T.e.
MU~
vALiLiGi if Milli Egitim Miidiirliigii SaYI : 697749231774/3188600
Konu: Hizmeti~i Egitim Faaliyeti .
24/03/2015
................................................... KA YMAKAMLIGI
(il~e Milli Egitim MUdUrlUgU)
.................................................... M(lDURLDGUNE 06-10 Nisan 2015 ve 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasmda Antalya, Alanya Dmit
Altay Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesinde 33 ve 39 numarah 6gretim Yontem ve
Teknikleri (Almanca) Kurslarma katllacak ogretmenlere duyurulmak tizere Bakanhglmlz
6gretmen Yeti~tirrne ve Geli~tirme Genel MUdUrlUgUnUn16.03 .2015 tarih ve 2869808 saylh
yazlSI ekte sunulmu~tur.
Geregini bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. Milli Egitim MUdUrU EKLER: Yazl omegi (l-sayfa) DAGlTIM: n~e Kaymakamhklanna Merkez okul ve kurum mUdUrlUklerine Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~tlL http://evraksorgu,meb,gov.tr adresindeneec3-299c-3cfl-8cd6-5078 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Ogretmen Yeti~tirme ve Geli~tirme Genel MiidiirlUgu SaYI : 435015821774.0112869808
16/03/2015
Konu : Hizmetiyi Egitim Faaliyeti.
VALIL1GiNE
(Milli Egitim MUdiirliigti)
iIgi: a) 10/03/2015 tarihli ve 435015821774.0112661411 saYlh Makam Onay!.
b) 10103/2015 tarihli ve 435015821774.0112661397 saYlh Makam Onay!.
06 -10 Nisan 2015 ve 13 -17 Nisan 2015 tarihleri arasmda Antalya, Alanya Dmit
Altay Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi'nde 33 ve 39 numarah Ogretim Yontem ve
Teknikleri (Almanca) Kurslanmn dUzenlenmesi ilgi (a) ve (b) Makam Onaylan ile uygun
gornlmU~tiir.
Soz konusu faaliyetler iyin MEBBls faaliyet bilgileri ekranmda "Kursiyere Duyuru
Notu" ba~hgl altmda kursiyerlerin faaliyetlere gelirken yanlannda getirmeleri gereken
materyal ile ilgili bir duyuru yaymlanml~lT.
Ancak, bazl katIhmcIlarla yapIlan gorn~meler neticesinde soz konusu duyuru
metninin Milli Egitim Miidiirliikleri tarafmdan ilgililere ula~tlTl1madlgl ogrenilmi~tir.
Duyuru metninde de ifade edildigi gibi 33 ve 39 numarah faaliyetlere katIlacak
kursiyerlerin yanlannda kendilerine ait bir adet diziistii bilgisayar; bir adet vesikahk
fotograf; bir adet USB flash bellek i1e okulda kullandlklarl ders kitaplarIDI getirmeleri
gerekmektedir.
Bilgilerinizi; adl geyen faaliyetlere ilinizden kattlacak personele ivedilikle tekrar
duyuru yaptlmaslm ve bundan soma dUzenlenecek olan faaliyetlerde yaymlanacak duyuru
metinlerine azami ihtimam gosterilmesi hususunda geregini rica ederim.
Abdi ERDOGAN
Bakana.
Daire B~kanl
DAGITIM:
Geregi:
BPlam
Milli MUdafaa Cad. 6/4 06648 KlZtlay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrmtlh bilgi i~in: Ul~ DENKLt vhki
Tel: (0 312) 413 2601
Faks: (0312) 419 62 74
Bu evrak gilvenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu.meb.gov.tradresindenOOda-d184-3f76-a69f-clbe kodu ile teyit edilebilir.
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.