T.C.
ASKALEKAYMAKAMLIGl
IiCCMilliEgitimMiidiir1時ii
Sayl:29254301/604/1843073
19/02/2015
Konu:OkulStituDagItlml
….MUDURLUGUNE
ASKALE
Ilg1日IMilliEgitimMndurl噂nnun16/02/2015tarihlive1701945saylllyaZllarl.
Ilgi yazl geregi,2015 ylll OkuI S航tu DagltlmlI10kul Stitti basIIglnln 3.
MaddesindegeCendurumlarlnyaSanmaihtimalidikkateallnaraki10kulSuttiKomisyonunca
konudegerlendirilmiiOlup言1giyazldabelirtiien3maddedogrultusundayaplimasliieilgilj
yazliliSikteg6nderilm一501up,konuileilgiligereklihassaslyeting6sterIlmesihususunda;
BilgilerinlZivegereginiricaederim・
KeZZibanBITLlSLI
MiidiirV.
EK:Yazll Adet
DAGiTIM:
AnaokuluveIlkokuIuMtidurliiklerine
YenlMah HukumctKonagiKat3ASkale
EIcktronlkAg wwwmebgoVtr
e−pOSta adsoyad@mcbgovtT
Ayrmllllbllgl岬n MusaDI川BASIvllKl
lcl(0312)XXXXXXX
I−aks(0312)XXXXXXX
BuevrakguvenileleklronlkimZa−le−mZaianmImrhnp/levraksorgumebgovtradresinden8fd9−87d3−39fb−8328−7eOOkoduiletcyl−edlicbii−r
T.C.
ERZURUMVALILIGI
ilMimEgitimMiid臨1時組
Sayi:67269960/604/1701945
16/02/2015
Konu:OkulS即樋Dagltlml
…...KAYMAKAMLIGINA
(ileeMilliEgitimM的tir噂n)
Bilindigi nzere 2015 Y−110kui Sutn Programl Uygulama Rehberi G6reV Ve
Sorumluluklar klSmlndakiIl Okul S批u Komisyonu basILgmln3.maddesinde:i●Teknik
;artnameyeuygunoldugu halde・Okullarlnkaylt1−6grencisayllarlndaklde緬klik・6grenci
devamsIZhgl,reSmitatil,havakosullarl,mahalliduzeydeegitimegeeiciolarakaraveriimesl
gibiCeSitlinedenlerle dagLtlmlyaP−1amayan s圃eri言lokulsutu komlSyOnlarlnCaallnaCak
kararla,6nceIikaynlOkuldastitdagitllmayandigergmlerdeveliizniolan6grencilereyada
diger kurumlardaki veliizni olan 6grencjlere dagItllmak suretiyle mahallinde
degerlendimek.iiiぬdesineyerverilmlStlr.
IIcenizokullarlnda,S6zkonusumaddedegeCen durumlarlnyaSanmaihtimalidikkate
allnarak,IlOkulS証nKomisyonuincakonudegerlendirilmiS Olup;benzerduumlarda okul
SutlerinindagItlmmln3.maddedogrultusundayapllmasluygungOrnlmtistnr.
BilgileriniziVegereginiricaederim
Samjh KIR
Valia.
ilM剛EgitimMudurYardlmCISl
DAGiTIM:
20IIceKaymakam席lna
(ileeMEM)
ErzurumliM冊EgltlmMudurluguYOnetlmCad2500/Erzurum
AyrlntliiBllgl申n Ay$egulKORAN
LiIektronIkAg wwwerzurlmmebgovlr
Icl(0442)2344800−113
PoslalemclegIIIm25@mebgovtr
十aks(0442)2331032
BuevrakguvcnilCiektronikimJaiieimZaianmlStirhttp//eVraksorgumcbgoVtradrcsinden4d8b−ldec−3f8a−9bde−baa2koduileteyitedliebiiir
Download

Okul Sütü Dağıtımı - erzurum - aşkale ilçe millî eğitim müdürlüğü