T.C.
AFYONKARAⅡ ISAR VALILIGI
II MilF Ettitim Midirliこ i
Sayl :90380401/330/3262784
Konu:2014‐ 2015 0kul Sporlarl Sezonu
25/03/2015
Atletiznl ve Satran9 NIliisabakalarl
KAYNIAKAMLIGINA
(119e Milli Ettitim Miidiirlu言
■)
.MUDURLUGTINn
1lgi:Gen91ik Hizlnetleri ve Sporil
ⅣIiidiirliittiintin
24.03.2015 tarihli ve 1228 saylll yazlsl.
2014‐ 2015 0kul Sporlarl Sezonunda yapllacak Atleti2生 1l ve Satran9 miisabakalannln
tarihleri ile miisabakalarla ilgili yapllacak i§ lemlerc ait Gen91ik Hialletle五 ve Spor il
Midiirlttiintin ilgi yazlsl yazlmlz ekinde gё nderilmi,tir。
Bilgilerinizi ve Atletizln ve Satran9 misabakalanna ba,vlracak okul ve kurumlanllnlzln
i,lcmlerini siiresi i9inde ilgi yazlda beli“ ilen a91klamalar dottrultusllnda yapmalarl
hususunda;
Gercttini rica ederim.
Metin YALcIN
Vali a.
1l Milli EEitim Midiirii
EKl:1lgi yazl(l sayfa)
DAGITIM :
17 119c Kaymakallnh言 lna
Mcrkez ve merkeze ba言 1l tilm llkOkul,Ortaokul,1lkё まetim Kll― u,Lise ve Dengi Oku1/
Kllrulnヽ 4tidtrliikle五 ne
ⅣIEBBIS Bё liimiine(Web sitesinde yaylnlanmak iizere)
NOT:0ル ″ ″ ル″rttarJ″ ′
z″ 加αらα施 ″′力α鷺比ι
″力 うう
な′αJttα ルな滋 G`″ fJJル カ陀″ι ert″
ο
′
〃
]イ
″
α
″
ガ
″2f39θ θ
θ(7θ 7ノ ″″
″αα
JJ`θ Jψ ″
″jJ′ :rtibα g′ fabilir=α .
Sン
″
ξ′″力
“
`α
,こ
Kararnan Mah.Karalnan i,mcrkczi 4.Kat illeVrahn 5070 Saylh Kanun
Mcslcki vc Tcknik EEitimHiZmctlcri
::、 lMzA
:器 糧i淵 棚 脆 胤 。
.β
5
i膊 imzatan山
Fば 加
いtasdk
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenl8l e
-944e-36ef-8751-bccf koau ile teyit edilebilir
斡
鞭
響 響
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 25/03/2015 tarih ve 3262784 sayılı