ihaleye iligkin olarak agalrda
fiyatr igeren sunmug oldulumuz teklifimizin kabuliinii arz ederiz.
Banka Promosyonu olarak toplam
taahhtit ederiz.
.................... TL (rakam/ yazl ddemeyi kabul ve
Saygrlanmzla.
Adr SOYADI
... ... .... ,..Bankasr
Yetkilisi
imza
Download

lf ililIililIlil.illffi