Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6)
Akreditasyon Kapsamı
EKOTEST
Ekotest Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0020-T
Revizyon No: 09 Tarih: 26 Şubat 2015
Deney Laboratuvarı
AB-0020-T
Adresi :
Büklüm Sok. No: 23/4 Kavaklıdere
06700
ANKARA / TÜRKİYE
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Baca
Gazı (TSCEN/TS
15675 ve TS
EN 15259
Şartlarına uygun)
Tel
: 0 312 419 22 82
Faks
: 0 312 419 22 84
E-Posta : [email protected]
Website : www.ekotest.com.tr
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak
Emisyonlarında Elektrokimyasal Hücre
Metodu ile CO ve O₂ Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında İnfrared
Yöntemle CO₂ Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında CO₂ Tayini
(Hesaplama)
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO₂
Tayini
TS ISO 12039
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO₂
Tayini
TS ISO 7935
Sabit Kaynak Emisyonlarında
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile
NOx (NO+NO₂) Tayini
EPA CTM 022
Sabit Kaynak Emisyonları-Tanecikli
Maddenin Kütle Derişiminin Elle TayiniReferans metot
TS ISO 9096
Sabit Kaynak Emisyonları-Tozun Düşük
Aralıktaki Kütle Derişiminin Tayini-Bölüm
1: Manuel Gravimetrik Metot- Referans
metot
TS EN 13284-1
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon
Miktarının Tayini (Baca içi örnekleme)
EPA Metot 17
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon
Miktarının Tayini (Baca dışı örnekleme)
EPA Metot 5
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/6)
Akreditasyon Kapsamı
EKOTEST
Ekotest Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0020-T
AB-0020-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Baca
Gazı (TSCEN/TS
15675 ve TS
EN 15259
Şartlarına uygun)
Devam)
Sürekli Emisyon
Ölçüm Sistemleri
Revizyon No: 09 Tarih: 26 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit Kaynak Emisyonları- Baca Gazlarında
Düşük Derişimlerde Bulunan Gaz Halindeki
Toplam Organik Karbonun Kütle
Derişiminin Tayini- Alev İyonlaştırma
Detektörü Kullanılan Sürekli MetotReferans metot
TS EN 12619
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toz Emisyon
Miktarının Tayini
VDI 2066
Sabit Kaynak Emisyonlarında Toplam Flor
Miktarının Tayini-SPANDS Metodu
EPA Metot 13 A
Sabit Kaynak Emisyonları- HCL olarak
tanımlanan gaz halindeki klorürlerin kütle
konsantrasyonunun tayini- Standard
Referans Yöntem
TS EN 1911
Sabit Kaynak Emisyonlarında S tipi Pitot
Tüp ile Bacagazı Hızının Tayini
EPA Metot 2
Nokta Kaynak Emisyonları - Borulardaki
Gaz Akışlarının Hız Ve Debisinin Ölçülmesi
TS ISO 10780
Sabit Kaynak Emisyonlarında S tipi Pitot
Tüp ile Bacagazı Hızının Tayini
TS 3417
Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem
İçeriğinin Tayini
EPA Metot 4
Yaş-Kuru Termometre metodu ile nem
tayini ( ≤ 100 °C baca sıcaklığı için)
İşletme içi metot-"TL
154/Rev03”
(EPA Metot 4, TS EN 14790)
Baca Gazları - Destile Yakıtların Yanmasıyla
Meydana -Gelen Duman Yoğunluğu (İslilik)
Tayini- Bacharach Yöntemiyle
TS 9503
Sabit Kaynak Emisyonları - Otomatik
Ölçüm Sistemlerinin Kalite Güvencesi
(KGS2 ve YGT kapsamında Toz, O₂, CO,
NOx, SO₂, Nem, Hız, Flor, Klor, TOC)
TS EN 14181(QAL 2 - AST)
(Sabit Kaynak Emisyonları Otomatik Ölçüm
Sistemlerinin Kalite
Güvencesi)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/6)
Akreditasyon Kapsamı
EKOTEST
Ekotest Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0020-T
AB-0020-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Sürekli Emisyon
Ölçüm Sistemleri
Devam)
İmisyon (Çevre
Havası)
İmisyon
Revizyon No: 09 Tarih: 26 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Sabit kaynak emisyonları - Karbon
monoksit (CO) kütle derişiminin tayini Referans metot: Yayılma özelliği olmayan
kızıl ötesi spektrometri
TS EN 15058
Sabit emisyon kaynakları - Oksijenin
(O₂)hacim derişiminin tayini - Referans
metot - Paramanyetizma
TS EN 14789
Sabit kaynak emisyonları - Kükürt dioksit
(SO₂) kütle derişiminin tayini -Referans
yöntem
TS EN 14791
Sabit kaynak emisyonları - Azot oksitlerin
(NOx) kütle derişiminin tayini - Referans
metot - Kemiluminesans
TS EN 14792
Sabit Kaynak Emisyonlarında Nem
İçeriğinin Tayini
TS EN 14790
Hava kalitesi - Askıda katı maddenin PM
10 kesrinin tayini - Ölçme yöntemlerinin
referans eşdeğerliğini göstermek için saha
deney işlemi ve referans metodu
TS EN 12341
Hava Kalitesi - Askıda Katı Maddenin
PM10 Kesrinin Tayini
EPA 40 CFR 50 AppJ-M
Hava kirliliği ölçme metotları
yönlendirilebilir çökelti ölçme cihazı
kurma ve çalıştırma metodu- Çöken Toz
Tayini
TS 2342
Hava kirliliği ölçme metotları çökelti
ölçme cihazı kurma ve çalıştırma
metodu-Çöken Toz Tayini
TS 2341
UV absorbsiyon metodu ile kükürtdioksit
(SO₂) tayini /SO₂
TS ISO/FDIS 10498
TS EN 14212
Kimyasal ışıma yöntemi ile Azotoksit
(NOx) Tayini/NOx
TS EN 14211
Dispersif Olmayan Infrared Spektrometri
MetoduKarbonmonoksit (CO) Tayini/CO
TS 11959 ISO 4224
TS EN 14626
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/6)
Akreditasyon Kapsamı
EKOTEST
Ekotest Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0020-T
AB-0020-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 09 Tarih: 26 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
(İmisyon Devam)
Beta ışını absorbsiyon yöntemi ile Partikül
Madde (PM 10) Tayini/PM10
TS ISO 10473
ISG (Toz)
Optik yansıma ve gravimetrik yöntem ile
toz tayini
MDHS 14/3
CEN/TR 15230
TS EN 689
Işık Saçılması Metodu ve Gravimetrik
Metot ile Toz (PM2.5, PM 10, TSP,
Solunabilir) Tayini
TS 2361
Gaz ve Buhar Analizleri için Örnekleme
TS EN 689
MDHS 70
Renk Karşılaştırma Metodu ile Toksik Gaz
ve Buhar Tayini
TS EN 1231
İSG Aydınlatma
Aydınlatma düzeyinin tespiti/Aydınlatma
seviyesi
COHSR-928-IPG-039
ISO 8995
TS EN 12464-1
TS EN 12464-2
ISG (Termal Konfor)
Termal Konforun tespiti ve oğuk çalışma
şartlarının insanlar üzerindeki etkisinin
belirlenmesi/ Hava akım hızı, küresel
sıcaklık, ortam sıcaklığı,bağıl nem, yaş
hazne sıcaklığı ve küresel sıcaklık
TS EN 27243
BS 1339
İSG (Titreşim)
Hareketli makinelerde titireşim düzeyinin
tespiti/awx, awy, awz, awenbüyük
TS EN 1032+A1
Binalarda sürekli titreşim ve darbe ile
meydana gelen (1 Hz-80 Hz) titreşimden
dolayı tüm vücut titreşimin
değerlendirilmesi ax, ay, az, vx, vy, vz
TS ISO 2631-1
TS ISO 2631-1/A1
Ellden Vücuda İletilen Titreşimin Ölçülmesi
ve Değerlendirilmesi-ahw, Ai(8)
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
İşyerlerindeki makine ve ekipmanların
kapalı ve açık alanlarında oluşturduğu
titreşim düzeyi ve titreşim yoğunluk
dağılımının tespiti
İşletme içi metot-"TL
59/Rev06”
İSG (gaz ve buhar)
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/6)
Akreditasyon Kapsamı
EKOTEST
Ekotest Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0020-T
AB-0020-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
Revizyon No: 09 Tarih: 26 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Kişilerin maruz kaldığı gürültü düzeyinin
ölçülmesi ve işitme kayıplarının tespiti
LEX,8h, H, N, H'
TS 2607 ISO 1999
İşyerlerindeki makine ve ekipmanların
kapalı ve açık alanlarında oluşturduğu
gürültü düzeyi ve gürültü yoğunluk
dağılımının tespiti
İşletme içi metot-"TL
14/Rev03”
Gürültü
Çevresel gürültü düzeyini tespiti/LAeq,
LEqT, LRegT, Lday, Lden, Levening, LNT, LE,
LFmax, LCenmax; LRdn, LRden
TS 9315 ISO 1996-1
TS 9315 ISO 1996-1/T1
TS ISO 1996-2
TS ISO 1996-2/T1
Akustik
Yerleşim alanlarında sesin açık alanda
yayılırken azaltım faktörlerinin ve çevresel
gürültü düzeyinin tespiti/Adiv, Aatm, Agr,
Abar, Amisc;LAT
TS ISO 9613-1
TS ISO 9613-2
ISO 13474
Çoklu gürültü kaynağına sahip sanayi
tesislerinde yapılan ses basıncı düzeyi
ölçümlerinden ses gücü düzeyinin tayini
/ΔLs, ΔLF, ΔLM, ΔLα , LAP, Lw
TS ISO 8297
Gürültü kaynaklarının mühendislik
metodu kullanılarak yapılan ses basncı
düzeyi ölçümlerinden ses gücü düzeyinin
tayini K1, K2, /LAP, Lw
TS EN ISO 3744
Gürültü kaynaklarının gözlem metodu
kullanılarak yapılan ses basncı düzeyi
ölçümlerinden ses gücü düzeyinin tayini
K1, K2, /LAP, Lw
TS EN ISO 3746
İş mahallinde makine ve donanımlardan
yayılan ses basınç düzeyinin tespiti/LAPeq
TS EN ISO 11201
TS EN 11204
Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan
hava şoku ve yer titreşiminin
ölçülmesi/a,V
TS 10354
İSG (Gürültü)
Titreşim
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/6)
Akreditasyon Kapsamı
EKOTEST
Ekotest Çevre Danışmanlık Ölçüm Hizmetleri Ltd. Şti.
Akreditasyon No: AB-0020-T
AB-0020-T
Deneyi Yapılan
Malzemeler / Ürünler
(Titreşim Devam)
Revizyon No: 09 Tarih: 26 Şubat 2015
Deney Metodu
Deney Adı
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Gaz Türbini Setlerinin dönmeyen
parçalarında titreşimin ölçülmesi ve
değerlendirilmesi Vrms
ISO 10816-4
ISO 10816-5
Makine ve Ekipmanlardan Kaynaklanan
Mekanik Titreşim Sonucu Oluşan Yapı
Titreşiminin Ölçülmesi ve Binalara
Etkilerinin Değerlendirilmesi
TS ISO 4866
BS 7385-2
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı