T.C.
DiNARKAYMAKAMLIe・I
I19eMilliEgitimMtid血1噌ti
Sayl:24290388/349/3268791
26/03/2015
Konu:9・GelenekselUlusalTmkeeS61eni
..….……...…….MUDURLUGUNE
Ilgi:IIMlliEgitimMtidurmglmnn24・03・2015tarihve97167970/349/3211128saylllyaZISl.
Ilgiyazlekindeallnan,Ileemiz FatihOrtaokuluMtk追rl輯tara血dan9−10MaylS2015tarihinde
Ttilkiyegeneliresmive6zeL貼mortaokullann5フ6フ7ve8・Slnlfdgrencileriney6nelik・一9.GelenekselUlusal
TtirkeeS61eniiininduzenlenmesiileilgiliyazllarveyarlSmaSa血amesiekteg6nderilmi;tir.
Bilgilerinizivemke genelinde d竜zenlenenprqiekapsamlndayapllacak olanyarlSmayakatlllmln
SaganmaSllemOgrencilerinbilgilendirilmesivebaSVT・ruiilemlerininokulmtid血珊de.in。。24Nisan2015
tarihinekadarturkcesoleni@hotmail・COmadresineyaplhaslhususundagereginiricaedehm
MehmetCEYLAN
IlQeMilliEgitimMtidtirV
EKLER
l)ilgiYazIVeeklerf子..say車)
2)YarlSmaSartnamesi(30sayfa,)
NOT:EklerinM竜dtirl軽timtizWebsayfaslndanindirilmesi.
DAGITIM
−TumOrtaokulve工lk6gretimKurumuMtidurmklerine.
−Mtidtir壇軸muzWebsayfaslna.
Bue仰山∩5070saV一冊ungere帥e
E−imza陣mza−andlgttaSdikoIunur
Z.も….!.・al生玉
と二とラー一一一一一一
24290588TemelEgitimSubeMd.
79038795−氾ariBirimKimlikKodu
iEF− B.OzTURK
AdliyeMah・AdliyeCad.H融knmetKonaglO3400DinarKurumKodu:115605
Tel,02723336020(1204)Fak。02723534377
e−POSta:dinarO3@meb.govtr.
BuevrakguvenlieIektronikimzalleimzalamnl箪mh呼偽vraksorgu・meb・gOVjradresindende25ゼf7f−3794−balT5296koduileteyitedileb血
園
T.C.
^FYONKARAⅢSARVALILIGl
nMエlliEgitimM屯d轟1時竜
Sayl:97167970/349nZilは8
24/03/2013
Konu:9・GelenekselUlllSalTdrkceiもleni
..…KAYMAKAMLIGINA
(TIGeMilliE蔀illlM同軸ti翫)
…∴MUDURLUGUNE
TTgi:a)DjnarKaymakamh甘n…05/03/2015tarih帖e349/2481541say血yaz−S−
b)ValilikMakamlnlnll/03/2015ia血Hve349b669149saylllOlum
C)ttnilikvcTckno哩GenelM描rI噛,nh23/03/2015tarihliv。821.05/3113825
SayiLl yaZ」S】
TlmmizDinarIIcesi FatihOrtaokuluM胱rl鴎taranndan9−10 MaylS2015
tarihinde Tdrkiyegeneliresmive∂zeltもmortaokunam5,6,7ve8・Smlf暗encilerine
y6nerik−19・GelenekselUlusalThrkeeSdleni・injnddzenlemeaiiLgi(b)ve噂(C)yaz壷
uy即∩妙高lmu串hr.
YarI$nla Sartmesi ekte sunuImuS01up;批e genelinde du26nlenen prqe
kapsammdayapHacakolanyar阿ayakatlllmmSa組masliein華ncilerinbilかndh・ilmesivc
聖霊謹書上霊。驚誓1嵩言霊S。嵩2015 姐ne kadal・
Bn軌e血証左vegere糾11克caedel・血
MctinYALCIN
Valia.
IIMiiliE軸imMnd品h
−Yan胆函tmmesf(30say鞘SartmeWebSitesindentemhedtlecekth)
−Ild(a),(b),(C)yaz上るIme垂(3say的
DAGITIM:
 ̄17I’JCeKaymakam崎
−MeJkezResmi/OzeIOrtaokulveIIk6誼mKurumuMdd航kIel・i
−砺bideYbyln血nlak龍eI・eB喧rsje1mB組証
1・●
売国
わ′♪
K狙恥辱Mcrkc幻・KAT・AFYONKARAけisAR
EIekrIO間は葦W−VW母on正昭OV.Lr
e●叩ta廊eieg油3@)南,即V,〔。
Ayri回lbIlg時点R航SAIIANVIIKi
hI:0272213760回07
Faks;0ユ722i37605
単
T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
叫eMilliEginmMtidm鴫竜
‘一 l二、−..
Sayl:24290588/349/248154i
Oin3/2015
Konu:9.GelenekselUlusalTiirkQe滋leni
AFYONKARAHISARVALILエGINE
(IIMilliE却imMtidiirm遼)
Ilg;DinarFatihOrtaokuluMtimrl噂innnO4/03/2015Tarihve349/61SaylIIYa2−S一;
119cmiz Fatih OrtaokulL一MB・mrl頑nce5−8・Slnlf哲enc廟ne yoTlelik yapllmasI
Planlananl−9・GELENEKSELULUSALTtうRKCESOLENininl・uygungarmmesihaIindc
09TOMaylS2015TarihleThdemkegenelindeyap血akuzereektekiyanSma率utnameSine
gore撮egeneIindeyaptImakhzere Onay aLmmasIVe撮egenelineduyuruyaplhast
amaclylaBakm嶋mlZa箪Indel・ilmcsihususunda;
BilgivegeregmlarZrederim.
Musta魚雷AHiN
Kaymakam
EKLER:
I−Dosya(Iadet)
TcmIE諒Sb.
79踊795−rJar油壷mK満たKodu
AdJiyeMah・Ad吊yccad・岨頓Ko」la涌400D高arKurumKod用5605
VHKI葛6.sAGLAM
m・03723536020(1204川ks・027勇5j4577
0 ̄pOS母di棚rOj@′mb.goY互.
鳩Umeb.印章 佶cYV鉄d帽
ニI%
X
x自ocX
ニS#FX
ツ
cIcyli淀bIi
ゝ
つ一言 ロ ー
!
T.C.
,十日
M⊥LLIEGITIMBAKANLIGI
Yenilik、′eEgitimTeknoLojileriGenelM竜d品1時ii
Sayl:88013337/821.05/引13825
23/03/2013
Konu:9・GelenekselUIusalT証kceS6leni
…….〟.〟.VALILIGINE
(IIMilliE軒hMhd心血郵)
Ilgi:TemCl壇timGcncIMhdhrlも執n血13/03/2015tarimvclO230228/310.01.02/
2794582say高yazIS一.
AB′OnkarallisariliDinarIlGCSiFatih Ortaokulu M損rl噂iniin T証kiye geneJj
resmi/6zelmmortaoku15−8・Slnlf哲enci虹hey6nelikBaI堆VeKardemktemahi−9.
GBLENEKSELULUSALTtjRKCESOLEN1年pr蒔ivebukapsamda bhkitapokuma
yar埠maSlduze∼一lemetalebjnc嘩k五時yazIVeeklcrihcclenI叩t皿.
S6zkonLLSLLetk証か;ThrkiyeCLLmhuriyetiAnayasasl,M掴Egitir..TemelKa、.し…
ilcThrkMilli喝tinliningcnclama函mauygunolarak言固iyasa冊Z。nlem。J。.d。b。rir同。n
哩esasveamaCLaraaykmllkte囲etmeyecek*ilde,denetimlerii卸0回言叫emim
egrtmm的缶用kleritarafindangerqekleStiriJmekbzere,gOnm品田‘eSaSlnagOre yapIJmasl
hususundabil執eriL血ivcgercaniricacdel・血.
DjnGerATES
Bakana.
GenelMもddr
EK:鴫yazIVe的eri(20sayfa)
Not:EtkinlikdetayiarinaYEGITEK−eaita函dakiwebsayfas−uzerinder”IaSilabikcektir.
llttP‥//yegitek・一neb・gOV・tr/W剛直risma−Ve−etkinlik・duyurulari/kategol一肌g
DAGITIM:
Gere垂‥ B頓
BPlalll
Teme1時timGeneLM弧ir崎
DinO再”et品GenelM的田崎
Ozc10毎壷mKulummGenelMhd山海
FatihO血OkⅢuMhd前面斬
ltknikl涙uiiar
06500
Tc購mNo:(03−2)2969400F水sNo:(03I2)2238736
Bi厨icin:HasanSa五GBNC
O高畑m
黒さla:埋迫亘畦理由目しcm軌d面趣土
hl的nNo;(03i2)296据用)
6079−50eaj441−b裁9−7C91
k°duiiQtCy)しCd席biiIr.
.主i
一 、ノt
T.C.
AFYONKARAHISARVALⅡJGI
nMilliE盈timM竜 山竜郵
Sa)′1:97167970月49/2669149
li/03/2015
Konu:9・GelenekselUlusalT電・kee謎Ieni
VALTLIKMAKAMINA
Hgi:DinarKaymakam止すnmO5/03/2015tarⅢve349/2481541say血yazISI
A争onkarahisariliDharHcesiFa血OrtaokuluM的nrl噂tarahndanTiirkiyegeneli
resmive6zelttimortaokLlllarm5,6,7ve8・Smlft庸encileriney誼elikhazlrlananve一一Bar埠Ve
Karde曲事mallSaystirecekprqieetkjnliklerikapsayaniddebe姐lenprqleVeyarlmla
alrtnameSiincelenmlS01up 9−10MaylS2015tarihkrindedlkegenelindeく‘9.Geleneksel
Ulusal T品kCe S61cmillinjn yap−lmasI MakamlarmlZCa daizin verilmesi halinde
M的品lh迅m龍ceuygungbliilmektedir.
TensjpIerinizearzederim.
Me証YALCJN
IIMmEgitilT両川dh誼
OLUR
AkgunCORAV
Valia
VaLiYardlmCISI
EKLER:
−Ya埠膿SamanrsI(30say丘)
K糾帥mn車Mcrkezj5・k祉/A少〇両a胤高槻r
鉦klrOi諏丞:WWW・a少omT助.gov.い
C享SS teml晴信けOj@1−℃b.gov.〔,
AyI】両用ilg車高R鋤aSArIANWKj
重点0272213760回07
Faks;02722137605
基∴二・.\■ゝ
・!
詳”・’∵膏 一
一章一 ∴∵言上∴言
T.C,
DiNARKAYかIAKAhILI働
F融hOmOkuluM濫d址轟晦覚
S叩:335紡58434別布
04.03、2015
Konu‥9・Gden地ei田嶋aI”lturk特写6hi
LLCEMiLLIEdiTjMMUI涌RT.沌UNE
Ohihtmuzca gelcnekselt,JmkulusfJih雌da duzerIIen的OrtaokuI5−8.mで
噌meiIerheyBJmli岨CEL軸E構ELULUSALTURJ吋ESeLEN雨露09−10M哩
Z鵬tmJerirld…urtgene−indek−t地ortmkuJS亘renciIerininkatI1−mIyruyapllmasl
plaohom角皿dlr・苅田mat軸,冊押葉抑制y食れtz地de馴血噂m
OlurぬrImztarzrederim.
回国
Okuf曲別満山
粛k;1)Yan曙関舞血ameai〈的Sayh)
璧整軍書盤盤韮盈龍遠孟≡72袖1
園囲
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü