Bu kez çocuklar
sýnava velilerini getirdi
Çorum Özel Samanyolu Koleji
Ýlköðretim Okulu tarafýndan öðrencilerin ailelerine ''Veliler arasý kitap
okuma yarýþmasý'' düzenlendi. Eðitimci
Yazar Ahmet Maraþlý'nýn ''Evde Okul,
Okulda Kalite'' isimli kitabýný okuyan 220
03 MART
2015
SMMMO'dan
Vali Kara'ya ziyaret
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým Muhasebeciler Haftasý nedeniyle Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti.
Ziyarette konuþan SMMMO Yönetim
Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Ya- SAYFA
samýzýn verdiði yetkiye dayanarak bizler- 3’DE
de kamu görevi görüyoruz.
öðrenci velisi yarýþmaya katýldý. Yarýþma
sonunda 3 veli ayný puanla birinciliði paylaþýrken, 2 veli ayný puanFA
la ikinci, 1 veli üçüncü, 6 veli de SA’YDA
6
yine ayný puanla 4. olarak ödül
almaya hak kazandý.
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
SALI
40 KURUÞ
‘‘Kayýt altýna alamadýðýnýzý
yönetemezsiniz’’
Serbest Muhasebeci ve Mali
Müþavirler Odasý (SMMMO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým ve yönetim kurulu
üyeleriyle birlikte Defterdar Ali
Sormaz'ý ve Vergi Dairesi Müdürü
Cüneyt Solak'ý Muhasebeciler
Haftasý nedeniyle ziyaret ettiler.
Ziyarete Serbest Muhasebeci ve
Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)
Yönetim Kurulu Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým ve
A
SAYF
3’DE
yönetim kurulu üyeleri
katýldý.
Uslu ve Külcü, TRT
AVAZ'da Çorum'u anlattý
AK Parti Çorum
Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu
ile Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, TRT
AVAZ'da Levent Kol ve
Þahla Orjiuva Bozkurt'un ....SAYFA 5’DE
"Yatýrýmda köy
ayrýmý yapmýyoruz"
AK Parti Ýl Baþkaný
Av. Rumi Bekiroðlu ve Ýl
Baþkan Yardýmcýsý Yerel
Yönetimler
Baþkaný
Adnan Týðlý Ýl Genel
Meclisi'nin mart ayý grup
toplantýsýna katýldý.
.SAYFA 5’DE
Temayül sonuçlarý açýklanmayacak
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, yaptýðý açýklamada temayül sonuçlarýnýn açýklanmayacaðýný söyledi. 28 Þubat tarihinde gerçekleþtirilen temayül yok-
lamasýna iliþkin, bazý haber sitelerinde sonuçlarla ilgili haber yapýldýðý müþahade ettiklerini dile getiren
Bekiroðlu, "Gerek Ýl Baþkanlýðýmýz,
gerekse....SAYFA 9’DA
ANALÝZ
Temayülü býrak Erdoðan'ýn
Kararýna bak
Nadir YÜCEL
[email protected]
Milletvekili adaylýðý için aday adaylarýnýn umut
yolculuðu baþladý. Umut Yolculuðuna çýkarken kimi
az kimi çok kendilerine destek ve referans olabilecek
isimler ile kimisi çok önceden kimileri de yakýn tarihde diyaloglara geçmeye baþladýlar.
En fazla aday adayý doðal olarak AKP den müracat etti. Yaarýn sabah sandýðýa gidilse AKP 2.5 , CHP 1,
mevcut durumda 0.5 görüntü sergileyen MHP ise
çok güçlü bir ismi aday yapma baþarýsýný gösterebilirse AKP nin 2.5 dan 3 yapmasýný engelleyip 1 Milletvekili çýkarma hedefinde! Y
Yani özellikle 3 parti Çorumun 4 dilimlik vekil
pastasýna talip. AKP den yaklaþýk 35 aday adayý da
özellikle erkek adaylarý seçilebilecek sýralama yani ilk
3 e aday olmak için yarýþýyorlar. ( Çorumda 4. Sýra da
bu kez bayan adayý olmayabilir ) Geçtiðimiz hafta
sonu yapýlan Temayül yarýþý adaylýðýn ilk ayaðýný
KP de adaylarý n belirlenmesinde Te oluþtursa da AK
mayül sonuçlarýnýn etkili olmadýðýný geçmiþ seçim -
lerde gördük! Buna raðmen özellikle telefonlar ile
arayarak sonucu merak edenler adýna Temayül
sonuçlarýnýn genel merkez ya da il baþkanlýðýndan
resmi bir açýklama geleneði olmasa da;
Faruk Özkader ile Arif Ersoy'un arasýnda 1 fark
olduðu bilgisini paylaþabiliriz. 3. Ali Osman Kýyak 4.
Fatih Maden, 5. Recep Kaymakcan ve 6 Nurettin Kulalý.. A
ylar önce Erol Olçak isminin adaylýk için geçeceðini tahmin ederken sadece nerden olabileceði adýna
Çorum ya da Ýstanbul' adýna neresi olabileceðini
'Ç
adýna tahminde bulunmamýþtým. Bu konunun da 3-5
orum siyasi tarihine ' Sözüþahidi vardýr. Birisi de Ço
nün eri..! unvaný ile yer alacak olan Ahmet Ceylan
dýr.
Son dakika aday adaylarýndan Prof. Dr. Arif Ersoy
hoca dahil olmak üzere 12 isim için Sayýn Erdoðan
için görüþen Recai amcanýn ne kadar etkili ve katkýsý
olabileceðini de adaylar belirlenince hep birlikte görmüþ olacaðýz.
Bir çoðunun unuttuðu ancak asla unutuulmamsý
gereken önemli konu ise mevcut vekillerden Cahit
Baðcý ve Salim Uslu'nun durumudur. Aday adaylarý
ve kamuoyu kesinlikle mevcut vekiller 'ssýfýrlanacak'
gibi bir yanýlgýya düþmemelidir. Bilakis kesin olan
sadece 3. Dönemini tamamlayan Murat Yýldýrým'ýn
yeri boþalmýþtýr!
Salim Uslu ilk Cahit Baðcý ise, 2. dönemini tamamlamýþtýr. Her iki Milletvekilinin Meclis karnelerinde ' Pot kýrma, Devamsýzlýk, sadakatsýzlýk, tembel-
Reha Metin Alkan
Üniversite Kütüphanesinde
kitap sayýsý 200 bine yaklaþtý
Hitit Üniversitesi kütüphanesi her geçen
gün büyüyor. 2010 yýlýnda 66 bin 045 olan
basýlý ve elektronik kitap (e-kitap) sayýsý, yaklaþýk % 200'lük bir artýþla 197 bin 559'a ulaþtý.
Elektronik kitaplar sadece bilgisayarlardan
deðil pek çok özel e-kitap okuyucusundan da
kolaylýkla okunabiliyor.
SAYFA 5’DE
Gençlerden 'Bir Kitapta
Sen Getir' kampanyasý
Ýzzet Erdal ve Onur
Topgül isimli lise
öðrencileri 'Bir Kitapta
Sen Getir' adý altýnda
anlamlý bir kampanya
düzenledi.
SAYFA 4’DE
Su tasarrufu çaðrýsý
Sayfa 7’DE
lik' gibi olumsuzluklarý da yoktur. Tecrübeleri, diyaloglarý ve ilgili bakanlýklara tesir etmeleri ile yatýrýmlarý da takip etmeleri Çorum adýna ortadadýr.
( Konya, Ordu, Manisa, Yozgat, Diyarbakýr ) ve
ilave bir kaç il dýþýnda ki adaylarý belirleyecek tek isim
Recep Tayyip Erdoðan olacaktýr. Ve aradðý en önemli
kriter tabiri caiz ise ' Kurþun Asker' olmasý olacaktýr.
Düz mantýk ve tecrübe gözlüðünü takarak konuyu
analiz edersek ilk akla gelmesi gereken Murat Yýldýrým'ýn Yerine gelececek isim olmalýdýr.
Hangi ismin ve isimlerin hangi açýlardan avantaj
saðlayacaðý hangi adayýn hangi referanslarla yola çýktýklarý önümüzdeki günlerde sütunlarýmýzda yer bulacaktýr.
Çorumun en önemli siyasi sorunu Çorum dýþýnda
özellikle Ankara baþta olmak üzere büyük þehirler den 3 büyük parti adýna da yeterli sayýda aday çýkartýlamamasýdýr.
Umarýz ki ilk sýraya Ankara olarak yazan Agah
Kafkas Ankara dan, Erol Olçak da Ýstanbuldan Meclisin kapýsýný aralayan isimler olurlar.
Bakanlýk sevdasý adýna önce meclis içinde elinizi
güçlendirmek zorundasýnýz. Sonrasýnda ise, Ankara
baþta olmak üzere tüm STK lar, sendikalar büyük þehirlerde ki lobi fakirliðini yýkmak zorundadýr. Lobi fakirliðini yýkmadýðýnýz sürece ' Bakan Yardýmcýlýðý' ile
avunmaya devam ederiz.
Allah Ömür verirse Çorumda 1 dilimlik pasta
için yarýþan CHP lileri Perþembe masaya yatýrmak
üzere esen kalýn.
Anatolia Turizm Derneði
yeni yönetimi iþbaþý yaptý
Anatolia Turizm Derneði'nde Ali Akkuþ
baþkanlýðýnda ki yeni yönetim göreve geldi.
Derneðin yeni yönetiminin bundan sonraki
dönemde izleyecekleri yol haritasýnýn açýklandýðý
ve katýlýmcýlardan fikir alýndýðý dernek toplantýsý
önceki akþam Hamurcu Cafe'de yapýldý. Dernek
bünyesinde kurulan Anatolia Kültür Sanat Topluluðu yürütme kuruluda projeler hakkýnda bilgi
verdi.
SAYFA 7’DE
"Çiçeðim Solmasýn"
çocuklarla buluþacak
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Çiçeðim
Solmasýn" isimli çocuk oyunu bu hafta sanatseverlerle buluþacak.
Kerem Gökçer'in yazdýðý ve Duygu Gökhan'ýn
yönettiði tek perdelik oyun 6 Mart Cuma ve 7 Mart
Cumartesi günleri 11.00 ila 14.00 saatlerinde
Çorum Devlet Tiyatrosu Sahnesinde izleyici ile
buluþacak...
Sayfa 6’DA
TEK
YILDIZ
2
03 MART
2015
HABER
SALI
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
"Çorum Ýçin Bir
Projem Var" Fen Lisesi'nden YGS
projesinde imzalar öncesi moral yemeði
atýlýyor
cektir. Üzüntüye
heyecana
yer
yok,gireceðiniz
sýnav bu güne
kadar
sizlerin
çalýþma düzeyini
ölçecek
sýnav
onun için sizlerden eminim ve
baþaracaksýnýz.
Zaten 4 yýldýr da
g e c e n i z i
gündüzünüze
vererek çalýþtýnýz,
Allah
bahtýnýzý
açýk
etsin,
Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda
imzalanan "Çorum Ýçin Projem Var" projesinde kabul
edilen proje sahipleri ile sözleþme imza töreni yapýlacak.
3 Mart 2015 Salý günü saat 16.30'da Turgut Özal Ýþ
Merkezi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilecek imza
törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Hitit
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da
katýlacak. Haber Servisi
YÜZME DERSÝ
VERÝLÝR
Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik
gruplara profesyonel bayan öðretmen
eþliðinde yüzme dersi verilir
EKOL SPOR SALONU
Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK.
Çorum Fen Lisesi Okul Aile Birliði 15 Mart'ta
yapýlacak olan YGS sýnavý öncesi Ýkinci Bahar
Lokantasýnda öðrencileri moral yemeðinde
buluþturdu.
Programa Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa
Kaleycik, okul idaresi, öðretmen ve öðrenciler
katýldý.
Okul Aile Birliði Baþkaný Mustafa Kaleycik,
okul hakkýnda bilgi vererek, "Okulumuzun
baþarýlarý artarak devam ediyor, bunda en büyük
emeði olan okul idaresi ve öðretmenlere teþekkür
ediyorum. Okul idaresi, öðretmen, öðrenci ve
veli odaklý bir bütün olarak çalýþmaktayýz ve
kararlarýmýzý birlikte vererek baþarýya ulaþma
yolunda çaba sarf ediyoruz. 3 yýl önce baþarý
oraný %40'larda iken bugün %55'lere yükselmiþtir. Bu çýta daha da yükselerek devam ede-
baþarýlar diliyorum" dedi.
Fen Lisesi Müdür Vekili Mustafa Yeþil de,
okulun her alanda baþarýlý olma çabasý içinde
olduðunu dile getirerek, eðitim öðretim ile sosyal
ve sportif faaliyetleri bir arada götürerek baþarý
yolunda gayret ettiklerini ifade etti.
Yeþil, okulda etüt salonunun hazýrlandýðýný,
kurslar, tüm sýnýflara yönelik deneme sýnavlarýn
yapýldýðýný, yayýn ve iletiþim kulübüyle gazete
çýkardýklarýný, sinema kulübüyle kýsa film yarýþmalarýna hazýrlanýldýðýný, sporda satranç ve masa
tenisinde dereceler yakaladýklarýný ifade ederek
bu konuda emeðini esirgemeyen ve desteklerini
sonuna kadar sunan Okul Aile Birliðine teþekkür
etti. Yemek daha sonra 12.sýnýf öðrencilerinin
müzik dinletisi ile sona erdi. Haber Servisi
:
:
:
:
:
:
04:40
06:05
11:59
15:06
17:41
19:00
03.03.2015
Hilâfet'in kaldýrýlmasý ve Diyânet
Ýþleri Baþkanlýðýnýn kurulmasý
(1924) - Osmanlý Hânedanýnýn
sýnýr dýþý edilmesi (1924)
Âlimlerin uykusu ibâdettir.
Hadîs-i þerîf
Günün Þiiri
Ahýr Zaman
Ýþidün ey ulular,Ahýr zaman olusar
Sað müslüman seyrekdür,
Ol da güman olusar
Danýþman okur tutmaz,
Derviþ yolun gözetmez
Bu halk öðüt iþitmez,
Ne sarp zaman olýsar
Gitti beyler mürveti,
Binmiþler birer atý
Yediðü yoksul eti,
içtiðü kan olýsar
Ne acayip sergüzeþtler,
Baðrým dolu serzeniþler
Durmaz akar kanlý yaþlar,
Aksa gerek þimden gerü.
Yunus Emre
NO:66 ÇORUM TEL:(0364) 213 2110)
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,5112
2,8167
STERLiN 3,8623
JPY YENi 2,0956
YÝTÝK
YÝTÝK
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ali oðlu 1989 doðumlu Vedat Güleç
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ
olduðum E sýnýfý sürücü belgemi
kaybettim.Hükümsüzdür
Ali oðlu 1989 doðumlu Vedat Güleç
YÝTÝK
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesine kayýtlý 802051802100 numaralý Seri F
1 cilt müstahsil makbuzumu kaybettim.Hükümsüzdür
Gazi oðlu Fidan Kaya
Çorum Vergi Dairesine kayýtlý
844601-844650 numaralý Seri 1A
parekende satýþ fiþimi
kaybettim.Hükümsüzdür.
Ahmet oðlu Ýbrahim Gökkaya
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 10 Sayý: 3021 03 MART SALI 2015
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
2,5116
2,8176
3,8659
2,0960
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
NÖBETÇÝ ECZANELER
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
03 MART
2015
SALI
SMMMO'dan Vali
Kara'ya ziyaret
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý (SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým Muhasebeciler Haftasý nedeniyle Vali Ahmet Kara'yý ziyaret etti.
Ziyarette konuþan SMMMO Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Yasamýzýn verdiði yetkiye
dayanarak bizlerde
kamu görevi görüyoruz. Muhasebeciler
Haftasý münasebetiyle kamu kurum ve
kuruluþlarýný ziyaret
ediyoruz. Çeþitli etkinliklerle haftamýzý
kutluyoruz" dedi.
Vali Ahmet Kara
ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile
getirerek
Serbest
Muhasebeci ve Mali
Müþavirler Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým
ve yönetim kurulu
üyelerine nazik ziyaretlerinden dolayý teþekkür etti. Kara, "Siz
kamu hizmetinin en
iyisini yapýyorsunuz.
Siz bende maliye mezunuyum beni de kendiniz gibi görebilirsiniz.
Haftanýza özel olarak katýlmaya çalýþacaðým.
Haftanýzý kutluyorum çalýþmalarýnýz da baþarýlar diliyorum" dedi. Uður ÇINAR
"SMMM'ler her kaydý iðneden
ipliðe nakýþ iþler gibi yapýyorlar"
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler
Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ziraat Odasý
Baþkaný Mehmet Sayan'ý Muhasebeciler
Haftasý nedeniyle ziyaret ettiler.
Ziyarette konuþan SMMMO Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým muhasebeci ve mali
müþavirlerin her kaydý iðneden ipliðe nakýþ
iþler gibi kaydettiklerini dile getirdi.
Yýldýrým, "Yeni döneminizde yeni
görevinizde sayýn baþkaným baþarýlar
diliyoruz. Allah mahcup etmesin.
Üyeleriniz daha önceki çalýþmalarýnýzý
takdir etmiþ ki, yeniden sizleri göreve
getirmiþ. Biz hem bunu kutlayalým
hem de 1-7 Mart Muhasebeciler Günü
olmasý münasebetiyle ziyaretinize
geldik. 1 Mart Dünya Muhasebeciler
Günü bizim için çok önemli çünkü
mesleðimizin ilk olarak 3568 sayýlý meslek
yasamýzýn yasal statüye kavuþtuðu gündür.
Biz her ne kadar gücümüzü desteklerimizi
iþletmelerimizden alýyor isek de, kamu görevi
görüyoruz. Muhasebeciler Haftasýnda biz
mali müþavirlik mesleði nedir, nasýl uygulanýyor onu dile getiriyoruz" dedi. Bahadýr
YÜCEL
HABER
3
"Kayýt altýna alamadýðýnýzý
yönetemezsiniz"
Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý
(SMMMO) Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Defterdar Ali Sormaz'ý
ve Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt Solak'ý Muhasebeciler
Haftasý nedeniyle ziyaret ettiler. Ziyarete Serbest
Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)
Yönetim Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim
kurulu üyeleri katýldý.
Ziyaretlerde konuþan SMMMO Yönetim Kurulu
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, oldukça önemli iþler yaptýklarýný ifade ederek Türkiye de tek ruhsat sahibi olanlarýn
serbest muhasebeciler olduðunu söyledi.
Yýldýrým, "Genç ve dinamik bir yapýya sahibiz.
Herkesin gýpta ile baktýðý kurumuz 500 bine yakýn meslek
örgütüyüz. Bizler elimizden gelen gayreti en iyi þekilde
gösteriyoruz" diyerek sözlerini tamamladý.
Defterdar Ali Sormaz ve
Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt
Solak ise ziyaretten duyduklarý
memnuniyeti dile getirerek
Serbest Muhasebeci ve Mali
Müþavirler Odasý (SMMMO)
Yönetim
Kurulu
Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým'a ve yönetim
kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayý teþekkür ettiler.
Defterdar Ali Sormaz,
"Ülkemizde ki ekonomiyi kayýt
altýna alýyorsunuz. Sizleri ne
kadar tebrik etsek azdýr. Kayýt
altýna alamadýðýnýzý yönetemezsiniz. Kayýt iþletmeler için
oldukça önemli" dedi.
Vergi Dairesi Müdürü
Cüneyt Solak ise "Sizlerin vermiþ olduðu desteklerden
dolayý çok teþekkür ediyoruz. Sorunlarýmýzý sizlerle iþbirliði içerisinde olarak çözeceðiz. Sizlerin her zaman
yanýnýzdayýz. Çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum" þeklinde konuþtu Yýlmaz MERT
Anýta "Muhasebe Haftasý" çelengi
ve SMMMO Yönetim
Kurulu
Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým anýta
çelenk
sundular.
Bahadýr YÜCEL
1 Mart Muhasebeciler Günü ve 1-7 Mart Muhasebe
Haftasý, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler
Odasý öncülüðünde düzenlenen çeþitli etkinliklerle kutlanýyor.
1 Mart Muhasebeciler Günü nedeniyle dün sabah
Atatürk Anýtý'na çelenk sunuldu. Çelenk sunma programýna Ýl Defterdarý Ali Sormaz ve SMMMO Yönetim
Kurulu Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, SMMO Yönetim
Kurulu, Defterdarlýk ve Vergi Dairesi temsilcileri katýldý.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn
okunmasýyla baþlayan törende Ýl Defterdarý Ali Sormaz
"Kan ve göz yaþýndan beslenenlerin
hevesleri kursaklarýnda býrakýlmalý"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet
Saatcý çözümde silahlarýn susmasýna iliþkin atýlan adýmla ilgili yaptýðý
açýklamada, "Ülkemiz, çözüm sürecinde önemli bir noktaya gelmiþtir.
Silahlarýn susmasý ve terör örgütünün silahla mücadele yönteminden
vazgeçerek siyaset kurumuna yönelmesi, ülkemiz
adýna, çözüm süreci adýna önemli bir adýmdýr" dedi.
"Þimdiye kadar silahlarýn susmasý, analarýn aðlamamasý temelinde, kýrmýzý çizgilerimiz korunarak
yürütülen çözüm sürecine baþtan beri destek vermiþ
bir sivil toplum örgütü olarak, silah býrakma çaðrýsýný
önemsiyor ve bu çaðrýnýn bir kazaya kurban gitmeden
hayata geçmesini bekliyoruz" diyen Saatcý, "Bu
çaðrýlar bir niyet beyaný olarak kalmamalý, hayata
geçmesi için bu sözü verip, çaðrýda bulunanlar da bu
adýmlarýnýn arkasýnda durmalýdýr. Bunun yaný sýra
toplum olarak çözüm sürecine yönelik provokatif
eylem ve söylemler konusunda uyanýk olmalý; sürecin sekteye uðratýlmasý için çalýþanlara fýrsat vermemeliyiz. Aklý selim galip gelmeli, bu
ülkedeki kaostan, kan ve göz yaþýndan beslenenlerin hevesleri kursaklarýnda býrakýlmalýdýr" þeklinde kaydetti.
Gelinen süreçte silahlarýn susmasýna yönelik çaðrýnýn yaný sýra,
mücadele yöntemi olarak siyaset kurumunun seçilmiþ olmasýnýn son
derece önemli olduðunun altýný çizen Saatcý, "Sorunlarýn çözümünde
siyaset kurumunun adres olarak gösterilmesi, sürecin baþarýya ulaþmasýna yönelik beklentilere de pozitif bir katký yapacaktýr. Analar
aðlamasýn, ülkemiz zarar görmesin, diye baþtan beri bu süreçte elini
deðil gövdesini taþýn altýna koymanýn bilinciyle, en kýsa sürede
çözüm sürecinin baþarýlý bir þekilde yürütülmesi ve sürecin en
saðlýklý þekilde sonuca ulaþmasý en
büyük
arzumuzdur.
Çözüm
sürecine bütün gücüyle destek
olmuþ milletimizin beklentileri
boþa çýkarýlmamalý, sorumluluk
sahibi kiþilerin, toplumsal hassasiyetleri gözeterek hareket
etmeleri
gerekmektedir.
Milletimizin herhangi bir mensubunu incitecek, hassasiyetlerini
görmezden gelecek her türlü söz ve eylemler, felaket ve kaos severlerin ekmeðine yað sürecektir. Bu sebeple toplumsal hassasiyetler
doðrultusunda yürütülen çözüm sürecine yönelik desteðimizi bir kez
daha ifade ediyor, Memur Sen olarak gelinen süreci olumlu bulduðumuzu açýklýyoruz" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
"Yaþar Kemal
gericiliðe ve
sömürüye
karþý
mücadelenin
yanýnda oldu"
Emek Partisi Ýl Baþkaný Meliha Üþüdür, usta Yazar Yaþar Kemal'in yaþamýný yitirmesi dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Üþüdür, "Dünya edebiyatýnýn en büyük yazarlarýndan ve bütün halklarýn hak ve özgürlük mücadelesinin en önde gelen sözcülerinden Yaþar Kemal artýk aramýzda deðil.
Üzüntümüzü, ayný kederi derinden duyduðundan emin olduðumuz bütün
insanlýkla paylaþýyoruz" dedi. Yaþar Kemal'in, Anadolu halklarýnýn tarih
boyunca yarattýðý büyük kültürün sürdürücüsü, derleyicisi, yeniden yaratan
ve geliþtiren iþçisi olduðunu vurgulayan Üþüdür, "Yaþar Kemal, halkýn topraðýndan aldýðý birikimi, yalnýz edebiyatýnýn ana damarý olarak deðerlendirmekle kalmamýþ, sosyalizm, demokrasi, barýþ ve insan haklarý mücadelesinin içinde etkili bir kaldýraç olarak kullanmýþtýr" ifadelerini kullandý.Yaþar Kemal'in iþçi sýnýfýnýn siyasi, ekonomik ve kültürel mücadelesinde her
zaman en önde çalýþtýðýný belirten Üþüdür, "Yoksul köylülüðün yalnýzca
edebiyatta deðil, gerçek hayatta da aðalýða, gericiliðe ve sömürüye karþý
mücadelesinin yanýnda olmuþtur. Kürt halkýnýn özgürlük ve hak mücadelesinin daima içinde olmuþ, çok zor koþullarda barýþ çalýþmalarýna öncülük
etmiþtir" þeklinde kaydetti. Bütün hayatý boyunca sosyalizm ideallerine
baðlý kalan Yaþar Kemal'in bundan böyle de, iþçi sýnýfýnýn ve halklarýn özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinin içinde, yanýnda ve önünde
olacaðýný kaydeden Üþüdür, "Onun eserleri ve mücadelesinin kararlý takipçisi olacak ve kahramanlara yaraþýr çalýþmasýnýn nesiller boyu anýlmasý ve
anlaþýlmasý için var gücümüzle çalýþacaðýz. Bütün dünya halklarýna, iþçi ve
emekçilere baþsaðlýðý diliyoruz" þeklinde konuþtu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 MART
2015
SALI
HABER
Gençlerden 'Bir Kitapta
Sen Getir' kampanyasý
Ýzzet Erdal ve Onur Topgül isimli lise öðrencileri 'Bir Kitapta Sen
Getir' adý altýnda anlamlý bir kampanya düzenledi.
Kampanyayla ilgili olarak Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan
Kýzýltepe'yi ziyaret ederek destek isteyen Ýzzet Erdal ve Onur Topgül,
düzenledikleri kampanyayla maddi durumu iyi olmayan öðrenci
arkadaþlarýna kitap desteðinde bulunmayý amaçladýklarýný ifade ettiler.
Ülkede yükselen vergilerden ne yazýk ki kitaplarýnda nasibini
aldýðýný dile getiren gençler, "Ýþte bu yüzden durumu iyi olmadýðý için
kitaplara para veremeyen, Milli Eðitim sýnavlarýnýn hazýrlýk çalýþmalarýnda kitap almakta güçlük çeken öðrenci arkadaþlarýmýz için
deðerli Çorum halkýndan hikaye, roman, test kitabý elinde fazla bulunan kitaplarýný bizlerle paylaþmalarýný istiyoruz" dediler.
Ýzzet Erdal ve Onur Topgül, baþlattýklarý kampanyaya destek
olmak isteyenlerin ellerindeki fazla kitaplarýný Bahçelievler Mahallesi
Muhtarlýðýna býrakabileceklerini kaydetti.
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe ise Ýzzet Erdal ve
Onur Topgül isimli öðrencilerin baþlattýklarý kampanyayla ilgili olarak
kendisinden destek istediðini ifade ederek, "Gençlerin baþlattýðý bu
anlamlý kampanyaya destek vermek bize büyük mutluluk ve keyif
verecektir. Bu anlamda tüm Çorum halkýndan da kampanyaya destek
vermelerini bekliyoruz" dedi.
Kampanya çerçevesinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýnda
toplanacak olan kitaplar, ihtiyaç sahibi öðrencileri ulaþtýrýlacak. Haber
Servisi
Bu kez çocuklar sýnava
velilerini getirdi
Çorum Özel Samanyolu Koleji Ýlköðretim Okulu tarafýndan öðrencilerin ailelerine ''Veliler arasý kitap okuma yarýþmasý'' düzenlendi.
Eðitimci Yazar Ahmet Maraþlý'nýn ''Evde Okul, Okulda Kalite'' isimli
kitabýný okuyan 220 öðrenci velisi yarýþmaya katýldý. Yarýþma sonunda
3 veli ayný puanla birinciliði paylaþýrken, 2 veli ayný puanla ikinci, 1 veli
üçüncü, 6 veli de yine ayný puanla 4. olarak ödül almaya hak kazandý.
Kolej Müdürü Þeref Aydur, çocuklarýn büyükleri kendilerine örnek
aldýklarý ve modellediklerinin bir gerçek olduðunu söyledi.
''Çocuklarýmýzýn okulda ve hayatta daha baþarýlý olmalarý ise bizlere
baðlý. Baþarýlý çocuklar ilgili ve özverili anne - babalarýn, iþinin ehli
uzman eðitimcilerin elinde yetiþiyor. Bütün anne - babalar olarak ortak
isteðimiz, çocuklarýmýzýn iyi yetiþmesi, okulda ve derslerinde baþarýlý
olmasý, kitap okumasý, okuma alýþkanlýðý kazanmasýdýr. Her konuda
olduðu gibi kitap okuma konusunda da çocuklarýmýza örnek olmamýz
bir zorunluluktur'' diyen Aydur, bu gerçekten hareketle Çorum
Samanyolu Koleji olarak, velilerin katýlýmlarýyla, kitap okuyup, okunan
kitabýn içinden derlenecek sorularla bir yarýþma düzenlediklerini kaydetti.
Aydur, ''Bu yýl okulumuzda kýymetli velilerimizin katýlýmlarýyla
ikincisini düzenlediðimiz bu etkinliðimizi gelecek yýllarda da devam
ettirip geleneksel hale getirmek istiyoruz. Ben, yarýþmanýn düzenlenmesinde emeði olan bütün öðretmenlerime çok teþekkür ediyorum.
Asýl teþekkürüm ise kitap okuyan ve yarýþmaya katýlan anne ve
babalara. Hiç þüphesiz bu zamanda kitap okumak bir ayrýcalýk,
okuduðu kitaptan yarýþmaya katýlmak ise daha farklý bir ayrýcalýk''
dedi.
Samanyolu Liseleri Müdürü Yahya Ceylan ise ödül töreninde,
velileri okullarýnda hem de kitap okuma yarýþmasýnda görmekten son
derece mutlu olduðunu belirtti. Diðer okullarda görmeye çok alýþýk
olmadýklarý güzel ve örnek bir tabloyla karþý karþýya olduklarýný dile
getiren Ceylan ''Bu anlamlý etkinliðe katýlan bütün velilerimize
teþekkür ediyorum. Bu yarýþmadan sonra hepinizin bildiði gibi
''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasý var. Son baþvuru 8 Mart. Bugünkü
yarýþma bir anlamda, Peygamber Efendimizin (sav) hayatýný konu alan
yarýþmaya prova niteliðinde oldu'' ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
"Kul hakký yiyenlerin karþýsýnda olacaðým"
Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer
Solmaz, 7 Haziran'da gerçekleþtirilecek 25. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi öncesi ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.
Solmaz dün de CHP Mecitözü Ýlçe Örgütü'nü ziyaret etti. Partililer
ve delegelerle ülke genelindeki ve Çorum özelindeki sorunlarla ilgili
sohbet eden Solmaz, 29 Mart'ta yapýlacak olan önseçim için destek
istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayraðýný büyük bir onur ile taþýmak
istediðini ifade eden Solmaz, ülkenin tarým, hayvancýlýk ve ekonomi
politikalarýný eleþtirerek, üreticilerin menfaatini gözeten yeni düzenlemeler yapýlmasý gerektiðini söyledi.
Ankara'da el kaldýrýp indirmek için deðil, vatandaþlara hizmet
etmek için aday olduðunu belirten Solmaz, "Kul hakký yiyenlerin,
bölücülerin ve ayrým yapanlarýn karþýsýndadimdik duracaðým.
Kaygýlarýnýz kaygým olacak. Oylarýnýzý ve desteklerinizi istiyorum.
Ama daha da önemlisi yüreðinizi yüreðimin yanýnda görmek istiyorum" diye konuþtu.
Haber Servisi
4
Mahir ODABAÞI
BÝR KAZA BÝR
DERS -2
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
Mutfaktaki ocaða kýymayý koyup salonda televizyonun
baþýnda çocuklarýyla sohbete daldýlar. Yemek kokusu gelmesin
diye de mutfaðýn kapýsýný da kapatmýþlardý. Kapý kapalý ve mutfakla salonun arasý da uzak olduðundan mutfakta yanan kýymanýn yanýk kokusunu son ana kadar hissedemediler. Bu arada
çocuklardan biri ''anne yanýk kokusu geliyor'' deyince anne
''eyvah ocakta kýymayý unuttuk'' diyerek mutfaða koþtu ama
nafile. Çünkü ocaðýn etrafý tutuþmaya baþlamýþ pakpen olan
kapý ve pencereye alevler iyice yaklaþmýþtý. Ýlk etapta paniklediler ama daha sonra benim yýllar önce evlerine ziyarete gittiðimde
kýzgýn yað, tava yangýnlarýný ýslak havlu - pike veya battaniye ile
boðularak söndürülebileceðini anlattýðýmý hatýrlayýp hemen
ýslak battaniye ile müdahale edip olasý büyük afeti önlediler. Ve
dün o tanýdýk;
''Mahir Bey, ne olur bu konularý yazmaya, anlatmaya devam
et. Senin anlattýðýn o yangýn söndürme yöntemini hatýrlamasaydýk Allah korusun toptan yanacaktýk'' diye telefon eti.
Alýnacak ders: Sinir stres mi yoksa teknolojinin nimeti mi (!)
bilinmez unutkanlýk çaðýmýzýn en önemli sorunu ve hastalýðý
haline geldi. Önceden unutkanlýk sadece yaþlýlarda olurdu þimdi
maalesef çocuklara, gençlere kadar sirayet etmeye baþladý.
Mutfakta ocaklara yemek koyduðumuzda mutfaðýn kapýsýný
açýk býrakalým ki gerektiðinde koku içeri gelebilsin. Diðer
taraftan unutkan bir yapýya sahipsek mümkünse mutfakta
bekleyelim. Veya alarm kurarak uyarýlmamýzý saðlayalým. Özellikle ocaða bir þey koyup uzun telefon görüþmesi veya sosyal
paylaþým sitelerine girmeyelim.
Çünkü bu tür eylemler unutkanlýða birebirdir.
Diðer taraftan evimizde veya giriþ kapýmýzýn önünde merdiven boþluklarýnda kullanýmýný doðru bilmek þartýyla mutlaka
yangýn söndürme cihazý bulunduralým. Özellikle bu nokta da
yaþlýlarýmýzý zaman zaman uyaralým.Ýnternet âleminde onlarca
sayfayý ziyaret ederken böyle hayati konularý içeren deprem,
yangýn, ilk yardým, zehirlenme vb. sayfalara da zaman zaman
göz atalým. Gün olur bir cümle hayat kurtarabilir.
*
CAMÝDE PATLAMA
''Ankara'nýn Elmadað ilçesinde bulunan bir camide namaz
sýrasýnda patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada bir
kiþi öldü 3 kiþi yaralandý. Ayrýca patlamanýn ardýndan camide
hasar meydana geldi.
Yatsý namazý kýlýnýrken depodan þiddetli bir patlama sesi
geldiði ve depodaki elektrikli su ýsýtýcýsýnýn patladýðý öðrenildi''
(milliyet com.16.1.2015)
Alýnacak ders: Özellikle okullar, camiler, tiyatro, düðün
salonlarý gibi insanlarýn toplu bulunduðu mekânlar güvenlik
tedbirleri açýsýndan ayrý bir önem arz etmektedir. Çünkü
buralarda meydana gelebilecek bir yangýn, bir patlama onlarca
insanýn zarar görmesine sebep olabilecektir. Ülkemizde dünden
bugüne ibadethaneler hep idare edile gelmiþtir. Hatta yakýn
zamana kadar önce yapýlýr sonra resmiyete uydurmaya çalýþýlýr,
resmi baðlamda ''þunlar þunlar lazým'' diyenlere de sitem edilirdi. Bununda sebebi buralarý halk kendi imkânlarýyla ayakta tutmaya çalýþtýðý için bir þey yaparken mümkünse masrafsýz veya
en düþük maliyette olmasýný arzu ettiðindendir.
Bu baðlamda can ve mal kaybý olmamasý için camilerin de
kalorifer sistemi, elektrik sistemi kontrolleri periyodik olarak
mutlaka yapýlmalýdýr.
(yazar: 536 5681141)
"Çorum'a projeleriyle
hizmet eden bir
milletvekili olacaðým"
CHP Çorum Milletvekili
aday adayý Turgut Ýlgü
Çorum'un Ýlçeleri ve köyleri
ziyaret ederek kendisine
destek aramaya devam ediyor.
Haftasonu
Bayat,
Uðurludað ve merkez köylerini ziyaret ederek çalýþmalarýna devam eden Ýlgü
bazý açýklamalarda bulunarak, "Ýktidar bir baþkanlýk
türküsü tutturmuþ gidiyor
kýrsal kesimde yaþayan vatandaþýn sorunlarýndan haberleri
yok ürünü para etmeyen çiftçilerimiz maðdur durumda onlarýn
sorunlarýný
çözmek
yerine
teröristle el sýkýþýp kendi çýkarlarý
ve menfaatleri doðrultusunda
ülkeyi bölmeye çalýþýyor. PKK bir
terörist örgüttür diyen dün
"görüþen þerefsizdir " diye halký
kandýranlarýn bugün çözüm
süreci adý altýnda ülkeyi bölme
planlarý yaptýklarý ayan beyan
ortadadýr. Biz tabi ki Kürt sorununun çözülmesinden yanayýz
ancak bunu üniter yapýyý
gözeterek ve vatanýn bölünmez
bütünlüðüne sahip çýkarak yapýlmasý taraftarýyýz. Partimiz 1989
yýlýnda hazýrladýðý bir raporla bu
sorunun nasýl çözeceðinin bilincinde olduðunu o yýllarda
göstermiþtir. Biz CHP olarak
çiftçimizin
sorunlarýný
da
iþçimizin sorunlarýný da toplumsal sorunlarýnda çözümü olacaðýmýzý iddia ediyoruz. Ýktidar
insanlarý kandýrýyor biz hiçbir
yurttaþýmýzý kandýrmadan siyaset
yapmaya gerçekleri ortaya çýkarmaya devam edeceðiz. CHP'nin
bir neferi olarak seçilirsem eðer
ülkemizde ki bütün sorunlarýn
çözümü noktasýnda elimden
geleni yapacaðým Çorum'a projeleriyle hizmet eden bir milletvekili olacaðýmýn sözünü
veriyorum" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 MART
2015
SALI
HABER
"Yatýrýmda köy
ayrýmý yapmýyoruz"
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu ve Ýl Baþkan
Yardýmcýsý Yerel Yönetimler Baþkaný Adnan Týðlý Ýl Genel
Meclisi'nin mart ayý grup toplantýsýna katýldý.
Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu burada yaptýðý açýklamada hiçbir köyü ayýrmadan hizmet götürdüklerini söyledi.
"Ýlimizi bütün ilçelerimizi ve
köylerimizi bir bütün olarak
görüyor, deðerlendiriyoruz.
Bizler halkýmýzýn hizmetkarýyýz,
hizmet için buradayýz" diyen
Bekiroðlu, "Ýlimizin tamamýný
hiçbir köyümüzü ayýrt etmeden
deðerlendiriyoruz.
Hangi
köyümüzün ne sorunu ne
eksiði var biliyoruz. Bizler çalýþ-
malarýmýzý bir plan ve program dahilinde
yürütüyoruz. Yatýrýmlarýmýzda önem ve
aciliyeti dikkate alýyoruz. Sorunlarýmýzý
görüþüp tartýþýrken bir grup halinde çalýþýyoruz. Bununda çok faydasýný görüyoruz."
dedi.
AK Parti Ýl Yerel Yönetimler Baþkaný
Adnan Týðlý ise, Ýl Genel Meclisi'nin çalýþmalarýnda yanlarýnda olduklarýný ifade etti.
Daha sonra mart ayý gündem maddelerine
geçildi. Gündemdeki maddeler ve yatýrýmlar ile ilgili planlamalar görüþüldü.
Akabinde meclis üyelerinin görüþ ve önerileri deðerlendirildi.
AK Parti Ýl Genel Meclis Üyeleri de kendi bölgeleriyle
ilgili söz alarak sorunlarý iletip çözümleri noktasýnda fikir
beyanýnda bulundular. Haber Servisi
Uslu ve Külcü, TRT
AVAZ'da Çorum'u anlattý
AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ile Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, TRT
AVAZ'da Levent Kol ve Þahla Orjiuva Bozkurt'un sunduðu Yeni Gün programýnda Çorum'a anlattý.
Çorum'un tarihinin çok eskilere dayandýðýný ve köklü
bir geçmiþe sahip olduðunu söyleyen Belediye Baþkan
Muzaffer Külcü, Çorum'un tarih, kültür ve merkezli bir
turizm potansiyeline sahip olduðunu dile getirdi.
Çorum'un barýndýrdýðý zengin kültürel mirasý açýsýndan
çok sayýda farklýlýklarý bulunduðunu kaydeden Baþkan
Külcü, "Çorum, homojen yapýsýný hala sürdürebilen, bunu
baþarabilmiþ bir kent. Çorum'daki farklýlýklarý ortaya koyamazsak insanlarýn Çorum'a gelmesinin, Çorum'u
görmesinin bir nedeni yok. Farklýlýklarýmýzý ortaya koyarak
daha fazla insanýn Çorum'a
gelmesini saðlamalýyýz" dedi.
Çorumlu
sanayicilerin
Çorum'dan kazandýklarý parayý
yine Çorum'a yatýrdýklarýný, bu
durumun ise benzerine az rastlanýr bir davranýþ olduðunu
ifade eden Külcü, Çorumlu
sanayicilerin bu davranýþýnýn
takdir edilecek bir hareket olduðunu söyledi.
Belediyecilik hizmetlerinin merkezinde 'insan'
olduðunu, bir yandan þehrin mimarisini estetiðini
önemsediklerini diðer yandan da fiziki yatýrýmlara tüm
hýzýyla devam ettiklerini dile getiren Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, "Geçtiðimiz 5 yýllýk dönemde yapmayý
taahhüt ettiðimiz projelerimizin tamamýný hayata geçirdik.
Kültür Merkezlerimiz, parklarýmýz, nikâh salonumuz,
gençlik merkezlerimiz, parklarýmýz halkýmýza hizmet vermeye baþladý. Yaptýðýmýz çalýþmalarýmýzýn tamamý doðrudan insana dokunan hizmetler. Sosyal Belediyecilik
alanýnda önemli hizmetlerde bulunuyoruz" þeklinde kaydetti.
Programa Ankara Çorum Dernekler Federasyonu
Genel Baþkan Yardýmcýsý Ali Mantar da telefon baðlantýsý
ile canlý yayýna katýldý.
-ÝÞSÝZLÝK ORANI AB ORTALAMASININ ALTINDASalim Uslu, programda Çorum hakkýnda bilgiler verdi.
AK Parti hükümeti tarafýndan Çorum'a yapýlan yatýrýmlar
hakkýnda da bilgiler veren Salim Uslu, "Yapýlan teþvikler
ve yatýrýmlar sayesinde þehrimizdeki iþsizlik oraný AB ortalamasýnýn altýnda ve Almanya düzeyindedir. Son
dönemde karayolu, saðlýk, eðitim, sulama gibi yüz aký
yatýrýmlarýmýz demiryolu ve hýzlý trenle taçlandýrmak
üzere çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Çorum'da ekonomik
kalkýnma ve sosyal Geliþmeyi eþ zamanlý gerçekleþtiriyoruz" diye konuþtu.
Çorum'un Hitit, Bizans, Selçuklu, Osmanlý ve son
olarak Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bütün tarihe
tanýklýk etmiþ kadim bir kent olduðunun altýný çizen Salim
Uslu, "Tarihte bilinen ilk yazýlý anlaþma olan Kadeþ
Anlaþmasýnýn Mýsýrlýlarla birlikte tarafý olan Hititler,
Çorum topraklarýnda yaþamýþtýr. Hattuþa, UNESCO
tarafýndan Dünya Kültür Mirasý listesine alýnmýþ çok
önemli bir merkezdir" dedi.
Çorum'un kültürel deðerleri hakkýnda da açýklamalarda bulunan Uslu, "Alacanýn Hýngâli, Çorum Mantýsý,
Keþkeði, Ýskilip ve Bayat'ýn Dolmasý, Osmancýk ve
Kargý'nýn Sýrýk Kebabý bizim damak tadýmýz ve zenginliðimizi oluþturan kültür varlýðýmýzdýr" diye konuþtu.
-"ENGELLÝ EÐÝTÝM MERKEZÝ EN ÖNEMLÝ
HÝZMETLERDEN BÝRÝ"Uslu, Çorum Belediyesi'nin
çalýþmalarýndan övgüyle bahsetti. Çorum Belediyesi'nin
çok önemli çalýþmalarýnýn
olduðunu ancak bu çalýþmalar
içerisinde en fazla kadýnlara ve
gençlere yönelik çalýþmalarý
önemsediðini söyleyen Salim
Uslu, "Çorum Belediyesi'nin çalýþmalarý içerisinde kadýnlara yönelik meslek edindirme faaliyetlerini çok önemsiyorum. Ancak, Engelli Eðitim Merkezi benim en fazla
önemsediðim çalýþmadýr. Ýnsanlara, aile içerisinde acý
veren, her gördüðünde insana acý veren o evlatlarý gün
yüzüne çýkýyor, sosyalleþiyor ve onlara meslek öðreniyorlar. Bu merkeze devam eden çocuklar çok da üretken
çocuklar. Kimi müzik eðitimi yapýyor, kimisi el sanatlarý
öðreniyor. Her gittiðimizde duygulu anlar yaþýyoruz"
ifadelerini kullandý.
Çorumlu Türk Halk Müziði sanatçýsý Ezgi Saykan'ýn da
Çorum türkülerini seslendirdiði programda Külcü ve Uslu,
stüdyodaki herkese Çorum leblebisi ikram etti. Haber
Servisi
Berat Uzun'dan esnaf turu
AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý olan Berat Uzun, ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor.Cuma Pazarý'ný ve
Osmancýk Caddesi Esnafý'ný ziyaret eden
Berat Uzun, esnaf ve halk ile buluþmalarýnýn devam edeceðini belirtti.Ziyaretlerde
konuþan Uzun, "Babam ve akrabalarým
Çorum'da yýllardýr esnaf. Esnaflýðýn ne olduðunu, sorunlarýný özümsemiþ birisi olarak bunlarý söylüyorum.Esnaf ailenin evladý olarak yýllarca esnaflýkla hemhal olduk.
Lisans eðitimimi tamamladýktan sonra Ço-
rum'da 2 yýl babamla beraber esnaflýk yaptým. Alýn teri ile ekmek parasý kazanmanýn
kýymetini bilirim. Esnaflýðýn ne kadar kutsal bir meslek olduðunu, Ahilik Kültürünün önemini bilen birisi olarak biz bu yola
çýktýk. Gerçekleþtirdiðimiz esnaf ziyaretleri
sýrasýnda, esnafýmýzýn ve halkýmýzýn teveccühleri bizleri mutlu ve memnun etti. Kendileri ile konuþtuðumuzda, hedeflerimizi
anlattýðýmýzda, bizlerin kendileri gibi olduðunu ifade ettiler. Bu durum bizleri oldukça memnun etti. Anadolu insanýnýn çalýþ-
kanlýðý, samimiyetini anlatmamýza gerek
yok. Anadolu insaný vefakârdýr, içtendir, riyayý sevmez. Bizler de Çorum'da seçim çalýþmalarýna baþladýðýmýz ilk günden itibaren buna þahit olduk. Yola çýktýðýmýz ilk
gün söylediðimizi þimdi de söylüyoruz. Sýkýlmadýk el, çalýnmadýk kapý býrakmayacaðýz. Alýn teri ile evine ekmek götüren tüm
esnafýmýz sorunlarýnýn çözümü için elimizden gelen gayreti, çabayý ortaya koyacaðýz.
Esnafýn derdini, sýkýntýsýný iyi biliriz; çünkü
bizde esnafýz" dedi. Haber Servisi
5
Üniversite
Kütüphanesinde
kitap sayýsý 200
bine yaklaþtý
Hitit Üniversitesi kütüphanesi her geçen
gün büyüyor. 2010 yýlýnda 66 bin 045 olan
basýlý ve elektronik kitap (e-kitap) sayýsý, yaklaþýk % 200'lük bir artýþla 197 bin 559'a ulaþtý.
Elektronik kitaplar sadece bilgisayarlardan
deðil pek çok özel e-kitap okuyucusundan da
kolaylýkla okunabiliyor.
Bunlarýn yanýnda kullanýcýlar 1175 basýlý
dergiye ve 1000'in üzerinde görsel-iþitsel
materyale günümüz teknolojilerinin saðladýðý
imkânlarla etkin bir þekilde ulaþabilmekte.
2010 yýlýnda Hitit Üniversitesi'nin üye
olduðu e-dergi sayýsý 15 bin 402 iken, bu sayý
% 184'lük bir artýþla 43 bin 700'e ulaþtý ve bu
kaynaklara da internet eriþimi olan her yerden, 7/24 eriþim saðlanabiliyor.
ANKOS tarafýndan yayýnlanan bir raporda, Türkiye'de kütüphanesi olan kurumlarýn
2014 yýlýnda ANKOS Kapsamýnda Abone
Olduklarý Veritabanlarýna göre yapýlan sýralamada, Hitit Üniversitesi, aralarýnda Atatürk
Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Boðaziçi
Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe
Üniversitesi, ÝTÜ, KTÜ, Marmara Üniversitesi, ODTÜ, Selçuk Üniversitesi ve YTÜ gibi
üniversitelerin yer aldýðý en üst grupta yer
aldý.
Konuyla ilgili bir açýklama yapan Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Üniversite
Kütüphanelerinin sunduðu profesyonel
kütüphanecilik hizmetleri ve hýzla büyüyen
yayýn koleksiyonu ile büyük bir geliþim kaydettiðini, kýsa bir süre içerisinde de ülkedeki
en iyi kütüphanelerden birisi olacaklarýna
inandýðýný ifade etti.
Rektör Prof.Dr. Alkan açýklamasýnda þu
ifadeleri kullandý:
"Þu anda yaklaþýk 200 bin kitabýmýz, 44
bin'e yakýn da elektronik dergiye ulaþým
hizmetimizin verildiði kütüphanemizde,
göreve geldiðimizden bu yana büyük bir
atýlým gerçekleþtirdik. Tüm akademisyenlerimiz, araþtýrmacýlarýmýz ve öðrencilerimize
muazzam bir bilgi kaynaðýna ücretsiz eriþim
imkâný sunuyoruz. Üniversitemizde büyük
fedakârlýklarla eðitim faaliyetleri ile birlikte
bilimsel çalýþmalar yapan akademisyenlerimize yapýlan bu ve diðer tüm yatýrýmlar, artýk
meyvelerini vermeye baþladý. 2010 yýlýnda
uluslararasý alanda kabul gören indeksli
dergilerde yer alan makale sayýmýz 38 iken bu
rakam 2014 yýlýnda 121'e yükselmiþtir. Öðretim üyesi baþýna düþen yayýn sayýsý ise
0.34'den, 0.59'a çýkmýþtýr. AB ve TÜBÝTAK
baþta olmak üzere ulusal/uluslararasý pek çok
kurum ve kuruluþ tarafýndan projelerimiz
desteklenmeye baþlanmýþ, ilk SAN-TEZ projemiz
de
kabul
edilmiþtir.
Akademisyenlerimiz artýk ulusal ve uluslararasý bilim arenasýnda büyük baþarýlara
imza atmaktadýr. Ýnsana ne kadar yatýrým
yaparsanýz o kadar güzel ve baþarýlý sonuçlar
alýyorsunuz. Ancak geliþmiþ ülkelerdeki
üniversite kütüphanelerine baktýðýmýzda,
ülke olarak da daha katedilecek çok
mesafemiz olduðu da çok açýktýr. Zira
dünyanýn en büyük ekonomisine sahip olan,
dünya biliminin yarýdan fazlasýnýn üretildiði
ABD'de yer alan ve dünyanýn en büyük
kütüphanesi olan Amerikan Kongre
Kütüphanesi'nde yaklaþýk 30 milyon cilt kitap
bulunmakta. Bu rakam Harvard Üniversitesi'nde yaklaþýk 18 milyon civarýnda. Ülkemiz
üniversitelerinin kütüphanelerinde toplamda
yaklaþýk 13 milyon civarýnda kitap olduðu göz
önüne alýndýðýnda, toplam kitap sayýmýzýn
Harvard Üniversitesi'ndeki kitap sayýsýna bile
ulaþamadýðý görülmektedir. Buradan çýkan
sonuç geliþmiþ ülkelerin geliþmiþliklerinin
tesadüflerle olmadýðýný, ilme ve bilime önem
verenlerin büyük bir farkla hep önden gittikleridir. Bu ülkeler böylelikle hem dünyada
büyük bir güç olmaktalar, hem de ülkesinde
yaþayan vatandaþlarýnýn refah seviyelerini de
yükseltmektedirler."
Rektör Prof.Dr. Alkan, Kuzey Kampüs'ün
ilk aþamasýnýn hýzla devam ettiðini, ikinci
etapta inþa edilecek binalarýn içerisinde
geliþmiþ üniversitelerin standartlarýnda
hizmet verecek alt yapýya sahip bir
kütüphane inþaatýnýn da olduðunu kaydetti.
Haber Servisi
Saðlýk-Sen Büyük
Türkiye Buluþmasý'na
Çorum'dan katýlým
Saðlýk-Sen 2015 Büyük Türkiye
Buluþmasý Antalya'da yapýldý. Buluþmaya
Çorum'dan da katýlým oldu.
Büyük Türkiye Buluþmasý hakkýnda
bilgi veren Saðlýk Sen Çorum Þubesi
Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý
Nuri Lafcý "Saðlýk-Sen 2015 Büyük
Türkiye Buluþmasý, Antalya'nýn Belek
Beldesi'nde Saðlýk Bakaný Dr. Mehmet
Müezzinoðlu'nun da katýlýmýyla yapýldý.
Çorum'dan Büyük Türkiye Buluþmasý'na
Þube baþkanýmýz ve yönetim, denetim, disiplin, ilçe ve iþyerleri temsilcilerinden oluþan
40 kiþilik bir heyetle katýldýk. Ýlk gün Saðlýk
Bakanýmýz
Sayýn
Dr.
Mehmet
Müezzinoðlu'nun katýldýðý oturumda SaðlýkSen tarafýndan dile getirilen talep ve sorunlar
baþta olmak üzere genel bir deðerlendirmede
bulunuldu. Deðerlendirmelerde ele alýnan
konular; Yýlda 12 bin atamayla saðlýk çalýþanlarýnýn yükünün azalmayacaðý ve sorunun
çözülemeyeceði, yýpranma payý, kreþ ve lisans
tamamlama sözünün, Saðlýk-Sen'in çalýþmalarýnýn karþýlýðý olduðu, görevde yükselme
ve unvan deðiþikliði sýnavýnýn tarihinin belirlendiði, döner sermaye adaletsizliðinin son
bulmasý, sabit ödemelerin 20 puan artýrýlmasý,
saðlýk lisansiyerlerine 3600 ek gösterge verilmesi, yýpranma payý ve en önemlisi de ek
ödemelerin emekliliðe yansýtýlmasý ele alýnan
konulardan sadece birkaçýdýr.
Ýkinci gün her sekretarya genel baþkan
yardýmlarýnýn baþkanlýðýnda toplanarak, ele
alýnan sorun, talep ve çalýþma
stratejilerinin deðerlendirildiði
Büyük Türkiye Buluþmasý sona
ermiþtir. Saðlýk Bakaný Dr.
Mehmet Müezzinoðlu, teþkilatýmýza hitap ederek, salonu
dolduran binlerce Saðlýk-Sen
teþkilatýna hitap eden Bakan Müezzinoðlu,
yapýlamaz denilen birçok þeyin yapýldýðýný,
siyasi istikrarýn saðlanmasý ile taleplerin
karþýlanmasýnýn mümkün olacaðýný söyledi.
Saðlýk çalýþanlarýnýn hizmetini ölçmenin
mümkün olmadýðýný, bunun karþýlýðýný
saðlayacak hiçbir gücün olmadýðýný söyleyen
Müezzinoðlu; Kreþ, yýpranma payý ve lisans
tamamlamaya yönelik de deðerlendirmelerde
bulunan Bakan Müezzinoðlu, "Kreþ bütün
projelerimizde olmazsa olmaz olarak yer alýyor. Lisans tamamlama konusunda, YÖK ile
görüþüyoruz. Saðlýk Bakanlýðý olarak Saðlýk
Bilimleri
Üniversitesi
TBMM
Genel
Kurulu'nda. Bu üniversitemiz kurulduðunda,
lisans tamamlamalarý daha iyi yapabilecek bir
duruma geleceðiz. Yýpranma payý konusunda
ise, çalýþmalarýn sürdüðünü belirten Bakan
Müezzinoðlu, saðlýk çalýþanlarýnýn çalýþma
þartlarý ve zorluklarýný da içeren bir dosyayý
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na sunacaðýný
ifade etmiþtir" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 MART
2015
SALI
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
"28 Þubat Türk demokrasi
tarihinin kara bir lekesidir"
AK Parti Milletvekili aday adayý Av. Fatih Maden, 28
Þubat'ýn Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini aldýðýný belirtti.
Türk demokrasi tarihinin bir yönüyle de darbeler tarihi
olduðunu dile getiren Fatih Maden, "Bu ülkede bir yanda
milletin tarihine, dinine, deðerlerine, milli iradeye yani milletin ta kendisine namlusunu çeviren tanklar; diðer tarafta
her ahval ve þeraitte hakký tutup kaldýran, en azýndan bu
iradesini ortaya koyan, milli iradeyi savunan milletin
adamlarý hep olmuþtur. 28 Þubat Post-modern darbesi Milli
Ýradeye karþý yapýlan saldýrýlarýn ne ilkidir, ne de sonuncusu
olacaktýr. Ne zaman ülkemizde iþler biraz yolunda gitse,
mahzun ve mazlum milletimizin yüzü azýcýk gülse; gücünü
tarihinden, dininden ve deðerlerinden alan milli irade ülke
yönetimine hâkim olacak olsa maalesef bu birilerini hep
rahatsýz etmiþtir. Terakkiperver Cumhuriyet Fýrkasý ve
Serbest Cumhuriyet Fýrkasýnýn kapatýlarak sonrasýnda
yaþanýlanlarý, 1960 darbesini, 1971 muhtýrasýný, 1980
darbesini, 28 Þubat Post modern darbeyi, 27 Nisan emuhtýrayý, gezi olaylarýný, 17-25 Aralýk dost-modern
kumpasýný birlikte deðerlendirmeyen tüm yaklaþýmlar
eksiktir, hatalýdýr. Bu ve benzeri birçok giriþim milli iradenin
egemenliðine karþý yapýlmýþtýr, kaynaklarý ve hedefleri
aynýdýr. Oyun ayný oyundur deðiþen sadece oyuncular ve
taþeronlardýr" dedi.
28 Þubat Post-modern darbesi gibi
milli iradeye yapýlan sadýrlarýn
tümünün "haddini aþmýþ bir millet"e
haddini bildirme ihtiyacýndan doðduðunu dile getiren Maden,
"Meclise baþörtüsüyle giren
Fazilet Partili Merve Kavakçý'ya
"burasý cumhuriyete meydan okuma
yeri deðildir, bu hanýma haddini
bildirin" ifadesi aslýnda O hanýmýn
þahsýnda tüm inançlý milletimize had
bildirme giriþimidir. Birilerine göre bu
millet Siyasette haddi aþmýþtýr.
Milletin dini, tarihi ve deðerleriyle
barýþýk siyasi kadrolara en fazla
muhalefet rolü biçilmiþken bu kadrolar RP ile iktidar ortaðý olmakla
kalmamýþ, Türkiye Cumhuriyetinin
baþbakanlýðýný da ele geçirmiþtir. Bu büyük bir had bilmezliktir! Ekonomide had aþýlmýþtýr. Adýna Anadolu kaplanlarý
denen küçük ölçekli ticaret ve sanayi kuruluþlarý giderek
güçlenmekte ve MÜSÝAD vb. kuruluþlar aracýlýðýyla
örgütlenmektedir. Tekelci ve rantiyeci sermaye ve bu sermayeden nemalanan kan emici vampirler ciddi bir tehditle
karþý karþýyadýr. Rantiyecilerin hortumlarý kesilmiþtir!
Eðitimde had aþýlmýþtýr. Kýzýyla erkeðiyle iþçi - köylü çocuklarý imam hatip okullarý vesilesiyle iyi bir eðitim almaya
baþlamýþ metropol üniversitelerin yolunu çoktan tutmuþlardýr. Bununla da yetinmemiþler bu hadsizler (!)
ÖYS'de üst üste Türkiye derecelerine ambargo koymuþlardýr. Böyle giderse milletin çocuklarý, Anadolu çocuklarý en iyi üniversiteleri dolduracak 'yurttaþ' çocuklarý kendisine bu üniversitelerde yer bulamayacaktýr. Oysa bu milletin
çiftçiye ve iþçiye de ihtiyacý vardýr. Bu çocuklar için çizilen bu
rol nelerine yetmiyordur. Askeri ve sivil bürokraside de
ciddi bir had aþýmý söz konusudur! Eþler baþörtülü olan bir
kýsým kiþilerin vali, kaymakam üst düzey bürokrat olmasýna
daha sýk rastlanmaktadýr. Makam ve mevkiler milletin
çocuklarýna da açýlmýþtýr artýk. Babadan oðula geçen sistem
yerine liyakat öncelenir olmuþtur. Olacak þey deðildir, asker
içerisinde hem de rütbelilerden namaz kýlanlar, eþleri
baþörtülü olanlar vardýr. Bu çaðda namaz kýlmak, eþinin
baþörtülü olmasý vatana ihanetle eþdeðerdir. Hatta 28
Þubat'ýn haþmetli Paþalarýndan Güven Erkaya'nýn deyimiyle irtica PKK'dan bile tehlikelidir! Daha bir çok alanda
birçok hadsizlikler!... Ortaokul öðrencileri kutlu doðum
etkinliklerinde Kur'an okumuþtur. D8 vb. giriþimlerle Ýslam
dünyasýna gericilik (!) ihraç edilmektedir. Sakallý, cübbeli,
sarýklý bir kýsým insanlara Baþbakanlýk konutunda iftar verilmiþtir vs. vs. Millet haddini aþmýþtýr! Haddini aþan bu millete haddi bildirilmelidir! Ýþte 28 Þubat haddini aþan, ayaða
kalkmaya baþlayan millete haddini bildirmek ve tekrar diz
çöktürmek için bazý dýþ merkezlerce planlanýp, içerde yerli
iþbirlikçiler aracýlýðýyla gerçekleþtirilen post modern bir
darbe giriþiminin adýdýr. Artýk çok olan, ileri giden millete
haddi bildirilecektir… Siyasette haddi aþanlarýn partileri
kapatýlacak; ticaret ve sanayide gerici "yeþil sermaye" kuruluþlarý (!) bitirilecek; eðitimde imam hatip okullarý ve Kur-an
kurslarýna kilit vurulacak; askeri ve sivil bürokraside namaz
kýlan ya da eþleri baþörtülü olanlar kapý önüne konulacak,
hele baþörtülü öðrenci ve öðretmenler okullarýnýn önüne
bile yaklaþtýrýlmayacak… Aktiviteleri sýnýrlarý aþan Deniz
Feneri, IHH, MGV gibi STK'lar sýnýrlarýmýz içerisine çekilecek ve hadleri bildirilecektir… Akla gelmeyecek zulümlerini
akla gelmeyecek yöntemlerle hiç utanmadan sýkýlmadan
uyguladýlar. Fakat unuttuklarý bir þeyler vardý… Tarih
boyunca iyiler ile kötülerin mücadelesinde her Firavun'un
bir Musa'sý, her Nemrut'un bir Ýbrahim'i mutlaka olmuþtur,
bunu unuttular. Zulümle abad olunamayacaðýný da unuttular… Ve Ali -Ýmran Suresi 139. ayetindeki "Gevþemeyin,
üzülmeyin inanýyorsanýz en üstün sizsiniz" fermanýný unuttular… Sabrýn sonunda zaferi müjdeleyen Rabbin ilahi hükmünü unuttular… Þubat soðuðundan sonra Nisan ve
Mayýslarýn olduðunu, her güzü, kýþýn onu da baharýn takip
ettiðini unuttular… Karanlýðýn en koyu anýnda aydýnlýðýn
baþladýðýný unuttular… 28 Þubat sürecinde neyi hedef
aldýlar ve yasakladýlarsa elhamdülillah bugün olabildiðince
özgür o alanlar. Ýmam hatiplerin orta kýsýmlarýný kapattýlar,
bugün orta kýsýmlar tekrar açýldýðý gibi Ýmam Hatip
Liselerinin katsayý problemi de çözüldü. Ýmam Hatip
okullarý elhamdülillah tarihinin en parlak dönemlerini de
kýskandýracak ölçüde dimdik ayakta. Bir camide kutlu
doðum etkinliði olarak birkaç çocuk
Kur'an okudu diye irtica hortladý
manþetleri atýlan ülkemizde bugün
Kur'an'ý Kerim, Hz. Muhammed'in
Hayatý ve Temel Dini Bilgiler dersi
askeri okullar da dâhil olmak üzere
tüm okullarýmýzda seçmeli ders
olarak okutuluyor. Üniversiteler dâhil
hiçbir kamu kurumunda baþörtüsüne
müsaade edilmezken, ikna odalarýyla
zorla baþlar açtýrýlýrken bugün
baþörtüsü sadece üniversitelerde
deðil ortaokul ve liselerde de serbest
elhamdülillah. Kamuda baþý açýk
olanlarla baþörtülüler özgürce birada
çalýþabilmekte, baþörtülü öðretmenler huzur içerisinde yeni nesillere ilim
ve irfan öðretmektedirler. 28 Þubat
sürecinde maðdur edilen kamu
görevlilerinin tamamýna o günlerinde zorla gasp edilen
haklarý iade edilmiþtir. Yeþil sermaye yaftasýyla kapýlarýna
kilit vurulan Anadolu aslanlarýnýn önü yeniden açýlmýþtýr.
Anadolu'da organize sanayilerde üretilen ürünler dünya
piyasalarýndaki pazarlarda serbestçe yer bulabilmektedir.
Eþi baþörtülü olduðu için disiplinsizlik nedeniyle görevine
son verilen asker haberleri artýk medyalarda yer almýyor
elhamdülillah. Hâkim, Savcý, kaymakam tüm adli ve idari
bürokraside eþinin baþörtüsü deðil artýk liyakat esas alýnýyor… Kýsaca millete haddini bildirmek isteyenlere aziz milletimiz hiç þaþmayan ferasetiyle haddini bildirmiþtir…
Demokrasiye balans ayarý yapmaya yeltenenlere asýl ayarý
milletimiz vermiþtir.
Kýsaca bin yýl süreceði öngörülen 28 Þubat Türk
demokrasi tarihinde kara bir leke olarak yerini almýþtýr. O
zaman adlarý dillere pelesenk olan 28 Þubat'ýn mimarlarý ya
da figüranlarý Ýsmail Hakký Karadayý'lar, Hüseyin
Kývrýkoðlu'lar, Çevik Bir'ler, Güven Erkaya'lar, Kemal
Gürüz'ler, Nur Serter'ler, Ali Kalkancý'lar, Fadime Þahin'ler,
Müslüm Gündüz'ler, ve hatýrladýðýmýz ya da hatýrlayamadýðýmýz birçok zevat yok olup gitmiþlerdir. Bugün aziz
milletimiz bu zevatý nefretle anmaktadýr.
Ama o zulüm döneminde "namlusunu milletine çeviren
tanka selam durmam" diyen Muhsin Yazýcýoðlu'nu; ince
ince terleyerek aziz milletimizin tarih, din, deðer, mukaddesat ve geleceðini savunan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ý;
Pýnarhisar cezaevini medreseyi Yusufiye'ye çeviren ve
bugünkü
yeni
Türkiye'nin
mimarý
Sayýn
Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ý, Türkiye'ye dýþ
politikada iadei itibar kazandýran bilge Baþbakanýmýz sayýn
Prof. Dr. Ahmet Davutoðlu'nu ve burada sayamayacaðýmýz
aþikar ve gizli bir çok kahraman vatan evladýný aziz milletimiz rahmetle, minnetle ve þükranla anmaktadýr. Ölenlerine rahmet okumakta kalanlarýný da baðrýna basmaktadýr.
Þair diyor ya; "sakýn kader deme kaderin de üstünde bir
kader vardýr. Ne yapsalar boþ göklerden gelen bir karar
vardýr." Göklerden gelen kararýn sahibine, kalplerimizin
sahibine binlerce hamd ediyoruz. Allah bir daha 28
Þubatlarý bu milletimize göstermesin" dedi.
Haber Servisi
Özel Eðitim öðretmenlerine
PCDÝ eðitimi
Çorum'da Özel Eðitim öðretmenlerine
PCDÝ "Etkinlik Çizelgeleri" eðitimi verildi.
Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim
Merkezi'nin hazýrladýðý ve Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý'nýn teknik destek baþvurularý kapsamýnda uygulanmasý kabul
edilen PCDÝ "Etkinlik Çizelgeleri" eðitimi
projesi kapsamýnda Anadolu Özel Eðitim
Mesleki Eðitim Merkezi'nde 2 gün süre ile
eðitim düzenlendi.
Eðitim çalýþmalarýna Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðüne baðlý Rehberlik Araþtýrma
Merkezi, Anadolu Özel Eðitim Mesleki
Eðitim Merkezi, Zübeyde haným Özel
Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi ve Kale Özel
Eðitim Uygulama Merkezi'nde görev yapan
20 Özel Eðitim Öðretmeni katýldý.
Tohum Otizm Vakfý Okul Müdürü Prof.
Dr. Binyamin Birkan tarafýndan verilen 2
günlük eðitim ile halen Amerika'da ve bir
çok ülkede uygulamasý yapýlan ve etkililiði
bilimsel olarak ispatlanmýþ, otizmli çocuklarýn eðitiminde büyük öneme sahip
'Uygulamalý Davranýþ Analizi' ve PCDÝ
Etkinlik Çizelgeleri hakkýnda uygulamalý
eðitim verildi.
Çorum'da eðitimcilerin mesleki geliþimlerine katký sunmasý için
Orta Karadeniz Kalkýnma
Ajansý desteðiyle bu
alanda Türkiye'de en
yetkin kiþi olan Tohum
Otizm
Vakfý
Genel
Direktörü ve Ýstanbul
Aydýn Üniversitesi öðretim görevlisi Prof.Dr.
Binyamin Birkan tarafýndan 2 süre ile 16 saat
süren eðitim gerçekleþtir-
ildi. Okul Müdürü Selami Bolat ve Müdür
Yardýmcýsý Hasan Bayram'ýn büyük bir
özveriyle
organize ettiði eðitimin sonunda
katýlýmcýlara Etkinlik Çizelgelerinin uygulanýþý hakkýnda tohum otizm vakfý yayýnlarý
olan eðitim seti ve katýlým sertifikalarý verildi. Eðitime katýlan Özel Eðitim öðretmenleri böylesi önemli bir konuda alanýnda en
yetkin hocalardan eðitim alma þansýný
yakaladýklarý için baþta projeyi hazýrlayan,
organize eden idarecilere ve Orta
Karadeniz Kalkýnma Ajansý yetkililerine
teþekkür ettiler.
Haber Servisi
Ýlgü'den Osmancýk
CHP'ye ziyaret
CHP Çorum Milletvekili aday adayý
Turgut Ýlgü Osmancýk'ta CHP üyeleri ile bir
araya geldi.Toplantýya CHP Osmancýk Ýlçe
Baþkaný Sadýk Eker,Osmancýk ilçe yöneticileri,Gençlik ve Kadýn Kollarý katýldý.
Osmancýk'ta yapýlan toplantýya katýlým
yoðun oldu. Toplantýda söz alarak bir
konuþma yapan Ýlgü, "Biz Mustafa Kemal
Atatürk'ün kurduðu siyasi partide görev
yapýyoruz Ulu Önder'in bize emaneti olan
CHP'nin hedefi daima iktidar olmaktýr. Biz
de bu bilinçle çalýþmaya devam edeceðiz
partimizi iktidar yapabilmek için terimizin son
damlasýna
kadar
mücadele etmeye yurttaþlarýmýza
kendimizi
anlatmaya devam edeceðiz. Ýktidar ülkeyi iyi
yönetmiyor
tüm
Cumhuriyet
kazaným-
larýný satýldý. Ülkemizde insanlar ölüyor
bugün ülkemizde yaþanan tüm olumsuzluklarý, sorunlarý giderebilecek yegâne güç
var oda CHP'dir. Eðer bana destek verirseniz ve seçilirsem Çorum'un tamamýnýn
milletvekili olacaðým herkese hizmet etmek
için çalýþacaðým mecliste oturan milletvekili
deðil mecliste ve sahada Çorum için çalýþan
bir milletvekili olacaðým. Mustafa Kemal'in
bize emanet ettiði bu vatanýn hayatýmýn
sonuna kadar koruyucusu bekçisi olacaðým" dedi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 MART
2015
SALI
HABER
7
Meclis hububat
rekoltesini araþtýracak
Ýl Genel Meclisi'nin mart ayý oturumlarý baþladý. Dün
yapýlan ilk oturumda buðday baþta olmak üzere Çorum'un 2014 yýlý hububat rekoltesinin araþtýrýlmasýyla ilgi-
li olarak ortak yazýlý bir önerge teklifi verildi. AK Parti Ýl Genel Meclisi Üyeleri Yurdanur Özzehinli, Arif Çamiçi ve Aziz Sarüce
tarafýndan verilen ortak önerge teklifinde
Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden birisi olan Çorum'un buðday
baþta olmak üzere 2014 yýlý hububat rekoltesinin ne kadar olduðu, hububat ürünlerinin Çorum ekonomisine saðladýðý katkýnýn
ne kadar olduðu, üretilen ürünlerin Çorum'un ihtiyacýný karþýlayýp karþýlamadýðý,
karþýlamamasý durumunda ise 2014 yýlýnda
dýþarýdan ne kadar hububat geldiðinin
araþtýrýlmasýný istediler. Yapýlan görüþmenin ardýndan ilgili önerge teklifi, üzerinde gerekli araþtýrma ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Tarým
ve Hayvancýlýk Komisyonuna havale edildi. Yýlmaz MERT
Su tasarrufu çaðrýsý
Ýl Genel Meclisi Çevre ve Saðlýk
Komisyonu Baþkaný Yurdanur Özzehinli,
Çorum'da þu anda 5-6 içme suyu rezervinin
bulunduðunu belirterek, Çorum halkýna
'suyu tasarruflu kullanýn'
çaðrýsýnda bulundu.
Dünya genelinde küresel ýsýnmaya baðlý olarak su
sýkýntýsý yaþandýðýný vurgulayan Özzehinli, Çorum'daki su sýkýntýsýnýn yaðýþlarýn
az
olmasýndan
kaynaklandýðýný bildirdi.
Ýl
Genel
Meclisi
Toplantýsýnda Çorum'daki
su sýkýntýsýyla ilgili olarak
Çevre ve Saðlýk Komisyonu
tarafýndan hazýrlanan rapor
Meclisin bilgisine sunuldu.
Hazýrlanan
komisyon
raporunu okuyan Çevre ve
Saðlýk Komisyonu Baþkaný
Yurdanur Özzehinli, Çorum'un þu anda 5-6
aylýk su rezervinin bulunduðunu açýkladý.
Çorum merkeze Çomar, Yenihayat ve Hatap
barajlarýndan su geldiðini hatýrlatan Özzehinli, bu barajlardan Çomar Barajý'nýn
%19,76, Yenihayat Barajý'nýn %8,37, Hatap
Barajý'nýn ise 9614,20 doluluk oranýna sahip
bulunduðunu kaydederek, Mart ve Nisan
aylarýndaki yaðýþlarla bu barajlardaki doluluk
oranýnýn artýþ göstermesinin beklendiðini
hatýrlattý. Özzehinli Çorum
merkezde 108 bin su abonesi
bulunduðunu dile getirirken,
Çorum Belediyesinin içme
suyu
temini
konusunda
çalýþtýðý bazý projelerden de
bahsetti.
Konuþmasýnda
vatandaþlara suyu tasarruflu
kullanmalarý
konusunda
çaðrýda bulunan Yurdanur
Özzehinli, "Suyun tasarruflu
kullanýlmasý için su abonelerine el ilanlarý daðýtýlmasý, su
fatura bilgilendirilmesi için
yazý yazdýrýlmasý, basýn ve ilan
yoluyla da suyun tasarruflu
kullanýlmasý için çalýþmalar
yapýlmaktadýr. Ayrýca ilimizde
bulunan kadýn kültür merkezlerinde kadýnlarýmýza, gençlerimize suyun tasarruflu kullanýlmasý yönünde dikkat çekilmeli, okullarda
öðrencilere suyun önemi ve kullanýmý
hakkýnda bilgiler verilmeli, kalýcý davranýþlar
kazandýrýlmalýdýr" dedi. Yýlmaz MERT
Madenlerin Çorum ekonomisine katkýsýný araþtýracaklar
Ýl Genel Meclisinin Mart ayý ilk
toplantýsýnda Çorum'da ki maden
ocaklarýyla ilgili
olarak yazýlý bir
önerge teklifi verildi.
Dün gerçekleþtirilen toplantýda
gündem dýþý ortak
bir yazýlý önerge
teklifi veren AK
Parti Ýskilip Ýl Genel Meclisi Üyesi
Yusuf Kaya ve Osmancýk Ýl Genel
Meclisi Üyesi Celalettin Aksan, Çorum'da ki
maden ocaklarýyla ilgili olarak kapsamlý bir
araþtýrma yapýlmasýný istediler. Önerge sahipleri adýna açýklamada bulunan AK Parti Ýskilip
ÝI Genel Meclisi Üyesi Yusuf Kaya, Çorum da
kaç tane maden ocaðýnýn bulunduðunu, bunlardan kaç tanesinin iþletildiðini, iþletilen ocaklarda kaç iþçinin istihdam edildiðini, iþletmeye
açýlmayan maden ocaklarýnýn neden iþletmeye
açýlmadýðýnýn ve Çorum'daki madencilik sektörünün Çorum ekonomisine katkýsýnýn araþtýrýlmasýný istediklerini belirtti. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli araþtýrma ve deðerlendirmede bulunmak üzere oy birliðiyle Çevre ve Saðlýk Komisyonuna havale edildi.
Yýlmaz MERT
Anatolia Turizm Derneði
yeni yönetimi iþbaþý yaptý Aile Eðitim
Anatolia Turizm Derneði'nde Ali Akkuþ baþkanlýðýnda ki yeni yönetim göreve geldi.
Derneðin yeni yönetiminin bundan sonraki dönemde izleyecekleri yol haritasýnýn açýklandýðý ve katýlýmcýlardan fikir alýndýðý dernek
toplantýsý önceki akþam Hamurcu Cafe'de yapýldý. Dernek bünyesinde kurulan Anatolia Kültür Sanat Topluluðu yürütme
kuruluda projeler hakkýnda bilgi verdi.
Anatolia Derneði Baþkaný Ali Akkuþ toplantýda katýlýmcýlara derneði tanýtarak yapmak istedikleri ile ilgili
olarak bilgi verdi.Akkuþ, bugüne kadar yapýlan klasik
dernekçilikle Çorum'da turizme ve kültür sanata çok
ciddi bir katký sunulamadýðýnýn altýný çizerek, "Bizler
klasik dernekçilik anlayýþýyla deðil yeni yöntemler geliþtirerek yeni alternatifler sunarak güzel Çorumumuz'u
turizm ve kültür sanat açýsýndan çehresini deðiþtireceðiz" dedi.
Akkuþ sözlerine þöyle devam etti:
"Çorum'un 7 bin yýllýk bir tarihe sahiptir. Çok fazla kültürel deðerlerinin olmasýna raðmen bu deðerler tam anlamýyla yerli ve yabancý turistlere tanýtýlamadý bu konuda çeþitli giriþimler yapýlýyor ama
yeterli olmuyor. Bunu çözümü önce kendi insanýný bu konuda bilinçlendirmeli onlara tanýtmalýyýz. Bu yüzden çorumda yakýn zamanlarda bir turizm platformu kurulmalý ve kalýcý çözüm önerileri geliþtirilmelidir. Biz bundan sonraki süreçte ilimizde gücümüzün yettiðince
her meslekten her kesimden insanlarýmýzla birlikte Çorum'da bir atýlým baþlatmak istiyoruz. Bu konuda ilk adýmlarýmýzý attýk bizim çalýþmamýz dernek yönetimine gelmeden üye olarak aylar öncesinden
baþladý. Önce ilimizde baþta dezavantajlý gruplar (engelliler, sosyal
hayata katýlamayan kadýnlarýmýz) olmak üzere turizm, kültür sanat
konusunda bilinçlendirmek onlarý sosyal hayata katýlmalarýný saðlamak istiyoruz.
Çorum'un turizm ve kültür- sanat konusunda sorunlarýný belirleyip çözüm önerileri geliþtirmek için bir rapor hazýrlýyoruz hazýr olduðunda basta valimiz olmak üzere turizmle direk veya dolaylý olarak
ilgilenen tüm kuruluþlarla paylaþacaðýz, diðer bir hazýrlýðýný yaptýðýmýz faaliyetimiz önümüzdeki dönemde Çorum'da bir günlük festival
tarzý bir etkinlik yapmak bu konuda da kurulan komisyonlarýmýz çalýþmalarýna devam ediyor. Nisan ayý içerisinde çeþitli aralýklarla çýkacak Anatolia turizm sanat isminde bir dergimiz olacak bu dergi de
Çorum'un tüm turizm özellikleri yapýlan çalýþmalar
ve gezilip görülmesi gereken yerler yayýnlanýp baþta
uluslar arasý turizm kuruluþlarý olmak üzere tüm ülkede gerekli yerlere ulaþtýrmaya çalýþacaðýz. Þu anda
tiyatro topluluðumuz provalarýna devam ediyor, sanat müziði ve çorum halk oyunlarýný sergileyecek
folklor grubumuzun kurulma aþamasýnda. Bizler tüm
samimiyetimizle Çorum'un geliþmesi için çalýþacaðýz,
bunu yaparken hiçbir siyasi grubun peþinden gitmeyeceðiz. Destekçisi olmayacaðýz ve kurumumuz için
hiçbir grubun siyasi faaliyet göstermesine izin vermeyeceðiz."
Toplantý da dernek proje komisyonu koordinatörleri ve dernek
yönetim kurulu üyeleri Tuba Üreyen ve Serkan Barçýn yakýn zamanda yapacaklarý proje hakkýnda bilgi verdiler 'bilinçli aile bilinçli toplum' isminde bir proje geliþtirdiklerini dile getirerek bu projenin Sabancý Vakfý ve Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü ile yapýlacaðýný ortaklar da olumlu bulurlarsa 2015 Temmuz ayýnda çalýþmalara baþlayacaklarýný belirttiler.
Haber Servisi
Programý
devam ediyor
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü tarafýndan uygulanan Aile Eðitim Programý
eðitimleri devam ediyor.
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý tarafýndan toplumun
temel yapý taþý olan aileleri bilinçlendirmek
ve
yaþam
kalitelerini arttýrmak ve 'saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü
aileler' oluþturulmasý amacýyla
hazýrlanan
"Aile
Eðitim
Programý" kapsamýnda seminer
programlarý yapýlýyor.Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü
koordinesinde çeþitli kurumlarla
iþ birliði içerisinde þubat ayý
içerisinde 8 farklý eðitim programý yapýldý.Aile eðitimi ve
iletiþim ve iktisat alanlarýnda
gerçekleþtirilen eðitimlere 228
kiþi katýldý.Haber Servisi
TEK
YILDIZ
Bir gün Bismark,
harpte yararlýlýk
gösteren bir askere
madalya takarken:Asker, 100 altýn mý
istersin, yoksa bu
madalyayý mý?
Asker: -
2
03 MART
2015
Madalyanýn kýymeti
nedir? der.
Bismark-Maddi
deðeri aþaðý-yukarý
üç altýn, diye cevap
verir.Asker :-Öyleyse
97 altýnla madalyayý
isterim!
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
SALI
YAÞAM
8
18 yaþýndan küçükler
Solaryuma girmemeli!
Dermatokozmetoloji
Derneði
Baþkaný Prof. Dr. Þükran Tunalý, 18
yaþýndan
küçüklerin
solaryuma
girmemesi gerektiðini söyledi. Tunalý,
"Bir kanser araþtýrma merkezinde
2006'daki araþtýrmada, 35 yaþ öncesi
bir kez bile solaryuma girenlerde,
girmeyenlere göre yüzde 75 oranýnda
Malign Melanoma girme riski artýyor."
dedi.Uludað'da
8.'si
düzenlenen
'Uludað
Dermatokozmetoloji
Günleri'nekatýlan Dermatokozmetoloji
Derneði Baþkaný Prof. Dr. Þükran
Tunalý, solaryum kullanýmý konusunda
önemli açýklamalarda bulundu. Tunalý,
Uludað Üniversitesi'nde 2000 yýlýnda
dermatoloji
kliniðindeki
öðretim
üyeleriyle birlikte Türkiye'de ilk defa
uygulamalý eðitim kursu þeklinde
Dermatokozmetolojiyi baþlattýklarýný
söyledi. Solaryuma 18 yaþýndan küçüklerin girmemesi gerektiðini belirten
Tunalý, solaryumdaki ultraviole ýþýnlarýn yaz aylarýnda Akdeniz sahillerinde saat 12.00'de güneþin ultraviole
ýþýnýnýn dozundan 5 ila 15 kat daha
fazla olduðunu söyledi.Hastanýn, aklýna ne koyduysa yaptýrmaya çalýþtýðýný
belirten Þükran Tunalý, "Hasta geliyor,
bakýyoruz deri tipine, diyor ki mesela
'benim bu lekemi aç.' Hormonal denge
bozukluðu olabilir, baþka bir hastalýðý
olabilir. Önce þu iþlemlerin yapýlmasý
gerekiyor diyor. Ama 'hayýr' diyor, 'sen
bana güçlü bir kimyasal pelink yap ben
iyileþeyim.' Yok öyle bir þey. Hastaya
anlatýyorsunuz ama 'sen yapmazsan
ben baþkasýna giderim' diyor ve baþka
arkadaþlara gidiyor." þeklinde yakýndý.
SOLARYUM CÝHAZININ
ÖLÇÜSÜ 11 OLMALI
Solaryum cihazlarýnýn bir ultraviole
indeksi-ölçüsü olmasý gerektiðini
belirten Tunalý, bunun da 11 olduðunu
belirtti. Tunalý, þöyle konuþtu: "Bir çok
solaryum merkezinde bu oran yüzde 10
ila 31 arasýnda deðiþiyor. 60'a kadar
çýkan merkezler var. Dýþ ortamlarda
ultraviolenin indeksi ise 12. Bu ultraviole ýþýnlarýna uzun süre maruz kalýnca
deride bir takým hasar meydana geliyor. Bunlar ilk etapta önce yüzde bir
kýzarýklýk. Daha sonra deride kuruluk,
renk deðiþiklikleri, açýk renk, koyu renk
lekeler, yaþlýlýk lekeleri, kýlcal damar
artýþý, yað bezlerinde büyüme gedikler
ve siyah noktalar gibi karþýmýza çýkýyor.
Bunlar içinde özellikle bayanlarý
ilgilendiren bir konu ise elastik ve bað
dokusundaki hasara baðlý olarak erken
yaþta yaþlanma."
ERKEN YAÞTA SOLARYUMA
GÝRENLERDE YÜZDE 75
MALÝNMELANOM RÝSKÝ FAZLA
Solaryuma girenlerde özellikle açýk
ten, açýk göz renk, sarý-kýzýl saç ve çok
ince derili ile ailesinde deri kanseri
olanlarýn deri kanserlerine yakalanma
riskinin arttýðýný dile getiren Tunalý,
þunlarý kaydetti: "Yüzde 4 solaryuma
girenlerde görülen Malign Melanom
(kötü bir deri kanseri). Açýk renk ve
tenliler ile açýk göz renkliler, güneþe
maruz kalýnca deri kanserleriyle karþý
karþýya kalýrlar. Erken teþhis ve
tedaviyle iyileþme çok rahatlýkla
saðlanabiliyor. Ama taný ve tedavide
gecikme ile yüzde 5 civarýnda ölüm
görülüyor. Dünya Saðlýk Örgütü'nün
2012'de yaptýðý araþtýrmada, 200 bin
Malign Melanom hastanýn 65'inin
ölümle sonuçlandýðý ispatlanmýþ. Yine
bir kanser araþtýrma merkezinde
2006'daki araþtýrmada, 35 yaþ öncesi
bir kez bile solaryuma girenlerde,
girmeyenlere göre yüzde 75 oranýnda
Malign Melanoma girme riski artýyor."Özellikle Avustralya hükümetinin
çok sýký denetimle solaryum merkezlerini denetime alarak, bu indeksin 12
olmasýný saðladýðýný anlatan Þükran
Tunalý, "Herkes bronz tene sahip
olmayý istiyor ama deri kanseri riskinin
yüksek olmasý nedeniyle herkesin tam
bir korunma uygulamasý büyük önem
taþýyor. Türkiye'de ise kuaförler lazer
yaptýðýna göre bir solaryuma þaþýrmamalýyýz. Bir denetim var mý bilmiyorum
ama mutlaka denetim olmalý. Mutlaka
ultraviole indeksinin düþük olmasý
gerekiyor ve ölçüm aletleri ile ölçülüp
ona göre izin verilmesi gerekiyor."
dedi. Solaryumun doðru eller ve doðru
þekilde yapýlmasýnýn önemine dikkat
çeken
Þükran
Tunalý,
Malign
Melanomdan ölüm oranýnýn ise yüzde
15 olduðunu sözlerine ekledi.
(CÝHAN)
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
19:55
Yerli Dizi
Filinta
Kadý Gýyaseddin Hatemi, kundaktayken
Külliye’nin önünde bulduðu Filinta Mustafa'ya
bir baba, adalete ihtiyacý olanlar içinse sýðýnýlacak bir liman gibidir. Kadý Gýyaseddin, ayný
zamanda Padiþah’a þehzadeyken hocalýk yapmýþtýr. Kadýlýk makamýný karakola taþýyan Kadý
Gýyaseddin, böylelikle hem olaylara yakýn olacak
hem de padiþaha verdiði Galata'yý kötülüklerden
temizleme sözünü tutacaktýr.Oyuncular : Onur
Tuna, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Damla
Aslanalp, Naz Elmas
Yönetmen : Kudret Sabancý
20:00
Sinema
Türkler Çýldýrmýþ Olmalý
Türkler Çýldýrmýþ Olmalý filmi Türkiye'nin en zengin
iþadamýnýn ailesi ile dünya turuna çýkmasý ve Güney
Afrika kýyýlarýnda Somalili korsanlar tarafýndan
kaçýrýlmasý ile baþlýyor. Korsanlar iþ adamý için
Türkiye'den yüklü miktarda fidye istiyorlar. Türk
Hükumeti de iþ adamýnýn kurtarýlmasý için askeri bir
tim gönderilmesine karar veriyor. Ancak bir diplomatýn önerisi dikkate alýnarak uluslararasý iliþkilerin
hassas dengesi sebebi ile bu iþ için resmi bir tim
deðil de 'Her Türk asker doðar' sözünden yola
çýkarak illegal bir tim oluþturuluyor.
21:30
Sinema
Yenilmez 2
George Iceman Chambers þöhret ve para için
dövüþen bir boksördür. Ama profesyonel spor
hayatý sona erince iþsiz ve beþ parasýz kalýr. Bu
arada menajerinin Rusya’da bir reklam kampanyasýna katýlma teklifini kabul eder. George, ne
olduðunu bile anlamadan kendini Rusya’nýn en
karanlýk ve korkunç hapishanesinde bulur.
Hapishanede ayný zamanda Yuri Boyka isimli kendini dünyanýn en iyi dövüþçüsü olduðunu iddia
eden acýmasýz, yenilmez bir dövüþçü de vardýr.
Mafya babasý Gaga bu hapishanenin gizli
sahibidir, hapishane müdürü dahil tüm gardiyanlar da emrine amadedir.
ERENKÖY
ÞÖLENÝ
Dusty Springfield
Dusty Springfield, (d.
16 Nisan 1939 – ö. 2
Mart 1999). Ýngiliz pop
müzik
þarkýcýsý.
1960'larda baþarýlý bir
dönem
geçiren
Springfield 1980'lerin
sonlarýnda da baþarýlý
bir "geri dönüþ" ile
kendinden
sözettirmiþtir.Ýlk single'ý I Only
Want to Be With You
hem ABD'de hem de
Ýngiltere'de
baþarýlý
oldu. Bunu birçok single
ve albüm takip etti.
Bunlardan birkaçý Stay
Awhile,I Just Don't
Know What to Do With
Myself ve Losing You.
Ardýndan kendisi için
yazýlan The Look of
Love geldi ve bu þarký
Bond filminde kullanýldýðý için Akademi
Ödülü adayý oldu. 1964
yýlýnda zamanýnýn en
büyük solo þarkýcýsý
oldu. 1966 yýlýnda, en
büyük
çýkýþýný
You
Don't Have to Say You
Love Me (1966) ile
yaptý. O yýl yayýnlanan
tüm listelerde özellikle
yer alan bu þarký,
þarkýcýnýn kariyerinin en
üst noktasýydý. daha
sonraki yýllarda bir daha
böyle
yüksek
bir
baþarýya
ulaþamadý.
plaklarý o kadar çok satmadý.
Malzemeler
160 gr Bonfile
1/2 Çay Kaþýðý Tuz
1/2 Çay Kaþýðý
Toz Biber
20 gr Taze Kaþar
1 Çay Kaþýðý Un
2 Adet Yumurta
2 Çorba Kaþýðý
Çiçek Yaðý
1 Çay Kaþýðý Soya Sosu
1 Çorba Kaþýðý
Beþamel Sos
1 Kahve Fincaný
Dömiglas Sos
100 gr Mantar
Yarým Limon
Yemeðin Tarifi
Ýlk änce dana eskalopu
ince dövün. Tuz, toz
karabiber ve rende
kaþar ilave edip dövün.
Daha sonra un ve yumurtaya bandýrýn. Çiçek
yaðýnda kýzartýn.
Sos hazýrlanýþý: Mantar,
dömiglas, krema, toz
karabiber, soya sosu ve
limon suyu ile karýþtýrýn.
Pilav, sebze dolma ve
patates tava ile servise
sunun.
“Eðer sizi üzen kiþilere
hala selam verebiliyorsanýz,
bu vicdanýnýzýn sadakasýdýr“ Mevlana
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor Bülteni
19:45 Aldanýþ
21:30 Yenilmez 2
23:30 Hayatýn Rengi
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:50 Elif
Yerli Dizi
20:45 Atla Gel Þaban
Sinema
22:30 Kondor Operasyonu
04:30 Dila Haným
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Türkler Çýldýrmýþ
Olmalý Sinema
22:30 Taþ Mektep
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Küçük Aða
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Filinta
23:00 Bak Hele Bak
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Nizama Adanmýþ
Ruhlar Yerli Dizi
TEK
YILDIZ
2
03 MART
2015
SALI
HABER
9
TÜRSAB Yunanistan
gezisine Çorum'dan katýlým
"Çiçeðim Solmasýn"
çocuklarla buluþacak
Ýstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Çiçeðim
Solmasýn" isimli çocuk oyunu bu hafta sanatseverlerle buluþacak.
Kerem Gökçer'in yazdýðý ve Duygu
Gökhan'ýn yönettiði tek perdelik oyun
6 Mart Cuma ve 7 Mart Cumartesi günleri 11.00 ila 14.00 saatlerinde Çorum
Devlet Tiyatrosu Sahnesinde izleyici ile
buluþacak.
Çevreye dikkat çekilen oyunun
konusu þöyle:
"Ýnsanlar bilinçsizce davranýp
doðanýn dengesini bozduðundan beri
ne çok fazla açan çiçek ne de baharý
müjdeleyen kuþlarýn cývýltýsý kaldý. Bu
oyun çocuklarýn eskisi gibi sokakta
oynamadýðý, arkadaþlýk kurmakta zorlandýðý zamanlarda, baþkasýna iyilik
yapmanýn mutluluðunu hatýrlatmak
istiyor. Haydi, siz de bir çiçek dikin bu
hayata...
Oyun 3-11 yaþ izleyicileri için tavsiye ediliyor. Haber Servisi
Temayül sonuçlarý
açýklanmayacak
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu,
yaptýðý açýklamada temayül sonuçlarýnýn açýklanmayacaðýný söyledi.
28 Þubat tarihinde gerçekleþtirilen temayül
yoklamasýna iliþkin, bazý haber sitelerinde
sonuçlarla ilgili haber yapýldýðý müþahade
ettiklerini dile getiren Bekiroðlu, "Gerek Ýl
Baþkanlýðýmýz, gerekse Genel Merkezimiz
tarafýndan temayül yoklamasý sonuçlarýyla
ilgili bir açýklama yapýlmadýðý gibi bundan
sonra da yapýlmayacaktýr. Kamuoyunun yanlýþ
bilgilendirme ve spekülasyona açýk haberlerin
gerçeði yansýtmadýðý ve partimizle alakasý
olmadýðý kamuoyuna saygý ile duyurulur"
dedi. Haber Servisi
Çavuþoðlu Turizm Seyahat
Acentesi,
TÜRSAB
Erciyes
Bölgesel Yürütme Kurulu Üyesi
Halit Ýnaltekin 24-27 Þubat 2015
tarihleri arasýnda Yunanistan
inceleme
gezisine
katýldý.
Konusunda uzman 17 kiþilik
seyahat acenteleri, TÜRSAB temsilcileri ile birlikte ve Kültür
Turizm Bakanlýðýndan uzmanýnda katýldýðý gezide bölgenin turizm potansiyeli deðerlendirildi.
Türkiye'nin çeþitli illerinden
geziye katýlan turizm temsilcileri,
bölgedeki firmalarla temaslarda
bulundu. Ýnceleme gezisinde
heyette TÜRSAB Kurumsal Ýliþkiler Bölümü'nden Berna Akar
Ertan Demirbaþ'ta hazýr bulundu.
Gezide sýrasýyla Atina, Poros,
Hydra ve Aegýna adalarýnda
bulunan tarihi yerler gezildi. Ýlk
resmi ziyaret ise Baþ Konsolos
Barýþ Kalkavan'a yapýldý.
Çorum MÜSÝAD kurucusu ve
denetim kurulu üyesi Halit Ýnaltekin ve Malatya MÜSÝAD Üyesi
Bünyamin Özdemir'de MÜSÝD
ile ilgili özel ziyaretlerde bulundular.
TÜRSAB heyeti, Yunanistan topraklarýna ayak
bastýklarý andan itibaren gördükleri misafirperverlik için
Yunanistan heyetine teþekkür ettiðini belirten Halit Ýnaltekin,"TÜRSAB'ýn 5 yýlda 80 ülke projesi var. Bu kapsamda en çok Yunanistan ziyaret edilmeye devam ediyor. Bu gezide bunlardan birisi. 17 kiþiden
oluþan uzman ekiple 4 gün boyunca güler
yüzlü bir þekilde karþýlanan ve keyifli vakit
geçiren TÜRSAB heyeti, geziden olumlu
izlenimler edinerek döndük. Komþu
Yunanistan ortak kültürel mirasýmýz ve benzerliklerimiz bizi daha da yakýnlaþtýrýyor.
Yunanistan bizim için farklý bir bölge ve
iþbirliklerini deðerlendireceðiz. Umuyoruz
ki amacýna ulaþan bir gezi olmuþtur.
Sevdamýz
Çorumun
tanýtýmý
olan
"Medeniyetler Beþiði" sloganý ile ilimizin
Tanýtýmý ve Turizmi de bu tanýtým gezisinde
fýrsat buldukça Yunan meslektaþlarýmýza
anlatýldý ve tanýtýldý. TÜRSAB ekibimizle bir-
likte gerçekleþtirdiðimiz Yunanistan inceleme gezisinde,
komþu topraklara girdiðimiz andan itibaren bize gösterilen güler yüz ve misafirperverlik için gerek Yunanistan
meslektaþlarýmýza gerekse baþta TÜRSAB Baþkaný
Baþaran Ulusoy olmak üzere gezinin tertiplenmesinde
emeði geçen TÜRSAB yönetimine teþekkür ediyorum"
dedi. Haber Servisi
Çorum'da benzinin
tavan fiyatý 4,49 lira
"Halkýn milletvekili
olacaðým"
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday
adayý Saim Topgül, seçim çalýþmalarýný yoðun
bir tempo içerisinde devam ettiriyor.
Hafta sonu beraberinde çok sayýda parti
üyesiyle birlikte Mecitözü, Alaca ve Sungurlu
ilçe merkezleri ile köylerini ziyaret eden Topgül,
"Barýþ ve demokrasi için,
sevgi ve kardeþlik için,
yeni bir anlayýþ için
desteklerinizi verin birlikte yönetelim" diyerek,
CHP üyelerinden 29
Mart'ta yapýlacak olan
ön seçimde destek istedi.
AK Parti iktidarýnýn
13 yýlýný geride býraktýðýný ancak diðer alanlarda olduðu gibi kýrsal
alanýn da yatýrým konusunda geri býrakýldýðýný
belirten Topgül, "AK Parti'nin uyguladýðý yanlýþ
tarým politikalarý nedeniyle köylerimiz boþaldý.
Köylerde artýk tarým yapýlamaz hale geldi.
Mazot, benzin, gübre ve diðer girdi ücretleri 13
yýl öncesiyle kýyaslanamayacak düzeyde arttý.
Buna raðmen köylünün ürettiði ürünün deðeri
ise hep ayný düzeyde. Ürettiði üründen bir þey
alamayan çiftçiler çareyi büyük þehirlere göç
etmekte buluyor. Tarýmda uygulanan neo-liberal politikalar nedeniyle iþsizlik oraný da artýyor" dedi.
Öte yandan ziyaret ettiði köylerin önemli bir
kýsmýnýn yollarýnýn çamurlu olduðuna da dikkat
çeken Topgül, "Ýktidar hayatýn her alanýnda
olduðu gibi kýrsal alanda da yandaþý olmayanlara hizmet götürmüyor" ifadelerini kullandý.
Topgül, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön
seçimde oy sýralamasýndaki pusulada 1'inci sýrada yer aldýðýný kaydederek, Ankara'da etkin ve
çalýþkan bir milletvekili
isteyenlerin kendisine oy
vermesi gerektiðini dile
getirdi.
Topgül, "Milletvekili
olmam halinde tüm
hemþehrilerimin
Ankara'da kapýsý açýk bir
evi olacak. Yurttaþlarýmla birebir görüþmeler
yaparak onlarýn sorunlarýný çözmek için çalmadýk kapý býrakmayacaðým. Elitlerin deðil
halkýn milletvekili olacaðým" þeklinde konuþtu.
Ziyaret ettiði ilçe merkezleri ve köylerdeki
yurttaþlar ise Topgül'ü yakýndan tanýdýklarýný
belirterek, "Kendisinin köylerimize yaptýðý
katkýlarý unutmamýz mümkün deðil. Güzel
günümüzde olsun, acý günümüzde olsun Saim
Topgül her zaman yanýmýzda oldu. Çýktýðý
yolda yolu açýk olsun" þeklinde konuþtular.
Haber Servisi
EPDK, 3 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerli
olacak benzin fiyatlarýný illere göre sýraladý.
Kurþunsuz benzin türlerinin tavan fiyatlarý belli
oldu. EPDK, il il benzin fiyatlarýnýn tavan fiyatlarýný liste þeklinde açýkladý.Listede Tunceli, 4,61
ile benzinin tavan fiyatýnýn en yüksek olduðu il
olurken, sýrayý 4,60 ile Elazýð ve 4,59 ile Mardin,
Muþ, Van, Þýrnak aldý.
Ýllere göre benzin fiyatlarý þöyle:Adana 4,47Adýyaman 4,50 - Afyonkarahisar 4,52- Aðrý 4,57,
Aksaray 4,49 - Amasya 4,49 - Ankara 4,48 Antalya 4,48, Ardahan 4,53 - Artvin 4,52 - Aydýn
4,49 - Balýkesir 4,49, Bartýn 4,49 - Batman 4,55 Bayburt 4,51 - Bilecik 4,47, Bingöl 4,58 - Bitlis 4,57
- Bolu 4,47 - Burdur 4,51, Bursa 4,47 - Çanakkale
4,50 - Çankýrý 4,49 - Çorum 4,49, Denizli 4,50 Diyarbakýr 4,58 - Düzce 4,47 - Edirne 4,45, Elazýð
4,60 - Erzincan 4,53 - Erzurum 4,54 - Eskiþehir
4,48, Gaziantep 4,48 - Giresun 4,51 - Gümüþhane
4,51 - Hakkari 4,63, Hatay 4,47 - Iðdýr 4,50 Isparta 4,50 - Ýstanbul 4,45 - Ýzmir 4,47,
Kahramanmaraþ 4,47 - Karabük 4,48 - Karaman
4,49 - Kars 4,53, Kastamonu 4,51 - Kayseri 4,49 Kýrýkkale 4,46 - Kýrklareli 4,46, Kýrþehir 4,48 - Kilis
4,47 - Kocaeli 4,45 - Konya 4,50 - Kütahya 4,48,
Malatya 4,49 - Manisa 4,49 - Mardin 4,59 Mersin 4,46 - Muðla 4,52, Muþ 4,59 - Nevþehir
4,50 - Niðde 4,48 - Ordu 4,50 - Osmaniye 4,47,
Rize 4,50 - Sakarya 4,46 - Samsun 4,47 - Siirt 4,56
- Sinop 4,50,Sivas 4,52 - Þanlýurfa 4,50 - Þýrnak
4,59 - Tekirdað 4,45 - Tokat 4,51, Trabzon 4,49 Tunceli 4,61 - Uþak 4,50 - Van 4,59 - Yalova 4,46,
Yozgat 4,48 - Zonguldak 4,48."
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
03 MART
2015
SALI
HABER
10
"Çorum'dan 2 milletvekili
çýkartacak güçteyiz"
Canik Baþarý
Üniversitesi Akdað'da
Canik Baþarý Üniversitesi personeli ve
öðrencileri kýþýn son günlerini Ladik Akdað
gezisiyle deðerlendirdi.
1 Mart Pazar günü melemeniyle meþhur
Çakallý mevkiinde kahvaltýda buluþan Baþarý
ailesi, akademisyen, öðrenci ve idari personeliyle Ladik Akdað'a týrmanýp, kayak
merkezine ulaþtý.
Bu tür faaliyetlerin toplum içinde bile birbirinden uzaklaþan günümüz insanýný birbirine
yakýnlaþtýrdýðýný ifade eden Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü Bölüm Baþkaný Yrd. Doç.
Dr. Ferhat Öztürk, "Güzel bir pazar günü, haftanýn stresini atýp yeni haftaya güzel bir þekilde
merhaba demek için buraya geldik.
Organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür
ederim" dedi.
Akdað'da kayak ve snowboard yapan topluluk, Ladik Gölü kenarýnda yenilen yemek sonrasý þehre geri döndü. Haber Servisi
YEDAÞ'dan Alaca'da
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ'den yapýlan
açýklamaya göre Alaca ilçesine baðlý Küre
köyünde elektrik kesintisi yapýlacak.
keyfi olarak tutuklandýðý ve
iþkenceye maruz kaldýðýna
dikkat çekti. Simoviç'e göre
aðýr silahlar ve roketatarlar
kullanmaya yönelen taraflar
insan kayýplarýnýn artmasýna
neden oldu.
12 Þubat'ta imzalanan
Minsk Anlaþmasý'na göre
ateþkes ilan eden taraflar aðýr
silahlarý sýnýr hattýnýn gerisine
çekmeyi sürdürüyor. Esir
takasýnýn ardýndan ayrýlýkçý
bölge Donbas'ýn statüsü ile
ilgili anayasa deðiþikliði
yapýlacak. Yerel seçimlerin
planlandýðý bölgenin Rusya ile sýnýrý ise Kiev
yönetimine devredilecek.
Krizin çözümüne yönelik görüþmeler ise
devam ediyor. Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey
Lavrov, ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry ile
barýþ sürecini ele aldý. Cenevre'de yapýlan
görüþmenin
yapýcý
geçtiði
belirtildi.
Görüþmede Ukrayna krizinin yaný sýra, Suriye
ve Ýran nükleer sorunlarýnýn da ele alýndýðý
kaydediliyor.
Cenevre'de bu yýl 28'incisi gerçekleþtirilen
BM Ýnsan Haklarý Konseyi toplantýsýnda
Ukrayna yönetimine çaðrýda bulunan Lavrov,
"savaþ cephesinden" uzak durmalarýný, 12
Þubat Minsk Anlaþmasý ile belirlenen yolda
ilerlemelerini talep etti.
Forbes'un zenginler listesinde Türkiye'den 32 kiþi
Meksikalý iþadamý Carlos Slim Helu, 77,1 dolarlýk
servetiyle ikinci, Amerikalý yatýrýmcý Warren Buffet da
72,7 milyar dolarlýk varlýðýyla üçüncü sýrada yer aldý.
Zenginler listesinde Murat Ülker 369'uncu (4,4
milyar dolar), Hüsnü Özyeðin 690'ýncý (2,7 milyar
dolar) Semahat Sevim Arsel 714'üncü (2,6 milyar
dolar) oldu. Türkiye'den iþ dünyasýndan yer alan
diðer isimler þöyle:
737 Mustafa Rahmi Koç (2.5 milyar dolar) 737
Ferit Faik Þahenk (2.5 milyar dolar)
782 Þarýk Tara (2.4 milyar dolar) 847 Erman Ilýcak
(2.2 milyar dolar) 847 Suna Kýraç (2.2 milyar dolar)
847 Filiz Þahenk (2.2 milyar dolar) 1105 Ali Ýbrahim
Aðaoðlu (1.8 milyar dolar) 1118 Ahsen Özokur (1.7
milyar dolar) 1312 Bülent Eczacýbaþý (1.5 milyar
dolar) 1324 Ahmet Çalýk (1.4 milyar dolar)
geçtiðini iddia etti.
Aday belirlerken CHP'li üyelerin duygusal deðil,
ülkeyi ve gelecek nesilleri düþünerek oy vermeleri gerektiðini kaydeden Bozdoðan, Cumhuriyetin kuruluþundan
bu yana Atatürk'ün emanetine hep sahip çýkan
CHP'lilerin 29 Mart'ta
yapýlacak olan seçimlerde
en isabetli adayý seçeceklerine
güvenini
tam
olduðunu söyledi.
"Arkadaþlar bu sýradan
bir seçim deðil. Kiþisel ve
duygusal karar vermemeniz gerekiyor. Sizler bu
seçimde ülkeyi ve sizleri 4
yýl temsil edecek kiþiyi
seçeceksiniz. O nedenle
bir adaya oy verirken 40
kere
düþünmelisiniz.
Ülkeyi ve sizi en iyi þekilde temsil edecek kiþilere
oyunuzu vermelisiniz" diye konuþan Bozdoðan, ülkenin
AK Parti hükümetine mahkum olmadýðýný ve 7
Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde CHP'nin iktidara
geleceðini dile getirdi. Haber Servisi
Kesinti 03-04-05-06-07 Þubat tarihinde
08.00-17. 00 saatleri arasýnda gerçekleþtirilecek.
Haber Servisi
BM: Ukrayna'da ölü
sayýsý 6 bini geçti
Birleþmiþ Milletler (BM), Ukrayna'nýn
doðusunda Nisan 2014'den bu yana devam
eden iç savaþta ölenlerin sayýsýnýn 6 bini
geçtiðini açýkladý.Cenevre merkezli BM Ýnsan
Haklarý Yüksek Komiseri Zeyd Raad ElHüseyin, son haftalarda Donetsk Havaalaný
çevresi ve Debaltsevo'da artan çatýþmalarda
yüzlerce sivil ve askeri personelin yaþamýný
yitirdiðini söyledi. Ukrayna'nýn doðusunda 1
yýla yakýn süredir devam eden çatýþmalarda 6
binden fazla insanýn öldüðü bilgisini veren BM
Yetkilisi, 15 bine yakýn insanýn da yaralandýðýný
kaydetti. Ukrayna'da evlerini terk etmek
zorunda kalanlarýn sayýsý ise 1 milyonu geçti.
BM Genel Sekreterliði Ýnsan Haklarýndan
Sorumlu Yardýmcýsý Ývan Simoviç de sivillerin
CHP Çorum Milletvekili aday adayý, Muharrem
Bozdoðan, yýlardýr her seçimde 1 milletvekili ile yetinen
CHP'nin bu seçimlerde Çorum'dan 2 milletvekili
çýkartabilecek güce sahip olduðunu savundu. Son
kamuoyu yoklamalarýnda iktidar partisinin oy oranýnýn
yüzde 39'lara düþtüðünü ve seçimlere kadar daha da
düþeceðini kaydeden Bozdoðan, "7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde CHP iktidarý gözüküyor. Bizde
Çorum'dan 2 milletvekili çýkartarak CHP iktidarýna
büyük bir katký yapmak istiyoruz" dedi.
Bozdoðan, CHP Çorum Milletvekili aday adayý
Muharrem Bozdoðan, ülkesinin karanlýk bir süreçten
geçtiðine dikkat çekerek, "Ülke elden gidiyor. Buna dur
diyecek tek parti ve güç CHP'dir. Ferdi düþünmeye
kimsenin hakký yok. Ahbap çavuþ iliþkisi ile vekil
seçmeyin. Baþta ülke olmak üzere sizi parlamento da
kimin en iyi þekilde temsil edeceðini düþünüyorsanýz o
adaya oy verin. Kendiniz için deðil, çocuklarýnýzý, torunlarýnýzý
düþünerek,
Atatürk'ün
kurduðu
Cumhuriyet'i düþünerek
oy verin" dedi.
CHP'de milletvekilliði
ön seçimlerine 26 gün kala
aday adaylarý da çalýþma
tempolarýný hýzlandýrdý.
CHP Milletvekili aday
adayý
Muharrem
Bozdoðan'da
merkez
baþta olmak üzere ilçe ve
köylerde seçim çalýþmalarýný
sürdürüyor.
Hafta sonu Laçin Dodurga ve Osmancýk ilçeleri ile köylerinde seçim çalýþmalarý yürüten Bozdoðan, ülkede
yaþanan olumsuzluklara dikkat çekti. Osmancýk
ilçesinde yaklaþýk 250 kiþinin katýlýmý ile yapýlan toplantýda konuþan Bozdoðan, ülkenin karanlýk bir süreçten
1324 Faruk Eczacýbaþý (1.4 milyar dolar) 1324
Ahmet Nazif Zorlu (1.4 milyar dolar)
1386 Mustafa Latif Topbas (1.4 milyar dolar) 1386
Hamdi Ulukaya (1.4 milyar dolar) 1415 Mehmet
Aydinlar (1.3 milyar dolar) 1415 Mubariz Gurbanoglu
(1.3 milyar dolar) 1500 Turgay Ciner (1.3 milyar
dolar) 1500 Deniz Þahenk (1.3 milyar dolar) 1533
Mehmet Rüþtü Baþaran (1.2 milyar dolar) 1533
Mehmet Nazif Günal (1.2 milyar dolar) 1533 Mehmet
Sinan Tara (1.2 milyar dolar) 1605 Mehmet Emin
Karamehmet (1.2 milyar dolar) 1712 Mustafa Vehbi
Koç (1.1 milyar dolar) 1712 Sevket Sabancý (1.1 milyar dolar) 1741 Aydýn Doðan (1 milyar dolar) 1741
Suzan Sabancý Dinçer (1 milyar dolar) 1741 Serra
Sabancý (1 milyar dolar) 1741 Murat Vargý (1 milyar
dolar) 1741 Fatma Yazýcý (1 milyar dolar)
Türk askeri Katar'da
konuþlandýrýlacak
TBMM
Dýþiþleri
Komisyonu'nda, Katar
devleti ile Türkiye
arasýnda
imzalanan
askeri eðitim ile Türk
Silahlý Kuvvetleri'nin
konuþlandýrýlmasý
anlaþmasý kabul edildi.
Muhalefet partileri bu
duruma tepki gösterdi.CHP
Ýstanbul
Milletvekili
Osman
Taney
Korutürk,
Mecliste basýn toplantýsý düzenledi. Dýþiþleri
Komisyonu'nda Katar
devleti ile Türkiye
arasýnda
imzalanan
askeri eðitim ve Türk
Silahlý Kuvvetleri'nin
konuþlandýrýlmasý anlaþmasýnýn geçtiðini dile getiren
Korutürk, Ortadoðu'daki birçok ülke ile askeri eðitim
ve iþbirliði anlaþmalarýnýn olduðuna dikkat çekti. Ancak
Katar'da Türk askerinin konuþlandýrýlmasýnýn alýþýlmýþ
bir durum olmadýðýný dile getiren Korutürk, normalde
bir ülkeye asker gönderilmesinin tezkere ile olduðunu
söyledi. "Katar'da ne oldu da böyle bir karar alýnýyor.
Ýktidar temsilcilerine sorduk; yuvarlak laflar dýþýnda
cevap alamadýk." diyen Korutürk, Türkiye'nin eðitdonat diye bir iþe Amerika'nýn katkýsýyla girdiðini ifade
etti. "Katar'a acaba eðitim birliði gönderip eðit donatý
burda mý yapacaklar?" diye soran Korutürk, burada
kimlere eðitim verileceðinin açýklanmasý gerektiðini
kaydetti. "Terörist kapsamý üzerinde baþka gruplara mý
eðitim verilecek?" diye soran Korutürk, CHP ve
MHP'nin muhalefetine raðmen komisyondan bu anlaþ-
manýn geçtiðini söyledi.
Bu anlaþmanýn Ýran iliþkilerine de yansýyacak bir
durum olduðunu anlatan Korutürk, gelinen noktanýn
iktidarýn maceracý dýþ politikasýnýn sonucu olduðunu
belirterek "Ýktidar yeni mecare mý aralýyor" sorusunun
akýllara geldiðini ifade etti. Korutürk, bu anlaþmanýn
takipçisi olacaklarýný vurguladý.
CHP'li Oktay Ekþi ise "Hangi ihtiyaçtan kaynaklandýðýna dair soru yönelttik. Tatmin edici hiçbir
bilgi gelmedi. Hükümetin getirilen anlaþmada görülen
niyetlerinden, farklý bir takým meseleler, bu anlaþmanýn
gerisinde var diye düþünenler sanýyorum haklýlar." þeklinde konuþtu.
CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner de
"Kapkaç giriþimi var diye düþünüyoruz. Son derece
dikkat edilmesi gereken bir durum." dedi.
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
03 MART
2015
SALI
SPOR
11
Bu gol þampiyon yapar mý?
Özgür Vurur'un öðrencileri, Tuzlaspor'u adeta sahadan
sildi. Rakibine futbol dersi veren Darýca G.B, sahadan 1-1'lik
beraberlikle ayrýlsa da oynadýðý coþkulu ve iyi futbolla
Darýca Ýlçe Stadý'ný hýnca hýnç dolduran taraftarlarýna
þampiyonluk mesajý gönderdi.
3.lig 1.grup lideri Darýca Gençlerbirliði, sahasýnda aðýrladýðý Tuzlaspor'la 1-1 berabere kalarak haftayý 48 puanla
lider tamamladý. Sezonun en iyi maçlarýndan birisini çýkaran
sarý yeþilliler, rakibine bir hayli zor anlar yaþattý.
Mücadelenin
55'nci
dakikasýnda
''Ýçeride
mi
dýþarýda''sorusuyla penaltý golüyle 1-0 geriye düþen Darýca
G.B pes etmedi. Yýlmadý, yýkýlmadý, saldýrdý ve aradýðý gole
yýldýz futbolcusu Ahmet Kutluer'le ulaþtý.
Bülent'in ortasýna harika yükselen Ahmet,
topu adeta çivi gibi çaktý ve Darýca Ýlçe Stadýný
ayaða kaldýrdý. Beraberlik golünün ardýndan
Tuzlaspor kalesini abluka altýna alan Darýca
G.B, hýrslý futboluyla taraftarlarýný mest etti.
Sað kanadý felç eden Adem Aydýn'ýn hazýrlaýdðý pozisyonlarý cömerçe harcayan sarý
yeþilliler, sahadan 1 puanla ayrýlasa da gelecek
haftalar adýna umut daðýttý. Türkiye
Kupasý'nda Süper Lig takýmlarýný eleyerek
büyük ses getiren Tuzlaspor'a adeta top
göstermeyen Darýca G.B, þampiyonluk yolunda önemli 1 puaný hanesine yazdýrdý.
Karþýlaþmanýn
baþlama
düdüðüyle
baþlayan Adem Aydýn fýrtýnasý son düdüðe
kadar devam etti. Üstün futbol zekasý ve kývrak çalýmlarýyla
rakip savunmaya bir hayli zorluklar yaþatan Adem, temsilcimizin hemen hemen her ataðýnda baþrol oynadý. Yaptýðý
13 ortada 8 isabet bulan Adem, Darýca G.B için ne kadar
önemli bir oyuncu olduðunu bir kez daha gösterdi. Maç
sonrasýnda bir açýklama yapan Adem, kazanmayý hak eden
tarafýn kendileri olduðunu söyleyerek Tuzlaspor'u
ellerinden kaçýrdýklarý için çok üzgün olduklarýný söyledi.
Darýca G.B taraftarlarýn coþkusu için teþekkür eden yýldýz
oyuncu, ligde kalan her maçta ayný tabloyu görmek istediklerini söyledi.
(Yasin Yücel)
Bakan Yýldýz meslekten ihraç edildi
ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Soma'da yaþanan
facia sonrasýnda yaptýðý açýklamalarla büyük tepki
toplamýþtý. Bunun üzerine yaklaþýk bir yýl önce TMMOB
Disiplin Yönetmeliði'nin 9/b bendinde belirtilen ‘kamuya,
halka, üçüncü þahýslara zarar vermek' suçunu iþlediði belirtilmiþ ve EMO Onur Kurulu'na sevk edilmiþti. Elektrik
Mühendisleri Odasý (EMO) Ankara Þubesi üyesi Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz dün açýklanan karar
göre, meslekten men edildi. EMO'nun 18 Mayýs 2014 tarihinde Yýldýz hakkýnda ihraç istemiyle baþvurduðu ‘Onur
Kurulu' kararýný verdi. Bakan Yýldýz'ýn, Soma Kömür Ýþletmeleri maden ocaðýnda 301 iþçinin ölümüyle sonuçlanan
facia sonrasý yaptýðý açýklamalardan dolayý TMMOB Disiplin
Yönetmeliði'nde belirtilen ‘kamuya, halka, üçüncü þahýslara
zarar vermek' suçu iþlediði kanaatine varýldý. Faciada siyasi
sorumluluðu bulunan Bakan Taner Yýldýz, tüm tepkilere raðmen istifa etmeyerek, þahsýna dönük eleþtirileri dikkate
almamýþtý.
Çatalca'dan tek
gol üç puan
Spor Toto 3.Lig 1.Gup'ta mücadele
eden Çatalcaspor, geçtiðimiz Pazar günü
kendi sahasýnda konuk ettiði Tutap Þeker
karþýlaþmasýnda kendisinden beklenen iyi
oyunu
oynayamamasýna
raðmen
61.dakikada Erhan'ýn attýðý golle sahadan
üç puaný alarak ayrýlmayý baþardý.
Grubunda ligin ikinci yarýsýndaki ikinci galibiyetini yine kendi sahasýnda almayý
baþardý.
Çatalca sahasýnda oynanan karþýlaþmada grupta alt sýralardan kurtulma çabasý
veren Tutap Þeker'i konuk etti, önceki haftalara nazaran daha az taraftar topluluðun
seyrettiði karþýlaþmada Çatalcaspor üçüncü
kez kendi sahasýnda seyircisi önüne çýktý.
Ýstanbulspor galibiyetinden sonra , kendi
sahasýnda oynadýðý Niðde Belediyespor
karþýlaþmasýný kaybeden sarý kýrmýzýlý ekip,
Þeker karþýsýnda o etkili futbolunu
sergileyemedi, daha az gol pozisyonuna
giren ev sahibi Çatalcaspor galibiyet golünü
61.dakikada Erhan'la bulabildi.
Kendi sahasýndaki üçüncü karþýlaþmasýnda ikinci galibiyetini alan, ligin ikinci
yarýsýnda oynadýðý 6 karþýlaþmadan 7 puan
toplayan Çatalcaspor Þekerspor karþýsýnda
istediði pozisyonlarý bulamadý. Ligin son iki
haftasýný beraberlikle geçiren TUTUP Þeker
Çatalcaspor'un gol ayaklarýný iyi markaj
altýna alarak fazla pozisyon vermedi.
Konuk ekip, yakaladýðý pozisyonlarda da
ileri uçta baþarýlý olamayarak aldýðý maðlubiyte boyun eðmek zorunda kaldý.
6 puanlýk galibiyet
Grubunda Þeker'i maðlup ederek 23.
Haftayý galibiyetle kapatan Çatalcaspor 24.
Haftada ligden çekilen Bozöyük karþýsýnda
hükmen üç puaný puantaj hanesine
yazdýracak. Bu maçýn bu þekilde önemini
bilen Sarý kýrmýzýlý ekip aldýðý galibiyetle
büyük bir avantaj yakaladý. (Yasin Yücel)
Dünya yeniden
Çözüm sürecinin baþarýya þekillenebilir
Elektrik Mühendisleri Odasý Ankara Þubesi üyesi Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz meslekten men edildi. Soma'da yaþanan facia sonrasý yaptýðý açýklamalarla
kamuoyundan yoðun tepki toplayan Yýldýz, ‘kamuya, halka,
üçüncü þahýslara zarar vermek' suçundan ihraç edildi.Enerji
ulaþmasýný istemiyor
Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç,
HDP Eþ Baþkaný Selahattin Demirtaþ’ý çözüm sürecinin
baþarýya ulaþmasýný istemediðini iddia etti.Arýnç, Bakanlar
Kurulu toplantýsý sonrasýnda
yaptýðý açýklamada, HDP Eþ
Baþkaný Selahattin Demirtaþ’ý
hedef oldu. Arýnç, Çözüm
Süreci’ne yönelik “hükümetin
tutumunu umut vaat etmiyor”
þeklinde eleþtiren Demirtaþ’ý
çözüm sürecini istememekle ve
proje içinde olmakla suçladý.
Arýnç, Demirtaþ’a yönelik þu
ifadeleri kullandý: “Ýstanbul'da
konuþuluyor, herkes gayet memnun bir þekilde açýklama yapýyor,
Sayýn Demirtaþ'ýn bir saat sonraki yüz ifadesine bakýn, çatma
kaþlar, sýkýntý, öfke ve nefret. 6-7 Ekim olaylarýnýn ardýndan
sayýn Demirtaþ’ýn tutumunu da eleþtirmiþtim. Demirtaþ
çözüm süreci konusunda iyi niyetli çaba gösteren ve bu
sürecinin baþarýyla ulaþmasýný arzu eden birisi deðildir. Bana
ulaþan bilgilerin gerçekliðini çok iyi bildiðimi için söylüyorum. Dilerim bu noktadan sonra bu süreci baltalayacak
hareketin içinde olmaz. O þimdi önümüzdeki seçimler için
iyi bir proje olarak
görülüyor. Bu proje
üzerinde Türkiye’de
çalýþanlar var. Bu proje
sadece
Demirtaþ’ýn
sahsýnda deðil içinde
kýzýl yýldýzý barýndýran
Vatan Partisini de
barýndýran bir kýsmý
vardýr. Bu proje içinde
birileri küçültülmeye
çalýþýlýr, birileri de
büyütülmeye çalýþýlýr.
Sonunda
milletin
dediði olur. Kendisinin
baþarýlý bir siyasetçi olacaðýný düþünüyorum. En büyük
engelin egosu olduðunu düþünüyorum. Çözüm sürecine
bugüne kadar engel çýkarýldýysa bunlardan sorumlu olanlarýn en baþta geleni Selahattin Demirtaþ’týr.”
Antarktika’da her yýl milyarlarca ton buzulun eridiðine
dikkat çeken uzmanlar, son 50
yýlda sýcaklýklarýn 3 derece arttýðýna vurgu yapýyor. Ýklim
deðiþikliðiyle ilgili çalýþma
yapan uzmanlar, Antarktika'da
hýzla eriyen buzullarýn dünyayý
yeniden þekillendirebileceðini
söyledi.Son 50 yýlda sýcaklýklarýn 3 derece artmasýnýn böyle
bir sonuca yol açabileceði vurgulandý. Amerikan Uzay ve
Havacýlýk Dairesi’nin (NASA)
uydu hesaplamalarýna göre son dönemde
yýlda 130 milyar ton buz denize karýþýyor.
Bu, 102 katlý 356 bin Empire State binasýna
ya da 1.3 milyar olimpik havuza eþit bir
rakam.
Uzmanlar, ýsýnmanýn artýk geri dönülemez bir noktada olunduðunu ifade ediyor.
Ýklim deðiþikliðinin Antartika'daki rüzgarýn
þeklini deðiþtirdiði, sýcak suyun kuzeye,
Batý Antarktika buzulunun altýna yöneldiði,
bunun da erimeyi hýzlandýrdýðý belirtiliyor.
Bugünkü þartlarda okyanuslar yýlda 0.3
milimetre kadar yükselecek. Erime, bazý
uzmanlarýn tahmin ettiði gibi durdurula-
massa, deniz seviyesindeki yükseliþ
hýzlanacak.
En kötü senaryoya göre, deniz
seviyesindeki artýþýn yüzyýl içinde 3 metreyi
bulabileceði belirtiliyor. Bunun gerçekleþmesi durumunda New York ve Çin'in
Guangzhou gibi ünlü kýyý kentleri her yýl 1
trilyon dolarlýk sel zararýyla karþý karþýya
kalacak.
Uzmanlar,
dünyanýn
kaderinin
buzullardan erime hýzýna baðlý olduðuna
ve iklim deðiþikliðini önleyecek adýmlarýn
gecikmeden atýlmasý gerektiðine dikkat
çekiyor. Uzmanlar, birçok adanýn tamamen
suyla kaplanacaðý uyarýsý yapýyor.
Anemi, çocuklarda geliþme geriliðine neden olabilir!
Uzun süren halsizlik, yorgunluk, cilt solgunluðu
gibi belirtiler anemi yani kansýzlýða iþaret edebiliyor.
Çocuklarda büyüme ve geliþme geriliðine sebep olan
anemi; bebeðin yetersiz anne sütü almasý ve demirden eksik gýdalarla beslenmesinden kaynaklanýyor.Memorial Ataþehir Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Bölümü’nden Uz. Dr. Gökçe Günbey
Elemen, çocukluk döneminde görülen anemi hastalýðý ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi.
Kansýzlýk her yaþta görülebilen bir sorundur; ancak özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde daha sýk rastlanmaktadýr. Bu rahatsýzlýk kandaki hemoglobin miktarýnýn yaþa ve cinsiyete göre normal
kabul edilen deðerlerin altýnda olmasý olarak tanýmlanmaktadýr.Bebeklere inek sütünün erken verilmesi Kansýzlýk nedeni Demir eksikliðine baðlý anemi
ülkemizin en önemli saðlýk problemlerinden biridir.
Demir eksikliði anemisinin Türkiye’de 6-24 ay arasý
süt çocuklarýnda görülme sýklýðý %12-46 arasýndadýr. Bebeklere inek sütünün erken verilmesi demir
eksikliði anemisi riskini artýrabilmektedir. Bunun dý-
þýnda B12-folik asit eksikliði ve Akdeniz anemisi ülkemiz için önemli anemi nedenleri arasýnda sayýlabilmektedir. Okul baþarýsýný da etkileyebilir
Çocuklarda aneminin sýk görülen belirtileri halsizlik, yorgunluk ve soluk bir tene sahip olunmasýdýr. Anemisi olan bebeklerde huzursuzluk, iþtahsýzlýk, aðlarken katýlma ve büyüme geliþmede duraklama görülebilir. Okul çaðýndaki çocuklarýn aileleri,
özellikle demir eksikliði anemisi varsa okul baþarýsýnda düþme, anlama ve algýlama güçlüðü þikayetleri ile de doktora baþvurmaktadýr.Anemi baþka hastalýklarýn da habercisi olabilir Kemik ve eklem aðrýlarý,
lenf bezlerinde büyüme, karaciðer ve dalak büyüklüðü anemi ile birlikte lösemi ve kronik hastalýklarýn
habercisi olabilir. Çarpýntý hissi, baþ aðrýsý, sýk enfeksiyon geçirme, toprak, kaðýt, buz gibi maddeleri yeme isteði, týrnaklarda þekil bozukluðu, iþtahsýzlýk, tat
alma duyusunda azalma, dilde ve aðýz kenarlarýnda
yaralar anemi ile baðlantýlý olabilir.
Demirden zengin gýdalarý tercih edin, çocuðunuzu çaydan uzak tutun * lk 6 ayda tercihen anne sü-
tü, anne sütü yoksa demir katkýlý formül mamalar
alýnmalýdýr.
* Ýnek sütüne 1 yaþýndan önce geçilmemelidir.
* 1 yaþýndan sonra ise günlük süt tüketimi 500 ml
civarýnda tutulmalýdýr.* Çocuðun diyetine; ayýna göre uygun þekilde demirden zengin et, yumurta, karaciðer, yeþil yapraklý sebzeler ve kuru baklagiller
eklenmelidir.* Çocuklara demir emilimini kolaylaþ
týran “mandalina, portakal” bol miktarda verilebilirken; demir emilimini azaltan “çay” verilmemelidir.
4-6. aydan itibaren demir takviyesi olmalý
Tüm saðlýklý çocuklara 4-6. aydan itibaren koruyucu dozda 1 mg/kg/gün þeklinde demir takviyesi
baþlanmasýnda fayda vardýr. Prematüre ve yetersiz
demir alan bebeklere bu doz 2-4 mg/kg/gün demir
þeklinde yapýlabilir ve daha erken dönemde baþlanabilir. Beslenme düzeni iyi bile olsa ilk 1 yaþta her
bebeðe tam kan sayýmý yapýlýp kansýzlýk düzeyi araþtýrýlmalýdýr. Ýki ve 4 yaþta da birer kez kan sayýmý yapýlmasýnda fayda vardýr. Kansýzlýk ve demir eksikliði
saptanan bebeðe demir depolarýný doldurmak için
3-6 ay süre ile demir tedavisi uygulanmalýdýr. Tedavi 4-6 mg/kg/gün þeklinde aðýz yolu ile verilen þurup
veya damla ile yapýlýr. Demir tedavisi gün içinde 2-3
doza bölünerek ve emilimi arttýrmak ve yan etkileri
en aza indirmek için öðün aralarýnda yapýlmalýdýr.
Demir tedavisi sýrasýnda kabýzlýk ve karýn aðrýsý en
sýk rastlanan yan etkilerdir. B12 eksikliði kansýzlýða
neden oluyor Vitamin B12, en fazla hayvansal gýdalarda bulunmaktadýr. Yetersiz vitamin B12 alýmý en
sýk vejetaryenlerde görülmektedir. Vejetaryen olmayanlarda da yanlýþ beslenme veya sosyo-ekonomik
nedenlerle yanlýþ ve yetersiz beslenme sonucunda
da bu eksiklik ortaya çýkmaktadýr. B12 eksikliði olan
annelerden doðan bebeklerde vitamin B12 eksikliðine baðlý kansýzlýk ve buna baðlý nörolojik problemler
görülebilmektedir.
Ýstanbulspor hazýrlýklarý baþladý
03 MART
2015
Çorum belediyespor
Cumartesi günü konuk edeceði
istanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýna
dün Ulukavak da bulunan Nazmi Avluca
sahasýnda ilk çalýþmasýný yaptý.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal ve
yardýmcýsý Rýfký hoca'nýn izinli olmasý
nedeni ile dün yapýlan çalýþmaya katýlmadýlar. Buðra ise, kasýk aðrýsý þikayeti
nedeni ile dinlendirildi.Kýrýkhan maçýnda rakibinin sert müdahalesi sonrasýnda sað ayak tendonunda açýlma meydana gelmiþ ve tedavisi yaklaþýk
10 gün süren Ýmam, dün saha kenarýnda düz yürüyüþ yaparak çalýþmalara baþladý. Kýrmýzý siyahlý futbolcular haftanýn ilk çalýþmasýný tempolu koþu ve top çalýþmasý ile noktaladýlar. (Yasin Yücel)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
SALI
Artýk uyanma zamaný
Çorum belediyespor ligin ikinci yarýsýna Antalya da yaptýðý kamp çalýþmalarý ile ligde hem þampiyonluk, hem de
play-off iddiasýný sürdürmek için devre arasýnda 4 futbolcuyu da transfer ederek, ilk yarýdaki eksik mevkilere
takviyeler yaparak ikinci yarý startýný verdi. Takýma kimler
alýndý. Emrah (Gaziosmanpaþaspor), Recep Berk
(Tuzlaspor), Berat (Tavþanlý Linyitspor) Muhammed Fatih
(Ankara demirspor) takýmdan gidenler; Kývanç, Ender,
Muhammed Zaid, Emre ve Onur.
Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda sahasýn da Denizli temsilcisi
Kýzýlcabölükspor'u konuk eden Belediyespor, bu maçtan( 11) berabere ayrýlarak sahasýnda puan kayýplarýna baþladý.
Kýzýlcabölük maçýndan sonra trabzon deplasmanýna giden
ve sebatspor'un ligden çekilmesi neticesinde bu maçý oynamadan 3 puan ile kapatan Belediyespor sahadan hükmen
galip ayrýlarak 3 puaný cebine indirdi.
Oynanmayan Sebatspor maçý sonrasýnda Çorum da
Zonguldak Kömürspor'u konuk eden belediyespor, bu maçtanda golsüz berabere kalarak Kömürspor ile puanlarý paylaþarak sahasýnda ikinci kez berabere kalarak þampiyonluk
umutlarýný söndürmeye baþladý. Zonguldak kömür maçý
sonrasý Ýzmir deplasmanýna çýkan Belediyespor, bu deplasmandan da gol bulamadý ve beraberlikler sersini (3) maça
çýkarttý.Tire maçý dönüþü, Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýnda
hatay temsilcisi Kýrýkhanspor'u konuk eden Belediyespor,
Kýrýkhan ile kendi evinde golsüz berabere kalarak, beraberlikler serisini devem ettirdi. Geçtiðimiz hafta Antalya temsilcisi Manavgat Evrenseki deplasmanýna çýkan Belediyespor
beraberlikler hastalýðýna bu maçta da son vermedi.
Manvagat- Çorum belediyepsor maçý baþladýðý gibi golsüz
beraberlik ile son buldu. Belediyespor ikinci yarý maçlarýnýn
baþlamasý ile birlikte gerek iç sahada gerek ise, dýþ sahada
oynadýðý maçlarda galibyet yüzü göremedi. Çorum
belediyespor, rakipleri ile berabere kalýrken, zirve yarýþýndan
ve play oof hattýnda uzaklaþmaya baþladý.
Belediyespor'un kader maçlarý
Çorum belediyespor, þampiyonluk umutlarýnýn
bitirirken, play- oof þansýný sürdürmek adýna geride kalan
11 haftada nasýl bir sonuç alacak bunu kestirmek pek de
mümkün deðil. Bu hafta sonu Cumartesi günü Ýstanbulspor'u konuk edecek olan Belediyespor bu maçýn ardýndan
Baþkent deplasmanýnda Adliyespor'a konuk olacak.( 17)
Mart Salý günü ise, Niðde belediyespor'u Çorum da konuk
edecek olan belediyespor, yine Ankara deplasmanýnda
Tutap Þekerspor'un konuðu olacak.
(29) Martta Çorum da Tuzlaspor'u konuk edecek olan
Belediyespor, Bozüyük maçýný oynamadan (3)
puaný cebine inidirecek. Belediyespor (2) hafta
üst üstte (19) Nisan da Batman petrolspor, (26)
Nisanda Gaziosmanpaþaspor ile deplasmanda
karþý karþýya gelecek. (3) Mayýs da Darýca
gençlerbirliðini konuk edecek olan belediyespor
ligin son hafta maçýnda Bursa deplasmanýnda
Nilüferspor ile karþý karþýya gelerek ligdeki
kaderini belirleyecek. Çorum Belediyespor için
artýk uyanma zamaný.
Çorum Belediyespor iç saha da Ýstanbulsporspor, Niðde belediyespor Tuzlaspor ve
darýca gençlerbirliði ile karþý karþýya gelirken,
Adliye, Çatalca, Tutap þeker, Batman petrol,
Gaziosmanpaþa ve Bursa Nilüfer deplasmanlarýna çýkacak belediyespor ligin kalan maçlarýnda (5) maçý
kendi sahasýnda (6) maçý deplasmanda oynayarak sezonu
noktalayacak.
Belediyespor'un ligde kalan 11 haftalýk maç programýnda kader maçlarýna çýkacak. Bu maçlardan alacaðý sonuçlar
ise lig sonunda play off da yer alýp almayacaðýný da gösterecektir. Þayet belediyespor, rakipleri karþýnda beraberlikler
serisin bozamaz yada en az 4 maçýný 3,er puan ile toplamda
12 puan ile kapatamaz ise, lig sonunda belediyespor'un ve
taraftarlarýn da umutlar bir baþka bahara kalacaktýr.
Ýstanbulspor maçý ile lige dönüþ planý yapýlmasý lazým,
þimdiye kadar forma giymemiþ isimlerinde artýk takýmda
forma giyme zamanlarý geldiðine inanýyorum. Bizim yedek
kulübesi maç çevirebilecek kapasitede futbolcu yok. Hele
hele þu kontenjan denen, takýmýn elini kolunu baðlayan
etken olmazsa belki güzel günler yakýn olacak, ama
Kontenjan bu planlarý bozuyor...!
Zirvedeki kapýþmada kazanan yok
23'üncü haftada þampiyonluk yarýþýný yakýndan etkileyen çok önemli karþýlaþma oynandý. Lider Darýca
Gençlerbirliði, ikinci sýradaki Tuzlaspor'u konuk etti. 55'inci
dakikada Kemal'in golüyle 1-0 öne geçen Tuzula'ya, ev
sahibi Darýca 73. dakikada Ahmet'le cevap verdi.
Karþýlaþma, karþýlýklý gollerle 1-1 bitti. Bu beraberlik üzerine
Darýca 48 puanla liderliðini sürdürürken, Tuzlaspor da 46
puanla ikinciliðini devam ettirdi.
Çorum Belediye Manavgat'da 2 puan býraktý
Play-Off hedefi taþýyan ve haftaya Zonguldak
Kömürspor'un 1 puan gerisinde 4'üncü sýrada giren Çorum
Belediyespor, Manavgatspor deplasmanýnda 0-0 berabere
kaldý. Manavgat'ta 2 önemli puan býrakan Çorum
Belediyespor, bu sonuçla puanýný 38'e çýkarsa da bir
basamak gerileyerek 5'inciliðe düþtü.
Tire 1922 evinde yenildi
Haftanýn en büyük sürprizine Tire 1922 imza attý. PlayOff hedefleyen Ýzmir ekibi, saha ve seyircisi önünde
Kýzýlcabölük'e 1-0 maðlup oldu. Bu yenilgi üzerine 35 puanda kalan Tire, haftayý 6'ncý sýrada kapattý.
Ýstanbulspor Play-oof potasýnda
Grupta 23'üncü haftanýn karlý takýmlarýndan biri de
Ýstanbulspor oldu. Sahasýnda Gaziosmanpaþa'yý 3-0'lýk net
skorla geçen Ýstanbulspor, puanýný 39'e çýkararak 4'üncü
sýraya yükseldi. Ýstanbulspor, cumartesi günü Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu stadýnda Belediyespor'un konuðu olacak.(Haber
Yorum Yasin Yücel)
Judocular derece yaptý
Çorum belediyespor teknik direktörü
yavuz Ýncedal manavgat evrensekispor maçý
sonrasýnda yaptýðý açýklamada; her iki takým
içinde kazanýlmasý gerek bir maçtý. Ýki
takýmda posizyonlar buldu ancak bunlar gol
olmadý,dedi.Ýncedal daha sonra maç ile ilgili
olarak þunlarý ifade etti" her iki takým içinde
puan önemi arz eden bir maçtý. Biz belediyespor olarak play off þansýmýzý sürdürmek
adýna puana ihtiyaçýmýz vardý. Hafta içinde
yaptýðýmýz çalýþmalarda bütün planlarýmýzý
galibiyet üzerine kurduk. Ancak ne varki
saha da bulduðunu pozisyonlarý gol vuruþu
ile yapamaz isen, sahadan beraberlikle ayrýlsýn, manavgat karþýsýnda 2-3 net gol poziyonlarý bulduk, ancak bunlarý gole
çeviremedik, gol atamama hastalýðýmýz
manavgat maçýnda devam etti.
Ýstanbulspor maçý önemli bir maç. Ýstanbulspor her yýl play off oynayan bir takým.
Ýkinci yarýda iyi bir çýkýþ yakaladý. Cumartesi
günü Ýstanbulspor'u maðlup ederek
beraberlik serisini bozmak istiyoruz. Ýstanbul spor maçýnda kadroda radikal deðiþiklik
olacaktýr. Bu kadroda hiç bir futbolcunun
yeri garanti deðil herkes bundan sonraki
maçlarda daha dikkatli olmak zorundadýr.
Cumaretsi günü istanbulspor maçýnda
kadroda bazý isimlerin dinlenme zamaný
geldi. Ligde kalan bütün maçlarýmýz bizim
için final maçlarýdýr" diye konuþtu. (Yasin
Yücel)
Ýl Özel idaresi
Amasya grubun'da
Türkiye
Futbol
Federasyonu'nun
koordinatörlüðünde
TASKK,
TÜFAD ve Nike'nin iþbirliðiyle düzenlenecek þampiyonanýn 1.Kademesi 6'þar
takýmlý 15 grupta 12-15 Mart
2015 tarihlerinde, 4'er takýmlý
5 grupta 12-14 Mart 2015 tarihlerinde
oynanacaktýr.
Müsabakalar Ýstanbul, Edirne,
Kocaeli, Yalova, Sakarya,
Balýkesir, Manisa, Kütahya,
Denizli,
Afyonkarahisar,
Aksaray, Adana, Kahramanmaraþ, Elazýð,
Diyarbakýr, Bolu, Amasya, Giresun,
Gümüþhane ve Trabzon illeri olmak üzere
20 grup merkezinde 110 takýmýn katýlýmýyla
oynanacak. Ýkinci Kademe müsabakalarý
grup birincisi olan 20 takýmýn katýlýmýyla,
final müsabakalarý ise ikinci kademede grup
birincisi olan 4 takýmýn katýlýmýyla
oynanacaktýr. Nike Premier Cup U15
Türkiye Þampiyonasýnda final oynayan 2
takým ile FGD tarafýndan organize edilen
Geliþim Ligleri kategorisinden gelecek 2
takým olmak üzere toplam 4 takýmýn katýlacaðý Süper Final müsabakalarý Ýstanbul'da
oynanacak. Bu organizasyonda birinci olan
takým 07-11 Mayýs 2015 tarihlerinde
Danimarka'da
düzenlenecek
Avrupa
Þampiyonasýna katýlmaya hak kazanacak.
U15 Türkiye Þampiyonasýna katýlacak
ilimizi temsil edecek olan Ýl Özel Ýdaresi
Gençlikspor ise 12-15 Mart 2015 tarihleri
arasýnda Amasya'da mücadele edecek.
Rakipleri ise Samsun, Bartýn, Yozgat, Sivas
ve Ordu temsilcileri oldu. (Yasin Yücel)
Basketbol Ýhtisas
þampiyon
Ünye de dereye giren Çorum judo takýmý
28 Þubat- 1 mart tarihleri arasýn da Sinop Ýlinde yapýlan
yýldýzlar erkek ve bayanlar judo müsabakalarýnda Çorumlu
judocular ilk beþe girerek, 18-20 Mart tarihleri arasýnda
Aydýn ilinde yapýlacak olan þampiyonaya katýlmaya hak
kazandýlar. Sinop ilinde yapýlan müsabakalarda dereceye
giren sporcular þu þekilde oldu kýzlardaPelin Su yaþar,
Hasret Sabuncu, Kübra Tosun, Berfin Keleþ, Hatice Ýbiþ,
Þeyma Hacer Yaðlý ve Dilara Sol, erkeklerde ise, Kutluhan
Ýncedal:
Kadroda
revizyon
olacak
Fatsa'da derece yapan judocular
Alparslan, Ziya mert þahin, Mikail Penpe, Emircan Zaid
Solak oldu.27/02/2015-01/03/2015 tarihleri arasýnda Ordu
Ýlinin Fatsa ilçesinde düzenlenen judo Analig yarý final müsabakalarýnda bayanlarda 47 kg da MELÝSA KARSANDI
erkeklerde 57 kg da MUSTAFA KARSANDI birinci olarak
yine çorum takýmýnýn yükselmesine ve Sivas ta yapýlacak
final müsabalarýna Çorum ilinin takým olarak katýlmasýna
büyük katký saðlamýþlardýr. (Yasin Yücel)
Genç kýzlar basketbol il birinciliði sona erdi. Final müsabasýnda rakibini yenen Basketbol Ýhtisas çorum þampiþyonu oldu. Final maçýnýn
ardýndan takýmlara kupa ve madalyalarý verildi. Çorum þampiyonu
olan basketbol ihtisas takýmýna þampiyonluk kupasýný basketbol Ýl temsilcisi Demet Gökmen, 2. Olan H.Eðitim Kültürspor (A) takýmýna
kupasýný Hitit üniversitesi Besyo araþtýrma görevlisi Çiþem
Demirdöken, 3,lük kupasýný Görkemspor spor aldý. Görkemspor'a
kupasýný 12 dabo antrenörlerinden Ýbrahim
Çoþkun, 4,lük kupasýný eski basketbol hakemlerinden Nizamettin Alagöz, H.Eðitim Kültürspor
(B) takým kaptanýna takdim eden isimler oldular.
Final maçlarýnda þu sonuçlar alýndý; H.E Kültürspor
B-32 Görkemspor-59 2.Maç H.E Kültürspor A-47 Basketbol Ýhtisas49
17-21 mart 2015 tarihlerinde Bolu ilinde düzenlenecek olan Genç
kýzlar bölge birinciliði müsabakalarýnda þampiyonu olan basketbol Ýhtisas bayan basketbol takýmý Çorum'u temsil edecek. (Yasin Yücel)
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN