T.C.
DINARKAYMAKAMLIGI
IIceMilliEgitimMHdiir1時ii
Sayl;24290588/821.99/2042977
24/02/2015
Konu:SenaIYOYaI.lSmaSI
………‥..………………………MUDURLUGUNE
ilgi;A旬OnkarahisarilMilliEgitimMd−nm23/02/2015Tarihve2012375SaylllYazllarl;
SuurluOgretmenlerDernegiGenelMerkezinceTurkiyegeneliilkokul,OrtaOkul,lise
Ve dengi okullarile Halk Egitim Merkezleri ve Clrakllk Egitim Merkezleri6grencive
kursiyerIerine y6nelik一一4・KISaFilm SenaIyO YarlSmaSl‖d廿zenlenmesine dairyazllarlile
ekleriMud血l噂nmtizwebsayfaslndayaylmlanmlitlr.
Bilgilerinizi,Okul/kurumunuzdaduyurulmasIVegeregmiricaederim.
HasanTAHTAOGLU
IleeMilliEgitimMtidtirtl
EKLER:
1−Yazl(7Sayta)
DAGITIM:
1−Ttim OkulM.
2−HalkEgt.Mrk.Md.
2−Mudurl噂timuzwebSay魚slna
同ev調同調50け0掲小高的ungeregince
航デ
鞠mzaileimzalandigltaSdikolunur
TemelEgt Sb
79038795−1dariBirlm KlmlikKodu
VHKi_0.sAGLAM
AdllyeMah.AdliyeCadHukumetKonaglO3400DinarKummKodu:115605
Tel.02723536020(1204)Fa速02723534577
e−POSta.dinarO3@nebgov血
Buevrakguv6両elektronlklmZallelmZaianmlmrht申〟evTaksorgumebgovtradrcslnden990e−0691−39d6−b83e一触44kodu・leteylted−lebllir
〉議
T.C.
AFYONKARAHIsARVAL主L土色主
IIMilliEgitimMtidHr1時ti
GUNI.UDUR
Sayl;89496728/821.99β012375
23/02/2015
Konu;SenaIyOYarlSmaSl
……………KAYMAKAMLIGNA
(珪eMilliE軸imMti(彊rl噌㊥
…………………‥MUDURLUGUNE
Ilgi:BakamgImlZYenilikveEgitimTeknolqiileriGenelMtid血蝉mn16/02/2015
tarihli ve88013337/821・05/1693668SaylllyaZISl
SuurluO菖rehenlerDemegiGenelMerkezinceTtirkiyegeneliilkokulj血aokul,lise
Ve dengiokullarilehalkegitim merkezlerive elrakllke軸im merkezleri噌rencive
諾慧慧e叢監窪誓n‖4・KISaFilmSenaryoYarImSl’一ileilgiliyazllar
Bilgilerinizi veilgili etkin噂inileeniz/okulumzkurumunuz 6grencilerine
duyurulmaslnlricaederim.
MetinYALqN
Valia.
nMilliEgitimM田地
Bk:6say魚
DAGITII14:
BILGI:
−17IleeKaymakamllgma
−TemelEgitimSb.
−MerkezveMerkezebagllエIkokul,Ortaokul,
−OzelO善retimKur.Sb.
LisevedengiKurumMiidtirltiklerine.
“DinOgretimi;b.
−Halk EgitimMerkeziMtidtirltiklerine
一〇・taOgretimSb.
−MeslekiEgitimMerkeziMtidtirltiklerine
−Mesl・VeTeknikE宮t.;b.
−Bilgi工;lemveEgitimTeknolqiileriSubesine
−HayatBoyuOgr.Sb.
(Mtidurl嘩址n蛇nnwebsitesindeyaJrmlanmaktizere)
Afi′OIkarahisarIIMilliEg誼mMti追r舟gii
TeLNo:(272)2137603/162−133 F永S:(272)2137603
eiIOSta:OZelegitimrehberrikO3@meb.gov.tr
Oll
そI
T.C.
M主LI.IEGIT工MBAKANLIdI
YenilikveEgitimTeknolojileriGenelM的血1時ti
Sayl:88013337/821.99/1693668
16/02/2015
Konu:SenaryoYarlSmaSl
……‥:………………………VAL主L記主NE
qlMilliE弗imM融tirltigti)
Ilgi:SuurluOgretmenlerDemegiGenelMerkezihinlO・02・2015ta皿ive2015/4saylll
SuurluOgrehenlerDemegiGenelMerkezi・nin・T批iyegeneliilkokul,OrtaOku埴se
Ve dengiokullarilehalk egitimmerkezleriveelrakllk e鄭immerkez血i6grencive
kursiyerleriney6nelikIiOgretmenI−konulu一一4・KISaFilmSenarJrOYarlSmaSl一・dtizenlemek
istediklerineiliSkinyazIVeekleriincelenmiStir.
S6zkonusuetkinligin;TurkiyeCumhuriyetiAnaJ′aSaSl,MilliEgitimTemelKanunu
ile TtirkMilliEgitiminin genelama9lamauJrgun Olarak言Igiliyasaldtizenlemelerde
belirtilenilke・eSaSVeamaelaraaJrklrlllkteSkiletmeyecekSekilde,denetimleriilgiliokul,
halke鄭immerkezi,elrakllke甜immerkeziveil/ileemilliegitimmti(龍rlukl。ritaramdan
gereekleStirilmek tizereフg6nullmk esaslna g6re yapllmasl hususunda bilgilerinizive
gereglnlnCaederim.
DineerATES
Bakana.
GenelMtidtir
EK:工1giyazIVeekleri(5saJゆ
DAGITIM:
Gere卦
Bilgi:
BPIanl
TemelegitimGenelMudtirltigti
Orta6gretimGenelMtldtlrl噂ti
DinO善retimiGenelMtidtirl鴎u
MeslekiveTeknikE如imGenelMtid血噌h
HayatBoyuOgrenmeGenelMndtirl鴫ti
Oze10菖retimKurumlanGenelMudtir坤担
;uurluOgretmenlerDemegi
KonyaYolutizeriYEGiTEK/ANKARA
YEGITEKBilgkYa糾SAHiN(BirimKoord.)
ElektI−OnikAg:lVWW.meb.gov.tr
Tel:(0312)2969440
yegitek@meb.gov.tr
E舶nlikBilgi:
Tel:(0312)2861883
182
●f∴∴」′
.,.86一輝ER
押砥L鵬蝕E珊翻欄RD弧髄練GENEL舶脇RK蹟褒
Demn kk oo 飯;一075−078
Tarih:∴0/02/2015
Sayl :2015/4
Konu :KISaFifIllSenaIyOYar(SInaSI
T.C両班腫富浦mBある油む
Yenjljkve蒔it涌TeknolojileriGen合冊轟嗣‡圏i
ANKARA
転i車高rllpBa函n噂胴
犯D駅剣山16かe恥er1㍍Dern哲Gen合冊erkezitar弧Idmko測5日6書や幽e古0血
生KISaFi血SenaryoY細笹1組d巌会nlenln函「,Yarl押a言撫e融ZdelT鉦kSinema諦測,−K膳a
Fi嵐iinve書棚il時uu出城ge鳴舶eSine融k南鎚Iunm鋤,Sinem細騎‘‘e菖誼誰臨lgilisenaryolar
k誰andl関野IVeSejlaIyOyazarlarlnld鎧t地割n函amac撮れ嘉賞adH∴Å討議C醗d緑印khizmet
etmeSibakl卿ndany紺Sm即日ny証gene臨dekiilkveo咄derg館員蘭moku曲輝rakll比重alk
増紀州rnerkeZlerineduyurulmas再us躍undager埴ninyapllmas皿Sayg雨脚IZlaarzederiz・
E妃er:
1)SenaryoSa融anleSi
GenelBaskan
Z津南寧
ZiyabeyCd.1420.Sk.No:2/1 並時・Ogd鍍並g
Balgac/ANJくARA
e−pO軸膏血@ogdeで・Org
T証03122851883
F揚言0312鋪761欲〕∴∴∴ノー
■裏;
KISAFiLMSENARYOYARrSMASl事ARTNA的惟Sl
命的E唖面映毎tme油De蒔GenelMerke痛nltm評OmiSyO…Ba函面河ra舶用Sa
FilmSena噂Ya岬aSII憤8品酬高専前言停鴫ma′撮emizdeT鵬ne咽′時klSa掴nVem冊
iuurun輔mesinekatk−dabuimmayLSinemamlZata輔Zdeharnektervererekm細biregitim
担Y岬kaza両Caksena南ro蘭rmay−VeSena明YaZarlar両esteklemeYiam函aktadlr・
Konuise窮殖m hayat剛n VaZgeC服用an de軽璃俄毎tmen廟miz鉦Y細叩酬Z
焼retmen′Ierimizive軸涌dunya醐eleaねcakhert脚SenaryOl佃kapsamaktad正6gretmen’
konL血Iyi岬舵m−ZdaamacmZtOPlumafayda時OgrenCileryetiStirmeye6rn諏adayan
彊retme繭mizjn50両arLnfSanatSalveestetikdegerioEansenarybrarvasltaSNiaduyumasInl
霞淘amaktlr・Sena雨露rdramatarzlndaYaZ融ir・
主軸車掌
訓∴即:d′
Se圃yOk岨nm潮manevidegerle面ZinruhunauYgunOImas−gerekmektedir・
66nderireceksenaryt厄rbaSkabirYerdeYaY油maml評etmhakrar一VaZardaolm柚r・
senaryokrenfazblOsayfadano恒5m調旧HerbirSayfamldakikauzu哨undakLSa相me
ka函1kgelec編VarSa中間ktadlr・ .._高.高子二十㌦−」(訂
d〉Sena車両mesノNewRo醐Va痛a階調elすうsat圃a一陣lZpunto幽潮醜nde′般−
alr5015aY油滴uZ,5cm,S鄭aYfabo彊u輝mo−acak§ek瀧hazlrla…a剛
e)Sen8時「岬gu−湖畔er鮭ahipo摘−′mekanjkost叶OYunCuSaY∼S南k冊yaCし
tahm噂kimsures蘭PrOduksiyonm埴輔ded短束ndirmededikkateahnacaktlr・
a)Bayururar66mERGene陸rkeZinekapa五zar帥函OStaVeya繭圃med圃dir・
b)Birkap8回∩殖eYaZar油50函′a蒔棚両胸yera凪Buza硝ze壷
SenaryOk南t帥muzYaZ曲d,r・RumuzSkarakterdenotusma廟ann6zensmiyada
iSare油mam柚Ayn冊u謝rd語Z唖証油壷nasid剛印南OG−D師r掴r
rumuzvere帥>eYabunEarlisted師直desm的andlra航ZarfiEindeaYr−CabirA4dosYa
鞠d証rinde,河uag蒔tmenLerDern都SaF冊enaryoYa即aS一$arthrln一〇kudumve
k細et面beyan部nるadso擁tarihve繭b血腫埴「・Kab唖Y細0申anza冊
degertendirmeyea幽mayacaktlr・
C)Senaryo,3kopYaOtarakzaTfit諒eye圃剛dir壷naryoytab輔eayr−birSaVfaoralrak
細るYkustlde〈sino函d0SYaYaekienme剛SinopsiSVeSenaryobirCDlyeaktar−IarakCD’nin
龍e面eSadece rumuz準Z高01ma昭一r・
d)SenaryoLar両erSaVfaslndasaB組5tkaedevazann∴Se繭ru柵bulunmahdlr・Senaryo
批e面deadsoYadgibik廊e剛g陸rverれama柚「・
e)BaSVuruiarbaSWruadresineeidenveyakurye/poStaY0時te軸editme剛・
f〉Kat両IarYa鴫mayaenfazra3senaryoikbaSVura臨Birden繭SenarYe川eYa岬LaVa
k3t庇a臨画erbirSe舶ryO咋inanbrrumuzvezar的捕anma油「・
JL
霞岳墨田田圃田園国難
66−DERSUURLU66RETMENL駅DERN喜成
ZiYabeYCd.1420・Sk同0‥2/lBalg8tIANKARA
理型生垣亘坦
22MaylSCuma2015Saat19:OO,dur・
HangihedenieolursaClSunbe剛entar亜rden50mragekceksenaryolar・uSu臨eY申mayan
baiVuru帥ep05tadakigecikmelervekaYbolmagibimazeretlerdikkatea白nmazvede細endirmedLSl
bira畑Irlar.
6.6d訓er:
鉦白相即akonusunauygunO繭kenetk彊Ve6Z軸hikayeyesahip′PrOd鵬YOna章一Stndan
uvgu−anabilir6ze服teoIan3senarvose⊆eCek鉦
BukapSamdadereceyegirenesersahiplerine;
1.DizHstdBiIgisayar,M潮如urDergisilY順Abone圃Ve掴kSert撮る5㌦
2.2000TL,Diz般欄廊aYar′M榊;uurOergiSilY潮kAbone噛Ve2JikSe輔kaStJ
3.1000TL,DizaStCBi廊avar,M棚卸urDergisilY撮Abone楓Ve3撮Se繭kasl′
ManSiyon:ZaderM訓扇YO諦d踊Ver臨e臨Herbir湖南YOn紳輔kaza脱nadaFoto鍾f
Ma臨asl,M輔如urDerg雨′nel湘略Abone耀Ve糠雨YOnSe輔kas−Verifecektir・
DereceyegirenSenaNOiardanbirveyabfrk妙OG−D輔t去raflnda油meeeki圃irVeya函ir潤証
AvrmvarI5mayag6nder剛senary01ardanya画anmayadegerg6r6le繭birarayaget陸rek
kitapiaSt旧iacaktI「・
De紳endirmeJUr叫arLSmaba;VuruSununbit噌20日aziranCumartesi2015tarihindeSitemizde剛
ed畦cekt正
室.Sonud旦=
DegerIendirmesonu函20般iranCumartesi20145aatl鮒0rdanitibarenwww・Ogder“orgSitesinde
温ned般ektir.Derecea軸araay酷ate庸onv合印OStayQlu蒔bitgive手続cektir・
9.6d加T6re高:
ed削tdre証27日aziranZOl与CumaneSig前説Ankara’davap厄cak狛
迫趣たけVe__坦塑通坦吐逆
a.Ya鴫maCharva噂mayaganderdikleriSenaryOla個kend臨neaito鵬unukabulvebeyan
etmekted油er.
b.鑓二D駅,jurinin5e申egtop−alm言55enarYOnunl狛he箪kmeveba細n捕hakiar同ekomSu
hakrar刑devralmaktadIr.
C.YartSmadadereceyeg涌SenaryO塙kitapiaSt油ayadegerg6融nsenaryoraravediger
Se圃γ0−araa甲Cateiif的reti6denmeyecektir・
d,66−D孤高ek柚f刷er南匝01d蘭ve/veyaa南面,0帆guyaymmecraIarlndaYay面ama
hakk周aSahiptir・
e.Ya噂maYaSenaryOg6mderen−erbu箪rtLarlkabuIetm雨中Iar・YarLmayag6nderiLeneSerler′
yarrsma冊hahgiaSamaSinda0両SaOfSu叫artnarneninherhangibirmaddesineaykir聞ar−
tespited湘帥deya鴫mad勘b−ra細r・
f言htitafdurumu雨aAnkaraMahkemeIer亘etk潤ir・
g.Bu Sena叩Yar即aall摘rほ帽ia萩泊dakidresten ve縫二D輔:n web siteSinden
www.ogder・Orgte面ned胎b臨・
6むD駅如し両u6打etm即座rD合間紫Ge醍帥erkezi
AdresこZiyabeyCd.1420.Sk.No:2/lBafgat/ANK欄A
Te上+903122861883
Fax:+903122876180
WebAdres士
喜一POSta:頓0@ogder・Org
i\ 一 声 偖ツ
ツ v「
「
#
ク 育
N o(
十 十
ヾ
瞥憲嘗㊥誓言溺寧噌 叢雷蕊喜藤漕達哉蓮速球薫議灘鹸議怠賢蜜誌轡
剪
鶉愚意竪落盤膚霊患﹁∴∴∴∴繋親祭黒桑薄紫悪意撃茸蛋蕊善悪紫雲撃蛋意
墓\ 慈薫園田漆 調醒闇 (
襲撃蕊薄墨慈善轟 ∴∴∴∴鳶喜怒還尊意義挙欝曇等翠善意紫薬毒
\\\−
ヾ
子
薫轟 薬 も、 ポ ) とま
 ̄薗蓮’
ネ ネ "
ネ ツ 鳧
ィ
ネ耳
R x
①∴
諾i
縄普選駕篭悪態選
態 −
霊実費∴草擬i
雲i漆 犠欝
邑:三一二
粥 ̄謙一
 ̄諒 灘 rl 華 子 \省 筆
掛∴ぎ雪ふふ
:_一一_」∴∴ :∴ 総益田圃田謂
涌∵十十十∴べ∴∴∴: ∴‥」∴∴一一
謡黒潮媛∵淫
8 h
濁謙二’\ :●∴言 が曹\
b
X
h
:闘 鏑
\\ベ ∴:
章iしこ\) ∴∴ ∴∴ ノこ\蘭擬態\/
R
H
i 醗議
イ ヨ 凵R\ヽ ↓∴子 子∴+
トク
"
甑
:十十辛目÷ ∴単:∴∴∴、 ∴ 剪
.
Download

ilgi yazı için tıklayınız - Dinar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü