İLAN
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR
I.GENEL ŞARTLAR
Madde1- İşletme hakkı Süleymanpaşa Belediyesinde olan, Kınıklar Köyü C Tipi Orman içi Dinlenme yeri içinde bulunan
Kır Lokantası ve Tekirdağ İli Süleymanpaşa İlçesi, Karacakılavuz Mah. Cumhuriyet Cad. üzerindeki Eski Belediye Hizmet
Binasında bulunan 4 nolu işyeri aşağıda belirtilen şartlar dahilinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi uyarınca
açık teklif usulü ile 3(üç) yıl müddetle kiraya verilecektir. Kira bedeli aylık eşit taksitlerde ödenecektir. Kira bedeline KDV
dahil değildir.
Madde 2- Taşınmazların , İlçesi, bulunduğu yer, cinsi, no’su, m2’si, aylık muhammen ihale bedeli, %3 geçici teminatı, ihale
tarihleri ve saatleri aşağıda belirtilmiştir. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Süleymanpaşa Belediyesi Emlak
İstimlak Müdürlüğünde görülebilir. Şartname bedeli, Kınıklar Mah. Köy Yolu Sok. No:50 adresinde bulunan Lokanta ihalesi
için 100,00-TL., Karacakılavuz Mah. Eski Belediye Hizmet Binası 4 Nolu Dükkan ihalesi için 50,00- TL olup, ihaleye
katılanların şartnameyi alması mecburidir.
Madde 3- İhaleye katılmak isteyenlerin aşağıdaki belgeleri 19/03/2015 günü saat: 12:00’a kadar Emlak İstimlak
Müdürlüğü’nde görevli personele teslim ederek, İhale günü ve saatinde Belediye Encümeni’nde hazır bulunmaları
gerekmektedir.
1-) Yasal ikametgah olması.
2-) Geçici Teminatı yatırdığına dair belge ve Şartname ve eklerinin satın alındığına dair belge aslı. Geçici teminatı ve
şartname bedelini 19/03/2015 günü saat: 12:00’a kadar yatırması zorunludur.
3-) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi aslı.
a) Gerçek kişi olması halinde Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge aslı.
(2015 yılına ait olacak)
b)Tüzel kişi olması halinde:Tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya idare merkezinin
bulunduğu yer mahkemesinde veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
aslı.(2015 yılına ait olacak.)
4-)Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermesi. İhale
üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verir. Ayrıca grubun bütün ortakları kiralayan idare ile
yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.
a) Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (1, 3.a, 3.b, 4, 5, 6, 7, 8,9)’daki Esaslara göre temin
edecekleri belge asılları.
5-) Bağlı bulundukları Vergi Dairesinden Kesinleşmiş Vergi borcu olmadığına dair alınmış belge aslı.
(2015 yılına ait olacak)
6-) Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza sirküsü.
7-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü aslı.
8- Bağlı bulundukları SGK’dan kesinleşmiş SGK pirim borcu olup olmadığına dair alınmış belge aslı. (2015 yılına ait
olacak)
9- Süleymanpaşa Belediyesine borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge aslı.
İlan olunur.
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLAR
Sıra
No
Adres
Cinsi
M2'si
Muhammen
Bedel (Aylık)
Geçici
Teminat
(TL)
İhale
Tarihi
İhale
Saati
1
Karacakılavuz Mah. Eski Belediye Hizmet Binası
4 Nolu Dükkan Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
Dükkan
16
150,00 TL
162 TL
19.03.2015
15:15
2
Kınıklar Mah. Köy Yolu Sok. No:50
Süleymanpaşa TEKİRDAĞ
Lokanta
165 m2 Kapalı
330 m2 Açık
4.000,00 TL
4.320 TL
19.03.2015
15:30
Download

Süleymapaşa Belediye Başkanlığı Tarafından Kiralanacak Dükkan