MU~
T.e. .
......
VALILIGI
il MOO Egitim Miidiirliigii
19/03/2015
Sayl : 737744021160/3043864
Konu: TBM Egitim Programl ve Destek
~
............................................... KAYMAKAMLIGrnA
itye Milli Egitim Miidiirliigii
..........................................................MUDURLUGUNE ilgi
:Rehberlik ve Afa$tlrma Merkezi Miidiirliigilniin 17.03.2015 tarih 209 saYlh yazlSl.
itimiz merkezde gorev yapan tUrn rehber ogretmen1erimize yonelik Tiirkiye Ye:;ilay
Cemiyeti Baglmhhk1a Miicadele Programl kapsammda ekteki kurs plan1anna gore Sagltkh
Ya:;am, Madde Baglmhhgl, Alkol Baglmhhgl, Tiitiin Baglmhltgl, Teknoloji Baglmhhgl
konulannda Mu:; 0wetmenevinde 25-26-27/03/2015 tarihlerinde 10:00-15:00 saat1eri
arasmda ve Bulantk Ilye Milli Egitim Miidiirliigii konferans salonunda 01-02-03/04/2015
tarihlerinde 10:-15:00 saatlere arasmda hizmetiyi egitim kapsammda kurs verilebilmesi
diizenlenecek olan kurslarda gorevlendirilecek olan personellerin gorevli izinli saYllmasl ve
egitici personelin ek ders iicretlerinin hizmetiyi egitim kapsammdakurumlannca ilgili
harcama kaleminden odenebilmesi He ilgili Valilik Makammm 19.03.2015 tarih ve 3025006
sayIll olum yazlmlz ekinde sunulmu:; olup konu He ilgili gerekli duyurunun yapllmasl
hususunu;
Bilgilerinize rica ederim.
Cevdet ARSLAN Vali a. it Milli Egitim Miidiirii Ek :I.Olur
I.Yazl
I.Kurs Plam(2 Sayfa)
Daglttrn : Bulamk Kaymakamh~ma
TUm Okul MUd. RAM MUd. Ogretmenevi MUd. Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~lr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden 4b4e-5f5d-35f8-9fef-43dd kodu ile teyit edilebilir.
MU~
T.e. .
VALILIGI
il MOO Egitim Miidiirliigii
19/03/2015
Sayt : 73774402/20/3025006
Konu: TBM Egitim Programl ve Destek
VALILIK MAKAMINA
ilimiz merkezde gorev yapan tUm rehber ogretmen1erimize yonelik Tiirkiye Ye~ilay
Cemiyeti Baglmhhk1a Miicadele Programl kapsammda ekteki kurs plan1anna gore Saghkh
Y~am, Madde Baglmhhgl, Alkol Baglmhhgl, Tiitiin Baglmhhgl, Teknoloji Baglmhhgl
konu1annda Mu~ 6~retmenevinde 25-26-27/03/2015 tarihlerinde 10:00-15:00 saatleri
arasmda ve Bulamk Il<;e Milli Egitim Miidiirliigii konferans salonunda 01-02-03/04/2015
tarihlerinde 10:-15:00 saatlere arasmda hizmetic;i egitim kapsammda kurs verilebilmesi
diizenlenecek olan kurslarda gorevlendirilecek olan personellerin gore vii izinli saytlmasl ve
egitici personelin ek ders iicretlerinin hizmeti<;i egitim kapsammda kurumlannca ilgili
harcama kaleminden odenebilmesi hususunu;
Olurlanruza arz ederim.
Cevdet ARSLAN
I1 Milli Egitim Miidiirii
OLUR
<...>
Zeliha UYAN Vali a. Vali YardtmClSl Bu evrak gUvenli elektronik irnza He irnzalanrnl~tlr. http://evraksorgu.rneb.gov.tr adresinden
75a7-8cbe-3b50-8fed-7ged kodu He teyit edilebilir.
T.e. MUS VALiLiGi Rehberlik Ve Ara~tJrma Merkezi Miidiirliigii (225384) SaYl : 87164470-160.01.0012 0 ~
Konu : TBM Egitim Programl ve Destek
17/03/2015
MiLLi EGiTiM MUDiTRLiTGUNE
MUS
ilgi: iI Milli Egitim Mudiirlugiiniin 22.01.2015 tarih ve 762830 saYlh yazlSl
iIgi yazl dogrultusunda ilimizde gorev yapan tUm rehber ogretmenlerimize yonelik,
Tiirkiye Ye~ilay Cemiyeti Baglmhhkla Mucadele Programl kapsammda Saghkh Ya~am, Madde
Baglmhhgl, Alkol Bagtmhhgl, Tlltiin Baglmhhgl, Teknoloji Baglmhhgl konulannda Mu~
Ogretmenevi' nde 25-26-27/03/2015 tarih1erinde saat 10:00-15:00'da ve Bu1anlk iI Milli
Egitim MUdiirlUgu konferans salonunda 01-02-03/04/2015 tarihlerinde saaat 10:00-15 :00' da
hizmetiyi egitim kapsammda kurs verilmesi p1anlanmaktadlf. Dllzenlenecek olan kursta
gorevlendirilecek o]an personellerin gorevli izinli sayllmasl ve egitici personelin ekders
ucretlerinin hizmeti9i egitim kapsammda kurumlannca ilgili harcama kaleminden odenmesi i9in,
Gerekli valilik olurunun ahnmasl hususunda;
Geregini bilgilerinize arz ederim.
EK: 2 Adet Program
--:--:::--,c:--~::::-:::-:--:----:-.o:-:---:~-:--:-~--------.~-~.
Mu~
Rehberlik Ve ~tlTlna Merke'".li MndorlogO
Hilrriyet Mall. Tekel Cad. Polis Evi Arkasl Merkez 49100 MU~
Telefon :4362126408
Faks: 436 2123418
e- posta: [email protected]
- - - - - - - - -...- ­
TORKivE BA~IMLlLlKLA MOCADELE E~iTIM VE DESTEK PROGRAMI KURS PLANI
KURS VERi: Bulamk iI~e Milli Egitim MOdOrlUgO Konferans Salonu
KURS TARiHi : 01-02-03/04/2015
KURS TARiHi
SAATLER
KONU
~R~AMBA
I
TOPLAM DERS
SAATi
Bulamk iI~e
Milli Egitim
MOdOrlUgO
Konferans
Salonu
5 SAAT
- Malazgirt'te gorev yapan tOm
Rehber ogretmenler
I
GOREVLi UZMAN
-Halil AYDIN
,
-i~tar QZDEMiR
I
I­I
I
KATILACAK PERSONEL
-Bulamk'ta gorev yapan tOm Rehber ogretmenler
-Saghkh Ya~am
-Madde Baglmllhgl
-Alkol Baglmhhgl
-TOtOn Baglmhhgl
-Teknoloji Baglmhhgl
10:00-15:00
01/04/2015 YER
I
Bulamk iI~e
Milli Egitim
MOdOrlUgO
Konferans
Salonu
Saghkh Ya~am
-Madde Baglmlthgl
-Alkol Baglmhhgl
-TOtOn Baglmhhgl
-Teknoloji Baglmhhgl
10:00-15:00
02/04/2015
PER~EMBE
-Bulamk'ta gorev yapan tOm Rehber
ogretmenler
5 SAAT
- Malazgirt'te gorev yapan tOm
Rehber ogretmenler
-Halil AYDIN
-i~tar QZDEMiR
t
10:00-15:00
03/04/2015
CUMA
I
I
I
Ii
I
I
I
I
Ii
I
I
i
i
I
I
Saghkh Ya~am
-Madde Baglmhhgl
-Alkol Baglmhhgl
-TOtOn Baglmhhgl -Teknoloji Baglmhhgl
)
Bulamk iI~e
Milli Egitim
MOdOrlUgO
Konferans
Salonu
-Bulamk'ta gorev yapan tOm Rehber
ogretmenler
5 SAAT
i
\
L
- Malazgirt'te gorev yapan tOm
Rehber ogretmenler
.
-~alil ~YDJN .
-I~tar OZDEMJR
I
I
TORKlvE BA~IMlIlIKLA MOCADElE E~iTiM VE DESTEK PROGRAMI KURS PLANI
KURS VERi: Mu~ Ogretmenevi
KURS TARiHi : 25-26-27/03/2015
r
SAATLER
KURS TARiHi
KONU
YER
TOPLAM DERS
SAATi
KATILACAK PERSONEL
GOREVLi UZMAN
I
-Saghkh Ya~am
-Madde Baglmhhgl
-Alkol Baglmhhgl
-TOtOn Baglmhhgl
-Teknoloji Baglmhhgl 10:00-15:00
25/03/2015
CARSAMBA
-MerkezJ HaskoYJ Korkut ve Vartdda
gorev yapan tUm Rehber ogretmenler
Ogretmenevi
Konferans
Salonu 5 SAAT
-Aile ve Sosyal Politikalar MGdOrlOgO
-Halil AYDIN
-i~tar OZDEMiR
-Ha/k Saghgl MOdOrlOgO
I
26/03/2015
PERSEMBE
27/03/2015
PERSEMBE
I
II 10:00-15:00
Saghkh Ya~am
-Madde Baglmhhgl
-Alkol Baglmhhgl
-TOtUn Baglmhhgl
-Teknoloji Baglmhhgl
Saghkh Ya~am
-Madde Baglmhhgl
-Alkol Baglmhhgl
-TOtOn Baglmhhgl
-Teknoloji Baglmhhgl
10:00-15:00
I
Ogretmenevi
Konferans
Salonu
-Merkez J HaskoYJ Korkut ve Vartdda
gorev yapan tOm Rehber ogretmenler
5 SAAT
-Aile ve Sosyal Politikalar MOdGrlOgG
-Halil AYDIN
-i~tar OZDEMiR
-Halk Saghgl MGdOrlOgO
Ogretmenevi
Konferans
Salonu
-Merkez J HaskoYJ Korkut ve Vartdda
gorev yapan tUm Rehber ogretmen/er
5 SAAT
-Aile ve Sosyal Politikalar MGdGrlOgO
-Halk Saghgl MOdOrlOgO
-Halil AYDIN
-i~tar OZDEMiR
Download

Ayrıntılar İçin Tıklayınız.