Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Ağaçlandırma Amaçlı Kiralama İşlemleri
Kiralama Talebine İlişkin
Kaymakamlıktan
(Malmüdürlüğü) Yazı Geldi
Kiralama Talebine
İlişkin Dilekçe Geldi
Dilekçe veya Yazının
Müdürlük Evrak Kaydına
Alınması
Taleplerin
Değerlendirilmesi
Kiralama
Talep
Dilekçesi
Kiralama Talebine
İlişkin Dilekçenin
Değerlendirilmesi
Kaymakamlıktan
(Malmüdürlüğü)
Bilgi ve Belge
İsteme Yazısının
Defterdar
Tarafından
İmzalanması
Kaymakamlıkt
an
(Malmüdürlüğ
ü) Bilgi ve
Belge İsteme
Yazısının Genel
Müdürlük
Evrak Kaydına
Alınması
Bilgi ve Belge İsteme
Yazısı Valiliğe
(Defterdarlık) Gönderildi
Kaymakamlık
(Malmüdürlüğ
ü) Yazısı ve
Eki Kira
Dosyası
Bilgi ve
Belge
İsteme
Yazısı
Kaymakamlıktan
(Malmüdürlüğü)
Bildirilen Kiralama
Talebinin
Değerlendirilmesi
Hayır
Kiralama Talebi
Reddedildi
Kiralama Talebi Ret
Yazısının Kira
Dairesi Başkanınca
İmzalanması
Kiralama
Talebi Ret
Yazısının Genel
Müdürlük
Evrak Kaydına
Alınması
Kiralama Talebi Ret
Yazısı Kaymakamlıktan
(Malmüdürlüğü) veya
Dilekçe Sahibine
Gönderildi
Kiralama
Talebi
Mevzuat
a Uygun
Mu?
Evet
Talep
Değerlendirmeye
Alındı
Kiralama
Talebi
Ret Yazısı
Bilgi ve
Belgelerin
Kontrol
Edilmesi
Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Ağaçlandırma Amaçlı Kiralama İşlemleri
Bilgi ve
Belgelerin
Tam Olup
Olmadığı
Bilgi ve
Belge
İsteme
Yazısı
Hayır
Kaymakamlıktan
(Malmüdürlüğü) Bilgi ve
Belge İsteme Yazısının
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Kaymakamlıktan
(Malmüdürlüğü)
Ağaçlandırma Amaçlı
Bakanlığa İzin İçin
Yazılan Yazısının Vali
Yardımcısı Tarfından
İmzalanması
Bakanlıktan
İzin Yazısı
Bakanlığa Yazılan
İzin İsteme
Bilgi ve Belge
İsteme Yazısının
Müdürlük Evrak
Kaydına Alınması
Yazısının Müdürlük
Evrak Kaydına
Alınması
Bilgi ve Belge İsteme
Yazısı Kaymakamlığa
(Malmüdürlüğü)
Gönderildi
Bilgi ve Belge İsteme
Yazısı Kaymakamlığa
(Malmüdürlüğü) Gönderildi
Evet
İlçe Yazısı
Evet
Taşınmazın
Ağaçlandırma
Amaçlı İlan
Edilmesi
İlana
Çıkıldığına
ilişkin
Talimatın
İlçeye
Defterdar
İmzası İle
Gönderilmesi
Kaymakamlığa
(Malmüdürlüğü)
Yazılan Yazının
Evrak Kaydına
Alınması
Bilgi ve Belge İsteme
Yazısı Kaymakamlığa
(Malmüdürlüğü)
Gönderildi
Bakanlıkta
n İzin
Yazısnın
Alınıp
Alınmadığı
Hayır
Bakanlık
Gelen
Talimatın
İlçeye
Defterdar
İmzası İle
Gönderilmesi
Kaymakamlığa
(Malmüdürlüğü)
Yazılan Yazının
Evrak Kaydına
Alınması
Bilgi ve Belge İsteme
Yazısı Kaymakamlığa
(Malmüdürlüğü)
Gönderildi
İlçe Yazısı
Download

Malmüdürlüğü - Kırıkkale Defterdarlığı