SİVAS DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
4706 sayılı Hazineye ait Taşınmazmalların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3. maddesi ve 15/06/2012 tarihli
ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara
Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında mülkiyeti Hazineye ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar üzerinde 49 (kırkdokuz) yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte
irtifak hakkı/kullanma izni tesis edilecektir.
İŞLEM
SON
İL
YÜZÖLÇÜM YAPILACAK
İMAR
RAYİÇ
FİİLİ
KÖY/MAH.
PAFTA
ADA PARSEL
HİSSE CİNSİ
BAŞVURU
İLÇE
(m²)
DURUMU
DEĞERİ
(TL)
DURUMU
YÜZÖLÇÜM
TARİH/SAAT
(m²)
Sivas
Yıldızeli
Selamet Mah.
İ37A14D1C
112
8
64.927,67
24.145,18
Tam
Ham
Toprak
İmarsız
241.451,80
Boş
05.05.2015
10:00
Sivas
Kangal
Beko Akgedik
Köyü
J39A13A1C
130
25
326.013,78
Tamamı
Tam
Ham
Toprak
İmarsız
489.020,67
Boş
05.05.2015
10:00
22.083,07
Tam
Ham
Toprak
İmarsız
11.042,00
Boş
05.05.2015
10:00
Sivas
Şarkışla
Gürçayır Beldesi Tescilsiz- Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında
Teşvikten Yararlanma Şartları:
1 -Ekonomi Bakanlığınca (Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü) verilmiş teşvik belgesi sahibi olmak veya yatırım teşvik belgesine esas olmak üzere firma
adı, yatırımın konusu, kapasitesi gibi yatırımın karakteristik değerlerini içerecek şekilde yatırım yeri tahsis edileceğine ilişkin yazı verilmiş olmak
2 - İrtifak hakkı veya kullanma iznine konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki idarelerce bu taşınmazlara takdir edilen rayiç değerin
tarım, hayvancılık ve eğitim yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı Beşyüzbin Türk
Lirasından az olmayan),
3 - Taahhüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olmak,
4- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan etmek,
5- Taahhüt edilen yatırımın toplam tutarı on milyon Türk Lirasını aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu vermek,
Başvuru şekli ve Genel Bilgiler :
1- İmar plânlarıyla imar uygulamalarının ve yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken hallerde plan değişikliği, tescil, ifraz, tevhit, terk ve
benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla, fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl
uzatılabilir.
2 -Yatırımcının, Kamu Taşınmazlarının yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin Ek-1'de yer alan talep formunu ve Ek-6'da yer alan yatırım bilgi
formunu doldurarak, Ek-2'de yer alan yatırımcıdan istenecek belgeleri kapalı zarf içerisinde 05/05/2015 tarihi Saat:10:00'a kadar Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğüne)
teslim etmesi gerekmektedir.
3 - Başvuru öncesinde Sivas Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000 (bin) TL yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte verilmesi
gerekmektedir.Aksi takdirde yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.
4 - Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı/kullanma izni tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak
komisyonun yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.
5 - Yatırımcılar son başvuru tarihi ve saatine kadar bizzat başvurabilecekleri gibi taleplerini posta yoluyla da yapabilirler, ancak postadaki gecikmeden dolayı İdare ya da
Komisyon sorumlu değildir
6 - Ayrıca irtifak hakkı tesisine ilişkin bütün bilgi ve belgelere; www.milliemlak.gov.tr internet adresinden ve www.sivasdefterdarligi.gov.tr adresinden ayrıca Sivas
Defterdarlığından (Milli Emlak Müdürlüğü veya ilgili Malmüdürlükleri) ulaşılabilir.
İLAN OLUNUR
Download

Belgeyi Bilgisayarınıza İndirmek İçin Tıklayınız.