MODIFY (DÜZENLEME) KOMUTLARI
Copy: Kopyalama Komutu
Klavye kısayolu: co
Nesneleri kopyalama işlemi yapar…
Komut girildiğinde:
Select objects: Kopyalanacak nesneleri seçiniz. Nesneleri seçtikten sonra
ENTER tuşuna basınız.
Specify base point or displacement, or [Multiple]: tekli kopyalama için başlangıç
noktasını tanımlayınız.(P1)
displacement or <use first point as displacement>: Kopyalanacak yerin merkez
noktasını tanımlayınız. (P2)
Mirror: Aynalama Komutu
Klavye kısayolu: mi
Bu komut ile nesneleri aynalar; yani simetrik kopyalarını oluşturursunuz.
Mirror komutunu kullanırken, seçilen çizim elemanlarının simetriğini almak için eksen kabul
edilecek bir doğrudan mutlaka faydalanmak gerekir.
Command: Mirror
Select objects: 1 found (1. nesneyi seçin P1)
Select objects: 1 found, 2 total (2. nesneyi seçin P2)
Select objects: 1 found, 3 total (3. nesneyi seçin P3)
Select objects: 1 found, 4 total (4. nesneyi seçin P4)
Select objects: 1 found, 5 total (5. nesneyi seçin P5)
Select objects: (devam etmek için ENTER tuşuna basın)
Specify first point of mirror line: (Aynalama için birinci eksen noktasını tanımlayın)
line: (ikinci eksen noktasını tanımla)
Delete source objects? [Yes/No] <N>:(Aynalanacak nesnenin silinmesini istemiyor iseniz N,
silinmesini istiyorsanız Y modunu seçin)
Offset: Öteleme komutu
Klavye kısayolu: O
Komut Satırından: Offset
Nesneleri öteleme hareketi yapar. Bu komut ile ayrıca birbirine paralel nesneleri oluşturmak
çok kolay olacaktır.
Offset komutu girildikten sonra, offsetlenecek nesnenin offsetleme miktarı tanımlanır,
offsetlenecek nesneler seçildikten sonra offsetleme yönü belirlenir
Command: Offset
Specify offset distance or [Through] <10.0000>: 15 (offsetleme mesafesi)
Select object to offset or <exit>: (nesneleri seçme)
Specify point on side to offset: (offsetleme yönü)
Select object to offset or <exit>: komutu tamamlamak için ENTER’e bas.
Array: Çoklu Kopyalama
Klavye kısayolu: Ar
Array komutu ile aşağıdaki işlemler yapılabilinir.
Dörtgen sıralama
Dairesel sıralama
Satır sayısı
Objeyi seç
Sütun sayısı
Satır aralığı mesafesi
Sütun aralığı mesafesi
Sıralama açısı
Vazgeç
Önizleme
Array: Çoklu Kopyalama
Klavye kısayolu: Ar
Array komutu ile aşağıdaki işlemler yapılabilinir.
Dörtgen sıralama
Dairesel sıralama
Merkez nokrası x
Objeyi seç
y
Toplam obje sayısı & obje açısı
Toplam obje sayısı
obje açısı
Objeler arası açı
Vazgeç
Objeleri kopyalarken döndür
Önizleme
Move: Taşıma Komutu
Klavye kısayolu: m
Bir objeyi bir noktadan başka bir noktaya götürmek için kullanılır.
Select objects: Objeyi seç
Specify base point or [Displacement] <Displacement>: Objeyi baz noktasından tut
Specify second point or <use first point as displacement>: Objeyi taşıyacağın noktayı seç
Rotate: Döndürme komutu
Klavye kısayolu: r
Seçilen objeleri belirlenen bir nokta etrafında döndürür.
Select objects: Objeyi seç
Specify base point : Objeyi baz noktasından tut
Specify rotation angle or [Copy/Reference] <0>:: Objenin döndürme açısını ver [Kopyalarak/Referans açısıyla]
Scale: Ölçekleme komutu
Klavye kısayolu: sc
Bir objeyi belirli katsayılarda büyültüp küçültmek için kullanılır.
Select objects: Objeyi seç
Specify base point : Objeyi baz noktasından tut
Specify scale factor or [Copy/Reference] <1.0000>: Objenin ölçeğini seç
Strech: Çekiştirme komutu
Klavye kısayolu: s
Seçilen objeleri belirlenen bir nokta etrafında döndürürÇekiştirilecek olan çizginin ucu kesikli pencere içerisine
alınarak seçilir. Ne kadar uzatılacaksa mouse yada kalvyeden belirlenir.
Select objects: Objeyi seç
Specify base point : Objeyi baz noktasından tut
Specify second point or <use first point as displacement>: Objenin ikinci noktasını ver <ilk noktayı yer değiştirir
gibi kullan>
Trim: Budama komutu
Klavye kısayolu: t
Budama yapılabilmesi için objelerin kesişmesi gerekir. Kesişen objelerden biri budama sınırı olarak
seçilir. Daha sonar budanacak kısım seçilir.
Select objects: Budanacak objeyi seç
Select object to trim or shift-select to extend or Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
Budanacak kenarları seç
Extend: Uzatma komutu
Klavye kısayolu: ex
Bir objeyi seçilen başka bir objeye kadar uzatmak için kullanılır.
Select objects: Hangi objeye kadar uzatılacaksa onu seç
Select object to extend or shift-select to trim or [Fence/Crossing/Project/Edge/Undo]: Uzatılacak objeyi
seç
Chamfer: Pah yapma komutu
Klavye kısayolu: cha
Seçilen iki çizgiyi eşit miktarda yada farklı oranlarda kırarak köşe birleştirme yapar. Distance alt komutu ile
kırılacak mesafe belirlenebilir. 0 olarak ayarlanırsa pah oluşmadan köşeler birleşebilir.
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: d İlk çizgiyi seç
[Polyline-birleşik çizgi / distance-mesafe/ Angle-açı / Trim-kırpma ]
Specify first chamfer distance <0.0000>: 50 İlk çizgideki pah mesafesi
Specify second chamfer distance <50.0000>: 100 İkinci çizgideki pah mesafesi
Select first line or [Undo/Polyline/Distance/Angle/Trim/mEthod/Multiple]: İlk çizgiyi seç
Select second line or shift-select to apply corner: İkinci çizgiyi seç
Fillet: Yuvarlama komutu
Klavye kısayolu: f
Iki çizgiyi yuvarlayarak köşe birleştirir. Birleştirme yaparken arada bir yay oluşur.
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: r Objeyi seç
[Undo-geri al / polyline-birleşik çizgi / radius-yarıçap]
Specify fillet radius <0.0000>: 50 yarıçapı ver
Select first object or [Undo/Polyline/Radius/Trim/Multiple]: ilk objeyi seç
Select second object or shift-select to apply corner: ikinci objeyi seç
Komut girildiğinde önce bir çizgi daha sonra ikinci çizgi
seçilebilir. Radius alt komutu ile oluşacak yayın yarıçapı
belirlenebilir.
Explode: Patlatma komutu
Klavye kısayolu: explode
Block olarak indirdiğimiz objeleri bileşenlerine ayırır. Block komutu işlendiğinde bu komuta
değinilecektir.
Download

Ekli Dosyayı İndir