T. C.
AYRANCI KAYMAKAMLIĞI
Köylere Hizmet Götürme
Birliği Başkanlığı
iHır,n
.ıĞızgoĞAz Köyü içıvın suyu soNDAJ Kuyusu yApIM işi rövı,rcnn
HizMET cörünun ninı,iĞi irı.lı,n yöNETMnı,iĞixix rs. M.A»»ESİNE
cönn AçIK irr,q,Lr usuı,ü iı,n iH.lr,n n»ir,ncEKTiR
İdarenin
a) Adresi
1-
iı,ıxı
Ayrancı Köylere Hizmet Götilrme Birliği Başkanlığı
Htihimet Konağı Ayrancı/Kaıaman
b) Telefon ve faks numarasl
o_:r, 4lI 2l
12 _ 0 338 41
l
22
2l
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokiimanmın görülebileceği
internet adresi (varsa)
2- İhale konusu vaoım işinin
a) Niteliği, ttirü ve miktarı
b) Yapılacağı yer
c) İşe başlama tarihi
ç) İşin stiresi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer:
b) Tarihi ve saati
3.1 Tekliflerin sunulacağı yer ve saat
a) Teklifin sunulacağı
b) Son teklif sunma tarih ve
yer
saati
:İhalenin niteliği, tiirü ve miktarına ilişkin ayrıntılı
bilgiye Karaman Ayrancı Köylere Hizmet Göttlrme
Birliğinde yer alan ihale doktimanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
: Karaman İli, Ayrancı İlçesi AğızboğazKöyu
:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gtln içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
: Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim gtinüdiir.
: Karaman İli Ayrancı İlçesi Htiktimet Konağı Toplantı
Salonu
: 06.03.2015 - 14.00
:Ayrancı Köylere Hizmet Göttirme Birliği
06.03.2015 - l3.30
istenilen belgeler ite yeterlik değerlendirmesinde
4.-İhaleye katılabilme şartlan ve
uygulanacak kriterler:
4.1 .-Ihaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1 .- Mevzuatr gereği kayıtlı olduğu Ticaret velveya Sanayi Odası Belgesi ya da Esnaf ve
Sanatkarlar Odası Belgesi.
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan ya da ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,
ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret velveya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ttizel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge.
4.1.2 - Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veyahmza Sirküleri.
4.1,2.1Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2 Tiizel kişi olması halinde, ilgisine göre tiizel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
ti.lzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tiimiinü
göstermek iizere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlan gösteren belgeler ile ttizel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3 - Şekli ve içeriği İaari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
4.|,4 - Vergi borcu olmadığına dair belgeler.
4.1.5 - Sosyal Güvenlik Pirim Borcu olmadığına dair belgeler.
4.1.6 - Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7 - İhale doktlmanınm satın alındığına dair belge.
4.1.8 - Vekdleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter
onaylı veköletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.9 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği şartnamede belirlenen iş ortaklığı
beyannamesi.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşfü fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale konusu işin tamamı veya bir krsmı alt ytiklenicilere yaptınlamaz.
8 - İhale dokiimanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 Tiirk Lirası karşılığı aynı adresten satın
alınabilir.
8.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale doktimanını satur almalan zorunludur.
9- İhale dokiimanları usultine uygun hazırlandıktan soma teklifler, son teklif verme tarih ve saatine
kadar KARAMAN İrİ eynaNCI iLçESi KÖvLERE HZMET cÖrÜnıııE BiRLiĞi adresine
elden teslim edilecektir.
10- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktan ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çatplmı sonucu bulunan toplam bedel iizerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir.
İhale sonucu iizerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'iinden az olmamak izere, kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12- Verilen tekliflerin geçerlik siiresi, ihale tarihinden itibarer en az 90 takvim giinü olmalıdır.
13- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
14- Bu ihalede Köylere Hizmet Göttirme Birliği İhale Yönetıneliği ve ilgili ihale dokiimanlarında
belirtilen diğer hfütimler uygulanacaktır.
15- Birliğimiz 4734 sayılı Kamu İhale Kanunıı ve 4735 sayılı Kamu İhaüe Sclzleşmesine (ceza ve
yasaklamalar hariç) tabi değildir.
iı,ı,xnx DUYURULUR
Kaymakam
Birlik Başkanı
Download

İhale İlan Metni için tıklayınız..