İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
MİMARLIK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI BÖLÜMÜ
STAJ YÖNERGESİ
Amaç
Madde 1
Bu yönergenin amacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstri Ürünleri Tasarımı
Bölümü’nde öğrenim gören öğrencilerin öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerilerini
uygulamayla pekiştirmeleri amacıyla yapacakları stajlarda uygulanacak esas ve kuralları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2
Bu yönerge lisans öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarda yapacakları stajlarla ilgili esasları
kapsar.
Staj Zamanı ve Staja Başlama
Madde 3
Öğrenimleri devam eden öğrencilerin, stajlarını, eğitimin yapılmadığı yaz aylarında yapmaları esastır.
Stajlar en erken bahar döneminin sonunda başlar ve en geç güz dönemi derslerinin başlangıcına kadar
tamamlanır. Bu süreler dışında öğrenimini aksatmamak koşuluyla staj yapılmasına ilgili Staj Komisyonu
tarafından izin verilebilir.
Staj Süresi
Madde 4
4 yıllık lisans eğitimi kapsamında toplam staj süresi 120 iş günüdür. Staj süresinin tamamı üretim 1, üretim
2, ofis ve gezi / inceleme stajlarından oluşur.
Toplam süre içindeki üretim 1, üretim 2 ve ofis stajlarının her biri 20 iş gününden, gezi / inceleme stajlarının
her biri 5 iş gününden az olamaz.
Birinci senenin yazında (ID 190) üretim 1 ve gezi / inceleme stajlarından oluşan toplam 25 işgünü süren
bir paket geçerlidir. İkinci senenin yazında (ID 290) üretim 2 ve gezi / inceleme stajlarından oluşan toplam
25 işgünü süren ikinci bir paket geçerlidir. Üçüncü senenin sonunda (ID 390) ofis ve gezi / inceleme
stajlarından oluşan toplam 25 işgünü süren üçüncü bir paket geçerlidir.
Kurum tarafından %10’u oranında mazeretsiz olarak devam etmediği tespit edilen ve bildirilen öğrenci
devamsız sayılır. Resmi tatiller staj süresi içinde sayılmaz.
Tanımlar
Madde 5
5.1. ID 190: Üretim 1 Stajı
Üretim 1 stajında öğrenciler fakültenin organize ettiği çalışma alanlarında çalışarak temel yapım teknikleri,
teknolojileri ve malzemelerini öğrenirler. Sosyal sorumluluk kazandırma amacını da kapsayan bu staj her
sene fakülte tarafından organize edilir.
5.2. ID 290: Üretim 2 Stajı
Üretim 2 stajında öğrenci endüstriyel bir ürünün gerçekleştirilme/üretim aşamasını yerinde inceler. Ürünün
üretilmesi için var olan tüm maddi ve insan gücü potansiyelini, bu potansiyelin unsurlarını, bunların
arasındaki ilişkiyi tanır ve sürecin nasıl işlediğini öğrenir. Öğrenci staj sırasında üretim sürecini
gözlemlemeli, bunun için de böyle bir işin bizzat içinde olmalı ve çalışmalıdır.
5.3. ID 390: Ofis Stajı
Ofis stajının süresince öğrenci tasarıma yönelik aldığı bilgiler doğrultusunda beceri ve tecrübesini arttırıcı
pratik yapma olanağını bulur. Öğrencinin araştırma, fikir geliştirme, üç boyutlu modelleme, ön modelleme
aşamalarını içeren tasarlama süreci uygulamalarını yerinde görmesi ve tasarım ekibinin bir parçası olması
beklenir.
5.4. Gezi / İnceleme Stajı
Gezi / İnceleme stajında öğrencilerin farklı fiziksel ve kültürel çevreleri yerinde görerek incelemeleri,
anlamaları ve öğrenmeleri hedeflenmektedir. İncelenecek işin (zanaatin) –geleneksel olmak zorunda değilaktarılabilir bir bilgi birikimi içermesi, zengin bir sürece sahip olması, kendi maddi kültürünün olması
(makinalar, el aletleri, vb.) ve sürecin elle tutulur bir çıktısının olması beklenmektedir.
Staj Yerleri
Madde 6
Stajın yurtiçi ve/veya yurtdışında şu alanlarda yapılması söz konusudur:
Bütün fakülte öğrencileri Üretim 1 stajlarını fakültenin organize ettiği çalışma alanlarında yapmakla
yükümlüdürler. Üretim 1 stajı tarihleri her yılın bahar dönemi içerisinde duyurulur.
Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri Üretim 1 ve Üretim 2 stajlarını, Endüstriyel Üretim Merkezlerinde
veya imalathane ve atölyelerde yapmakta yükümlüdürler.
Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencileri Ofis stajlarını tasarım ofislerinde ve tasarım uygulama, yönetim,
üretim gibi konularda etkinlik gösteren firma, kuruluş veya organizasyonlarda yapabilirler.
Gezi / inceleme stajı öğrencinin kendi imkanları çerçevesinde gerçekleştireceği bir gezi olmalıdır.
ID290 Üretim 2 ve ID390 Ofis stajları için öğrenci aşağıda belirtilen aşamaları takip etmek ve zamanında
gerçekleştirmek ile yükümlüdür:
Üretim 2 stajı veya Ofis stajının yapılacağı yer ile iletişime geçmek ve oradan onay almak,
Bulunan staj yerinin uygunluğu hakkında bölüm staj komisyonundan onay almak,
Fakülte sekreterliğinden veya web sitesi üzerinden Staj Kabul Formu (2 adet) ve Sigorta Beyan ve
Taahhütname Belgesi'ni temin etmek,
Staj yapılacak kurumun Staj Kabul Formlarını doldurup onaylaması,
Staj komisyonunun Staj Kabul Formlarını doldurup onaylaması,
Sağlık kontrolü ve sigorta işlemlerini takip etmek,
Staj Kabul Formlarını, Sigorta Beyan ve Taahhütname Belgesi'ni ve kimlik fotokopisini fakülte
sekreterliğine teslim etmek,
Staj sonrasında staj dosyasını/raporunu (dijital olarak) ve staj değerlendirme formunu (kapalı bir
zarf içerisinde) ilgili öğretim elemanına teslim etmek.
Bulunan kurumun uygunluğu ilgili Staj Komisyonunun onayı ile kesinleşir.
Yurt Dışında Staj
Madde 7
Öğrenciler stajlarını yurtdışında da yapabilirler. Yurtdışı staj kabul belgeleri ilgili Staj Komisyonu
tarafından değerlendirilerek yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir. Öğrenciler yurt dışında
staj için Erasmus staj seçeneklerini de değerlendirebilirler.
http://international.bilgi.edu.tr/tr/international-center/outgoing/erasmus-staj/bilgi/
Yurtdışında yapılan stajlarda sağlık, seyahat, vb. sigorta bedelleri öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.
Staj Komisyonu ve Görevleri
Madde 8
Her bölümde öğrencilerin staj işlerini yürütmek üzere bir Staj Komisyonu kurulur. Staj Komisyonları, ilgili
Fakülte Dekanı tarafından görevlendirilen biri başkan (öğretim üyesi ya da görevlisi) olmak üzere, en az
iki öğretim elemanından oluşur.
Staj Komisyonlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir.
a) Üretim 1 stajının organizasyonu ve yürütülmesinden sorumludur. Bu stajın organizasyonu ve
yürütülmesi için alt komisyon görevlendirme yetkisine sahiptir.
b) İşyeri tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş “Staj Kabul Formu” ile başvuran öğrencinin, "staj yeri, staj
başlangıç ve bitiş tarihleri vb. bilgileri" inceleyerek staj yeri ve tarihlerinin uygun olup olmadığına karar
verir.
c) Gerekli durumlarda stajın kalitesi ve kurallara uygunluğunu izlemek üzere işyerleri ile iletişime geçerek
denetim yapar.
d) Staj iptali için dilekçe ile başvuran öğrencilerin taleplerini değerlendirir.
e) Staj sonunda staj raporlarını teslim alarak değerlendirilmesi işlemlerini yürütür.
İşyeri Tarafından İstenecek Belgeler
Madde 8
Staj yapmak üzere kendilerine ayrılan özel işyerine gelen öğrenciler, resmi bir hastaneden alacakları bir
sağlık raporunu, öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumlarından alacakları Staj Kabul Formu kopyası ile nüfus
cüzdanlarını (veya tasdikli örneğini) ve üçer adet fotoğrafı staj yapacakları özel işyerinin eğitim işleri ile
ilgili yetkilisine verirler.
Özel işyerleri, staj sonunda staj değerlendirme formlarını kapalı zarf içinde ya öğrenciye teslim ederler ya
da Öğretim Kurumlarına gönderirler.
Sigorta Girişi Yapılmış Stajların İptali veya Tarih Değişikliği İşlemleri
Madde 9
Sigorta girişi yapılmış staj ancak aşağıda belirtilen koşullarda iptal edilebilir.
a) Stajının iptalini gerektiren bir sağlık sorununun raporla belgelenmesi.
b) Staj yapılan kurum veya kuruluşun iş kapsamının, öğrenim görülen programla ilgili olmadığının ilgili
işyerinden alınacak bir yazı ile belgelenmesi ve bunun Staj Komisyonu tarafından teyit edilmesi.
Staj iptali talebinin, ilgili Staj Komisyonu’na dilekçe ile bildirilmesi ve stajın iptaline konu olan belgelerin
dilekçe ekinde sunulması gerekir.
Stajın Değerlendirilmesi
Madde 10
Madde 11’de belirlenmiş belge ve raporlar güz döneminin ikinci haftasında staj komisyonuna teslim edilir.
Bu belge ve raporlar staj komisyonu tarafından incelenerek güz dönemi sonuna kadar değerlendirilir.
Komisyon, gerek duyması halinde stajıyla ilgili olarak öğrencinin kendisi ile mülakat yapabilir, uygulama
yaptırabilir ve/veya raporunun yeniden yazılmasını talep edebilir.
Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır ve sonuçları fakülte dekanlığına iletilir. Değerlendirme
sonunda en az 60 puan alan öğrenci stajdan başarılı (Pass) sayılır.
Öğrencinin stajdan başarısız (Fail) bulunması halinde, staj aynı koşullarla tekrar edilir.
Staj Sonunda Teslim Edilecek Belge ve Raporlar
Madde 11
Öğrenciler her yaz dönemi boyunca yaptıkları tüm stajlar için aşağıda belirtilen belge ve raporları
tanımlanan biçimde hazırlamak ve güz dönemi ikinci haftasında teslim etmek zorundadır.
11.1. Staj Raporu
Staj Raporu, staj bittikten sonra öğrenci tarafından staj sırasında hazırladığı diğer belgeler kullanılarak,
dijital ortamda PDF olarak, 5 MB. boyutu aşmayacak şekilde teslim edilmelidir. Rapora eşlik edecek her
türlü materyal -dosya içerisinde belirtilmek kaydıyla- ayrı bir klasör içerisinde teslime eklenir.
Staj raporunun aşağıda belirtilenlere uygun olarak hazırlanması gerekir:
Üretim 1 ve Üretim 2 stajları sonunda teslim edilecek rapor; staj süresince yapılan tüm işlerin yazılı, görsel
ve diyagramatik anlatımlarını içerir. Rapor günlük olarak hazırlanabileceği gibi proje bazlı çalışmalarda
aşama aşama (her aşamanın ne kadar sürdüğü belirtilerek ve detaylandırılarak) bir akış hazırlamak da
mümkündür. Stajların değerlendirilmesinde staj raporları esas alınır. Stajın gerekli süre zarfında yapılmış
olması kabul için bir ön şarttır ancak tek başına yeterli olmayabilir. Bu neden staj raporunun mümkün
olduğunca detaylı ve açıklayıcı hazırlanması gerekir. Staj raporu her tür yazı, çizim, model, ekran
görüntüsü, diyagram ve fotoğrafı içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu dosyaya eşlik edecek her türlü
materyal –dosya içerisinde belirtilmek kaydıyla- ayrı bir klasör içerisinde dijital olarak teslim edilir.
Ofis stajı sonunda teslim edilecek raporda; staj yapılan tasarım ofisi hakkında değerlendirme yapılması ve
tanıtılması, dahil olunan tasarım projesinin iş tanımı hakkında detaylı bilgi verilmesi, ürün geliştirme
aşamalarının detaylı bir şekilde belgelenmesi (araştırma çıktıları, eskiz çalışmaları, üç boyutlu model
çizimleri, ön modellerin fotoğrafları, vb.), öğrencinin tasarım sürecine katkılarının neler olduğunun
belirtilmesi, sonuç ürünün yorumlanması istenmektedir.
Gezi / inceleme stajının sonunda teslim edilecek raporda; gidilen yerin görsel ve yazılı olarak belgelenmesi,
incelenen işin (zanaatin) bulunduğu bölgenin detaylı incelemesi (nerede yer alıyor, çevresinde neler var ve
çevresi ile ilişkisi nasıl, vb.), yapılan işin (zanaatin) malzemesi ve onun da çevre ile olan ilişkisinin
incelenmesi (ör. Ham madde orada mı çıkıyor, gerekli bir malzeme/parça oralarda mı üretiliyor, vb.),
atölyenin detaylı bir şekilde belgelenmesi (fotoğraf, video, metin), Usta/Tasarımcı ile yaptığı işi detaylı bir
şekilde anlatması hedeflenerek röportaj yapılması, sürecin şematik anlatımı (hammaddeden ürüne
dönüşüm, kullanılan alet ve makineler, vb.) ve ürünlerin örneklendirilmesi istenmektedir.
11.2. Staj Değerlendirme Formu
Bu form öğrencinin staj yaptığı yerdeki yetkili tarafından doldurulacak bir belgedir. Bu belgede, yetkilinin
öğrencinin staj çalışmasına, tutum ve davranışlarına yönelik değerlendirmeler yer alacaktır. Bu belge
öğrencinin staja başlamadan önce Fakülte’den alacağı staj dosyasının içinde yer almaktadır. Öğrenci bu
belgeyi staja başlarken yetkiliye verecek ve staj sonrasında kapalı zarf içinde yetkiliden teslim alıp staj
zarfının içine koyarak diğer belgelerle birlikte Fakülte’ye teslim edecektir.
Madde 12
Öğrenciler, staj yaptıkları kuruluşun kurallarına uymak zorundadırlar. Stajyer öğrenciler, staj yaptıkları iş
yerlerinin çalışma koşulları ile disiplin ve iş emniyetine ilişkin kurallarına uymak; kullandığı her türlü
mekân, alet, malzeme, makine, araç ve gereçleri özenle kullanmakla yükümlüdür. Bu yükümlülüklerin
yerine getirilmemesinden doğacak her türlü sorumluluk öğrenciye aittir.
Stajyerler, kişisel hataları nedeniyle kuruma verebilecekleri zarardan bizzat sorumludur.
Stajyer öğrenciler için Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri staj sırasında da
geçerlidir.
Diğer Hususlar
Madde 13
Öğrencilerin mezun olabilmeleri için, stajlarını belirlenen azami öğrenim süreleri içinde başarılı olarak
yapmaları zorunludur. Bulunduğu programda öngörülen tüm dersleri alıp başararak mezuniyet için gerekli
genel not ortalamasını sağladığı halde, tüm stajlarını başarılı bir şekilde tamamlamayan öğrenci mezun
olamaz.
Mezuniyeti için yalnız stajı eksik olan öğrencilerin staj raporlarının teslimi ve değerlendirilmesi bir sonraki
dönem derslerinin başlangıcından bir hafta öncesine kadar tamamlanmak zorundadır. Bu işlemlerin
tamamlanmaması halinde öğrenci bir sonraki dönemin öğretim ücretini ödemekle yükümlüdür.
Madde 14
İstanbul Bilgi Üniversitesi, staj yapan öğrencilere, stajları süresince herhangi bir ödeme yapmaz.
Öğrencilerin staj yaptıkları kurumlarla aralarında yapacakları sözleşmeler ve/veya kuracakları mali ilişkiler
İstanbul Bilgi Üniversitesini herhangi bir şekilde bağlamaz.
Eğitim öğretimi ile ilgili staj yapan öğrencilerin, 5510 sayılı Kanun kapsamında “İş Kazası ve Meslek
Hastalığı” primi ödenmek suretiyle staj sigortaları Üniversite tarafından yapılır.
Download

Please click for "Internship Instructions" (in Turkish)