GLINLU YAZI
T.C.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
II
ⅣIilli
Eこ itim
ⅣInidurlil置 n
09/03/2015
Sayl :73651035/841/2604834
Konu:Engeniler i9in Eri§ cbilirlik harcamalarl,
KAYNIIAKANIILIGI
(119e Milli Ettitim Midiirlittiil
HauounruGun<unuvu
AFYONKARAHISAR
ilgi: MEB Destck Hizmetlcri Genel Midiirlittiintin 05.03.2015 tarih vc 79523799/841/
2482112 saylll yazlsl
yOnclik ililnizdcki
oku1/kurunllarin dllrulllllarinin tcspiti amaclyla forrn doldurulup gё ndcrilmesi istenmcktcdir.
Ayrlca;bu yazlya dayanilarak,bu yazldaki c― posta adresine maillcrin gё ndcrilditti vc Okul vc
llgi
yazl
ile
cngelliler
i9in
cri,ebilirHЁ
in
saЁ lanmaslna
kllrllmlardan bakanhtta mail gё ndcrilmcmcsi, il listcsinin tck listc halindc gё
gcnel rnildiirliikten ililniz lnail adrcsine uyarl lnaili gOndcrillni§
ndcrilmcsi ilgili
tir.
Yazlmlz ekinde ilgi yazl ve eki gёnderilmi,olup,i19enizdcki(il mCrkczindeki tiim)
oku1/kllrllmlarln bilgilerinin ekteki forlna doldllrularak fo..1.larln 10.03.2015 mesai bitilninc
kadar [email protected] tr c_posta adresine ve posta yolu ile bildirilmcsi gё ndc● lmcd
hususunda;
Bilgilcrinizi vc gcrcttini riCa cdcrim.
Metin YALcIN
Vali a.
H MilH EEitim Muduru
EK:
Ilgi yazl ve cki fotokopisi(lAd,2SyD.
ユ1凛
」
ご
DAGITIPII:
GEuGIIcIN:
10・
1-17 119e Kaymakamllこ lna(119e Milli EEitim Miidiirlutttinc)
illも t7o
sι
唆鷺
「
"hkanfこ
(
'・
│
(Ek konuldu
2-Mcrkcz i19cdcki tum rcsmi Oku1/kurtlmlar(Ek konuldu).
Kararnan Mah.Kararnan is Mcr 03200 AFYONKARAHiSAR
Elcktronik A普 :ww、 V・ mcb.gov.tr
c‐
posta:[email protected]
Ayrllltlh bllgi 19in:Akin Dcmir Elk.Teknk
Tcl:(0272)2137603/142
Faks:(0272)2137605
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenee34-6886-3c44-85d9-dc6b todu ile tcyit edilebilir
ToC.
1/11LLI EGITIⅣ I BAKANLIGI
Destek Hizmetleri Genel ⅣIudurli言 u
Sayr : 79523799
05/03/2015
184112482112
Konu : Engelliler igin Erigebilirlik
Harcamalarr
VALILIGINE
illi Eこ itim
(II】 嘔
Ilgi:
Midurluこ u)
Gencl Miidiirliiこ timiiziin 04/07/2014 taril」 i vc 79523799/841.02.01/2808040 say111
yazll■ lz,
Engelli vatanda,larllnlzln Bakanll言 lllnlZa batth okul ve kll-larln binalarlna
eri§ ebilirliЁ
in SaЁ lalmasl amaclyla yapllacak harcalnalarin, 03.8 ckonornik kodundan
ёdenebilecetti
ilgiyazlmlz ile belirtilmistir.
Bu kapsamda engclliler i9in erisilebilirliЁ
in Saこ larllnaslna yё nelik ilinize baЁ ll okul ve
kllrllmlarln dllrtlmunun tespitine ili,kin ckte gё nderilen tablonun cksiksiz ve taln
dold― larak 9 Mart 2015 tarihine kadar,excel form江 lnda [email protected] t adresine vc
resmi yazl ile Genel Midiirlittiimiize gё nderilmesi hususllnda;
Bilgi ve gereЁ ini riCaederim.
Bahattin GOK
Bakan a,
Genel MijdtirV.
Dattltlm
B Planl
Atattrk BIv 06648 Klzllay/ANKARA
Elcktronik Ag:www.mcb.gov.tr
c‐
Ayrinth bilgi 19in:Ercan Sて 〕MERTAs‐ sef
posta [email protected]
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrqtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden4d04
Teli(0312)4132996
Faks:(0312)4189950
-2ae6-3d45-999b-8dfe toau ile teyit edilebilir
NOT: UYGUN OLAN {+) ISARElI ItE COST€RItECEK. UYGUN OLMAYANLAR
ISE (
') I'ARETI
ILE GOSTERITEC€KTIR
Download

Müdürlüğümüzün konu ile ilgili 09/03/2015 tarih ve 2604834 sayılı