… / … / 2015
İHTARNAME
Sayın
:
Doğum Tarihi ve Yeri :
Baba Adı
:
SSK Sigorta Sicil No :
T.C Kimlik No
:
Adres
:
İşveren
:
SGK İşyeri Sicil No
:
………….….………. ili ………………….….. ilçesinde bulunan ………………………………………………
SGK sicil numaralı işyerimizde ………………………….….. olarak görev yapmaktasınız.
… / … / 2015 tarihinden … / … / 2015 tarihine kadar mazeret belirtmeden işinize gelmediğiniz tespit
edilmiştir.
Hakkınızda yapılacak İş Kanunu hükümlerine uygun işlemlere esas olmak üzere;
İşe devamsızlığınızı izah edecek haklı ve yasal bir sebebiniz var ise bunu belgeleyen resmi evrakınızı
3 gün içinde işyerimize ibraz ediniz. Aksi takdirde kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin
anlaşılması halinde iş akdinizin 4857 sayılı iş kanununun 25. Maddesine göre bildirimsiz ve
tazminatsız olarak fesih edileceği konusunda bilginizi rica ederim.
Sayın Noter: Üç nüshadan ibaret işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba posta yoluyla tebliğini,
bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini
rica ederiz.
İhtar Eden; ………………………………………………………………
İŞVEREN
Download

“PDF” 2015 Devamsızlık Noter Onaylı Dilekçe Örneği İçin Tıklayın!