SERMAYE PİYASASI KURULU
BÜLTENİ
2015/5
27/02/2015
A. YENİ BAŞVURULAR
1. Sermaye Piyasası Aracı İhracı Nedeniyle Kurula Başvuran Ortaklıklar
Ortaklık
İhraç Edilecek
Sermaye
Piyasası Aracı
Paylar
Bedelsiz
Diğer Sermaye
Piyasası
Araçları
Bedelli
İç
Kaynaklardan
Kâr
Payından
Halka
Açılma
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
30.000.000
2. Pakpen Plastik Boru ve Yapı
Borçlanma Aracı
Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (1)
-
-
-
-
80.000.000
3. Aygaz A.Ş. (2)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
300.000.000
4. Türkiye Halk Bankası A.Ş. (3)
Borçlanma Aracı
-
-
-
-
4.000.000.000
5. TF Varlık Kiralama A.Ş. (4)
Kira Sertifikası
-
-
-
1.424.955.000
6. Martı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
A.Ş. (5)
Borçlanma Aracı
-
-
-
175.861.000
1. Arena Faktoring A.Ş. (1)
-
Nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
Tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması planlanmaktadır.
Halka arz edilerek ve/veya halka arzedilmeksizin satılması planlanmaktadır.
Yurtdışında satılması planlanan kira sertifikalarının talep edilen azami ihraç tutarı 2.050.000.000 Malezya Ringiti olup, Merkez Bankası'nın
27.02.2015 tarihli döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilmiştir.
(5) Yurtdışında satılması planlanan borçlanma araçlarının talep edilen azami ihraç tutarı 70.000.000 Amerikan Doları olup, Merkez Bankası’nın
27.02.2015 tarihli döviz satış kuru üzerinden TL’ye çevrilmiştir.
(1)
(2)
(3)
(4)
NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindendir.
1
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
B. DUYURU VE İLKE KARARLARI
1. Kurulumuzun i-SPK. 17.4 (27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.) sayılı İlke Kararı:
1) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (Tebliğ) 11’inci maddesinin, Tebliğ çerçevesinde gerekli lisans şartını
sağlayan bir kişinin;
a) Aynı şirketler grubu içerisinde yer almak kaydıyla, Tebliğ uyarınca belirlenen ikinci grupta yer alan en fazla beş şirkette
veya,
b) Aynı şirketler grubu içerisinde yer alma şartı aranmaksızın, Tebliğ uyarınca belirlenen üçüncü grupta yer alan en fazla
beş şirkette
yatırımcı ilişkileri bölümü yöneticisi olarak görev alabilmesi şeklinde uygulanmasına,
2) Şirketlerin işbu karar ile belirlenen esaslara en geç 30.06.2015 tarihine kadar uyum sağlamaları gerektiğine
karar verilmiştir.
2. Kurul’un 27.02.2015 tarih ve 5/263 sayılı Kararı:
VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği’nin
(Tebliğ) 2. maddesinin 3. fıkrası ile 4. fıkrasının uygulamasına ilişkin tereddütlerin giderilmesi ve sektörde uygulama birliğinin
sağlanması amacıyla;
1) Yabancı borsa yatırım fonlarına ilişkin alım satım işlemlerinin Tebliğ kapsamında olduğu,
2) Yabancı yatırım fonlarına ilişkin olarak, Tebliğ’de tanımlanan anlamda Türkiye’de temsilci olmayan ancak yurtdışında
işlem yapmak için gerekli izne sahip olan yatırım kuruluşlarının internet sitelerinde ve/veya müşteri emirlerinin iletildiği
platformlarda;
a. Hiçbir yabancı yatırım fonunun unvanına ya da bilgisine yer verilmemesi gerektiği,
b. Müşterileri herhangi bir yabancı yatırım fonuna veya yabancı yatırım fonu grubuna yönlendirici ifadelere yer
verilmemesi gerektiği,
3) Tebliğ’in 2. maddesinin 4. fıkrası kapsamında alım satım işlemi yapmak üzere kendi talebi ile doğrudan yatırım
kuruluşuna başvuran yatırımcıların işlem öncesinde aşağıdaki hususlarda yatırım kuruluşları tarafından bilgilendirilmesi gerektiği,
a. Tebliğ’in 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca “Yatırım kuruluşu tarafından yabancı yatırım fonlarının alım satımına aracılık
işleminin ancak Türkiye’de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan kuruluşlar vasıtasıyla yurtdışındaki
mali piyasalarda işlem gören yabancı yatırım fonu paylarını kendi talepleri üzerine satın almaları veya satmaları amacıyla ve
sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliği taşımaması şartıyla gerçekleştirildiği”,
b. Tebliğ’in 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca “Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramının, payların bir bedel karşılığı
satışını, payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya her türlü iletişim aracıyla tanıtımını ve yatırımcıyla
ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsadığı ve yatırım kuruluşu tarafından anılan hüküm kapsamına giren faaliyetlerin
gerçekleştirilemeyeceği”,
4) Öte yandan, herhangi bir yabancı yatırım fonunun unvanına veya bilgilerine yer verilmeksizin yabancı yatırım fonları
hakkında sadece müşterileri finansal okuryazarlık anlamında bilgilendirici nitelikte genel bilgilere (tanım vb.) internet sitelerinde
yer verilebileceği,
5) Mevcut durumda yukarıda yer verilen esaslara uygun olmayan yatırım kuruluşu internet sitelerinin ve/veya müşteri
emirlerinin iletildiği platformların 31.03.2015 tarihine kadar anılan esaslara uygun hale getirilmesi gerektiği
hususlarının kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
3. Kurul’un 27.02.2015 tarih ve 5/265 sayılı Kararı:
1) Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz edilmeksizin satılmak üzere ihraç eden halka açık olmayan
işletmelerin, yatırımcılar arasında eşitsizliğe yol açmamak kaydıyla, kendileri tarafından belirlenecek ve ihraç belgesinde yer
verilecek bir yöntem dahilinde yatırımcıların finansal raporlara erişimini sağlayabilmelerine, bu durumda, 13/6/2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan II-14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’nin 12 nci
maddesinin beşinci fıkrasında ve 14 üncü maddesinde öngörülen finansal raporların kamuya açıklanmasına ve ilanına ilişkin
yükümlülüklerin yerine getirildiğinin kabulüne, belirlenen yöntemin güven ve açıklık içinde uygulanmasından işletme ile kusurlarına
ve durumun gereklerine göre işletmenin yönetim kurulu üyelerinin sorumlu olmasına ve
2) 27.02.2015 tarihinden önce halka arz edilmeksizin yapılan pay dışındaki sermaye piyasası araçlarına ilişkin ihraç
belgeleri Kurulca onaylanan halka açık olmayan şirketlerce yukarıda belirtilen uygulamanın tercih edilmesi halinde, yatırımcıların
tamamının talep edecekleri vasıta ile finansal raporların kendilerine sunulacağı yönünde bahse konu şirketlerce Kurula taahhüt
verilmesinin ve yatırımcıların finansal raporlara erişim esaslarına ilişkin bilgilerin,
a) Pay dışındaki sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören
işletmelerce Kamuyu Aydınlatma Platformu vasıtasıyla kamuya açıklanmasının,
b) Diğer işletmelerce ise Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Kurula
bildirilmesinin
2
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
zorunlu tutulmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyuna duyurulur.
C. İZAHNAME / İHRAÇ BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
1. Halka Açık Ortaklıkların Pay İhraçları
Bedelsiz
Sermaye Artırımı
İç
Kâr
Kaynaklardan
Payından
Ortaklık
Mevcut
Sermaye
Yeni Sermaye
Bedelli
Sermaye
Artırımı
1. Atlas Menkul Kıymetler
Yatırım Ortaklığı A.Ş. (1)
10.000.000
20.000.000
10.000.000
-
-
Satış
Türü
Tahsisli
(1) Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek payların 1.000.000 TL’lik kısmı Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU’ya, 9.000.000 TL’lik kısmı ise
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş’ye nominal değeri üzerinden tahsisli olarak satılacaktır. Söz konusu satış fiyatı Sermaye Piyasası
Kurulu’nun III-48.2 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin 10/2-b maddesi kapsamında belirlenmiştir.
2. Borçlanma Araçları
Nominal
İhraç Tavanı
Ortaklık
1. Alternatifbank A.Ş.
Satış Türü
500.000.000
Nitelikli yatırımcı
25.000.000
Nitelikli Yatırımcı
3. Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.
100.000.000
Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
4. Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(1)
500.000.000
Nitelikli Yatırımcı
5. Ak Finansal Kiralama A.Ş.
500.000.000
Nitelikli Yatırımcı
2. Vera Varlık Yönetim A.Ş.
(1) Yapılandırılmış borçlanma aracı niteliğindedir.
3. Emeklilik Yatırım Fonu Payları
Fon
1. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans
Büyüme Amaçlı Grup Esnek Emeklilik
Yatırım Fonu (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri
Md. No: 1)
2. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans
Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım
Fonu (Bkz. Yeni Faaliyet İzinleri Md. No:
1)
Kayda Alınan
Tutar
Kurucu
Kayda Alınan
Pay Sayısı
İlk
Tutar
Son
Tutar
Allianz Yaşam ve
Emeklilik A.Ş.
1.000.000.000
100.000.000.000
-
-
Allianz Yaşam ve
Emeklilik A.Ş.
1.000.000.000
100.000.000.000
-
-
D. YENİ FAALİYET İZİNLERİ
1. “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Büyüme Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu” ve “Allianz Yaşam
ve Emeklilik A.Ş. Ata Finans Gelir Amaçlı Grup Esnek Emeklilik Yatırım Fonu”nun kuruluşuna izin verilmesi ve fon paylarının Kurul
kaydına alınması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
2. Aşağıda unvanlarına yer verilen şemsiye fonların kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar
verilmiştir.
Fonun Unvanı
1) Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu
2) Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fon
3) Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu
3
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
E. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER
1. Suç Duyuruları
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş.’nin (Şirket) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde denetlenmesi sonucunda, aşağıdaki tabloda yer verilen suç duyurularında bulunulmasına karar verilmiştir.
Suç Duyurusunda
Bulunulan Şahıs
Suç Duyurusuna
Neden Olan Eylem
Şirket’in stok hesaplarına gerçeğe aykırı kayıtlar yapılması.
Ali AKMAN(*)
Şirket malvarlığının azalmasına yol açılması.
Mehmet Yurdal
KÖKBUDAK(*)
Şirket’in stok hesaplarına gerçeğe aykırı kayıtlar yapılması.
Şirket malvarlığının azalmasına yol açılması.
Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği
Kanun Maddesi
2499 sayılı SPKn’nun 47/1/B-2 ile
6362
sayılı
SPKn’nun
112/2
maddeleri.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
155’inci maddesi.
2499 sayılı SPKn’nun 47/1/B-2 ile
6362
sayılı
SPKn’nun
112/2
maddeleri.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun
155’inci maddesi.
(*) Suç duyurularına konu işlemlerde (varsa) zarara uğrayan yatırımcıların, genel hukuk hükümleri çerçevesinde, yasal koşulların oluşması
halinde, mevzuata aykırılık teşkil eden bahse konu işlemlerde sorumluluğu bulunan Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ (Şirket) yöneticileri
aleyhine dava açabileceklerinin Kurulumuz Bülteni ile kamuya duyurulmasının ve söz konusu hususta Şirket ortaklarının bilgilendirilmesini
teminen konunun Şirket tarafından yapılacak olan ilk genel kurul toplantısının gündemine alınmasının Ersu Meyve ve Gıda Sanayi AŞ’den
istenmesine, karar verilmiştir.
2. İdari Para Cezaları
a) Etiler Gıda ve Ticari Yatırımlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan
idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
Etiler Gıda ve
Ticari Yatırımlar
Sanayi ve Ticaret
A.Ş. (*)
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
Kurulumuzun mülga Seri:I No:40 sayılı
Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve
Satışına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (Seri:I,
No:40 Tebliği) 23’üncü maddesi ile II-5.1
sayılı İzahname ve İhraç Belgesi
Tebliği’nin (II-5.1 Tebliği) 7, 21 ve 25’inci
maddeleri
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Verilen
İPC Tutarı
Kurulumuzun mülga Seri:I No:40 Tebliği’nin
23’üncü maddesi ile II-5.1 Tebliği’nin 7, 21 ve
25’inci maddeleri
135.926
(*) Şirket’in yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan
yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezaları nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alması ve söz konusu kararda
sorumlular ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.
b) Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari
para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Seri:IV, No:56 Tebliğin ekindeki
Metemtur Otelcilik ve Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7/a, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.8 ve
Turizm
İşletmeleri Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 4.6.2
numaralı
Kurumsal
A.Ş.
Tebliğe aykırı uygulamalar.
Yönetim İlkeler ile Seri: IV, No:
56 Tebliğin 6’ncı maddesi.
Verilen
İPC Tutarı
22.407
4
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
c) Euro Portföy Yönetimi A.Ş. (Şirket) hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para
cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
Euro Portföy
Yönetimi A.Ş.
Euro Portföy
Yönetimi A.Ş.
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
Mülga Seri:V, No:59 “Portföy Yöneticiliği
Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak
Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği’nin
(Seri:V, No:59 Tebliği) 12’nci maddesinin
(d), (e) ve (g) bentleri.
Mülga Seri:V, No:59 “Portföy Yöneticiliği
Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak
Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği’nin
(Seri:V, No:59 Tebliği) 8'inci maddesinin h
ve f bentleri ile mülga Seri:V, No:46 Aracılık
Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliği’nin (Seri:V, No:46
Tebliği) 9 uncu maddesinin f bendi
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Verilen
İPC Tutarı
Seri:V, No:59 Tebliği’nin 12’nci
maddesinin (d), (e) ve (g)
bentleri.
21.560
Seri:V, No:59 Tebliği'nin 8'inci
maddesinin h ve f bentleri ile
Seri:V, No:46 Tebliği’nin 9 uncu
maddesinin f bendi
22.407
d) Euro Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para
cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
III-48.2
Menkul
Kıymet
Yatırım
Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği’nin (IIIIII-48.2
Tebliği’nin
24’üncü
Euro Menkul Kıymet 48.2 Tebliği) Ortaklık Portföyüne Alınacak
maddesinin birinci fıkrasının a
Yatırım Ortaklığı A.Ş. Varlıklar
ve
İhraççılarına
İlişkin
bendi.
Sınırlamalar başlıklı 24’üncü maddesinin
birinci fıkrasının a bendi.
Verilen
İPC Tutarı
22.407
e) Magna Capital Portföy Yönetimi AŞ hakkında yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para
cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
Magna Capital
Portföy Yönetimi
A.Ş.
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Seri: V, No: 68 “Aracı Kurumlarda
Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin
Esaslar Hakkında Tebliği’nin 8 ve 12’nci
Seri: V, No: 68 Tebliği’nin 8 ve
maddeleri ile Seri: V, No: 59 “Portföy
12’nci maddeleri ile Seri: V, No:
Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette
59 Tebliği’nin 22’nci maddesi.
Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar
Tebliği’nin (Seri:V, No:59 Tebliği) 22’nci
maddesi.
Verilen
İPC Tutarı
22.407
f) Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi İşletmeleri A.Ş. (VAKKO) pay piyasasında 07.04.2014-18.04.2014 döneminde,
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PEGYO) pay piyasasında 16.04.2014-18.04.2014 döneminde ve Garanti Faktoring
Hizmetleri A.Ş. (GARFA, Mevcut unvanı ile Garanti Faktoring A.Ş.) pay piyasasında 02.04.2014-03.04.2014 döneminde
gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının
uygulanmasına karar verilmiştir.
İPC Uygulanan
Şahıs/Şirket
İbrahim YÜCEL
İPC Uygulanmasına
Neden Olan Eylem
Eylemin Aykırılık Teşkil
Ettiği Düzenleme
Verilen
İPC Tutarı
07.04.2014-18.04.2014
döneminde
VAKKO pay piyasasının arz ve talebi ile
fiyatı
hakkında
yanıltıcı
izlenim
uyandırmak
VI-104.1
Piyasa
Bozucu
Eylemler Tebliği'nin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b), (c), (ç), (f) bentleri.
422.331,60
16.04.2014-18.04.2014
döneminde
PEGYO pay piyasasının arz ve talebi ile
fiyatı
hakkında
yanıltıcı
izlenim
uyandırmak
VI-104.1
Piyasa
Bozucu
Eylemler Tebliği'nin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b), (ç), (f) bentleri.
23.032,98
02.04.2014-03.04.2014
döneminde
GARFA pay piyasasının arz ve talebi ile
fiyatı
hakkında
yanıltıcı
izlenim
uyandırmak.
VI-104.1
Piyasa
Bozucu
Eylemler Tebliği'nin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasının
(a), (b), (c), (ç), (f) bentleri.
43.536,68
5
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
3. Diğer Yaptırım ve Tedbirler
Verusa Holding A.Ş. (VERUS) pay piyasasında 05.02.2015-25.02.2015 döneminde gözlenen olağan dışı fiyat ve miktar
hareketlerinin incelenmesi sonucunda; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali
ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18/1 maddesi kapsamında; Hakan IŞIN (MKK Sicil
No: 12837364) adlı şahsın Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda ve Gelişen İşletmeler Piyasası’ndaki işlemlerine ilişkin olarak;
i) 6 ay süreyle (28.08.2015 tarihine kadar) önceden depo şartı uygulanmasına,
ii) Yatırım kuruluşlarının söz konusu şahsın internet emirlerini kabul etmelerinin 6 ay süreyle (28.08.2015 tarihine kadar)
yasaklanmasına
karar verilmiştir.
F. SERMAYE PİYASASI KURUMLARININ ORTAKLIK YAPISI DEĞİŞİKLİKLERİ
1. Taaleri Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik, aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle
Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
Taaleritehdas
Management Ltd.
İsmail ERDEM
Olli Pekka EKLUND
Ari Petteri METSO
Tayfun BAYAZIT
TOPLAM
Wealth
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı
2.255.850
Pay Oranı (%)
81,00
Pay Tutarı
2.144.450
Pay Oranı (%)
77,00
389.900
55.700
83.550
2.785.000
14,00
2,00
3,00
100,00
389.900
55.700
83.550
111.400
2.785.000
14,00
2,00
3,00
4,00
100,00
2. Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş.’nin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik, aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle
Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Mehmet Lütfi AKYOL
Yaşar ÇAVUŞOĞLU
Ethem Kamil BALYALI
Fahrettin ÜLKÜ
TOPLAM
Pay Tutarı
1.530.000 (A Grubu)
1.469.988 (B Grubu)
3 (B Grubu)
3 (B Grubu)
3 (B Grubu)
3 (B Grubu)
3.000.000
Pay Oranı
(%)
51
48,9996
0,0001
0,0001
0,0001
0,0001
100
Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
1.530.000 (A Grubu)
1.470.000 (B Grubu)
-
Pay Oranı
(%)
51
49
-
3.000.000
100
Pay Tutarı
3. Alan Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik, aşağıdaki tabloda yer aldığı şekliyle
Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
Orhan SÜREK
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
1.375.000,00
4,5833
0,00
0,00
Trustlink Danışmanlık İç ve Dış
Ticaret Limited Şirketi
28.625.000,00
95,4167
30.000.000,00
100,00
TOPLAM
30.000.000,00
100,0000
30.000.000,00
100,00
6
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
4. ATIG Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin ortaklık yapısında meydana gelen değişiklik, aşağıdaki tabloda yer aldığı
şekliyle Kurulumuz kayıtlarına alınmıştır.
Pay Devri Öncesi Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı/Unvanı
Pay Tutarı
Mustafa ÖZEN
Pay Devri Sonrası Ortaklık Yapısı
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı
Pay Oranı
(%)
14.800.000,00
92,500
14.920.000,00
93,25
1.080.000,00
6,750
1.080.000,00
6,75
Tahsin EGEMEN
96.000,00
0,600
-
-
Cahide EGEMEN
12.000,00
0,075
-
-
Tolga UĞUR
12.000,00
0,075
-
-
16.000.000,00
100,000
Aycan ÖZEN
TOPLAM
16.000.000,00
100,00
G. DİĞER BAŞVURU SONUÇLARI
1. Sermaye Piyasası Kanunu Kapsamından Çıkan Ortaklıklar
Aşağıdaki tabloda 1-37 sıra numarasında yer alan ortaklıkların, söz konusu ortaklıklar hakkında halka açık oldukları
döneme ilişkin olarak yapılacak inceleme, açılmış/açılacak dava ve/veya takipler ile Kurulca daha önce karara bağlanmış
tedbirlerin uygulanmasına halel getirmemek ve bu tedbirlerin uygulanması nedeniyle Kurul’un ilgili ortaklıklar aleyhine dava ve
takip hakları saklı kalmak kaydıyla, II-16.1 sayılı Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem
Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği’nin 9 uncu maddesi ile 10’uncu maddesinin birinci fıkrası uyarınca Kurulumuzca
resen Kanun kapsamından çıkarılmasına karar verilmiştir.
Sermaye Piyasası Kanunu
Kapsamından
Çıkarılma Gerekçesi
Ortaklık
1. Adapazarı Yatırım Holding A.Ş.
2. Akyem Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.
3. Altınöz Anadolu Sabun Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.
4. Anpa Anadolu Gıda ve İhtiyaç Malzemeleri Pazarlama ve San. A.Ş.
5. Aydın Tekstil İplik Dokuma ve Konfeksiyon İşletmeleri A.Ş.
6. Aykent Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
7. Birlik Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
8. Birnak Birleşik Taşımacılık Taahhüt Pazarlama ve Ticaret A.Ş.
9. Birpas Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş.
10.Bursa Mepasan Meyve Sebze Pazarlama ve Sanayi A.Ş.
II-16.1
sayılı
Ortaklıkların
Kanun
Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının
Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin
Esaslar Tebliği’nin 9 uncu maddesine göre
tasfiye/iflas halinde olduklarının tespit edilmiş
olması.
11.Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecilik A.Ş.
12.Çaktaş Çankırı Alçı Kiremit Tuğla ve İnşaat Taahhüt A.Ş.
13.Daçka İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
14.Devrektaş Devrek Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
15.Ekmaş Niğde Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
16.Eksan Undan Mamul Maddeler İmalat ve Pazarlama A.Ş.
17.Evaş Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
18.Ev-tel Ev Eşyası ve Televizyon A.Ş.
19.Gelişim Yayınları A.Ş.
20.Girsantaş Giresun Yapı Yol Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
21.Hacıonbaşılar İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş.
22.Hür Yayın ve Ticaret A.Ş.
23.Jasmin Turistik Tesisler İnşaat İşletme ve Pazarlama A.Ş.
7
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
24.Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.
25.Ketsan Entegre Keten Sanayii A.Ş.
26.Kıntaş Kınık Köyü Toprak Sanayi ve Ticaret A.Ş.
27.Köytür Entegre Tavukçuluk A.Ş.
28.Limaş Kuşadası ve Çev. Liman İşlet. Hiz. Tur. San. Tic. İnş. Eğlen. Nak. ve
Özel Sağ. A.Ş.
29.Niksan Niksar Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
30.Onbaşılar Beton Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
31.Sastaş Sakarya Makina İmalat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
32.Selpaş Selüloz ve Kimya Ürünleri Pazarlama Ticaret A.Ş.
33.Simpaş Sakarya İnşaat Malzemeleri ve Gıda Maddeleri Pazarlama ve T.A.Ş.
34.Teletrans Sanayi ve Yatırım ve Pazarlama A.Ş
35.Tire Süt ve Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
36.Tivak Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
37.Trafosan Transformator Sanayi A.Ş.
II-16.1
sayılı
“Ortaklıkların
Kanun
Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının
Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin
Esaslar Tebliği”nin 6’ncı maddesi uyarınca
sermayesinin % 95’inden fazlasının en fazla
50 pay sahibine ait olması.
38.Kırşehir Holding A.Ş.
2. Aşağıda unvanlarına yer verilen fonlarda kurucu değişikliği yapılması ve fonların katılma paylarının ihracına ilişkin
izahnamelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Devreden
Kurucunun
Unvanı
Devredilen
Fonun Unvanı
Devralan
Kurucunun
Unvanı
Şemsiye
Fonun Unvanı
Fonun Unvanı
Akbank T.A.Ş.
Akbank T.A.Ş. B Tipi Birleşik
Emtia Fon Sepeti Fonu
Ak Portföy
Yönetimi A.Ş.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon Sepeti Şemsiye
Fonu
Akbank T.A.Ş.
Akbank T.A.Ş. Özel Portföy
Yönetimi Serbest Yatırım Fonu
Ak Portföy
Yönetimi A.Ş.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Serbest Şemsiye Fon
Akbank T.A.Ş.
Akbank T.A.Ş. B Tipi Altın Fonu
Ak Portföy
Yönetimi A.Ş.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Kıymetli Madenler
Şemsiye Fonu
Ak Portföy Altın Fonu
Ak Portföy
Yönetimi A.Ş.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Katılım Şemsiye Fonu
Ak Portföy
Kira Sertifikaları
Katılım Fonu
Ak Portföy
Yönetimi A.Ş.
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
Para Piyasası Şemsiye
Fonu
Ak Portföy Para
Piyasası Fonu
Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş. A Tipi Değişken Fon
İş Portföy
Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Değişken Şemsiye Fon
İş Portföy Birinci
Değişken Fon
Yatırım Finansman Menkul
Değerler A.Ş. B Tipi Değişken Fon
İş Portföy
Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Değişken Şemsiye Fon
İş Portföy İkinci
Değişken Fon
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B
Tipi Bayraktarlar Holding
Değişken Özel Fon
İş Portföy
Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Değişken Şemsiye Fon
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B
Tipi Sütaş Değişken Özel Fon
İş Portföy
Yönetimi A.Ş.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Değişken Şemsiye Fon
Akbank T.A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Yatırım
Finansman
Menkul Değerler
A.Ş.
Yatırım
Finansman
Menkul Değerler
A.Ş.
İş Yatırım
Menkul Değerler
A.Ş.
İş Yatırım
Menkul Değerler
A.Ş.
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye
Fonu’na Bağlı Kira Sertifikalarına
Yatırım Yapan Alt Fonu (İkinci Alt
Fon)
Akbank T.A.Ş. B Tipi Şemsiye
Fonu’na Bağlı Likit Alt Fonu
(Beşinci Alt Fon)
Ak Portföy Emtia
Yabancı BYF Fon
Sepeti Fonu
Ak Portföy ÖPY
Mutlak Getiri Hedefli
Serbest Fon
İş Portföy
Bayraktarlar Holding
Değişken Özel Fon
İş Portföy Sütaş
Birinci Değişken Özel
Fon
8
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
3. Bosphorus Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin (Şirket), 1.000.000 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden
karşılanmak suretiyle 2.000.000 TL’ye artırılması ve kayıtlı sermaye sistemine geçerek kayıtlı sermaye tavanının 5.000.000 TL
olarak belirlenmesi amacıyla Şirket esas sözleşmesinin tadil edilmesine Kurulumuzca izin verilmesi talebinin olumlu
karşılanmasına karar verilmiştir.
4. BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş’nin kurucusu olduğu BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. B Tipi
Likit Fonu’nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
5. 5.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000 TL başlangıç sermayeli Omurga Gayrimenkul Portföy
Yönetimi A.Ş. unvanlı bir portföy yönetim şirketinin kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
6. Turkish Bank A.Ş.’nin kurucusu olduğu Turkish Bank A.Ş. B Tipi Değişken Fonu, Turkish Bank A.Ş. B Tipi Tahvil ve
Bono Fonu ile Turkish Bank A.Ş. B Tipi Likit Fonu’nun tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar
verilmiştir.
7. a) Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin kurucusu olduğu Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. S&P/IFCI
Turkey Large Cap Endeksi A Tipi Borsa Yatırım Fonu’nun (Fon) tasfiye edilmesine izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına,
b) Duyuru metninde belirtilecek 6 aylık süre sonunda hala Fon’a iade edilmemiş katılma paylarının bulunması halinde,
- Katılma payı sahiplerinin satış talimatı beklenmeden pay satışlarının yapılması,
- İcra ve İflas Kanunu’nun 89 uncu maddesi uyarınca, katılma payları üzerinde haciz olması halinde, söz konusu haciz
Fon’un tasfiye edilmesi neticesinde tasfiye bakiyesine terettüp edeceğinden, hacizli katılma paylarına ilişkin ödemelerin haczi
koyan icra dairelerine yapılması,
- Katılma paylarının satışı ile elde edilen yatırımcılara ait nakdin ters repo işlemlerinde değerlendirilmesi, nakdin ters repo
dışında bir sermaye piyasası aracında değerlendirilmek istenmesi halinde ise konu hakkında Kurulumuzun uygun görüşünün
alınması
gerektiği hususlarında tasfiye tarihi itibariyle bakiyesi bulunan yatırımcıların hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının
bilgilendirilmesine,
c) Tasfiye tarihi itibariyle bakiyesi bulunan yatırımcıların hesaplarının bulunduğu yatırım kuruluşlarının, 6362 sayılı
Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca tasfiye tarihinden itibaren yatırımcılar adına
açılacak hesaplarda muhafaza edilen ve nemalandırılan tutarların on yıl içinde talep edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin
Merkezi’ne gelir kaydedileceği hususunda bilgilendirilmesine
karar verilmiştir.
8. GCM Menkul Kıymetler A.Ş.’nin, “Odunluk Mah. Akpınar Cad. Greenwhite Plaza No:5 Kat:2 Daire:8 Nilüfer-BURSA”
adresinde irtibat bürosu açma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
H. DİĞER ÖZEL DURUMLAR
İhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada işlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.
9
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
Download

27.02.2015 tarih ve 5/225 s.k.