İHALE İLANI
TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI
BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
VANA MALZEMELERİ ( 1715BİK57017 ) alımı T.P.A.O. Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği’ne göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2015/22454
1- İdarenin
a) Adresi
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - BATMAN
b) Telefon ve faks numarası
: (0 488) 213 27 10 – 6543 (DAHİLİ) / 213 41 53
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 33 KALEM VANA MALZEMELERİ
b) Teslim yeri
: İkmal Başmühendisliği Tesellüm Ambarı
c) Teslim tarihi
: Sözleşme imzalanmasını müteakip 4 haftadır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TPAO BATMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ-GÜVENLİK ŞEFLİĞİ-TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati
: 12 / 03 / 2015 - 14 : 00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yâda ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odası belgesi;
4.1.1.1- Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi
Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale
tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması
halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5- İhale konusu alımın /işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7- İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1- İhale dokümanı, idarenin İkmal Başmühendisliği adresinde görülebilir ve 100,00 Türk Lirası karşılığı (TPAO’nun T.C. Ziraat
Bankası Batman TPAO Şubesi TR100001001575377119318046 nolu hesabına dosya numarası belirtilerek yatırılacaktır.)
aynı adresten satın alınabilir.
7.2- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Batman Bölge Müdürlüğü İDARİ İŞLER ŞEFLİĞİ / GELEN EVRAK SERVİSİ
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, mal kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu İhalede, kısmi teklif verilebilir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- Ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç TPAO Batman Bölge Müdürlüğü, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa
tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
SIRA
NO
1
ADI ve NİTELİĞİ
MİKTAR BİRİM
1/2" ŞİBER VANA
150
ADET
2
1/2" GATE VALVE BASINÇ SINIFI: ANSI 800 BAĞLANTI TİPİ: DİŞLİ MALZEME: A216 Gr WCB
150
ADET
3
VANA 3/4" 800 ASA NPT DİŞLİ - SCR- FCS- OSY- GATE VALVE
30
ADET
4
GATE VALVE 1" 800 ASA FORGED CARBON STEEL BOLTED BONNET DEMİR DİŞLİ
150
ADET
5
1.1/2'' ŞİBER VANA
10
ADET
6
2" ŞİBER VANA PN 25
60
ADET
7
GATE VALVE 2" 800 ASA FORGED CARBON STEEL KARBON ÇELİĞİ DİŞLİ
150
ADET
8
3'' PN 25 -16 ATÜ SCREWED FEMALE KALIN DİŞ
10
ADET
9
10
ADET
10
ADET
10
ADET
10
ADET
10
ADET
5
ADET
15
3" GATE VALVE BASINÇ SINIFI: ANSI 150 MALZEME: A216 Gr WCB BAĞLANTI TİPİ: FLANŞLI, RF NOT:
KARŞI FLANŞ, SAPLAMALAR, SOMUNLAR VE CONTALARI DAHİL
GATE VALVE 3" GATE VALVE BASINÇ SINIFI: ANSI 300 MALZEME: A216 Gr WCB BAĞLANTI TİPİ: FLANŞLI, RF
NOT: KARŞI FLANŞ, SAPLAMALAR, SOMUNLAR VE CONTALARI DAHİL
4" GATE VALVE BASINÇ SINIFI: ANSI 150 MALZEME: A216 Gr WCB BAĞLANTI TİPİ: FLANŞLI, RF NOT: KARŞI
FLANŞ, SAPLAMALAR, SOMUNLAR VE CONTALARI DAHİL
4" GATE VALVE BASINÇ SINIFI: ANSI 300 MALZEME: A216 Gr WCB BAĞLANTI TİPİ: FLANŞLI, RF NOT: KARŞI
FLANŞ, SAPLAMALAR, SOMUNLAR VE CONTALARI DAHİL
6" GATE VALVE BASINÇ SINIFI: ANSI 150 MALZEME: A216 Gr WCB BAĞLANTI TİPİ: FLANŞLI, RF NOT: KARŞI
FLANŞ, SAPLAMALAR, SOMUNLAR VE CONTALARI DAHİL
GATE VALVE ANMA ÇAPI: 8'' BASINÇ SINIFI: CLASS 300 MALZEME: KARBON ÇELİĞİ BAĞLANTI TİPİ: FLANŞLI
(RF) KARŞI FLANŞ, SAPLAMALAR, SOMUNLAR VE CONTALARI DAHİL
10"150 ASA GATE VANA, FLANSLAR KAYNAK AGIZLI OLACAK.
3
ADET
16
CHECK VALVE 1/2" 10 ATU BRONZ SCREVED FEMALE SWING
15
ADET
17
CHECK VALVE 1/2" 800 PSİ SCR DİŞLİ
15
ADET
18
CHECK VALVE 3/4" 10 ATÜ SCREVED FEMALE SWING
10
ADET
19
CHECK VALVE 2" 10 ATÜ SCREVED FEMALE SWING
10
ADET
20
10
ADET
100
ADET
10
ADET
23
2" CLASS 300, CHECK VALF, SWING TYPE, RACED FACE FLANGED, CARBON STEEL, SELF OPERATED
HORIZANTEL-BB.
CHECK VALVE 2" 800 ASA FORGED CARBON STEEL SELF OPERATED HORİZONTAL - BB ASTM A 105 NPT
DİŞLİ ÇALPARA TİP KLAPELİ
4" CHECK VALVE BASINÇ SINIFI: ANSI 300 MALZEME: A216 Gr WCB BAĞLANTI TİPİ: FLANŞLI, RF NOT:
KARŞI FLANŞ, SAPLAMALAR, SOMUNLAR VE CONTALARI DAHİL
CHECK VALVE 8" 150 ASA, FLANSLAR KAYNAK AGIZLI OLACAK.
3
ADET
24
DIŞ DİŞLİ MİNİ KÜRESEL VANA 1/2" DN15 PN20
100
ADET
25
1/2" KÜRESEL VANA BASINÇ SINIFI: PN 16 BAĞLANTI TİPİ: DİŞLİ MALZEME: A216 Gr WCB
100
ADET
26
KÜRESEL VANA 3/4" PN 25 YARIM TUR
100
ADET
27
KÜRESEL VANA 1" PN 25 YARIM TUR
150
ADET
28
KÜRESEL VANA 1 1/4? PN 25 YARIM TUR ÇELİK SAPLI VANA
30
ADET
29
KURESEL VANA, 1.1/2'' PN 40 NPT SCR YARIM TUR ÇELİK SAPLI VANA
30
ADET
30
KÜRESEL VANA 2? PN 25 YARIM TUR ÇELİK SAPLI VANA
60
ADET
31
4"-KELEBEK VANA FLANŞSIZ KOL KUMANDALI ASA 150,WAFER TİPİ,RİLSON KAPLAMALI GÖVDE,GÖVDE 30
MALZEMESİ SFERO DÖKÜM ASTM A-395,DİSK:RİLSON KAPLAMALI SFORD DÖKÜM ASTM A-395,DİSK MİL
:A/S/420 LASTİK KLORD BUTIL NEOPREN.
5"-KELEBEK VANA ASA 150 WATER TİPİ RİLSON KAPLAMALI GÖVDE,GÖVDE MALZEMESİ:SFERO DÖKÜM 15
ASTM A-395 DİSK:RİLSON KAPLAMALI SFORDDÖKÜM ASTM A-395,DİSK MİL:A/S/420 LASTİK KLORO BUTIL
NEOPREN.
8"-KELEBEK VANA FLANŞSIZ KOL KUMANDALLI ASA 150,WAFER TİPİ,RİLSON KAPLAMALI GÖVDE,GÖVDE 10
MALZEMESİ SFERO DÖKÜM ASTM A-395,DİSK:RİLSON KAPLAMALI SFORD DÖKÜM ASTM A-395,DİSK MİL
:A/S/420 LASTİK KLORD BUTIL NEOPREN.
ADET
10
11
12
13
14
21
22
32
33
TEKNİK ŞARTNAMEYE GÖRE TEMİN EDİLECEKTİR.
ADET
ADET
Download

Vana malzemeleri ( 1715BİK57017 )